CUMHURİYET SAVCISI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

CUMHURİYET SAVCISI

 

Herhangi bir suretle haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyup, lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar veren, açılan kamu davalarında iddia makamını temsil eden, adli görevleri yanında idari görevleri de bulunan kamu görevlileridir.
 
Savcı olmak isteyenlerin üstün bir akademik yeteneğe, sözel akıl yürütme ve ikna gücüne, kuvvetli bir belleğe sahip, araştırmacı, titiz, dikkatli ve düzenli, insanlarla rahat iletişim kurabilen, zor koşullarda yılmadan çalışabilen, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, cesaretli, sabırlı, soğukkanlı, bedence sağlam, şuur ve iradesine sahip kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelerin hukuk fakültelerinde verilmektedir. Eğitim süresi yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Eşit Ağılıklı (EA)” puan almak gerekmektedir.
 
Savcı olabilmek için, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu hakimlik ve savcılık sınavını kazanmak, 2 yıl hakim ve savcıların yanında staj görmek gerekir.
 
Savcı adaylığına atanabilmek için:
·          Türk vatandaşı olmak,
·          Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının son günü itibariyle, lisans ve lisansüstü (Master) öğrenimi yapmış olanlar için otuz, doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz beş yaşını bitirmemiş olmak,
·          Kamu haklarından yasaklı olmamak,
·          Yabancı ile evli olmamak,
·          Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgili bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
·          Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
·          Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis ve ya üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
·          Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
·          Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak şarttır.
Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış olmak gerekir.
İdari yargı adayları için; hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri ve İşletme Fakültelerinin birinde en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş yabancı öğrenim kurumlarından mezun olmak gerekir.
 
Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre sıraya konularak Adalet Bakanlığınca önceden belirlenen ihtiyaç sayısına, daha önce başka görevlerde kadro, maaş ve derece yönünden kazanmış oldukları haklar nazara alınmak suretiyle adaylığa atanırlar. İlgililerin istemesi durumunda veya Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından re’sen hakimlikten cumhuriyet savcılığına veya cumhuriyet savcılığından hakimliğe atama da yapılabilmektedir. Bu sıraya göre ihtiyaç sayısınca atananların dışında kalanlar bir hak iddia edemezler. Doktora yapanlar sadece mülakata tabi tutulurlar. Doktora yapanlarla, Adalet Bakanlığı hesabına burs verilmek suretiyle yüksek öğrenimlerini tamamlayanlardan mülakatta başarılı olanlar öncelikle atanırlar.
 
Stajını tamamlayan ve olumsuz durumu görülmeyen adayların mesleğe kabullerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.
 
Savcılık mesleğini seçenler, Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı dışında çalışma olanağı yoktur. Kişinin kendisine ait işyeri açması veya özel sektörde çalışması mümkün değildir.
 
Ceza yargılaması hukuku alanında yargılamadaki hukuki tedbire başvurma ve bu konuda karar verme yetkisi, ilke olarak yargıca tanınmıştır. Ancak yasada ve Anayasada istisnai durumlarda, savcının da yargılamadaki hukuki tedbirine başvurması kabul edilmiştir. Örneğin yakalama, arama, elkoyma, gibi önlemler bakımından buna olanak vardır.   
 
Yargıtay bünyesinde yardımcılarıyla birlikte görev yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay’a gelen dosyaların tebliğ namelerini, karar düzeltme ve itiraz yoluna başvurma işlemlerini hazırlatır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda görülen davaların duruşmalarına katılır. Anayasa Mahkemesi’nin Yüce Divan sıfatıyla ceza yargılaması yapması sırasında iddia makamında bulunur. Ayrıca siyasal partilerin tüzük ve programlarıyla kurucularının durumlarını anayasa ve yasa hükümlerine uygunluk açısından denetler, çalışmalarını izler ve yasalara aykırılık görürse kapatılmaları talebiyle dava açar.
 
Cumhuriyet Başsavcısı’nın esas mahkemelerinin verdikleri kararlara karşı doğrudan temyiz yoluna gitme yetkisi yoktur. Ama temyiz edilen işlerde tarafların istekleriyle bağlı kalmadan dosyayı inceleyerek hukuka aykırılıklardan dolayı temyiz yargılaması yapılmasını isteyebilir. Cumhuriyet Başsavcısı’na “olağanüstü” olarak nitelendirilen bazı kanuni davaları açma yetkisi verilmiştir. Bunlardan karar düzeltmeye, temyiz dilekçesinde ileri sürülen bir hususun ya da hükme etkili bir noktanın temyiz incelemesi sırasında göz önünde tutulmaması durumunda; itiraza, bir dairenin kararında hata görülerek konuyu Ceza Genel Kurulu’na getirme gereksinimi doğduğunda; yazılı emre ise Yargıtay denetiminden geçmeden kesinleşen kararlardaki hukuka aykırılığı ortadan kaldırmak için başvurulur.
 
Danıştay, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde de birer başsavcı bulunur.

Incoming search terms:

  • cumhuriyet savcisi nasil olunur (299)
  • cumhuriyet savcısı maaşı (195)
  • CUMHURİYET BAŞSAVCISI NASIL OLUNUR (164)
  • savcı ne iş yapar (158)
  • cumhuriyet başsavcısı maaşı (139)
  • cumhuriyet savcısı ne iş yapar (35)
  • cumhuriyet başsavcısı ne iş yapar (30)
  • nasıl cumhuriyet savcısı olunur (28)
  • savcı maaşları 2012 (28)
  • başsavcı nasıl olunur (23)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir