AVUKAT

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 

Hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını, her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamayı amaç edinmiş ve yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden, kamu hizmeti niteliğinde bir serbest mesleği yapan kişidir.
 
Avukat yalnızca kişilerin hukuksal işleriyle uğraşmaz; devletin, kurumların, kuruluşların hukuksal işleriyle de uğraşır. Serbest  ya da bir kuruma bağlı olarak çalışabilir. Vasiyetname, sözleşme, hukuksal belgeler düzenlemek de avukatın uzmanlık alanına girer.
 
Avukat olmak isteyenlerin; normalin üstünde akademik ve sözel yeteneğe, olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne, olayları derinliğine araştırma merakına, başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine, akıcı konuşma becerisine, sorumluluk duygusuna sahip kimseler olmaları gerekir.
 
Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı hukuk fakültelerinde verilmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. 4 yıllık ön eğitimi tamamladıktan sonra 1 yıllık staj dönemi vardır. Stajın 6 aylık bölümü mahkemelerde diğer 6 aylık bölümü deneyimli bir avukatın yanında çalışarak geçer. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) hukuk lisans programı için “Eşit Ağırlıklı (EA)” puanı almak gerekmektedir.
 
Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için;
·          T.C. vatandaşı olmak,
·          Hukuk fakültelerinin birinden  mezunu olmak veya yabancı memleket hukuk fakültelerinden mezun olup da Türk hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerinden başarılı sınav vermiş olmak,
·          Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitirim belgesi almış olmak,
·          Levhasına yazılmak istediği baro bölgesinde ikametgahı bulunmak, (Bu şart baro levhasına kayıt için gerekli. Ancak süreklilik arz etmemesi koşulu ile Türkiye’nin her tarafında avukatlık mesleği icra edilebilir)
·          1136 sayılı Avukatlık Yasasına göre avukatlık yapmasına engel bir halinin bulunmaması gerekir.
 
Avukat olunmasını engelleyen durumlar;
·          Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur ya da avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak,
·          Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak,
·          Avukatlık mesleğiyle birleşmeyen bir işle uğraşmak,
·          Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,
·          Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla, iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan ağır hapis cezasıyla veya basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla; kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından biriyle hüküm giymiş olmak gibi haller, bir kimsenin avukatlık mesleğine kabul edilmesine engeldir.
·          İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar),
·          Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak
·          Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak.
 
Ayrıca, tacirlik, sigorta prodüktörlüğü, esnaflık gibi ticari amacı bulunan işler avukatlıkla birleşmez, avukatın bu gibi işlerle uğraşması yasaktır. Milletvekilleri vekillikleri süresince avukatlık yapamazlar.
 
Yalnızca hukuk fakültesi mezunlarına tanınan avukatlık yapabilme hakkı, lisans düzeyindeki hukuk öğreniminin yanı sıra, bir de meslek eğitiminin alınmasıyla kazanılmaktadır. Hukuk öğretimi ile elde edilen genel hukuk bilgilerinin, uygulamada ortaya çıkacak hukuki sorunlara uygulanması, mesleki bilgi ve kuralların öğrenilmesi için, ülkemizde olduğu gibi başka ülkelerde de lisans düzeyindeki hukuk öğreniminden sonra, belli bir süreyi kapsayan avukatlık stajı yapılmaktadır. Ülkemizde avukatlık stajı bir yıldır. Bu bir yıllık stajın ilk altı ayı adliyede (mahkemelerde), son altı ayı ise meslekte en az beş yıllık kıdemi olan bir avukat yanında ve yapıldığı yer barosunun gözetimi ve denetimi altında yapılır.
 
Avukatlık stajını başarıyla tamamlayan stajyere staj eğitimi bitirme belgesi verilir. Avukat olmak için Baro Yönetim Kuruluna dilekçe ve ilgili belgelerle başvurur, Baro kararıyla mesleğe kabul edilir.
 
Avukatların çoğu hukukun belirli bir alanında uzmanlaşırlar. Genel olarak bu uzmanlaşma ya davalara girerek dava avukatı olmak ya da çeşitli konularda kendine başvuranlara yol göstermek, danışmanlık yapmak biçiminde belirginleşir. Bir avukat bir davayı üstüne almadan önce söz konusu olayı ya da durumu hukuk açısından değerlendirir. Buna dayanarak görüş ve önerilerini bildirir. Haklarını savunacağı kişiyi ya da hukuk deyimiyle “müvekkil”ini temsil yetkisi aldıktan sonra da gerekli işlemleri yürütür ve duruşmalara girer. Böylece davacı ya da davalı kendine vekil olarak seçtiği avukat tarafından yargı önünde temsil edilmiş olur.
Yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları avukat, hakim, savcı olarak görev yapabilirler. Başka bir ülkede hukuk öğrenimi görenler gerekli fark derslerinden sınav vererek avukat olabilme hakkını kazanırlar.
 
Ülkemizde de avukatların meslek kuruluşu “baro” adıyla bilinir ve ancak bu kuruluşa üye olanlar avukatlık yapabilirler. 30 avukat bulunan her il merkezinde bir baro kurulur.
 
Barolar, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren ve tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Türkiye Barolar Birliği de, bütün baroların katılımıyla oluşturulmuş, merkezi Ankara’da bulunan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olup; görevleri arasında avukatlık mesleğinin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak da yer almaktadır.
 
Avukat olabilmek için son koşul, baro levhasına yazılmaktır. Olumlu koşullara sahip olan ve staj olan ve staj yaptığı barodan “staj bitim belgesi” alıp, avukatlık sınavını başarmış olanlar veya staj ve sınav koşulundan muaf olanlar (örneğin dört yıl süreyle hakimlik, savcılık ya da bir üniversitede hukuk bilimi derslerinde profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik yapmış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl hizmeti olmak), olumsuz koşul olan avukatlık yapmaya engeli bulunmayanlar, mesleki faaliyetini yürüteceği yer barosuna bir dilekçeyle yazılma isteminde bulunabilirler. Baro yönetim kurulu kararı (kabul ya da ret) TBB ve Adalet Bakanlığınca da değerlendirilir. Sonuçta adayın başvurusu kabul ile sonuçlanmış ise adaya Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenip, Birlik Başkanınca ve Baro Başkanınca imzalanmış “avukatlık ruhsatnamesi” verilir. Aday, kendisine baro tarafından verilen ruhsatnamesini alırken Baro yönetim kurulu önünde bir ant metnini okur. Aday, ant içip ruhsatnamesini aldığı anda “avukat” unvanını kazanır.
 
Türkiye’de avukatlar, yalnız veya birden fazla avukat ile birlikte çalışabilecekleri gibi “avukatlık ortaklığı” şeklinde de çalışabilirler.
 
Türkiye’de avukatlar için uzmanlaşma zorunluluğu yoktur. Her tür davaya girebilirler, ancak ticaret, iş, ceza hukuku alanlarında uzmanlaşmaya yönelebilirler.

Incoming search terms:

  • iş ve meslek danışmanlığı davası (19)
  • ağır ceza avukatı nasıl olunur (15)
  • kurum avukatlığı nedir (13)
  • ceza avukatı nasıl meslek (1)
  • hukuk mezunu olmadan avukat nasıl olunur (1)
  • kurum avukatı nasıl olunur (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir