Adalet Meslekleri

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest
Türkiye’deki hukuk eğitiminde mesleki uzmanlaşmaya yönelik bir eğitimin verilmediğini özellikle vurgulamak gerekiyor. Yani hukuk fakültelerinde, avukatlık, hakimlik, savcılık, noterlik gibi hukuk alanındaki mesleklere yönelik dersler bulunmuyor. Bu mesleklerden herhangi birine sahip olmak için lisans eğitimi sonrasında, bir meslek içi eğitim almak, yani meslek stajı yapmak şart. Meslek içi eğitimler, hukuk fakültelerinden tamamen bağımsız olan Adalet Bakanlığı, Noterler Birliği, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi meslek kuruluşları tarafından veriliyor.
 
Türkiye’de hukuk öğrenimi 4 yıl süreli bir üniversite eğitimi ile hukuk fakültelerinde verilmektedir. Hukuk sektörüne yardımcı eleman yetiştirmek için Adalet Yüksekokullarında 2 yıllık bir önlisans eğitimi verilmektedir. Hukuk fakültelerinden mezun öğrenciler hukukla doğrudan ilişkili ve sadece hukuk fakültesi mezunlarınca yapılabilecek hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik mesleklerine girebilecekleri gibi, hukukla dolaylı olarak ilişkili müfettişlik, kaymakamlık gibi görevlerle, devletin diğer bürokratik kademelerinde görev alabilirler. Adalet Yüksekokulundan mezun öğrenciler ise Adliye, Cezaevi ve Tutukevi, İcra Daireleri gibi adaletle ilgili kurumlarda memur, müdür, müdür yardımcısı gibi görevler alabilirler.
 
Bilindiği gibi, günümüzde teknoloji giderek hızlı bir şekilde gelişmektedir. Hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasını ve istihdam olanaklarını da doğrudan etkiliyor. Teknolojik gelişmeler, niteliksiz emek yoğun istihdam olanaklarını hızla yok etmektedir. İnsanın beyninin uzantısı olarak tanımlanabilecek bilgisayarların gelişmesiyle nitelikli emeğin bile istihdam olanakları azalıyor. Bu gelişmeler, bazı meslekleri yok ederken, yeni yeni meslekler de ortaya çıkarıyor. Ancak, bazı meslekler var ki, onların önemi ve istihdam olanakları, teknolojinin baş döndürücü hızından ve diğer toplumsal gelişmelerden bağımsız görünüyor. Bu, özellikle tıp, hukuk, eğitim gibi alanlarda geçerli. İnsanlık bu alanlarda yetişmiş işgücüne her zaman ihtiyaç duyacaktır. Türkiye’de de, hukuk hiçbir zaman popülaritesini kaybetmeyecek olan, saygın ihtisas alanıdır.
 
Adalet mesleklerini seçecek öğrenciler her şeyden evvel adalet ve hukuk kavramının ne olduğunu araştırmalı, daha sonra ülkemizdeki çeşitli adalet mesleklerinin, iş bulma olanakları, çalışma koşulları ve kazanç durumu hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Bu doküman gençlerimizi, öncelikle adalet meslekleriyle ilgili bilgilendirmek üzere, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi tarafından hazırlanmıştır.

 

Türk Hukuk Tarihi
 
Türk hukuk tarihinde başlıca dört dönemeç vardır: İslamiyet’ten öncesi, İslamiyet’ten sonrası, Tanzimat ve Cumhuriyet dönemleri.
 
İslamiyet’ten önceki dönemde Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar’da kamu hukuku ile özel hukuk ayırımları vardı. Orhun Anıtları ve Kutadgu Bilig gibi kaynaklardan günümüze kadar bu konuda bazı bilgiler ulaşmıştır.
 
İslam hukukunun adı fıkıh’tır. Fıkıh, dine, devlete ve özel yaşayışa ilişkin kuralları kapsar.
 
Tanzimat’a kadar olan dönemde Osmanlı hukuk kuralları bugünkü kurallara benzemiyordu. Örneğin, padişahın ve onun vekillerinin çeşitli kamusal konulardaki buyrukları hukuk kuralı sayılırdı. Padişah tüm siyasal ve hukuki güçleri elinde toplamıştı. Yasama (kanunnameler, fermanlar) ve yürütme yetkileri ona aitti. Genel İslam ilkelerine aykırı olmamak koşuluyla hukuk yaratma yetkisine sahip olan padişahlar kamu hukuku kuralları koyabilirlerdi.
 
Tanzimat dönemi, bugünkü hukuk sisteminin temellerini atması bakımından önemlidir. Tanzimat Fermanı ve onu tamamlayan Islahat Fermanı’nın ardından batı hukuku ülkeye girerken, İslam hukukunda da önemli düzenlemeler yapıldı. Bunların ilki 1840 Ceza Kanunu’dur. 1868-76 arasında yapılan çalışmalardan sonra İslam dünyasındaki ilk medeni kanun ve borçlar kanunu olan “Mecelle” hazırlamıştır. Öbür hukuk alanlarında da birçok çalışmalar olmuş, 1876’da Kanun-ı Esasi adıyla ilk anayasa yürürlüğe girmiştir. Çağdaş hukuk devleti anlayışını benimsemenin ilk adımları bu dönemde atılmıştır. II. Meşrutiyet (1908-18) de yeni ve laik kökenli yasaların çoğaldığı bir dönem olmuştur.
 
Cumhuriyet dönemi Türk hukukunun başlıca iki özelliği vardır. Birincisi, dinsel kaynaklı hukukun kaldırılarak laik hukuka ve yasalara geçilmesidir. Bu değişme, din devletinden laik devlete geçişin de bir parçasıdır. İkincisi, yeni yasaların pek çoğunun batı ülkelerinden alınması ve Türkçe’ye aktarılmasıdır. Böylece laik ve batı kökenli hukuk ve yasalar Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminin temelini oluşturmuştur.
 
Bir ülkede hukuk düzeni bir bütün oluşturmakla birlikte birbirinden farklı bölümleri de vardır. Klasikleşmiş ayrıma göre bunlar kamu hukuku ve özel hukuktur.
 
Kamu hukuku, devletin organlarının oluşumunu, yetki ve görevlerini, kişilerin bu organlar karşısındaki hak ve yükümlülüklerini düzenleyen kurallardan oluşur.
 
Özel hukuk ise kişiler arasındaki hak ve yükümlülük ilişkilerini düzenleyen kurallardan oluşur. Eğitimde kamu hukuku ile özel hukuku birbirinden ayıran özelliklerin bu hukuk alanlarında egemen olduğu kabul edilmektedir. Kamu hukukunda kamu yararı, özel hukukta ise özel kişilerin çıkarları öne çıkar. Kamu hukuku kamu yararı ile özel kişilerin çıkarlarını, birincisinin üstünlüğüne zarar gelmeksizin uzlaştırmaya çalışır. Özel hukuk ise kişilerin birbiri karşısındaki çıkarlarını eşitlik kuralını zedelemeden uzlaştırmaya çalışır. Bu nedenle kamu hukuku öznelerinin özel hukuk özeneleri (gerçek ve özel tüzel kişiler) karşısında üstün yetkililerle donatılmış olmasına karşın, özel hukuk özneleri arasında eşitlik kuralı gerçerlidir.

Incoming search terms:

  • NOTERLER BİRLİĞİ (13)
  • adalet meslekleri (5)
  • Adalet Mesleklerini (2)
  • hak hukuk adalet (2)
  • adalet ile ilgili meslekler (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>