MESLEK BİLGİ KAYNAKLARI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MESLEK BİLGİ KAYNAKLARI

“İŞ ve meslek danıŞmanlığı hizmetleri meslek ve çalıŞma hayatıyla ilgili bilgilerin

bireysel bazda ele alınarak kullanılması esasına dayanır.”

Ülkemizde iŞ ve meslek seçimi ve buna bağlı olarak iŞyeri veya mesleki eğitim yerlerinin tercihi, sistemli bir yönlendirmeye  bağlı  olarak  yapılamadığından,  bu  tip  tercihler  tesadüflere  ya  da  bazı  zorunluluklara  göre belirlenmektedir. Bireylerin istemeden ya da tesadüfen seçtikleri iŞte çalıŞıyor olmaları; sık sık iŞ değiŞtirme, iŞinden memnun olmama; dolayısıyla isteksiz çalıŞma ve verimsizlik, mesleki  yenilikleri takip edememe gibi problemleri  beraberinde  getirmektedir.  Bu  problemler,  çalıŞılan  iŞletmeyi,  sektörü  ve  ülke  ekonomisini olumsuz yönde etkilemekte, ulusal rekabet gücünü de zayıflatmaktadır.

Bu  kadar  önemli  olan  iŞ  ve  meslek  seçimi  konusunda  gerçekçi  ve  doğru  karara  ulaŞabilmek  için  bilinçli adımlar atılmalıdır. İöyle ki; öncelikle bireyler kendilerini ve meslekleri tanımalı, çalıŞma hayatı, iŞyerleri ve mesleki eğitim yerleri hakkında bilgi edinmelidir. Daha sonra kendisi ve meslekler hakkında edindiği bilgileri değerlendirmeli  ve  seçtiği  meslekle  ilgili  formasyon  kazanabileceği  uygun  eğitim  yerine  yönelmelidir.  Bu aŞamalardan geçerek meslek seçimi konusunda karara ulaŞan bireyler, mesleklerinde baŞarılı olabilir ve daha önce sözünü etmiŞ olduğumuz olumsuzlukları yaŞamazlar.

Değerlendirme süreci, iŞ ve meslek danıŞmanlığı hizmetlerinin en önemli noktasıdır. Gerçekçi ve uygulanabilir

bir istihdam eylem planının hazırlanmasında ve takibinde en önemli yol gösterici unsurdur. Dolayısıyla bireyin kendini tanıma sürecinde, veri toplanması ve yorumlanmasında ne denli baŞarılı olunursa olunsun, meslekler, çalıŞma  hayatı  hakkında  sistematize  meslek  bilgi  kaynakları  yoksa,  ayrıca  iŞ  ve  meslek  danıŞmanı  çalıŞma ortamı  ve  koŞulları  hakkında  bilgi  sahibi  değilse,  değerlendirme  süreci  o  kadar  baŞarısız  olacak  demektir. Hatta  iŞ  ve  meslek  danıŞmanı  pek  çok  iŞ  ve  mesleğin  icra  edildiği  ortamları  bizzat  görmeli,  çalıŞanları izlemelidir. İŞyeri ziyaretleri sırasında edindiği bilgi sayesinde örneğin, akciğer rahatsızlığı geçirmiŞ bir kimseyi matbaa alanındaki iŞ ve mesleklere yönelmesinin sakıncaları konusunda uyarabilecek ve/veya çalıŞma ortamı hakkında özellikle bilgi vererek doğru karara ulaŞmasına ve kiŞinin kendisine daha uygun iŞ ve mesleklerde alternatif oluŞturmasına yardımcı olabilecektir.

İŞ  ve  meslek  danıŞmanları  genel  olarak  meslekler  hakkında  bilgi  sahibi  olmaları  dıŞında,  iŞletmelerin yararlandığı  teknolojik  altyapı,  bu  alandaki  geliŞmelerin  iŞletmelere  nasıl  yansıdığı  hakkında  da  bilgi  sahibi olmalıdırlar. Bazı iŞletmelerde o meslek mekanik aletler kullanılarak icra edilirken, bazı iŞletmelerde otomatik veya yarı otomatik aletlerle icra ediliyor olabilir. O zaman o iŞin/mesleğin gerektirdiği nitelik ve Şartlarda da değiŞiklik olacaktır. Aynı iŞ için özellikle el ve parmak becerisi gerekirken, bu yetenek yerine Şekil algısı, teknik resim vb. gerekebilir. Burada danıŞmanların bizzat iŞyerlerine giderek mesleki geliŞmeleri yerinde izlemeleri yararlı olacaktır.

İŞ ve meslek danıŞmanı mesleğin gerektirdiği eğitim düzeylerine göre de değerlendirme yapmak zorundadır.

Örneğin; yüksek düzeyde akademik yetenek, bir bilgisayar teknikerinden beklenmezken, bilgisayar mühendisi olmak isteyenler için olmazsa olmaz bir gerekliliktir.

Bütün  bunlardan  dolayı  iŞ  ve  meslek  danıŞmanlığı  hizmetleri,  meslek  ve  çalıŞma  hayatıyla  ilgili  bilgilerin bireysel bazda ele alınarak kullanılması esasına dayanır.

Bu kapsamda, Türkiye İŞ Kurumu (İŞKUR),  yürütmekte olduğu iŞ ve meslek danıŞmanlığı hizmetlerinin alt yapısı  olması  düŞüncesinden  hareketle,  meslekler,  çalıŞma  hayatı,  eğitim  kurumları  hakkında  bilgilerin sistematize edilerek ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulduğu meslek bilgi merkezlerini kurmuŞtur.

Ekte,  İŞKUR  tarafından  hazırlanmıŞ,  „Avukat‟  ve  „Makastar‟  mesleklerinin  örnek  meslek  bilgi  dosyaları  yer

almaktadır.

Incoming search terms:

  • mesleki bilgi kaynakları (29)
Etiketlenmiş , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>