MAKASTAR

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MAKASTAR

TANIM

Konfeksiyon ürünleri imalatında kumaŞ ve yardımcı malzemeyi kalıba göre ve çok katlı olarak kesen,

kullanılan makine ve ekipmanın bakımını yapan kiŞidir.

 

 

A-        GÖREVLER

Kesim için hazırlık amacıyla kumaŞ ve malzemeyi kontrol eder,

Kesim planını ve kalıpları kontrol eder,

Pastal (kalıp) çizimlerini hazırlar,

Kesim motoru ve hızar bıçağını hazırlar,

KumaŞ ve malzemenin kesimini yapar,

Kesim sonrası parçaları kontrol eder, beden ve desenlere göre ayırır,

İŞe uygun makineyi seçer ve kullanır,

Kullandığı makine ve ekipmanın bakımını yapar,

Mesleki geliŞime iliŞkin faaliyetleri takip eder.

 

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 

 

El makası, falçata,

Dik bıçaklı kesim motoru,

Elektromakas,

Hızar, matkap,

Çelik eldiven,

Kesim kalıpları ve kesim masası,

Ağırlıklar,

MaŞa,

Meto makinesi,

Pastal ütüsü,

Yağdanlık,

Cetveller,

Tornavida,

Kağıt bant, Kalem,

Kalıp kartonu,

KumaŞ çeŞitleri,

Mezura, Pastal kağıdı,

Ribanalar, taban kağıdı, telalar, yapıŞtırıcı.

 

 

 

 

 

B MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

 

Makastar olmak isteyenlerin;

–        İekil ve uzay iliŞkilerini görebilen,

–        El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,

–        Göz ve ellerini eŞgüdümlü kullanabilen,

–        Ayrıntılara dikkat eden, titiz,

–        Sabırlı ve ekip çalıŞmasına yatkın kimseler olmaları gerekmektedir.

 

 

 

C ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

 

Makastarlar tekstil konfeksiyon fabrikaları ve konfeksiyon ürünleri üretimi yapan fabrika ve atölyelerinin kesim bölümlerinde, kapalı ortamlarda çalıŞırlar. ÇalıŞma ortamı aydınlık ve gürültülü olup, havada kumaŞ tozları  bulunabilir.  Görev  ayakta  yürütülür.  ÇalıŞırken  yöneticilerle  ve  diğer  meslektaŞları  ile  iletiŞimde

bulunurlar.

 

 

 

 

 

D- MESLEK EĞİTİMİ

 

 

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

 

 

 

Yaygın  eğitim  kapsamında;  mesleki  eğitim  merkezleri,  pratik  kız  sanat  okulları,  kız  teknik  öğretim olgunlaŞma  enstitüleri  ve  halk  eğitim  merkezlerinde,  yılın  her  ayında  kurs  grupları  oluŞturularak  mesai saatleri içinde ve dıŞında (hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili) mesleğin eğitimi verilmektedir. Bunun yanı sıra talep olması halinde Türkiye İŞ Kurumu İl/İlçe  Müdürlüklerinde de İŞgücü YetiŞtirme Kursları kapsamında mesleğin eğitimi verilmektedir.

 

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 

 

Mesleki  eğitim  merkezlerinde  eğitime  baŞlamak  için  en  az  ilköğretim  mezunu  olmak,  14 yaŞını  doldurmuŞ  olmak,  sağlık  durumu  mesleğe  uygun  olmak  eğitim  görmek  istediği meslekte bir iŞ yeri ile sözleŞme imzalamak gerekmektedir.

Halk  eğitim  merkezlerinde  bu  alanda  eğitim  görmek  için  en  az  ilköğretim  okulu  mezunu olmak ve en az 15 kiŞilik grubun oluŞturulması gerekmektedir.

Türkiye İŞ Kurumu İŞgücü YetiŞtirme Kurslarında eğitim görmek isteyen kursiyerler için;

–      Kuruma kayıtlı iŞsiz olmak,

–      15 yaŞını bitirmiŞ olmak,

–      En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

–      YetiŞtirilecekleri   meslekler   için   iŞverenin   belirlediği   özel   Şartlara   sahip   olmak

gerekmektedir.

Düzenlenecek  diğer  kurslarda  da  bu  alanda  eğitim  görebilmek  için  en  az  ilköğretim  okulu

mezunu olmak yeterlidir.

 

 

 

 

 

D MESLEK EĞİTİMİ

 

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

 

Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim süresi ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1.5 yıldır.

Mesleğin eğitimi halk eğitim merkezlerinde “Giyim Üretim Teknolojisi” alanı “Makastar” programında

3.seviyede 640-424 saat arasında verilmektedir. (Bakınız: H- EK BİLGİLER-Meslek seviyesinin anlamı)

Türkiye İŞ Kurumu’nda ise mesleğin eğitim süresi 2-6 aydır.

Düzenlenecek  diğer  kurslarda  da  eğitim  süresi  kiŞilerin  mezun  oldukları  eğitim  kurumuna  göre değiŞmektedir.

Eğitim  süresince;  giysi  için  ölçü  alımı,  kesimin  yapılması,  kalıp  çıkarma  teknikleri,  tekstil  ürünleri analizi ve mesleki hesaplamalar gibi konularda eğitim verilmektedir.

 

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

 

 

Mesleki  eğitim  merkezinde  eğitimini  tamamlayanlar,  eğitim  sonunda  kalfalık  sınavlarına  girerek  baŞarılı oldukları takdirde “Kalfalık Belgesi” alırlar.

 

Diğer  kurslarda  meslek  eğitimini  tamamlayanlara  ise  “Kurs  Bitirme  Belgesi”  verilmekte  ve  unvan  olarak eğitimi tamamlanan alan adı yazılmaktadır.

 

 

 

A-  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

 

Makastarlık,  konfeksiyon  üretim  iŞletmelerinde  geniŞ  iŞ  olanaklarına  sahip  bir  meslek  alanıdır.  Kısa  bir eğitimden geçerek mesleğe intibak eden makastarlar, hareketli bıçağı bulunan bir makine ile çalıŞmaktadırlar.

Bu sebeple bu mesleği icra edecekler dikkatli ve deneyimli kiŞiler arasından seçilmektedirler.

Bilgisayar  destekli  serim  ve  kesimle  birlikte  “Metolamacılık”  ve  “Tasnifcilik”  alanlarının  birleŞme  eğilimi içerisine  girdiği  gözlenmektedir.  Meslek  içerisinde  kalite  kontrol  gibi  alanlarda  branŞlaŞma  baŞlamıŞtır.  Bu meslekte  öğrenilen  bilgi  ve  becerilerin  bir  kısmının,  deri  konfeksiyon,  ayakkabı  üretimi  gibi  alanların  butik tarzı üretim yönteminde kullanılabileceği düŞünülmektedir.

Mesleğin yürütülmesi için; planlama, organizasyon bilgileri, tekstil bilgisi, kalite bilinci ve kontrolü, bilgisayar kullanımı  bilgisi  ve  bilgisayar  destekli  otomasyonun  giderek  önem  kazandığı  söylenebilir.Bu  alandaki teknolojik geliŞmeler, bilgisayar destekli serim ve kesimi kapsayan otomasyona doğru yönelmektedir.

Günümüzde daha çok büyük ölçekli iŞletmelerde kullanılmaya baŞlayan programlanabilen serim masaları vb. yeni teknoloji ürünü makine ve ekipmanın yaygınlaŞması ile bu alandaki iŞ verimi, hızı ve kalitesinin artması beklenmektedir.  Dolayısı  ile  bilgisayar  kullanımını  geliŞtirecek  altyapı  eğitiminin  verilmesi  gereği  kendini hissettirmektedir.

Bu meslekte  yetiŞmiŞ eleman bulmakta  zaman zaman güçlükler  yaŞanmaktadır.  Nitelikli  eleman sıkıntısına çözüm olarak, meslekteki sınırlı eğitim olanaklarının geliŞtirilmesinde yarar görülmektedir. İŞyerlerinin ücret tarifelerinde   önemli   sayılabilecek   farklılıklar   bulunmakta,   bu   nedenle   iŞ   devamlılığı   sağlanamamakta, elemanlar  sık  sık  iŞ  değiŞtirmektedir.  Becerisi  yüksek  olan  iyi  yetiŞmiŞ  meslek  elemanlarının  iŞ  bulma Şanslarının yüksek olduğu söylenebilir.

 

 

FEĞİTİM SÜRESİNCE VE İTİM SONRASI KAZANÇ

 

 

EĞİTİM SÜRESİNCE

 

 

3308  sayılı  “Çıraklık  ve  Mesleki  Eğitim  Kanunu”  gereğince,  iŞletmelerde  uygulamalı  eğitim  gören öğrencilere, iŞletmelerce asgari ücretin %30‟undan az olmamak üzere bir ücret verilmektedir.

Eğitim gören adayların iŞ kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karŞılanır.

Bütün öğrenci haklarından yararlanırlar.

Eğitim görülen iŞletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanırlar. EĞİTİM SONRASI

Makastar olarak özel bir iŞyerinde iŞe baŞlayan bir kiŞi baŞlangıçta net asgari ücret tutarında ücret alır. Bu kazanç iŞyerinin büyüklüğüne ve deneyim durumuna göre artar.

Kendi hesabına çalıŞanlar ise yaptıkları iŞe göre değiŞen miktarlarda gelir elde ederler.

 

 

 

 

 

G MESLEKTE İLERLEME

 

 

MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

 

 

Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanlar alanlarında ustalık sınavına girerek baŞarılı oldukları takdirde

“Ustalık Belgesi” almaya ve kendi iŞyerlerini kurmaya hak kazanırlar.

 

 

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Makastarın meslekte ilerlemesi, kendini yenilemesine ve deneyimine bağlıdır.

BENZER MESLEKLER

 

 

Erkek terzisi

Kadın terzisi

Konfeksiyon biçici

Biçici (Deri giyecek)

DöŞeme biçici

Eldiven biçici

 

 

MAKASTAR

 

 

 

 

H EK BİLGİLER

 

 

MESLEK SEVİYELERİNİN ANLAMI:

 

 

1. Seviye: (Yarı vasıflı) (Dar kapsamlı beceri): ÇeŞitli olup, çoğunluğu tekrara dayalı ve sonucu önceden kestirilebilir becerileri yapabilme yeterliği gerektiren meslekleri içerir.

2.  Seviye:(Vasıflı)  (Beceri):  Çok  çeŞitli  ve  kapsamlı  faaliyetleri  değiŞik  ortamlarda  uygulayabilme

yeterliği gerektiren meslekleri içerir.

3.  Seviye:(Yüksek  vasıflı)  (Kaliteli  iŞçilik  ve  nezaretçilik):  Kapsamlı,  karmaŞık  ve  çeŞitli  ortamlarda uygulamayı gerektiren faaliyetleri bağımsız olarak yapabilme, sorumluluk alabilme, baŞkalarını kontrol ve rehberlik edebilme yeterliği gerektiren meslekleri kapsar.

4.  Seviye:  (Orta  kademe  yöneticilik)  (Nezaretçi-UstabaŞı):  karmaŞık  faaliyetlerde  sorumluluk  almayı,

bağımsız  çalıŞmayı  gerektiren,  çeŞitli  ortamlarda  teknik  ve  profesyonel  etkinliklerde  bulunabilme,

baŞkalarının iŞ sorumluluğunu üstlenme ve kaynakları verimli olarak kullanma boyutlarını içerir.

5.Seviye:(Deneyimli yöneticilik) (Teknisyen): Temel ilkeleri değiŞik alanlarda ve sonucu kestirilemeyen ortamlarda   uygulayabilme,   baŞkalarının   iŞ   sorumluluğunu   üstlenme,   kaynakları   kullanma,   kiŞisel sorumluluk alabilme, bağımsız çalıŞma, analiz etme, problemi çözme, tasarlama, plânlama, uygulama ve

değerlendirme yeterliğini gerektirir.

 

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 

 

Meslek elemanları

4702 sayılı kanun

ÖSYM 2007 ÖSS kılavuzu

3308 sayılı yasa

Ali Osman Sönmez Anadolu Meslek, Endüstri Meslek Lisesi (Konfeksiyon Bölüm Öğretmenleri)

Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi (Konfeksiyon Bölüm Öğretmenleri)

Gemlik Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi (Konfeksiyon Bölüm Öğretmenleri)

Meslek DanıŞma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluŞlar

 

 

İ DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAİVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları

Türkiye İŞ Kurumu web sayfası: www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi: http://mbs.meb.gov.tr/

Türkiye İŞ Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir