Kavramsal Olarak Çevre

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

TEMEL ÇEVRE MEVZUATI

 

 

GerçekleŞtirilen ya da gerçekleŞtirilmekte olan ekonomik ve sosyal etkinliklerin tümü, toplumun ve toplumu oluŞturan bireylerin refah düzeylerinin artırılması amacını taŞımaktadır. Bireylerin ve toplumların refahlarını artırmak üzere gerçekleŞtirilen tüm bu etkinlikler, doğrudan ya da dolaylı olarak doğal çevrenin değiŞmesine neden olmaktadır.

İktisadi  anlamda  değerlendirildiğinde,  gereksinimler  sınırsız  ancak  kaynaklar  kısıtlıdır.  Gereksinimlerin karŞılanması amacıyla gerçekleŞtirilen üretim faaliyetlerinin unsurlarını emek, sermaye ve doğal kaynaklar oluŞturmaktadır.  Özellikle  içinde  bulunduğumuz  biliŞim  çağı  ve  yoğun  teknoloji  kullanımına  bağlı  olarak, doğal çevre hızla değiŞime uğramaktadır. Bu değiŞim kaçınılmaz olmakla birlikte değiŞimin yönetimi önemli

bir unsur olarak karŞımıza çıkmaktadır.

Üretim   faktörleri   arasında   yer   alan   doğal   kaynaklar,   gereksinimleri   karŞılamak   üzere   ya   doğrudan tüketilmekte   ya   da   üretimin   herhangi   bir   aŞamasında   ara   mal   olarak   kullanılmaktadır.   Üretimin gerçekleŞtirilebilmesi  için  ihtiyaç  duyulan  doğal  kaynaklar,  doğal  çevre  sistemlerinden  temin  edilmektedir (Ertürk, 1994, s. 26).

Doğal çevrenin taŞıma kapasitesinin üzerinde müdahalelerde bulunulması halinde refah artırıcı etkinliklerin doğal ortamın taŞıma kapasitesini aŞması, bireylerin ve toplumların yaŞam kalitesinin ve refah düzeylerinin azalmasına   neden   olabilmektedir.   Bireylerin   ve   toplumların   refahının   artırılması,   ekolojik   sistemin devamlılığını sağlayan sürdürülebilir bir çevre ile mümkündür.

İnsan  unsurunun  hem  çevreden  etkilenmesi,  hem  de  içinde  bulunduğu  çevreyi  etkilemesi,  çevrenin toplumsal refahın asli unsurlardan biri olması nedeniyle, iŞ ve meslek danıŞmanı temel çevre kavramlarını, çevresel  sorunları,  ilgili  mevzuatı  ve  çevre  ile  ilgili  standartları  genel  olarak  bilmelidir.  Ayrıca  çevre konusunda  sahip  olduğu bilgileri, bireysel ve  toplumsal refahı artıracak Şekilde  iŞ ve  meslek danıŞmanlığı faaliyetlerinde kullanır.

 

 

1. Kavramsal Olarak Çevre

 

 

Çevre, canlıların yaŞamları boyunca iliŞkilerini sürdürdükleri ve karŞılıklı olarak etkileŞim içinde bulundukları biyolojik,  fiziksel,  sosyal,  ekonomik  ve  kültürel  ortamı;  ekosistem  ise  canlıların  belirli  bir  alanda  kendi aralarında ve cansız çevreleriyle iliŞkilerini bir düzen içinde yürüttükleri biyolojik, fiziksel ve kimyasal sistemi ifade etmektedir.

Çevre ve ekosistem açısından insan hem içinde bulunduğu ortamı etkileyen hem de bu ortamdan etkilenen konumundadır. İnsanı, çevreyi oluŞturan diğer unsurlardan ayıran en temel özellik çeŞitli araç ve yöntemler kullanarak belirli ölçüde çevreyi kontrolüne alabilmesidir (Ertürk, 1994, s. 33).

Ekolojik  denge:  İnsan  ve  diğer  canlıların  varlık  ve  geliŞmelerini,  doğal  yapılarına  uygun  bir  Şekilde

sürdürebilmeleri için gerekli olan Şartların bütünüdür.

Sürdürülebilir  Çevre:  Doğal  kaynaklar  yenilenebilir  ve  yenilenemez  olmak  üzere  ikiye  ayrılmaktadır. Yenilenebilir  nitelikteki  doğal  kaynaklar,  sağlıklı  çevre  KOŞULlarında  ve  ekolojik  dengeye  uygun  olarak kullanılmaları  durumunda  kendi  kendini  yenileyerek  mevcut  durumlarını  koruyabilen  kaynakları  ifade etmektedir.  Akarsular,  toprak,  orman  gibi  insanlar  tarafından  gerçekleŞtirilen  faaliyetlerden  etkilenen kaynakların aŞırı  ya  da  düzensiz  kullanımı, bu kaynakların tükenmesine  veya  kullanılamaz  hale  gelmesine neden olmaktadır (Ertürk, 1994, s. 37).

Ekonomik ve sosyal etkinlikler gerçekleŞtirirken gelecek kuŞakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve

kalitesini  tehlikeye  atmadan,  hem  bugünün  hem  de  gelecek  kuŞakların  çevresini  oluŞturan  tüm  çevresel

 

değerlerin,  her  alanda  (sosyal,  ekonomik,  fizikî  vb.)  ıslahı,  korunması  ve  geliŞtirilmesi  gerekmektedir. Çevrenin  taŞıma  kapasitesini,  içinde  bulunulan  durumu  ve  gelecek  kuŞakları  gözeten  bu  çevre  anlayıŞı, sürdürülebilir çevre olarak tanımlanmaktadır.

Incoming search terms:

  • meslek seçimi kavramsal olarak nasıl yorumlanır (1)
Etiket(ler): , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir