KARİYER YÖNETİMİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

KARİYER YÖNETİMİ

 

 

 

1. Kariyer GeliŞtirme İle İlgili Kavramlar

 

 

 

1.1. Kariyer Kavramı

Kariyer kavramı günlük yaŞamda, ilerlemek, meslek, iŞ yaŞamı, baŞarı ve tatmin olma gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Latince “carraria” kelimesinden gelen kariyer, yol ya da araba yolu anlamında kullanılmaktadır (Gunz ve Heslin, 2005, s. 105). Genel anlamda kariyer, bireyin çalıŞma yaŞamı boyunca herhangi bir iŞ alanında ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanması olarak yaygın biçimde tanımlanmaktadır

(TÜGİAD, 1995). Daha spesifik bir tanıma göre ise kariyer; bireyin iŞ yaŞamında bulunduğu pozisyonlar, bu

pozisyonlarla ilgili tutum ve davranıŞları ile yaptığı iŞleri içermektedir (Aytaç, 1997).

 

Kariyer alanında önemli çalıŞmaları olan D: T. Hall kariyerin dört farklı anlamı olduğunu belirtilmektedir. Bunlar aŞağıdaki gibi sıralanmaktadır (Hall, 2002, s. 9-10):

 

Örgütsel hiyerarşi içerisinde yükselmek,

Bir  mesleği  ifade  etmektedir.  Bazı  meslekler,  kariyer  meslekleri  olarak  adlandırılır  ve  bu  mesleklere  sahip olmak bir saygınlık göstergesidir,

İnsan  yaşam  boyunca  yerine  getirilen  meslek/  meslekler  ve  her  bir  mesleği  yerine  getirirken  elde  edilen deneyimler ile bu mesleklerden duyulan içsel tatmin,

Bireyin  yaşam  boyunca  yaptığı  rol  ve  mesleklerin  ardışık  bir  niteliğe  sahip  olması  ve  bu  rol  ve  mesleklerin bireyin gelişimine ve tatmin olmasına katkı sağlaması.

Kariyer kavramı, hem bireylerin iŞe dair eylemlerini, hem de bu eylemlere yönelik tutum ve davranıŞlarını kapsamaktadır.

 

Kariyer kavramı yakın zamanlara kadar genellikle ilerleme anlamında kullanılırken günümüzde, iŞin yeniden yapılandırılması yoluyla birey için anlamlı ve psikolojik olarak bireyi tatmin edici bir süreç anlamında kullanılmaktadır (Gutteridge ve Hutcheson, 1984, s. 30. 1-22).

 

Kariyer kavramıyla yakından ilgili ve birbirinin yerine kullanılan kavramlar, kariyer planlama, kariyer yönetimi

ve kariyer geliŞtirme olarak belirtilebilir. Bu çalıŞmada kariyer geliŞtirme kavramı, kariyer planlama ve kariyer

yönetimi kavramlarını kapsayan bir biçimde ele alınmaktadır.

 

 

 

 

1.2. Kariyer GeliŞtirme

Kariyer geliŞtirme kavramı tanımlanırken iŞi yapan birey ve iŞi tanımlayan örgütün her ikisi de beraber ele alınmaktadır. Yani kariyer geliŞtirmeden bahsedebilmek için birey ve örgütün her ikisinin de olması gerekmektedir (Arthur, 1992, s. 66). Bu bağlamda kariyer geliŞtirme, bireysel bir süreç olan kariyer planlama

ile örgütsel bir süreç olan kariyer yönetiminin bütünleŞtirilmesi olarak tanımlanabilir (Gutteridge ve

Hutcheson, 1984, s. 30). Diğer bir ifade ile kariyer geliŞtirme, bireysel bir olan kariyer planlama ile örgütsel

bir süreç olan kariyer yönetiminin her ikisini de kapsayan Şemsiye bir kavramdır.

 

 

 

 

1.3. Kariyer Planlama

Kariyer planlama, “bireylerin, kendi beceri, ilgi ve değerlerini dikkate alarak bunlara uygun amaçlar belirlediği

ve bu amaçlara ulaŞmak için planlama yaptığı bir süreçtir”tir (Leibowitz, Farren ve Kaye, 1986, s. 4). Diğer

bir tanıma göre kariyer planlama, bireyin, kendisinin sahip olduğu fırsatlar ve sınırlılıklar ile seçimler yapması,

 

bunların sonuçlarının farkında olarak kariyer hedefleri belirlemesi ve bu kariyer hedeflerine ulaŞtıracak iŞ, eğitim ve ilgili geliŞim programlarını planlamasından oluŞmaktadır (Gutteridge, 1986, s. 54).

 

Kariyer planlama, bireyin, meslek, örgüt, iŞ atamaları ve kendini değerleme ile ilgili bilinçli olarak yaptığı seçimleri kapsar. Bu faaliyetler, kendi kendine ilgi ve kabiliyetlerin değerlendirilmesi, kariyer fırsatlarının incelenmesi ve uygulama planı ile birlikte bir strateji oluŞturma olarak sıralanabilir (Gutteridge ve Hutcheson,

1984, s. 30). Kariyer planlama, bireyin çalıŞmayı düŞündüğü görev ve pozisyonlar ile geleceğe yönelik

hedeflerinin planlanması olarak da ifade edilebilir (Aytaç, 1997, s. 20).

 

Kısaca, kariyer planlama, bireyin kendisini ve içinde bulunduğu çevreyi değerlendirerek iŞ yaŞamı ile ilgili hedefler belirlemesi ve bu hedeflere ulaŞtıracak faaliyetleri planlamasıdır.

 

 

 

 

1.4. Kariyer Yönetimi

Kariyer yönetimi, bir kiŞiyi iŞe yerleŞtirme, performans ve potansiyelini değerleme, danıŞmanlık etme ve eğitim verme gibi insan kaynakları faaliyetlerini içine alan; bu faaliyetler aracılığıyla, bireyin ilgi ve kabiliyetlerinin örgütsel fırsatlar ile eŞleŞtirilmesi için tasarlanan bir faaliyetler bütünüdür (Gutteridge ve Hutcheson, 1984, 30). Kariyer yönetimi, bireyin kiŞisel kariyer planlarına ulaŞabilmesi için örgüt tarafından

desteklenmesi olarak da ifade edilebilir. Böylece, bireyler kendi kariyer planlarına ulaŞırken, örgüt de insan kaynağı ihtiyacını karŞılamak üzere planladığı strateji ve hedeflerine ulaŞır (Aytaç, 1997, s. 20).

 

Bir diğer tanıma göre kariyer yönetimi, bireylerin, kiŞisel kariyer planları ile örgütün kariyer sisteminin uyumlaŞtırıldığı; hazırlık, uygulama ve kontrol aŞamalarından oluŞan ve süreklilik gösteren bir süreçtir (Gutteridge, 1986, s. 54). Kariyer yönetiminin amacı, bireylerin örgüt içinde ilgi, değer ve becerilerine uygun iŞlerde istihdam edilmesine yardımcı olmaktır. Böylece bireysel ihtiyaç ve amaçlar ile örgütsel ihtiyaç ve amaçların bütünleŞtirilmesi yoluyla çalıŞanlarda iŞ tatmini, örgütte ise etkinlik ve verimliliğin artması sağlanır.

 

Kariyer yönetimi ile yakından iliŞkili bir kavram da örgütsel kariyer geliŞtirme sistemidir. Örgütsel kariyer geliŞtirme sistemi; bir örgütün iŞgücü ihtiyacı ile bireylerin kariyer ihtiyaçları arasında denge kurma amacıyla yürütülen; organize edilmiŞ, biçimsel ve planlı çabaların tümü olarak adlandırılmaktadır (Leibowitz, Farren ve Kaye, 1986, s. 4; Gutteridge, Leibowitz ve Shore, 1993, s. 1). Örgütsel kariyer geliŞtirme sistemi ile

yöneticiler ve diğer iŞgörenlerin faaliyetleri örgütün politika ve prosedürlerine uygun olarak

bütünleŞtirilir(Leibowitz, Farren ve Kaye, 1986, s. 4). Örgütsel kariyer geliŞtirme sistemi, kariyer yönetiminin

uygulamadaki hali olarak da ifade edilebilir.

 

 

 

 

2.Kariyer GeliŞtirme İle Yakından İlgili Kavramlar

 

 

 

2.1. Kariyer Çıpası (Career Anchor)

 

 

 

Çıpa, gemilerin dalgalara ve akıntılara kapılarak yer değiŞtirmemesi için suya atılan, zincirle gemiye bağlı bulunan, ucu çengelli ağır demir anlamına gelmektedir (www.tdk.org.tr). Gemilerin çıpaları gibi kiŞilerin de iŞ hayatında kariyer çıpaları olduğu ve bu çıpaların kiŞilerin iŞ hayatında belli alanlarda sabit kalmalarına neden olduğu kabul edilmektedir. Kariyer çıpası kavramı Edgar Schein tarafından geliŞtirilmiŞtir. Kariyer çıpası, bir bireyin kendisiyle ilgili algıladığı yetenek ve kabiliyetleri, temel değerleri ile güdü ve ihtiyaçlarından oluŞan bir benlik kavramıdır (Schein, 1978, s. 127). Bu çıpalar bireyin kariyer seçiminde en önemli belirleyicilerden

birisidir. Schein‟e göre, kariyer çıpaları, kiŞinin iŞ ve yaŞam deneyimlerinin artmasına bağlı olarak

evrilmektedir.

 

Kariyer çıpaları sekiz baŞlıkta toplanmaktadır (Schein, 1978, 124-160):

 

Özerklik/Otonomi:   Bu   çıpanın   baskın   olduğu   kişiler   örgütsel   sınırlamalar   altında   çalışmak   istemezler.

Kariyerlerinde  temel  belirleyici  faktör  serbest  hareket  edebilmektir.  Başkalarına  bağımlı  olmak  yerine  tek

başına çalışmayı tercih ederler.

Güvenlik/İstikrar:  Örgütte  kalma  ve  istikrar  konularında  güven  arayışı  bu  çıpaya  sahip  kişilerin  önemsediği konulardır. Bu kişiler için iş ve istihdam güvenliği kariyer seçiminde belirleyici bir etkiye sahiptir.

Teknik/Fonksiyonel:  Bu  kişilerde,  işe  ve  göreve  yönelik  olmak,  teknik  becerilerini  gösterme  isteği  baskın kariyer  çıpasıdır.  Bu  çıpanın   öne  çıktığı  kişilerde,  uzmanlık  alanındaki  derinleşme  ve  büyüme,  örgütte yükselmekten daha önemlidir.

Genel yönetsel: Bu çıpanın yüksek olduğu kişilerde,insanları ve fonksiyonları yönetme eğilimi baskındır.

Girişimci yaratıcılık: Yeni ürün veya hizmet üretmek,  bilgi ve becerilerini bu amaç için kullanmak  veya yeni işletmeler kurmak bu kariyer çıpasına sahip kişilerin önemli özellikleridir.

Hizmet  veya  bir  olaya  kendini  adamak:  Belli  bireysel  ve  sosyal  değerlere  saygı,  başkalarına  yardım  ve başarıya adanmışlık bu çıpayı yansıtan özelliklerdir.

Saf meydan okuma: Zor problemlerle uğraşmayı sevmek, rekabetten ve kazanmaktan hoşlanmak bu çıpanın varlığını gösterir.

Yaşam tarzı: Bu çıpaya sahip kişiler kariyeri, daha geniş olan yaşam sisteminin bir parçası olarak görür. İş, aile

ve kendi yaşam tarzı arasında denge kurmak çabası, bu çıpanın olduğu kişilerde daha baskındır.

 

 

 

2.2. Kariyer amaları (Evreleri)

Bireylerin kariyer hayatı bir dizi aŞamadan oluŞmakta ve her aŞamada bireyler berlirli faaliyet ve rolleri gerçekleŞtirmektedir. Özellikle kariyer geliŞtirmeyi bir geliŞim süreci olarak ele alan çalıŞmalarda kariyer

aŞmaları merkezi bir konuma sahiptir. Kariyer aŞamaları geleneksel olarak, keŞif, ilerleme, sürdürme ve düŞüŞ

olmak üzere dört aŞama olarak kabul edilmektedir.

 

Kariyer aŞamaları, her aŞamadaki temel faaliyet, iliŞkiler ve roller İekil 1‟de görülmektedir (Milkovichve

Boudreau, 1991, s. 452).

 

 

 

 

 

 

Sürrme

 

Kurma

 

 

 

Keşif


 

 

Düşüş

 

 

 

 

 

 

 

Ortalama Yaş                16-25                25-35                       33-55                              55+

 

 

Temel Faaliyet            Yardım

Öğrenme

İzleme


Kendi olmak

Bağımsız

katkı sağlamak


Eğitim ve geliştirm

 

 

Kaynak tahsisi yapmak

Örgütün yönünü

biçimlendirmek


Geri çekilme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlişkiler                      Çıraklık          Meslektaş            Rehber                             Foknsiyonel danışman

 

 

 

 

 

 

Roller                     Bağımlılık      Bağımsızlık         Başkaları için

 

sorumluluk alma


 

 

 

Güç ve rolün öneminin azalması

 

İekil 1: GeliŞimsel Model Olarak Kariyer AŞamaları

 

Kariyer aŞamaları yetiŞkin geliŞimi ile yakından iliŞkilidir. Kariyer aŞamalarını yetiŞkin geliŞimi ile iliŞkilendirmek

üç açıdan yararlıdır (Baird, 1992, s. 104):

 

Kişi kendi yaşamında meydana gelecek değişiklikleri tahmin ederek bunlara daha iyi hazırlanabilir,

Yaşamın farklı aşamalarında karşılaşılacağı problemlerle baş edebilecek değişik becerileri kazanabilir,

Bir aşamadan diğer bir aşamaya geçiş zor ve sancılı olduğundan, geçişlerin farkında olmak,  süreçteki zorluğu

azaltabilir.

 

 

2.3. Kariyer Modelleri

 

 

 

 

Kariyer modelleri Michael Driver tarafından geliŞtirilmiŞtir. Kariyer modelleri, durgun-durum, doğrusal, spiral (sarmal) ve geçici olmak üzere dört kavramdan oluŞmaktadır. Driver‟ın kariyer modelleri, daha detaylı bir Şekilde aŞağıdaki gibi tanımlanabilir (Driver, 1994, s. 239):

 

Durgundurum  (sabit)  kariyer:  Kariyer  seçimi,  yaşam  boyu  sürecek  bir  mesleğin  bir  kere  kalıcı  olarak seçilmesidir. Bireyin kariyerinde çok az değişiklik olur. Bu kariyer yapısında güvenlik ve yeterlilik temel esastır.

Bu kariyer modeli kararlı kariyer olarak da isimlendirilmektedir.

Doğrusal  kariyer:  Kariyer  faaliyeti  yaşam  boyu  sürer.  Kariyer  bir  örgütte  hiyerarşik  kademelerde  yukarıya doğru ilerlemedir. Ana güdüler, ilerlemek ve güç elde etmektir.

Spiral  (sarmal)  kariyer:  Kariyer  seçimi,  bir  dizi  meslek  ve  o  mesleklerde  kazanılan  deneyim  ve  beceriler yoluyla gelişir. Birey bir alanda kendini geliştirir ve belli bir süre  sonra sıkılmaya başlar. Yeni bir alan ve bu alanda  yeni  beceriler  kazanma  ve  tekrar  sıkılma  şeklinde  süreç  devam  eder.  Bu  kariyer  türünde  ana  güdü büyümektir.

Geçici  kariyer:  Bir  kariyer  alanında  süreklilik  yerine,  kariyer  seçimi  sürekli  devam  eder.  Seçim  sıklığı,  bir  ile dört yıl arasında bir gerçekleşir. Değişiklikler, yatay  hareketlilik şeklinde olur. Dışarıdan  bir gözlemciye göre istikrarsızlık  gibi  görünen  bu  durum,  birey  için  anlamlıdır.  Kimlik,  meydan  okuma  ve  değişiklik  kariyer hareketlerinin sebebi olup; alanlar, örgütler, meslekler yıllar içinde değişir.

Mesleki rehberlik ve özellik kuramı, durgun-durum kariyergörüŞü üzerinde odaklanmaktadır. Örgütsel kariyer aŞamaları görüŞü, doğrusal kariyer kavramını yansıtır. YaŞam aŞamaları ve insan potansiyeli yaklaŞımı, spiral kariyeri vurgularken; Şans, geçici kariyeri ifade eder (Driver, 1994, s. 239).

 

 

 

 

2.4. Kariyer Patikası

Birey açısından kariyer patikası (career path), kiŞinin gelecekteki çalıŞma sorumlulukları ve atamalarını karŞılamak için kiŞisel eğitim ve geliŞim deneyimleri tasarlama sürecidir (Burack ve Mathys, 1998, s. 39).

Diğer bir ifade ile bireyin kiŞisel amaçlarına ulaŞmak için geçtiği yollardır. Bu yollar bir meslekte ilerleme veya

bir örgütte ilerlenen merdivenler veya rotalardır (Aytaç, 1997, s. 198).

 

Örgüt açısından kariyer patikası, bir kiŞinin bir örgütte bir pozisyondan diğerlerine gidebileceği iŞ atamaları dizisidir (Hodgetts ve Kroeck, 1992, s. 401). Kariyer patikası, örgütlerde iŞlerin analiz edilmesi sonucu belirlenen ve çalıŞanların istihdam edilebilecekleri iŞlerin mantıklı ve uygun bir biçimde sıralanmasıdır.

Örgütler çalıŞanların terfileri ve geliŞimleri için kariyer patikalarını kullanır. Gerçekçi kariyer patikalarının

oluŞturulmasında dört aŞama gereklidir (Aytaç, 1997, s. 199):

 

Örgütte iş analizi yapılarak çeşitli işler için gerekli bilgi, beceri ve diğer nitelikler belirlenir,

Bilgi, beceri ve diğer nitelikler arasındaki benzerlikler ortaya çıkarılır,

Benzer işler iş ailesi olarak gruplanır,

Bu iş aileleri arasında kariyer patikasını temsil eden mantıki ilerleme çizgileri oluşturulur.

 

Kariyer patikasının çizilmesinde, bir pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyimlerin kazanılacağı iŞler/pozisyonlar dizisi belirlenir. Bu süreçte üç nokta önemlidir (Hodgetts ve Kroeck, 1992, s. 401):

 

 

Kariyer patikasının başlangıç seviyesinde kişilerden beklenen güçlü yönlerin belirlenmesi,

Kariyer patikasındaki işlerle ilgili performans ve ödüllerin belirlenmesi,

Kariyer patikasındaki işlerin gerektirdiği eğitim ve geliştirme türlerinin belirlenmesi.

 

 

2.5. Kariyer BaŞarısı

Kariyer baŞarısı kavramı; “bireyin, iŞ deneyimlerinin sonucu, psikolojik ve iŞle ilgili olarak, elde ettiği olumlu sonuçlar” Şeklinde tanımlanmaktadır (Seibert ve Kraimer, 2001, s. 2). Bir baŞka tanıma göre kariyer baŞarısı; “kiŞinin, iŞ deneyimlerinin sonucu olarak elde ettiği baŞarılar, pozitif psikolojik sonuçlar ya da iŞle iliŞkili sonuçların toplamı”dır (Judge, Cable, Boudreau ve Bretz, 1995, s. 485). BaŞka bir tanımda ise kariyer

baŞarısı; iŞ ve aile yaŞamı dengesi sağlama, iliŞkilere sahip olma, baŞkaları tarafından kabul görme ve maddi

kazanımlar elde etme Şeklinde dört baŞlık altında toplanmıŞtır (Dyke ve Murphy, 2006, s. 362)

 

Bu konuda yapılan çalıŞmalarda kariyer baŞarısı, dıŞsal kariyer baŞarı ve içsel kariyer baŞarı Şeklinde ikiye ayrılmaktadır. DıŞsal (objektif) kariyer baŞarısı, herkesçe kabul gören, sosyal bir rolle ve resmi bir pozisyonla iliŞkilidir. DıŞsal kariyer baŞarısı, bireylere özgü öznel bir bakıŞ açısından çok, herkesçe paylaŞılan bir sosyal uzlaŞmayı yansıtmaktadır (Arthur ve Khapova, 2005, s. 179). DıŞsal kariyer baŞarısı kriterleri, ücret, ücret

artıŞ oranı, örgütte sahip olunan hiyerarŞik seviye, yönetime yakınlık ve alınan terfi sayısı gibi dıŞsal bir bakıŞ

ile elde edilebilecek ve üzerinde uzlaŞı sağlanmıŞ unsurları içermektedir (Arnold ve Cohen, 2008, s. 17). İçsel

(sübjektif) kariyer baŞarısı ise, bireyin kendi kariyerine iliŞkin içsel algılama ve değerlendirmeleri Şeklinde

ifade edilebilir. Bireyler, farklı kariyer isteklerine sahip olup, istihdam güvenliği, çalıŞılan yer, statü, öğrenme konusundaki istek, iŞ ve aile ilgili olarak yapılan çeŞitli kıyaslamalar gibi konularda birbirlerinden farklı algılamalara sahiptir (Arthur ve Khapova, 2005, p. 179). Sübjektif kariyer baŞarısı kriterleri ise, kariyer

doyumu, iŞ doyumu, yaŞam doyumu ve istihdama iliŞkin bireyin inanç ve algılamalarını içermektedir (Arnold

ve Cohen, 2008, s. 17).

 

 

 

 

3. Kariyer Seçimi Kuramları

 

 

 

Kariyer seçimi genel olarak, bireylerin kendilerine uygun bir mesleği/kariyeri seçmeleri, kariyer kararı verme süreci ve kariyer geliŞimi gibi konuları kapsamaktadır. Güçlü bir kuramsal alt yapıya sahip olan kariyer seçimi alanı, literatürde yaygın olarak kariyer danıŞmanlığı bakıŞ açısıyla ele alınmaktadır. Bu bakıŞ açısı, kariyer

seçimi olgusunu bireyi merkeze alarak incelemektedir. Brown ve arkadaŞları, kariyer seçimi kuramlarını dört

ana baŞlıkta toplamaktadır: Sosyolojik perspektif, geliŞimsel ve post-modern kuramlar, öğrenme yönelimli kariyer kuramları ve özellik-faktör kuramları (Brown ve Brooks, 1990, s. 1-12). Greenhaus ise bireylerin kariyer seçimi sürecindeki önemli noktaları aŞağıdaki gibi sıralamaktadır (Green, 1987, s. 94):

 

Bir eşleştirme süreci olarak meslek seçimi,

Bir gelişim süreci olarak meslek seçimi,

Bir karar verme görevi olarak meslek seçimi,

Meslek seçimine sosyal ve kültürel etkiler,

Kadınların meslek seçimi.

Bu çalıŞmada kariyer seçimi kuramları, eŞleŞtirme süreci olarak kariyer seçimi, kariyer kararı verme, kariyer

geliŞimi ve kariyere sosyolojik yaklaŞım biçiminde dört baŞlıkta gruplanarak ele alınmaktadır.

 

3.1. EŞleŞtirme Süreci Olarak Kariyer Seçimi

Kariyer seçimi kuram ve pratiğiyle ilgili çalıŞmalar Frank Parson‟a kadar uzanmaktadır. Parson‟un 1900‟lü yılların baŞındaki çalıŞmaları, bugünkü anlamda biçimsel bir kuram olmamasına rağmen, meslek ve kariyer seçimiyle ilgili kavramsal bir çerçeve olarak kabul edilebilir. Parson‟un, mesleğe yöneltmeyi amaçlayan ve mesleklerle bireyleri eŞleŞtirmeye yönelik yaklaŞımı, iki aŞamadan oluŞmaktadır: Bireysel özelliklerin tanımlanması ve mesleklerle ilgili bilgi sağlanması. Bireyler ve mesleklerin çalıŞılmasını vurgulayan bu

yaklaŞım 1940‟ların ortasına kadar etkisini sürdürmüŞtür. Bireylerin ve mesleklerin incelenmesiyle elde edilen bilgiler ıŞığında, birey ile bireye en uygun meslek/ler eŞleŞtirilerek meslek ve kariyer seçiminde bireye yardım edilmesi üzerinde durulmuŞtur (Brown ve Brooks, 1990, s. 1-3).

 

 

 

 

3.1.1. ÖzellikFaktör kuramı

Özellik-faktör kuramı, meslekler ve bireysel özellikler üzerine yapılan çalıŞmalarla baŞlamıŞtır. Özellik-faktör kuramı, insanların kiŞilik özelliklerine uygun iŞler aradıklarını iddia etmektedir. Bu kuram, bireylerle

mesleklerin eŞleŞtirilmesini bilimsel bir Şekilde ele alarak, bu alana önemli katkılar sağlamıŞtır. Parson ile

baŞlayan özellik-faktör kuramı Williamson ve arkadaŞları tarafından geliŞtirilmiŞtir (Brown ve Brooks, 1990, s.

1-3).

 

Özellik-faktör kuramıyla ilgili olarak çalıŞan araŞtırmacılar bu kuramın bazı varsayımlarını aŞağıdaki gibi sıralamaktadırlar (Brown, 1990, s. 17):

 

Her birey, güvenilir ve geçerli bir biçimde ölçülebilen bireye özgü bir özellikler kümesine sahiptir.

Meslekler, başarılı olmaları için çalışanların belli (spesifik) özelliklere sahip olmalarını gerektirir.

Kariyer seçimi, oldukça basit bir süreçtir ve bu süreçte bireyler ile meslekleri eşleştirmek mümkündür.

Bireysel özellikler ve iş gereklerinin eşleştirilmesi birbirine yakınlaştıkça, başarı da artar.

 

 

3.1.2. İŞe uyum kuramı

Kuram, kariyer seçimi ile iŞ çevresine uyum üzerinde durur. Kurama göre, bireyler iŞ çevresine uyum sağlama

ve bunu sürdürme çabası içindedirler. Bireyin iŞle ilgili kabiliyet ve tercihlerinden oluŞan iŞ kimliği, iŞ

çevresine uyum sağlamada bireyin en belirgin yönünü oluŞturur (Davis, England ve Lofquist, 1964). İŞle ilgili kiŞilik oldukça durağan gibi görünse de, becerilerdeki veya iŞ çevresindeki değiŞiklik dolayısıyla bu kimlikte de değiŞmeler meydana gelebilir. Bireyin kıdemi, iŞten ve örgütten tatmin olması bireyin iŞ çevresine uyumuyla yakından ilgilidir. Kıdem, bireyin uyumunu gösteren en önemli ölçütlerden birisi iken; iŞten tatmin olma, iŞ çevresinin bireyin ihtiyaçlarını karŞılama düzeyini yansıtır (Taylor ve Giannantonio, 1990, s. 283).

 

 

 

 

3.1.3. Holland’ın kariyer kuramı

Holland‟ın kuramı, kariyer seçimiyle ilgili hakkında en çok araŞtırma yapılan ve tartıŞılan kuramlardan birisidir.

Bu kuram, kiŞilik ile mesleklerin yürütüldüğü çevre veya mesleklerin gerektirdiği faaliyetler arasındaki iliŞki üzerinde durmaktadır (Kuzgun, 1995, s. 104). Holland‟ın kariyer kuramı, mesleki ilginin kiŞiliğin bir yönü olduğu, bu yüzden mesleki ilginin tanımlanmasının aynı zamanda kiŞiliğin tanımlanması olduğu varsayımına dayanmaktadır (Weinrach ve Srebalus, 1990, s. 39). Holland‟ın kuramında yer alan dört varsayım aŞağıdaki gibi sıralanabilir (Weinrach ve Srebalus, 1990, s. 39):

 

Her birey, gerçekçi, araştırmacı, sanatçı, sosyal, girişimci ve geleneksel olmak üzere altı kişilik tipinden birisine

dahil olabilir,

Kişilik tipleri gibi altı tür iş çevresi tipi de mevcuttur,

İnsanlar,  bilgi  ve  yeteneklerini  kullanabilecekleri,  değer  ve  tutumlarını  ifade  edebilecekleri  ve  üstesinden gelebilecekleri problemler ve rolleri içeren iş çevrelerini ararlar,

Davranış, kişilik ile çevrenin etkileşimi tarafından belirlenir.

 

Yukarıdaki varsayımlarda da belirtildiği gibi, Holland‟a göre, meslekler yürütüldükleri çevre itibariyle altı grup olup, bu meslekleri yapacak kiŞilik tipleri de altı tanedir (Carney ve Wells, 1991). Holland‟ın altı kiŞilik tipi aŞağıdaki gibi tanımlanmıŞtır (Holland, 1959):

 

Gerçekçi tipler (Realistic): Kas faaliyeti ve motor koordinasyonu gerektiren işleri yapan insanlar bu gruptandır.

Mekanik üzerinde yoğunlaşan bu tipler atak ve saldırgandırlar.

Araştırmacı tipler (Investigative): Zihin gücüyle çalışan bu tipler, yapmaktan çok düşünmeyi sever. Bağımsız, sabırlı ve ısrarcıdırlar.

Sosyal  tipler  (Social):  Başka  insanlarla  birlikte  olmaktan  hoşlanan,  insanlara  yardım  etmeyi  seven,  empati gösterebilen insanlar bu gruba girer.

Geleneksel  tipler  (Conventional):  Nesneler  üzerinde  odaklaşma,  kurallara  bağlılık,  tertip  ve  düzen  ile  sıkı kontrol bu tipi belirleyen temel özelliklerdir.

Girişimci tipler (Enterprising): Başkalarını ikna edip yönetmek isteyen bu tipler, dışa dönük insanlardır.

Sanatçı  tipler  (Artistic):  Hayal  gücü  yüksek  üretken  insanlar  bu  gruba  girer.  Estetik  faaliyetlere  ilgi  ve bağımsızlık bu tipi yansıtan iki önemli özelliktir.

Bireylerde, bu altı kiŞilik tipinden birisi baskın olarak bulunurken, aynı zamanda daha tanımlayıcı olan alt

tipler veya kiŞilik örüntüleri (pattern) de mevcuttur. KiŞiliğin tam bir profili, altı tipi de kapsamasına rağmen, bireyde baskın olan en yaygın üç tipten alt tipler geliŞtirilir. Örneğin alt tip RAEgerçekçi, sanatçı ve giriŞimci

bir kiŞiliği tanımlamaktadır (Alt tipler altı kiŞilik tipinin ingilizce baŞ harflerinden alınmıŞtır). Bu alt tipe sahip

kiŞi oluŞturulmuŞ meslekler listesinden hangi mesleklere daha uygun olduğunu görebilmektedir (Carney ve

Wells, 1991, s. 231-247). Holland‟ın kiŞilik profilleri üç harfli kodlardan oluŞmaktadır. Tipleri ve meslekleri karakterize eden bu kodlar, kiŞilik tipinin sevdiği ve ilgi duyduğu konuları gösterdiği gibi, aynı zamanda kiŞinin sevmediği ve ilgi duymadığı alanları ve bunlara uzaklık veya yakınlığını da göstermektedir.

 

 

 

 

3.1.4. Roe’nin kiŞilik geliŞimi kuramı

Roe‟nin kariyer seçimi kuramı, çocukluğun geçtiği çevre, ihtiyaçların geliŞmesi ve kiŞilik değiŞkenleri ile kariyer seçimi arasında iliŞki olduğunu varsayar (Anne, 1957). Kuram, meslek seçimine götüren süreçler üzerinde durmakta ve psikolojik yönü öne çıkan bir kuram olarak nitelendirilmektedir (Brown, s. 350).

 

KiŞilik temelli bir kuram olan Roe‟nin kuramı, kariyer seçiminde çocukluk dönemi deneyimlerine dikkat

çekmiŞtir (Peterson, Sampson ve Reardon, 1991, s. 56). Roe, kariyer seçme kararında psikolojik ihtiyaçların önemini vurgulamaktadır. Bireylerin çocukluklarındaki deneyimleri ve anne-baba ile iliŞkilerindeki doyumu, onun gelecekteki davranıŞlarını belirleyen iç uyarıcıları oluŞturur. Bireyin ihtiyaçlarının doyurulması için

kullanılan yollar, onun, ilgi, tutum ve yeteneklerinden hangilerinin geliŞtirileceğini belirler. Hiç doyurulmayan,

ya da az doyurulan ihtiyaçlar zaman içinde birer güdü haline gelir ve bu güdüler bireyin mesleki yönelimini etkiler. Örneğin, sevgiden yoksun bir ortamda yetiŞen bir çocuk, insanlar yerine nesnelerle uğraŞmayı tercih edecektir.

 

 

 

3.1.5. Bordin’in psikanalitik kariyer seçimi kura

Bordin, biyolojik ihtiyaçlar ve dürtüler ile aile atmosferi arasındaki iliŞki ve bu iliŞkiden ortaya çıkan kiŞilik tipi üzerinde durur. Bordin‟e göre, kiŞilik dinamik olup değiŞime açıktır. KiŞilik değiŞtikçe ihtiyaçlar değiŞecek, böylece kariyerde de değiŞiklik meydana gelecektir.

 

Psikanalitik yaklaŞımın temsilcilerinden birisi olarak Bordin‟e göre, meslek, kiŞiliğin bir yansımasıdır. Meslek seçimi, bireyin çalıŞma yoluyla bireysel kimlik oluŞturma çabasıdır. Hayatın ilk altı yılı, kiŞiliğin oluŞtuğu bir dönem olup, bu dönemde çevreye uyum mekanizmaları geliŞtirilir ve bu mekanizmalar daha karmaŞık davranıŞların geliŞimi için gerekli temeli oluŞturur. Bu akımın bazı temsilcilerine göre ise, bilinç dıŞı dürtüler bireyin hangi alanda doyum sağlayacağını söyleyen iyi bir rehber olduğu için, meslek seçme konusunda

rehberliğe ihtiyaç yoktur (Kuzgun, 1995, s. 95-99).

 

3.2. Kariyer Kararı Verme

Kariyer seçimi kuramlarından ikincisi, kariyer kararının nasıl verildiğiyle ilgilenen kuramlardır. Alternatif meslekler arasından, bireylerin meslek tercihlerini nasıl yaptıkları bu kuramların ana konusu olmuŞtur (Greenhaus, 1987, s. 98). Bu kuramlar, Tiedeman ve O‟Hara‟nın kimlik kararı kuramı, Krumboltz‟un sosyal öğrenme kuramı ve beklenti kuramıdır.

 

 

 

 

3.2.1. Kariyer kararı verme süreci

Tiedeman ve O‟Hara, kariyer geliŞtirme süreci ve mesleki kararların içeriği üzerinde durmak yerine, karar verme sürecine odaklanmıŞtır (Tiedeman, 1961). Hatta kuramın sadece kariyer kararlarıyla sınırlı kalmayıp, hayatla ilgili diğer kararlara da uygulanabileceği vurgulanmıŞtır.

 

Tiedeman mesleki geliŞimi incelerken çalıŞma tarihinin (work history) de bir kriter olarak alınması gerektiğini belirtmektedir. Yazara göre çalıŞma tarihinin üç alt birimi ise a) seçilen pozisyonların türü, b) pozisyonların

sırası ve c) her bir pozisyonda kalma süresidir (Tiedeman, 1961).

 

Diğer geliŞim kuramlarında olduğu gibi araŞtırma dönemi mesleki rehberlik açısından bu kuramda da önem taŞımaktadır. Tiedeman ve O‟Hara, meslek geliŞimini bir kimlik geliŞimi olarak görmektedir. Yazarlara göre, benlik, bireyin kendini algılamasından çok, kendisini değerlemesidir. Bu hayat boyu devam eden bir süreç olup, birey çalıŞma hayatında sorunlarla uğraŞırken, benlik ve mesleki kimlik birbirlerini etkiler. Bireyin bir

pozisyondan bir baŞka pozisyona geçmesi, yani kariyerindeki değiŞiklik, benliğine de yansır (Kuzgun, 1995, s.

102).

 

 

 

 

3.2.2. Sosyal öğrenme kuramı

Mitchell ve Krumboltz, sosyal öğrenme kuramının kökünün klasik davranıŞçılık ve pekiŞtirme kuramına kadar uzandığını ifade etmektedir (Mitchell ve Krumboltz, 1990, s. 145). Sosyal öğrenme kuramına göre, bireylerin kiŞiliği ve davranıŞ repertuarı, önceden var olan geliŞimsel ve psiŞik süreçler yerine, bireyin yaŞadığı öğrenme deneyimlerinden oluŞmaktadır. Sosyal öğrenme yaklaŞımı, kiŞilik ve becerilerin öğrenme deneyimleri sonucu oluŞtuğunu söylerken, insanların çevre tarafından kontrol edilen pasif varlıklar olduklarını kastetmez. Bu

görüŞe göre, insanlar zeki ve problem çözücü bireyler olarak, çevrelerindeki pekiŞtiricileri anlamak ve kendi

ihtiyaç ve amaçlarına göre çevreyi kontrol etmek için mücadele ederler.

 

Sosyal öğrenme kuramının kariyer kararı vermekle ilgili olarak cevabını aradığı temel sorular Şunlardır:

 

Bireyler, neden belli bir mesleğe girerler?

Bireyler, hayatlarının belli dönemlerinde neden meslek değiştirirler veya değiştirmek isterler?

Bir meslek içinde, bireylerin neden değişik tercihleri vardır?

Bu sorular çerçevesinde, sosyal öğrenme yaklaŞımı, kariyer kararı verme sürecinde etkili olan faktörler

üzerinde durmaktadır. Kariyer kararı vermeyi belli ölçülerde etkileyen bu faktörlerin baŞlıcaları, genetik yönelim, çevre Şartları ve olaylar, öğrenme deneyimleri ile biliŞsel, duygusal ve performansla ilgili tepki ve becerilerdir. Bu faktörlerin farklı biçim ve derecelerdeki kombinasyonu ve etkileŞimi, farklı kariyer kararları olarak karŞımıza çıkmaktadır (Mitchell ve Krumboltz, 1990, s. 147-148).

 

Sosyal öğrenme kuramına göre, birey-içi psikolojik faktörler ile sosyal ve ekonomik faktörlerin etkileŞimi,

bireyin kariyer seçimini, seçimdeki değiŞiklikleri ve tercihlerini etkiler. Bununla birlikte, öğrenme deneyimleri, görev becerileri, bireyin kendisi ve çevresi hakkındaki genellemeleri de kuramda önemli bir yere sahiptir (Peterson, Sampson ve Reardon, 1991, s. 56). Öğrenme deneyimleri, genetik özellikler ve çevrenin etkisi

 

sonucunda, biliŞsel, duygusal ve performansla ilgili tepkiler ortaya çıkarır. Daha önce kazanılmıŞ görevle ilgili beceriler, yeni iŞe taŞınır ve bu beceriler, bireyin elde ettiği sonuçları etkiler. Öğrenme deneyimleri, genellemeler ve görev becerileri, bireyin bir mesleğe veya kariyer yoluna girmesiyle sonuçlanır (Taylor ve Giannantonio, 1990, s. 291).

 

 

 

3.2.3. Beklenti kura

Beklenti kuramı, rasyonel, hesaba dayalı ve bir amaca yönelik olarak karar vererek,beklenen sonuçlara ulaŞabilmek için, belli faaliyetlerin seçilmesi üzerinde durur. Beklenti kuramının varsayımları Şöyledir (Greenhaus, 1987, s. 99):

 

Birey  bir  mesleği  seçerken,  o  mesleğin  kazandıracağı  sonuçlar  ve  ödülleri  dikkate  alır.  Mesleği  yaparken ulaşılacak sonuçların değeri, meslek seçimini belirler.

Birey, çok sayıda mesleği inceleyerek, mesleklerin muhtemel getirisini belirler. Araçsallık olarak ifade edilen

bu  durum,  istenilen  sonuçlara  ulaşmak  için  mesleğin  bir  araç  olduğunu  vurgular.  Sonuçların  değ erine  bağlı

olarak, mesleklerin sonuçlara ulaştırmadaki değeri zihinde sıralanır.

Bir mesleği seçerken, mesleğin cazibesi, mesleği tercih için yeterli değildir. Birey, mesleğin gerektirdiği, bilgi

ve beceriye sahip olup olmaması veya maddi kaynaklarının mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazanmaya yetip yetmemesine bağlı olarak bir mesleği tercih eder (Greenhaus, 1987, s. 101). Yani birey, mesleğin

cazibesi kadar, mesleğe girebilmek imkanını da değerlendirerek mesleğini seçer.

 

 

 

 

3.3. Kariyer GeliŞim Süreci

Kariyer geliŞtirmeye geliŞim perspektifinden bakan bu çalıŞmalardan dikkat çekenler, Super‟in benlik kuramı

ile Ginzberg ve arkadaŞlarının geliŞim kuramıdır.

 

 

 

 

3.3.1. Super’in benlik kuramı

Super‟e göre, kariyer geliŞtirme bireyin benlik kavramını geliŞtirmesi ve bunu değiŞik rollerde uygulaması sürecidir. Benlik kavramı, bireyin kabiliyetleri ve fiziksel özelliklerinin bir sentezi olarak tanımlanabilir. Kariyer seçimi, benlik kavramı ile dıŞ sosyal ve ekonomik faktörlerin uzlaŞması olarak görülebilir. İnsanların

yaŞadıkları ve çalıŞtıkları Şartlar ile benlik kavramları, zaman içinde değiŞikliğe uğramasına rağmen; benlik kavramı olgunluk dönemlerinde durağanlaŞmaya baŞlamaktadır. Bireyin hayat aŞamalarında kazandığı deneyimler, onun ilgi ve kabiliyetlerini olgunlaŞtırırken, aynı zamanda benlik kavramını tanımasını da kolaylaŞtırmaktadır (Taylor ve Giannantonio, 1990, s. 289).

 

Super‟in kuramı “benlik kuramı” veya “rol kuramı” olarak da tanımlanan kavramsal bir modeldir (YeŞilyaprak,

1995, s. 46). Kariyer seçimine geliŞimsel bir yaklaŞım olan benlik kuramı, benliğin bireyin meslek seçimini etkilediğini vurgular. Meslek, bireyin kendisini görmek ve yansıtmak istediği önemli bir alandır. Birey meslek tercihini ifade ederken nasıl bir insan olduğunu da ortaya koymaktadır.

 

İnsan, hayatı boyunca çok çeŞitli roller oynar. GerçekleŞtirdiği baŞarılarını, baŞkalarının onu değerlendirmesini

ve iyi yaptığı Şeyleri sürekli değerlendirir. Bu deneyimler biriktikçe, birey kendisinin neleri daha iyi yaptığı ve hangi alanlarda baŞarılı olduğunu görme imkanına kavuŞur. YaŞı ilerledikçe, kendisi hakkındaki yargıları birleŞtirerek oldukça tutarlı bir benlik tasarımı oluŞturur. Bütün davranıŞlar bu benlik tasarımına göre

Şekillenir. Mesleki davranıŞları sırasında da benlik tasarımına uygun ve onunla tutarlı olanları seçer (Kuzgun,

1995, s. 101).

 

Benlik tasarımının oluŞması ve bir mesleki tercihe dönüŞmesi, geliŞim süreci boyunca bazı dönemlerden geçer. Bu dönemlerin her birisi, kendi içinde de alt dönemlere ayrılmaktadır. Ana dönemleri aŞağıdaki gibi

göstermek mümkündür (Peterson, Sampson ve Reardon, 1991, s. 56):

 

Büyüme (14 yaşa kadar)

Araştırma (15-24 yaşlar)

Yerleşme (25-44 yaşlar)

Koruma (45-64 yaşlar)

Çöküş (65 ve sonrası)

 

 

 

3.3.2. Ginzberg ve arkadaŞlarının geliŞim kura

Bu kurama göre kariyer seçiminde karar verme süreci üç evreye ayrılır: Hayal dönemi, geçici seçimler dönemi

ve gerçekçi dönem. Hayal dönemi 6-11 yaŞları arası olup, çocuk, çevresindeki kimselerle kurduğu özdeŞime bağlı olarak mesleki tercihlerini yapar. Geçici seçim dönemi, ergenlik dönemine rastlamaktadır. Bu dönem, ilgi, yetenek, değer ve geçiŞ dönemlerinden oluŞur. Gerçekçi dönem ise, araŞtırma, billurlaŞma ve belirleme

alt dönemlerini içerir (Kuzgun, 1995, s. 100).

 

Ginzberg‟e göre, kariyer seçimi hayat boyu devam eden bir karar verme süreci olup, bireyler, iŞ dünyasının değiŞen gerçekleriyle kendi kariyer amaçları arasındaki uygunluğu sürekli gözden geçirmekte ve iyileŞtirmeler yapmaktadırlar (Brown ve Brooks, 1990, s. 4).

 

 

 

3.3.3. Gottfredson’un sınırlandırma ve uzlaŞma kuramı

Gottfredson çalıŞmalarını geleneksel kuramlarda eksik gördüğü zeka, sosyo-ekonomik statü, ırk ve cinsiyetin kariyer seçimindeki etkisi gibi alanlarda sürdürmüŞtür (Hackett, Lent ve Greenhaus, s. 11). Cinsiyet ve prestij temeli üzerine kurulu mesleklerin zihinsel haritası yaklaŞımını geliŞtirmiŞtir (Külahoğlu, 2001, s. 363). Gottfredson’un kuramı, meslek tercihi kuramı, karar verme süreci, cinsiyet, zeka, sosyo-ekonomik düzey gibi bireysel faktörleri ve bireylerin amaçlarını gerçekleŞtirmek için kullandıkları stratejiler gibi unsurları bir

bütünsellik içinde ele almakta ve sentezlemektedir.

 

Meslek tercihi, benlik algısı ile meslek algısı arasındaki karŞılaŞtırma sürecinin bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda birey, benlik algısıyla bağdaŞtırdığı mesleklere yönelirken, bağdaŞtıramadığı

meslekleri reddeder. Bütün mesleklere giriŞ aynı derecede zorluk taŞımaz. Gottfredson’a göre bireyler cinsiyet

ve sosyal statü gibi faktörlerin farkına vararak seçimlerini sınırlandırır. Daha sonra bireyde girilebilecek mesleklere yönelik bir eğilim oluŞur. Bireyler baŞlangıçtaki yönelimlerini çalıŞtıkları Alana uygun hale getirerek uzlaŞmayı gerçekleŞtirir (Külahoğlu, 2001, s. 367-373).

 

Gottfredson kariyer seçimini, alternatif kariyer seçeneklerinin sınırlandırılması ve bireyin tercihleri ile

ulaŞılabilir meslekler arasında uzlaŞma sağlanması süreci olarak açıklamaktadır.

 

 

 

 

3.4. Sosyolojik Kuram

Sosyoloji biliminde çalıŞma, merkezi bir konuma sahiptir. Sosyolojinin kariyer ile ilgili alt dallarından birisi olan çalıŞma sosyolojisi, kariyer geliŞtirme konusunda, psikolojiden üç noktada farklılık göstermektedir (Hotchkiss

ve Borow, 1990, s. 263):

 

Sosyologlar,  çalışmayı,  sosyal  ve  kurumsal  bir  olgu  olarak  ele  alırlar  ve  geniş  bir  açıdan  kariyer  konusuna

yaklaşırlar.

 

    Kariyer geliştirmede, psikolojik kuramların kariyer kararında bireyin önemli ölçüde söz sahibi olduğunu iddia etmelerine   karşılık,   sosyologlar,   bireyin   dışındaki   kurumların   kariyer   kararını   daha   fazla   etkilediğini vurgularlar.

Psikologlar,  işteki  performans  ile  ilgili  olarak  beklentiler,  ilgiler,  yetenekler  gibi  bireysel  özelliklere  önem verirken; sosyologlar, kurumsal faktörleri öne çıkarmaktadırlar. Geniş sosyal tabakalar, sosyologların kariyer seçimini açıklamakta üzerinde durdukları ana konulardandır.

Statü elde etme modeli, kariyer seçimi konusunda çalıŞan sosyologların yaygın olarak kullandıkları bir

modeldir. Statü elde etme modelinin temel varsayımına göre, ailenin statüsü çocuklarının mesleki düzeylerini

Şu sırayı izleyerek etkiler: Ailenin statüsü, uygun eğitim düzeyi, meslek hakkında önemli diğer kiŞilerin

tutumları, okulla ilgili kariyer planları ve mesleki statü düzeyi. Bu etkileme yolu İekil 2‟deki gibidir (Hotchkiss

ve Borow, 1990, s. 269).

 

 

 

 

 

Ailenin

Statüsü

 

 

Sosyal-psikolojik                   Eğitimle elde                       Mesleki

süreçler                           edilen kazanımlar                kazanımlar

 

 

Bilişsel

değişkenler

 

 

İekil 2: Wisconsin Statü Kazanma Modeli

 

Sosyolojik kuram, bireysel seçimler ile emek pazarının bu seçimler üzerindeki sınırlamalar arasındaki etkileŞimini incelemektedir (Hotchkiss ve Borow, 1990, s. 263). Son dönemde yapılan çalıŞmalarda, yapısal

sınırlılıklar üzerinde durulmaktadır. Sosyolojik perspektifin meslek seçimi kuramına katkısı, birey dıŞındaki bazı

faktörlerin de meslek seçimini etkilediğini vurgulamasıdır. Bu faktörler arasında, yapılan iŞin kendisi ve emek pazarının yapısı dikkat çekmektedir.

 

 

 

 

4. Örgütlerde Kariyer GeliŞtirme Uygulamaları

 

 

 

4.1. Örgütsel Kariyer GeliŞtirme Sistemi Kavramı

Örgütsel kariyer geliŞtirme sistemi; bir örgütün iŞgücü ihtiyacı ile bireylerin kariyer ihtiyaçları arasında denge kurma amacıyla yürütülen, organize, biçimsel ve planlı çabaların tümü olarak tanımlanmaktadır (Hotchkiss ve Borow, 1990, s. 4; Gutteridge, Leibowitz ve Shore, 1993). Örgütsel kariyer geliŞtirme sistemi ile, yöneticiler

ve diğer iŞgörenlerin faaliyetleri örgütün politika ve prosedürlerine uygun olarak bütünleŞtirilir (Leibowitz,

Farren ve Kaye, 1986). Örgütsel kariyer geliŞtirme sisteminin amacı, örgütsel ihtiyaçlar ile bireysel ihtiyaçların doğru bir biçimde eŞleŞtirilmesi olarak da ifade edilebilir. Bir diğer ifade ile, örgütsel kariyer geliŞtirme; kiŞisel kariyer planlama ile örgütsel kariyer yönetimi süreçlerinin etkileŞiminden ortaya çıkar (Gutteridge, 1986, s.

54). Bu durumu İekil 3 göstermektedir (Gutteridge, Leibowitz ve Shore, 1993, s. 2):

 

ÖRGÜTSEL İHTİYAÇLAR

Gelecek iki-üç yıl için, örgütün ana stratejik sorunları nelerdir?

Gelecek iki-üç yıl için, örgütün karşı karşıya olacağı kritik ihtiyaçlar ve meydan

okumalar nelerdir?

Bu  meydan okumalara karşı koyabilmek için gerekli kritik bilgi, beceri ve tecrübeler

nelerdir?

Hangi kadrolama düzeyleri gerekecektir?.

Örgütün bu kritik meydan okumalara karşı koymak için gerekli gücü var mı?

 

 

 

SORUN

İşgörenlerin,  kişisel etkinliklerini artırması,

tatmin olması ve kendilerini geliştirmesi, örgütün stratejik amaçlarını gerçekleştirmesiyle irtibatlı mı?

 

 

 

BİREYSEL KARİYER İHTİYAÇLARI

Bireyler, örgüt içinde, aşağıdaki imkanları sağlayacak kariyer fırsatlarını nasıl

bulabilir?

Güçlü yönlerini  kullanabilmesi, Gelişim ihtiyaçlarına hitap edilmesi, Cazip bir iş ortamı,

İlgileriyle eşleştirilebilen bir kariyer,

Değerleriyle eşleştirilebilen bir kariyer,

Kişisel tarzıyla eşleştirilebilen bir kariyer.

 

 

 

İekil 3. Kariyer GeliŞtirme Sistemi: Örgütsel İhtiyaçlarla Bireysel Kariyer İhtiyaçlarının İrtibatlandırılması

 

 

 

 

4.2. Örgütsel Kariyer GeliŞtirme Sisteminin Yararları

Örgütsel kariyer geliŞtirmenin bireyler, yöneticiler ve örgüt için yararlarından bahsedilebilir (Walker, 1992, s.

196). Bireyler için doğru hedef belirleme ve plan yapmak, performansları hakkında geri bildirim almak, iŞ

tatmini, bireysel sorumluluk almak, örgüt ve kendisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak gibi yararları söz konusudur. Yöneticiler için, astlarıyla iyi bir iletiŞim kurmak, performanslarını yakından izlemek ve geliŞtirmek, motivasyonlarını artırmak, çalıŞanların örgütte kalmasını sağlamak gibi yararları sayılabilir. Örgüt açısından

ise, örgütsel bağlılığı artırmak, çalıŞanları geliŞtirmek ve iyi bir örgüt imajı oluŞturmak baŞlıca yararlardır.

 

Örgütsel kariyer geliŞtirme sisteminin kurulması sırasında iŞgörenlerin kariyer ile ilgili örgütten beklentileri de dikkate alınmalıdır. Bu beklentileri beŞ baŞlıkta toplamak mümkündür (Rotbenbah, 1982, s. 43-46):

 

İşgörenler,   kariyer   fırsatlarıyla   ilgili   olarak,   örgütün   performans   ve   terfi   sistemleri   arasında   denklik

beklemektedir,

İşgörenler, amirlerinin kariyer geliştirmede daha aktif bir rol almasını ve zamanında performans geribildirimi yapmasını beklemektedir,

İşgörenler, örgütteki kariyer ilerlemesi ile ilgili bilgilerden haberdar olmayı beklemektedir,

İşgörenler,    çok    sayıda    değişkene    bağlı    olan    kariyer    ilerlemesi    hakkında    değişik    düzeylerde    bilgi gereksinmelerinin karşılanmasını beklemektedir,

İşgörenler, yaş ve mesleklerine bağlı olarak, kariyerlerinden tatmin olma düzeylerinin neden olduğu farklığın dikkate alınmasını beklemektedir.

Örgütsel kariyer geliŞtirme sisteminin kurulması ve yürütülmesi sırasında iŞgörenler ve örgütten kaynaklanan bazı engellerle karŞılaŞılır. İŞgörenlerin, kariyer geliŞtirmeyi örgütün sorumluluğu olarak görmesi, Şansa bırakması, kariyer planlamanın kiŞi için anlamlı olmaması ve iŞgörenin kendisini değerleyememesi bu

engellere örnek olarak verilebilir. Örgüt açısından bakıldığında ise, sistemin üst düzey yöneticilerle sınırlı

 

kalacağı, pahalı olacağı, iŞgörenlerin beklentilerini artıracağı, yöneticilerin sorumluluk almada isteksiz davranacakları, moda olarak görüleceği kaygıları ve kısa sürede sonuç alma isteği, örgütsel kariyer geliŞtirmede karŞılaŞılan güçlükler arasında sayılabilir(Gutteridge, 1986, s. 59).

 

 

 

4.3. Örgütsel Kariyer GeliŞtirme Sisteminin Kapsamı

 

 

 

Kariyer geliŞtirme programlarına bütün iŞgörenlerin dahil edilmesi sistemin etkinliği için gereklidir; fakat zaman ve maliyet faktörleri dikkate alınarak, programlara katılacak iŞgören grubu da genellikle sınırlı

tutulmaktadır. Örgütlerde, yöneticiler, kariyer geliŞtirme için en önemli hedef gruplardan birisidir (Leibowitz,

Farren ve Kaye, 1986, s. 34).

 

 

 

 

4.4. Örgütsel Kariyer GeliŞtirme Araçları

 

 

 

Örgütlerde kariyer geliŞtirme amacıyla kullanılan araçlar örgütten örgüte farklılık gösterebilir. Örgütsel kariyer geliŞtirme araçlarının kullanımı sırasında örgütsel kültür yanında örgütsel kademeler ve özel kariyer grupları

da dikkate alınmalıdır. Örgütsel kariyer sisteminin biçimsel olmadığı bazı örgütlerde de kariyer geliŞtirme araçlarının bir kısmının kullanıldığı görülmektedir. Ancak bu araçların kullanımından istenilen verimi elde edebilmek için örgütsel kariyer geliŞtirme araçlarını sistematik ve amaca yönelik olarak kullanmak gerekmektedir. Örgütlerde kullanılabilecek bir dizi kariyer geliŞtirme aracı Tablo 1‟de sunulmuŞtur

(Gutteridge, 1986, s. 61).

 

Tablo 1.Örgütsel Kariyer GeliŞtirme Araçları

 

 

1.Kendini Değerleme Araçları

Kariyer planlama atölyeleri (workshop) Kariyer çalışma kitapları

Emeklilik öncesi atölyeler

2.Bireysel Danışma

Personel görevlisi

Profesyonel danışman

-İçeriden

-Dışarıdan

Yerleştirme (Outplacement)

Gözetim veya hat yöneticisi

3. İç Emek Pazarı Bilgisi Değişimi

İç iş duyuruları

Beceri envanterleri

Kariyer yolu planlamaları

Kariyer kaynakları merkezi

Diğer kariyer iletişimi türleri

4.Örgütsel Potansiyel Değerleme Süreci

Değerleme merkezleri

İlerleme öngörüleri

Yerleştirme/yedekleme planları

Psikolojik testler

5.Gelişim Programları

İş rotasyonu

İşletme içi İK geliştirme programları

Dış seminer ve kurslar

Burs ve eğitim yardımı

Gözetimciler için kariyer danışmanlığı eğitimi

İki basamaklı ve çalışan eşlerin kariyeri programları

Rehberlik ve koçluk sistemleri

 

 

 

 

 

 

4.5. Örgütsel Kariyer GeliŞtirme Sorumlulukları

Kariyer geliŞtirme sistemlerinde örgüt, yönetici ve çalıŞanların sorumlulukları vardır. İyi tasarlanmıŞ bir kariyer sisteminde tarafların sorumlulukları açıkça tanımlanmalıdır (Leibowitz, Farren ve Kaye, 1986, s. 5). Örgütler, kariyer programları hakkında iŞgörenleriyle açık bir diyaloga girmeli; örgüt ve piyasanın durumu hakkında iŞgörenler bilgilendirilmeli; gelecekte gerekli olacak becerileri belirleme ve kazanmada iŞgörenlere yardımcı olunmalıdır. Örgütler, örgüt içi iŞ fırsatları ve hayat boyu öğrenme konularında da iŞgörenleri bilgilendirip desteklemelidir. Örgüt ve bireyin karŞılıklı bilgi alıŞveriŞi ve iki tarafın açık ve dürüst iliŞkisi, kariyer

planlamayı, dolayısıyla örgütsel kariyer sisteminin yürütülmesini kolaylaŞtıracaktır. Örgütsel kariyer sisteminin

yürütülmesi sırasında, örgüt ve bireyin karŞılıklı etkileŞimini artırmak amacıyla bazı teknikler kullanılabilir.

 

Günümüzde örgüt yapılarının değiŞmesi, kariyer sorumluluklarında da değiŞikliklere neden olmaktadır. Sınırsız kariyer anlayıŞının yaygınlaŞmasıyla, kariyer geliŞtirme sorumluluğu büyük ölçüde bireylere geçmektedir

(Mirvis ve Hall, 1994, s. 365-380; Haskell, 1993, s. 51-54). İŞgörenler, kendi kariyerlerini yönetme sorumluluğunu üstlenirken; örgüte de çalıŞanların yeteneklerini geliŞtirmelerine imkan sağlamaları sorumluluğu düŞmektedir. Yöneticilerin sorumluluğu ise, sergiledikleri davranıŞlarıyla, örgüt çalıŞanlarının farkında oldukları ve onların örgütte kalıp kalmamalarına dikkat ettiklerini göstermeleridir (Waterman,

Waterman ve Collard, 1994, s. 88).

 

Günümüzde yaygınlaŞmaya baŞlayan yeni iŞ ortamında, iŞgörenlerin kariyer ve bireysel geliŞimlerini daha fazla kendi kendilerine tasarlamaları gerekmektedir (Giles ve West, 1995, s. 48-63). Kariyer geliŞiminde

bireyin sorumluluğunun artması, kariyer geliŞiminde sadece belli dönemler yerine, kariyerin her aŞamasının dikkate alınmasıyla sonuçlanacaktır. Kariyer geliŞtirmede bireyin sorumluluğunun artması, aynı zamanda,

bireyin ailesi, eŞi, çocukları, yaŞlılar ve topluma daha fazla zaman ayırmasına da imkan sağlayabilir (Mirvis ve

Hall, 1994, s. 369).

 

 

 

 

4.6. Örgütsel Kariyer GeliŞtirme Sisteminin İKY Fonksiyonlari İle İliŞkisi

İnsan kaynakları yönetiminin amaçları arasında; nitelikli personel için çekici bir ortam yaratabilmek, baŞarılı iŞgöreni örgütte tutabilmek ve iŞgöreni güdülemek yer alır (Aldemir, Ataol ve Solakoğlu, 1993, s. 8). İnsan kaynaklarının tedarik edilmesi, geliŞtirilmesi ve örgütten ayrılmaları dinamik bir süreçtir. Bu dinamik sürecin

alt sistemleri ise; insan kaynakları planlaması, tedarik ve seçim, eğitim ve geliŞtirme ve performans değerlemedir (Sonnenfeld, 1984). Burada sıralanan insan kaynakları alt sistemleri, bütünleŞik olduğu ölçüde, kariyer geliŞtirme sisteminin etkin çalıŞmasına yardımcı olacaktır (Leibowitz, Farren, Kaye, 1986, s. 4; Gutteridge, Leibowitz ve Shore, 1993, s. 3). İnsan kaynakları yönetimi ana sisteminin bir alt sistemi olarak, eğitim, terfi, personel planlaması vb. sistemler birbiri ile etkileŞim ve bilgi alıŞveriŞi içindedir. Bilgisayar teknolojisindeki geliŞmeler, performans ile eğitim ve seçim gibi alt sistemler arası bağlantının kurulmasını kolaylaŞtırmıŞtır (Uyargil, 1994, s. 145-146).

 

Örgütsel kariyer geliŞtirme sistemi, insan kaynakları faaliyetlerinin her birine, yeni bir bakıŞ açısıyla

odaklanmayı gerektirir. Her insan kaynakları faaliyeti, toplam kariyer sisteminin bir parçası olarak ele alınır ve

bu çerçevede, program, politika ve iletiŞim oluŞturulur (Gutteridge ve Hutcheson, 1984, s. 30.24).

 

 

 

 

4.7. Örgütsel Kariyer GeliŞtirmede BaŞarı Faktörleri

Örgütlerde kariyer geliŞtirme uygulamalarının baŞarısında etkili olan dokuz faktör Şöyle sıralanmaktadır

(Uyargil, 1994, s. 189-193):

 

Kariyer geliştirmeyi işletme stratejisi ile irtibatlandırmak,

İşgören ve örgütün ihtiyaçlarını paralel hale getirmek,

Kariyer geliştirme sistemi ve onun örgüt içi ilişkilerini tesis etmek,

Çok sayıda araç ve yaklaşım kullanmak,

Şirket genelinde bir kariyer geliştirme altyapısı oluşturmak; fakat, sistemi iş birimleri veya bölümler düzeyinde

uygulamak,

Hat yöneticilerinin katılımını sağlamak,

Hat yöneticilerini sistemin yürütülmesinden sorumlu tutmak,

Kariyer geliştirme çabalarını değerlemek ve sürekli iyileştirmek,

Kariyer geliştirme sisteminin duyurusunu iyi yapmak.

Örgütsel kariyer geliŞtirme sistemlerinin baŞarılı bir biçimde tasarlanması ve uygulanması uzun ve zor bir

süreçtir. Örgütsel kariyer geliŞtirme sistemleri yukarıdaki faktörlerin dikkate alınması ile daha kolay uygulama imkanı bulacaktır.

 

 

 

 

5. Kariyer GeliŞtirmede Yeni YaklaŞımlar

 

5.1. Kariyer Alanını Etkileyen DeğiŞimler ve Yeni YaklaŞımlar

Teknolojik geliŞmeler, yoğun rekabet ve küreselleŞme yönetim ve organizasyon alanında yeni yaklaŞımların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yeni yaklaŞımlar yönetim tarzlarını ve örgütsel yapıları derinden etkilemektedir. Yeni yönetim ve organizasyon yaklaŞımlarının etkisi iki olgu üzerinde daha da belirgindir. Bu

iki olgu; yönetim kademelerinin azalması ve örgütlerin bilgiye dayalı bir yönetim ve organizasyon anlayıŞına

göre örgütlenmeleri olarak ifade edilebilir. Örgütsel kademelerin azaldığı ve çapraz fonksiyonlar yoluyla bilgi kazanma sürecinin yaygınlaŞmaya baŞladığı örgütlenme biçimi mevcut kariyer anlayıŞında da değiŞikliklere

yol açmaktadır. HiyerarŞik kademeler boyunca doğrusal ilerleme yerine; yatay ilerlemeler kariyeri

biçimlendirmektedir.

 

Yönetim ve organizasyondaki yeni geliŞmeler sonucu yaygınlaŞmaya baŞlayan yeni kariyer anlayıŞı iŞgörenlerin sistem yönelimli olmalarını gerektirmektedir. Sistem yönelimli bakıŞ açısı, süreçler arası yatay iliŞkileri ve bütünü görebilmek imkanı vermektedir. Bu amaçla çalıŞanların çapraz fonksiyonlarda tecrübe

kazanması sağlanırken; aynı zamanda daha alt düzeydeki çalıŞanlara güç ve karar verme otoritesinin verildiği görülmektedir. Bu değiŞikliklerin kariyer anlayıŞına en belirgin etkisi, sınırlı sayıda fonksiyonda doğrusal

ilerleme yerine çapraz fonksiyonlu kariyer hareketlerinin artması olarak görülmektedir (Bowen ve Lawler,

1992, s. 29-41).

 

Örgütlerde dikey kariyerden yatay kariyere geçiŞe etki eden faktörler dört baŞlık altında toplanabilir (Peiperl

ve Baruch, 1997, s. 7-22):

 

Ekonomik    gelişmenin    yavaşlaması    sonucu    piramit    biçiminde    örgütlenmede    değişiklikler    meydana

gelmektedir,

Yönetim kademelerindeki kişilerin daha uzun süre o pozisyonlarda kalacak olmaları, geriden gelenlerin önünü tıkamaktadır,

Yoğun  rekabete  cevap  verebilmek  ve  maliyetleri  azaltmak  için,  örgütler  yönetim  kademelerinde  azaltmaya

gitmektedir,

Örgütler,   belli   bir   alanda   uzmanlaşma   yerine   örgütün   tamamını   tanıyan   geniş   perspektifli   yöneticiler yetiştirmeye yönelmektedir.

HiyerarŞik örgütlerde, çalıŞanlar kendilerini örgüt içinde yükselme ile motive ederler. Ücret ve diğer ödüller

bu örgütlerde hiyerarŞik kademelere göre verildiği için üst kademelere yükselmek motivasyonu artırıcı önemli

bir faktördür. HiyerarŞik örgüt yapılarının değiŞmeye ve yönetim kademelerinin azalmaya baŞladığı bir ortamda, çalıŞanları güdülemede kullanılabilecek yeni yollara ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Günümüzde belirginleŞmeye baŞlayan yeni kariyer modelinin dikkat çeken yönleri Şöyle özetlenebilir: Yeni kariyer anlayıŞında, büyük örgütlerden ayrılanlar daha sonra bu örgütlerle iŞ yapan tedarikçi veya müŞteri olarak kariyerlerine devam etmektedir. Bir baŞka geliŞme, büyük örgütlerden ayrılan yöneticiler, kendilerini

bir örgüt ile sınırlamak yerine meslekleri ve ait oldukları sektörle kendilerini tanımlamaya baŞlamaktadır. Yeni

modelde, baŞarının ölçüsü; gelirini yükseltmek, sahip olduğu varlıkları artırmak ve kendi iŞini geliŞtirmektir.

Bu modelin dikkat çeken son özelliği ise; yönetsel kariyerdeki kiŞilerin, iŞ ve aile arasında bir denge sağlamaya çalıŞıyor olmalarıdır (Peiperl ve Baruch, 1997, s. 7-22).

 

Kariyer geliŞtirmede yeni yaklaŞımların ortaya çıkması, yetkinlik kavramının önemini artırmıŞtır. Çünkü yeni kariyer yaklaŞımlarında, belli bir iŞe özgü bilgi ve beceri yerine, birden çok iŞ için kullanılabilecek bilgi ve beceri sahibi olmak vurgulanmaktadır. Örgüt yapılarının değiŞmesi ve yönetimde yeni tekniklerin ortaya çıkması, iŞlerin yapısını ve o iŞleri baŞarmak için gerekli bilgi ve becerileri de etkilemektedir. Belli bir iŞi

yapmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmak yerine, daha geniŞ bilgi ve beceriler kazanarak, birden çok iŞi yapabilir olmak anlayıŞı yaygınlaŞmaktadır. Yönetim pozisyonları için düŞünüldüğünde ise, belli bir sektör

veya örgüte has yönetim becerilerinden çok, farklı örgüt ve sektörlerde de yöneticilik yapabilecek özellikleri

kazanmak önemli olmaktadır.

 

İŞ dünyasındaki geliŞmelere paralel olarak örgütlerde meydana gelen değiŞimler kariyeri doğrudan etkilemektedir. Bunun en belirgin sonucu örgütsel bağlılığın azalmasıdır. Örgütsel bağlılığı azaltan faktörler sadece iŞgörenin örgütünden memnun olup olmamasıyla ilgili değildir. Örgütten tatmin olamama, bağlılığı azaltan bir faktör olabilir; fakat asıl faktör iŞgörenin çalıŞtığı örgütün geleceği ile ilgili beklentileridir.

Örgütlerin küçülmesi, yalınlaŞması, dıŞ kaynaklardan yararlanması ve geçici iŞgören çalıŞtırması, iŞgörenlerin

kendilerini örgütleriyle sınırlamamalarına neden olmaktadır. Çünkü uzun süreli iŞ güvencesi azalmaktadır.

 

Yeni yaklaŞımların sonuçlarından birisi de örgütlerin iŞgörenlerin eğitimi ve geliŞtirilmesi için gerekli ilgi,

destek ve ortamı sağlamakta istekli olmamalarıdır. Örgütler arası geçiŞin ve iŞ değiŞtirme sıklığının artması ile eğitim ve geliŞtirme için harcanan zaman ve maliyetin geri dönüŞ ihtimali azalmaktadır.

 

Yeni kariyer yaklaŞımlarının sonucu olarak profesyonelliğe ve mesleğe bağlılığa vurgu yapan bir kariyer

anlayıŞı geliŞmektedir. Bu anlayıŞa göre nitelikli iŞgörenlerin örgütler arası geçiŞleri kolaylaŞmaktadır. Örgüt değiŞtirmeler sıklaŞtıkça sağlık harcamaları, sosyal güvenlik, iŞ arkadaŞlarını kaybetmenin getirdiği stres ve geleceğin belirsiz olması iŞgörenleri zorlamaktadır. Yeni kariyer anlayıŞında ait olma ve sosyal destek gibi temel insan ihtiyaçları gözden kaçırılmaktadır.

 

 

 

 

5.2. Sınırsız Kariyer AnlayıŞı

1990‟lı yıllara kadar yaygın olan klasik kariyer anlayıŞında yaŞam boyu istihdam, hiyerarŞi ve açıkça tanımlanmıŞ iŞ pozisyonları öne çıkmıŞtır. 1990‟lı yıllarla beraber klasik kariyer anlayıŞı ile tanımlanamayan

yeni bir kariyer örüntüsü dikkat çekmektedir. Kariyer, giderek daha fazla hareketli (Yamashita ve Uenoyama,

2006); sınırsız (Arthur ve Rousseau, 1996), dinamik ve değiŞken (Briscoe, 2005) bir hal almıŞtır. Günümüzde kariyer tek bir örgütteki bir iŞte uzun soluklu çalıŞmanın yanında, aynı örgütte birçok iŞte çalıŞmak, değiŞik örgütlerde aynı iŞte çalıŞmak ya da değiŞik örgütlerde değiŞik iŞlerde çalıŞmak Şeklinde gerçekleŞebilmektedir.

 

Son 20 yılda kariyer alanında ortaya çıkan bu farklı örüntüye teorik çerçeve oluŞturabilmek amacıyla çok sayıda çalıŞma yapılmıŞ ve yapılmaktadır. Daha açık bir ifade ile son zamanlarda yapılan çalıŞmalar genel olarak “kariyerin değiŞen doğasını anlamak için yeni modeller geliŞtirmeye” yönelmektedir (Eby, Butts ve

Lockwood, 2003, s. 689). Bu çalıŞmalar sonucunda portföy kariyer, dinamik/değiŞken kariyer, esnek kariyer

ve sınırsız kariyer gibi yeni kavramlar ortaya çıkmıŞtır (ErdoğmuŞ, 1999). Söz konusu yeni yaklaŞımlar

arasında sınırsız kariyer anlayıŞı, mevcut geliŞmelere daha fazla cevap veren bir nitelikte olduğu için kariyer alanının yeni hâkimi olmuŞtur (Inkson, 2004).

 

Klasik dikey ve hiyerarŞik örgüt yapıları yerini yatay yapılara bıraktığı ve basıklaŞma, esneklik ve küçülme nedeniyle örgütsel kariyeri oluŞturan klasik kariyer yollarının ortadan kalkmaya baŞladığı görülmektedir. Tek

bir örgütsel düzende ortaya çıkan ve çalıŞanların kurum tarafından belirlenen yollar boyunca dikey olarak ilerlemesini öngören klasik kariyer yaklaŞımı artık çalıŞmamakta; bunun yerine yeni, dinamik ve sınırsız kariyer anlayıŞı dikkat çekmektedir. Arthur tarafından sınırsız örgüt kavramından devŞirilen sınırsız kariyer kavramı, tek bir iŞvereni aŞan ardıŞık iŞ fırsatları (DeFilippi ve Arthur, 1994, s. 307) ya da tek bir örgütle sınırlandırılamayan kariyer (Eby, Butts ve Lockwood, 2003) olarak tanımlanmaktadır.

 

İdeal bir sınırsız kariyerli çalıŞan Şöyle tanımlanmaktadır: “İŞverenden bağımsız (ben bir yazılım

mühendisiyim), esnek bilgi birikimine sahip (yenilikçi, etkili ve/veya kalite yükseltici Şekilde çalıŞmasını bilen), örgütten bağımsız bağlantılarını geliŞtiren (meslek ya da endüstri temelli bağlantılar), hiyerarŞik olmayan bir yapıda çalıŞan (uygulama grupları) ve örgüt yerine kendisine bağlı” (DeFilippi ve Arthur, 1994, s. 320).

 

Sınırsız kariyer kavramına en çok yöneltilen eleŞtiri, sınırsız kariyerin, sadece bilgi iŞçileri gibi belli bir azınlığı kapsadığı için, yetersiz olduğu ve bir teori sayılamayacağıdır (Pringle ve Mallon, 2003). Bu yaklaŞıma göre sınırsız kariyerden bahsetmek için yüksek kariyer hareketliliği gerekmektedir. Yüksek kariyer hareketliliği ise ancak toplam çalıŞanların küçük bir oranını oluŞturan yüksek kabiliyet sahibi, iyi eğitim görmüŞ ve örgütler

 

arası dolaŞımda iŞ bulma sıkıntısı çekmeyen iŞgörenler için mümkün olmaktadır. ÇalıŞanların çok büyük bir

oranı bu özellikleri taŞımadığı için sınırsız kariyer yaklaŞımının yeterliliği ve kuŞatıcılığı tartıŞılmaktadır. Sınırsız kariyer anlayıŞının tüm yük ve sorumluluğu bireylere yüklediği, niteliği düŞük çalıŞanları dikkate almadığı gibi konularda eleŞtirilmektedir.

 

 

 

 

6. Kariyer Sorunları

 

 

 

Bireyler kariyerlerinin değiŞik aŞamalarında bazı kariyer sorunlarıyla karŞılaŞabilirler. Bu sorunlar bireyin bulunduğu kariyer aŞamasından kaynaklanabileceği gibi, cinsiyet, her iki eŞin çalıŞması ve teknik özellikleri yüksek bir iŞteneticiliğe geçiŞ gibi sebeplerden kaynaklanabilir.

 

KiŞinin çalıŞma yaŞamına baŞladığı ilk dönemlerde beklentiler ile gerçeklerin uyuŞmaması önemli bir kariyer sorunu olarak karŞımıza çıkar (Greenhaus, 1987, s. 122). Örgüte yeni katılan birey, okul eğitimi sırasında öğrendikleri ile örgütsel gerçekler arasındaki farklılıkları gördükçe kariyerin ilk dönemi uyum sorunlarıyla geçebilmektedir. Örgütsel sosyalleŞme süreci bu dönemdeki uyum sorununu aŞmak için en önemliçözüm yollarından birisidir. Ayrıca kiŞilerin öğrencilik yıllarında iŞ yaŞamını yakından tanıyabilecekleri faaliyetlere katılmaları (kısmi zamanlı çalıŞma, staj vb) iŞ yaŞamı ile ilgili daha gerçekçi beklentiler içine girmelerine, dolayısıyla uyum sorununu daha az yaŞamalarını sağlamaktadır.

 

Kariyer düzleŞmesi ve bilgi-beceri eskimesi kariyer ortasında karŞılaŞılaniki önemli sorundur (Greenhaus,

1987, s. 168-170). Kariyer düzleŞmesi, bazen kiŞi için örgüt içi ilerleme imkanı kalmaması veya önünün tıkalı olmasından kaynaklanabilir. Bilgi beceri eskimesinin temelinde ise kiŞinin okul eğitiminden sonra yeni

geliŞmeleri izlememesi yer alır. Özellikle günümüzde bilginin hızla artması ve mevcut bilgi ve becerilerin kısa sürede eskimesi bireylerde yetmezlik sorununa neden olabilmektedir. Örgüt içi ilerleme imkanının kalmaması durumunda bireydeki düzleŞme sorununu aŞmakta örgütün sorumluluğu daha fazladır. Ancak bilgi-beceri eskimesi öncelikle bireyin kendi çabasıyla gidermesi gereken bir sorundur.

 

Gözden düŞme örgütsel kariyerin geç dönemde karŞılaŞılan bir diğer kariyer sorunudur. Emekliliğin

yaklaŞması ile birlikte, bazı bireylerde artık örgütün eskisi kadar kendisini önemsemediği, görüŞlerine değer vermediği psikolojisi oluŞabilmektedir. Bu psikolojinin hakim olduğu bireyin iŞe ve örgüte katkısı azalmaktadır.

Bu psikolojiye sahip bireylere, kendilerinin örgüt için hala önemli oldukları hissini verebilmek bu sorunu azaltmaktadır.

 

ÇalıŞma yaŞamında kadınların sayısının artmasıyla birlikte cinsiyete bağlı kariyer sorunları da önemli bir tartıŞma alanı olmuŞtur (Aytaç, 1997, s. 220). Özellikle örgütlerin üst kademelerinde çalıŞan kadın yönetici sayısının azlığı sıkça dile getirilmektedir. Cam tavan sendromu olarak isimlendirilen bu sorunun geliŞmiŞ ülkeler için de hala geçerli olduğu bilinmektedir. Cam tavan sendromu, üst kademelere yükselen kadınların önüne konulan, keyfi, görünmez ve yapay engelleri ve ayrımcılığı ifade etmektedir. Cam tavan sendromu; erkeklerin koyduğu engeller, kiŞinin kendisinin koyduğu engeller ve kadınların birbirine koyduğu engeller

olarak üç grupta toplanabilir (Örücü, Kılıç ve Kılıç, 2007, s. 117-135). Burada kadınların birbirlerine koydukları engellerin baŞında kadınların birbirlerini çekememeleri (Kraliçe arı sendromu); kadınların karŞılaŞtıkları bir

diğer sorundur. Bu kariyer sorunun temelinde ise, kadınların tepe yönetimde „tek kadın‟ olmayı bir baŞarı ve ayrıcalık göstergesi olarak algılaması ve bu seviyelerde baŞka kadınların bulunmasını istememesidir.

 

Cinsiyete bağlı kariyer sorunları bağlamında dile getirilmesi gereken sorunlar arasında, kadınların kariyerlerinde daha fazla araların (ınkıta) olması, ücret adaletsizliği ve ailedeki sorumluluklarının fazlalığı

sayılabilir.

 

ÇalıŞan eŞlerin kariyeri son dönemlerde önemi artan bir diğer kariyer sorunudur (Sekeran ve Hall, 1989, s.

159). Bu sorun bir önceki paragrafta değinilen cinsiyete bağlı kariyer sorunları ile birlikte ele alındığı zaman daha anlamlı olmaktadır. EŞlerden her ikisinin de çalıŞması, aile içi sorumluluklar, eŞlerin aynı örgütte çalıŞmaları, eŞlerin farklı örgütlerde çalıŞmaları, coğrafi yer değiŞtirmeler bu bağlamda sıralanabilecek sorun alanlarıdır (Sekeran ve Hall, 1989, s. 224).

 

Örgütlerde teknik personelin kariyeri de son dönemlerde önemi artan bir sorun olarak dikkat çekmektedir. Teknik/fonksiyonel özellikleri ile çalıŞan kiŞiler kariyerlerinin ilk dönemlerinde teknik iŞlerde çalıŞırken, zamanla bu kiŞilerin teknik alanda çalıŞmaya devam etmek yerine yönetim kademelerine geçme isteği artmaktadır. Bu kiŞilerin yönetim kademelerine geçmesi bazen iyi bir teknik elemanın kaybı ve kötü bir

yöneticiye sahip olmak ile sonuçlanabilmektedir. Bu kiŞiler yönetim kademesine geçirilmedikleri zaman ise, onları örgütte tutmak zorlaŞmaktadır. Bu sorunu aŞmak için teknik personel için iki basamaklı kariyer yolu

oluŞturulmaktadır. Ayrıca kiŞi mutlaka yönetsel kariyere devam edecekse belirli bir hazırlık döneminden sonra

teknik kariyerden yönetsel kariyere geçiŞ sağlanmaktadır (ErdoğmuŞ, 2001, s. 16-22).

 

Kariyer yönelimleri farklı olsa bile, iŞgörenler açısından yönetim pozisyonlarında kariyere devam etmek daha cazip olmaktadır. Meslek hayatının baŞlarında teknik kariyer önemli iken, sonraki yıllarda yönetim alanı hem maddi ödüller, hem de güce sahip olma bakımından tercih edilmektedir. İki basamaklı kariyer yolu hakkında yapılan çalıŞmaların üzerinde durdukları en önemli konulardan birisi kariyerin sosyo-kültürel boyutudur Bu durumu teknik kariyerin üç temel problemi olarak ele almaktadır (Debackere, Buyens ve Vandenbossche,

1997, s. 54). Birincisi; kültürel değerler dolayısıyla bilimsel/teknik kariyer ile yönetsel kariyer farklı

değerlendirilmektedir. Örgütlerde yönetsel kariyer ilerlemesi hem iŞgören hem de toplum açısından daha

cazip görülmektedir. İkinci olarak; ücret, statü ve örgütsel prestij açısından teknik kariyere sahip yöneticiler, yönetsel kariyere eŞit bir düzeye gelse bile, teknik kariyerde ilerleyen kiŞiler güce sahip olmamaktadır. Üçüncüsü ise; örgütler teknik kariyer ilerlemesi ile ilgili baŞlangıçta koydukları kriterlerden daha sonra dönebilmektedir.

 

Son dönemlerde kiŞiler gelirlerini artırmak, yeni beceriler kazanmak veya tecrübe kazanmak gibi sebeplerle düzenli iŞleri yanında, ilave iŞler de yapma eğilimindedir.Ay ıŞığı sorunu olarak tanımlanan bu olgunun temelindeiŞ güvenliği yatmaktadır denilebilir. Bu çaba, düzenli iŞle ilgili sorun çıktığı zaman, boŞta kalmamak adına yapılan bir tür iŞ güvencesi arayıŞıdır (Aytaç, 1997, s. 226).KiŞinin birden fazla iŞte çalıŞmaya

baŞlaması, iyi dengelenemezse, bu durum bir baŞka soruna dönüŞebilmektedir. Hangi kariyerin kiŞi için

önemli olacağı sorun olmaktadır. Örgütler açısından ise sorun; mevcut çalıŞanın iŞine yoğunlaŞması yerine, baŞka iŞ ve arayıŞlar içinde olması, bunun sonucunda verimlilik ve bağlılık sorunlarının artmasıdır

Incoming search terms:

  • kariyer yönetimi (84)
  • kariyer çıpası nedir (40)
  • kariyer seçim kuramları (11)
  • kariyer patikasi (10)
  • kariyeri yönetimi makaleler (1)
  • kariyer patikası ne demek (1)
  • kariyer (1)
  • kariyer modelleri durgun dogrusal spiral (1)
  • KARİYER İLE İLGİLİ KURAMLAR (1)
  • kariyer faaliyetleri (1)
Etiketlenmiş , , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>