Rehberiniz-Kariyer katili 10 söz

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

isvemeslekdanismani.net ailesi olarak “Kariyer katili 10 söz” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
Kariyer katili 10 söz

KARİYER KATİLİ 10 SÖZ

FARUK TÜRKOĞLU

Zeki, çalışkan birçok insan i? hayatynyn ba?ynda önyargylara takylyyor.

Bu önyargylar, geçerli anlayy? ve aly?kanlyklar, parlak bir kariyere giden yolu tykyyor. Y?te genç insanlary ya da i? yeri de?i?tirenleri kariyerinde engelleyen 10 temel takynty.

1- Bu i?yerinde motivasyon yok!

Sen kendi kendini ba?aryya motive edemezsen, bunu kimse ba?aramaz. Ba?kalaryndan motivasyon beklemeden önce, sen i?ini elinden geldi?ince iyi yapmaya çaly?. Bozulan moralini düzeltmeyi ba?kasyna byrakma. Kendini en iyi ancak sen tanyyabilirsin. Kyrylan kalbini yine sen tamir etmeye bak. Verimli çaly?mak için ba?kasyndan rica minnet bekleme bekleme.

Unutma motivasyonun Türkçesi yönlendirmek ve güldürmektir. Kendini bir koyun yerine koyma.

2-Y? arkada?larym hiçbir ?ey bilmiyor.

Devir, ekip çaly?masy devri. Sen kendini yabancy dilinle ve diplomanla belki bir yyldyz olarak görebilirsin ama tek ba?yna ula?aca?yn ba?arylaryn sayysy çok kysytly olacak. Y?teki sorunlar, dahi de olsa tek bir ki?inin üstesinden gelemeyece?i kadar karma?yktyr. Arkada?laryn sana, sen onlara muhtaçsyn. Ofis-boy Hüseyinin bile gönlünü etmek, sevgisini kazanmak zorundasyn.

3-105 milyon liraya bu kadar çaly?ylyr!

Y?te bir numaraly kariyer katili eleman slogany. Ücretin gerçekten dü?ük olabilir. Ancak sen verimini dü?ürdü?ünde i?yeri çok az zarar görür. Esas zarary sen kendin görürsün. Bu kysyr döngüye bir kez girdin mi çykman çok zor olabilir. Vitesi bilerek, kendi potansiyelinin altyna dü?ürdü?ünde beyin hücrelerinin suyu çekilir. Gençli?in dinamizmini kaybeden ve bir erken emekli adayy gibi olursun. Sen elinden geleni yapty?ynda kyymetini bugün anlamyyorlarsa, yaryn muhakkak anlarlar. Burada de?erin bilinmiyorsa, ba?ka bir yerde bilinir.

4-Diplomaya aldyktan sonra da my okuyaca?yz. Bu kadar bilgi bana yeter.

Tam a?za biber koyulacak bir söz. Tüm ko?ullaryn hyzla de?i?ti?i bir ortamda, yenilikleri izlemedi?in takdirde geride kalyrsyn.

5-Müdürüm beni anlamyyor. ?ef de nedense bana takty.

Müdürün i?i ba?yndan a?kyn. Seni anlamaya pek vakti yok: Zaten onun da kendine göre kyrk tane sorunu var. Ba?ka bir i?yerine gitsen de durum perk farkly olmayacak zaten. Kendi i?ini, üretimini ve yaratycyly?yny masanyn üstüne koydu?unda herkes seni bal gibi anlar. A?layyp, syzlamak, sürekli bahane ve mazeret üretmek sana hiçbir ?ey kazandyrmaz.

6-Ben tek ba?yma ne yapabilirim ki. Zaten kimse yeni bir ?ey üretmiyor.

Sorunlara, zorluklara hemen teslim olma. Her sorunun muhakkak bir çözüm yolu vardyr. Dü?ündükçe sen de bir çyky? yolu bulabilirsin. Araziye uyup, böyle gelmi? böyle gider dersen ilerideki masadaki dinazordar bir farkyn kalmaz.

7-Bu i?i hiç mi hiç sevmiyorum!

Eskilerin dedi?i gibi, A?k olmadan me?k olmaz. Sen i?ini sevmiyorsan, i?in de seni sevmez. Y?ine sarylmady?yn takdirde kariyer merdiveninde yükselmek hayal olur. Çünkü i?teki yaratycylyk ve yüksek performans, ancak gönüllü çaly?yldy?y takdirde ortaya çykar. Beyin ancak yürekten güç alyyorsa bir ?eyler üretebilir.

8-Yaryn kendime yeni bir çaly?ma programy hazyrlayaca?ym.

Babanyn yyllardyr söyledi?i gibi, bugün ba?lanmayan bir i?e yaryn da ba?lanmaz. Yaryn dedikçe günler, aylar, haftalar çok çabuk geçer. Bir de bakarsyn ki kariyerinde tur kaybederek sonuncu olmu?sun. Da?arcy?ynda bir ?eyler varsa, hemen yapmaya ba?la. Hemen, ?imdi!

9-Ah bir green card alabilsem!

Sorunlar ve gerekli çözümler senin zayyf omzuna a?yr geliyor. Kaçmak, yepyeni bir ortamda, yeni bir hayata ba?lamak istiyorsun. Ancak Amerikada da hayat kolay de?il. Üstelik orada elemanlardan beklenen çaly?ma standardy, buradakinden daha yüksek. Ayryca dy?ary giderken, zaaflaryny, hatalaryny Atatürk Hava Limanynda byrakamazsyn. Onlar da seninle gelecek. Sen aly?kanlyklaryny de?i?tirmedikten sonra ne yapsan faydasy yok. ?airin dedi?i gibi Ba?ka diyarlara, ba?ka denizlere giderim, dedin. Bundan daha iyi bir kent vardyr nasyl olsa… Yeni ülkeler bulamayacaksyn, bulamayacaksyn yeni denizler… Hep ayny kente varacaksyn. Ba?ka bir kent bekleme sakyn…

10-Raporu bir kez daha okumaya gerek yok. Yanly? varsa biri düzeltir herhalde…

Üzerine aldy?yn her i?i eksiksiz yapmaya çaly?. Kendi yanly?laryny kendin bul, onlary ba?kasynyn yakalamasyna fyrsat verme. Mükemmelli?e belki kimse ula?amyyor ama yine de sen eksiksiz ve hatasyz bir ürün ortaya koymaya çaly?. Ürünüm, i?in, giderek hayatyn kalitesinin, bir ekstra emekle, bir fazladan özenle yükselece?ini hiç aklyndan çykarma. Vasatlyk, syradanlyk ve özensizlik, seni hiç bir zaman teslim almasyn.

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>