Kalite Yönetim Sistemi Temel Kavramları

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

KALİTE YÖNETİM SİSTE

 

 

Kalite Yönetimi yaklaŞımını anlayabilmek için felsefenin çıkıŞını ve geliŞimini incelemek gerekir. 20. yüzyılın ortalarından itibaren Şirketler, küresel pazarların sert rekabet KOŞULlarında ayakta kalabilmek için geleneksel yönetim anlayıŞında radikal değiŞim yapma ihtiyacı duymaya baŞladılar. Bu ortamda Toplam Kalite Yönetimi (TKY), Şirketlere artan rekabet KOŞULlarına uyabilmelerini sağlayan güçlü bir yönetim anlayıŞı olarak ortaya çıkmıŞtır.  Bu  arada  artan  müŞteri  talepleri  ve  buna  bağlı  olarak  kalite  kavramının,  müŞteri  beklentilerini karŞılama yönündeki evrimi, Şirketlerde uygulanan kalite fonksiyonunun değiŞmesine ve kalitenin sistemli bir Şekilde yönetilmesine yol açmıŞtır.

Tarihsel geliŞimine baktığımızda, üretimin sistematik olarak yönetilmesinin, 20. yüzyılın baŞlarında Frederick

Taylor‟un “Klasik Yönetim” felsefesi ile baŞladığını görmekteyiz. Bu sistemde her süreç uzmanlar tarafından küçük  parçalara  ayrılarak  tanımlanmıŞtır.  Burada  çalıŞanın  yapması  gereken  tek  Şey,  iŞ  tanımlarında  yazılı olan adımları takip etmekti. ÇalıŞanların karar almada ya da problem çözümünde herhangi bir iŞlevi yoktu. Bu konular  yönetici  ve  uzmanların  göreviydi.  Temel  hedef,  hızlı  ve  daha  çok  üretmekti.  Sistem  bu  hedefi karŞıladı  ve  yetmiŞli  yıllara  kadar  birçok  batılı  Şirket  dünya  liderliğine  oturdu.  Bu  dönemde,  iki  Amerikalı, Derming ve Juran‟ın yardımlarıyla 1950‟li yıllarda Japonya‟da baŞlatılan değiŞimin etkileri, dünyada belirgin hale geldi. 1970‟li yıllardan itibaren batılı Şirketler, dünya liderliğindeki yerlerini Japon Şirketlerine kaptırmaya baŞladılar.  Batılı  Şirketler  ancak  yetmiŞli  yılların  sonunda  bir  değiŞim  ihtiyacı  olduğunun  farkına  vardılar. Rekabet edebilmek için yeni bir yönetim yaklaŞımını uygulamak zorunda olduklarını anladılar (KalDer-1, 2000,

s. 2)

 

 

1. Kalite Yönetim Sistemi Temel Kavramları

 

 

Kalite  yönetim  sistemi  kapsamında  değerlendirilebilecek  temel  kavramlar  aŞağıda  kısaca  açıklanmaya çalıŞılmıŞtır.

 

 

Kalite

 

 

Literatürdeki  kalite  tanımlarına  bakıldığında,  kesin  ve  açık  bir  kalite  tanımına  rastlamak  mümkün  değildir. Kalite kiŞiye ve ihtiyaca göre değiŞir. Kaliteyi; “MüŞteriyi memnun eden, beklenti ve ihtiyaçlarını karŞılayan

her ürün/hizmet kalitelidir.” diye tanımlayabiliriz.

ISO 8402:1994 kalite sözlüğünde ise, “Bir ürünün belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karŞılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamı” Şeklinde tanımlanmıŞtır.

 

 

Toplam Kalite Yönetimi

 

 

TKY‟nin  tanımı  konusunda  birçok  tanımlama  bulunmakla  birlikte;  TKY  iŞletme  tarafından  ürün  kalitesini herhangi bir Şekilde etkileyen bütün faaliyetlerin yönetilmesi olarak tanımlanabilir.

Toplam; tüm çalıŞanların katılımını, yapılan iŞlerin tüm yönlerini, tüm müŞterileri, üretilen ürün ile hizmetin

tümünü kapsamaktadır.

Kalite; müŞterilerin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karŞılayıp, onlara gelecekteki beklentilerini aŞan ürün/hizmet sunmayı ifade etmektedir.

Yönetim;  yönetimin  her  konuda  çalıŞanlara  liderlik  yapması,  örnek  model  oluŞturması  ve  kurum  çapında

katılımcı yönetimin sağlanması anlamına gelmektedir.

 

Kalite El Kitabı

 

 

Kalite  yönetim  sisteminin  kapsamı  ve  varsa  tüm  hariç  tutmaların,  kalite  yönetim  sistemi  için  oluŞturulan dokümante   edilmiŞ   prosedürler   veya   bunlara   atıfların,   kalite   yönetim   sistemi   süreçleri   arasındaki etkileŞimlerin açıklandığı dokümante edilmiŞ kitaptır.

 

 

Prosedür

 

 

Bir faaliyeti veya bir süreci icra etmek için belirlenen yoldur. Dokümante edildiğinde; NE, NE ZAMAN, NASIL, NEREYE ve KİM sorularına cevap vermelidir.

 

 

Süreç (Proses)

 

 

Girdileri çıktılara dönüŞtüren, birbiriyle etkileŞimli faaliyetler bütünüdür.

 

 

Kalite politikası

 

 

KuruluŞun amacına ulaŞmak için faaliyetlerini yürütürken izlediği temel yol ve yöntemlerdir.

 

 

Hedef

 

 

Misyon ve vizyona uygun olarak kurumun kısa, orta ve uzun vadede ulaŞmak istediği yerdir. Süreli, ölçülebilir

ve gerçekçi olmalıdır.

 

 

Misyon

 

 

KuruluŞun amacını ya da varoluŞ nedenini açıklayan ifadedir.

 

 

Vizyon

 

 

KuruluŞun gelecekte nasıl olmak istediğini tanımlayan ifadedir.

 

 

Ürün/Hizmet

 

 

Bir sürecin sonucudur.

 

 

MüŞteri

 

 

Bir kuruluŞta hizmet sunan veya hizmet alan kiŞi veya kuruluŞlardır.

 

 

İç MüŞteri

Prosesin (süreç) içerisinde yer alan ve süreçteki faaliyetlerin çıktılarını kullanan kiŞilerdir.

 

 

DıŞ MüŞteri

 

Sürecin nihai çıktısını alan kiŞi, kuruluŞlar, gruplar ve benzeridir.

 

 

MüŞteri Memnuniyeti

 

 

MüŞteri Şartlarının yerine getirildiğinin, müŞteri tarafından algılanma derecesidir.

 

 

MüŞteri Malı (Mülkiyeti)

 

 

Hizmetin baŞlangıcından bitimine kadar olan süre içerisinde kontrol altında tutulan, müŞteriye ait her türlü

belge ve bilgilerdir.

 

 

Tedarikçi

 

 

Bir ürünü/hizmeti sağlayan kiŞi ya da kuruluŞlardır.

 

 

Düzeltici Faaliyet

 

 

OluŞmuŞ bir hatanın tekrarını önlemek için yapılan faaliyettir.

 

 

Önleyici Faaliyet

 

 

Potansiyel uygunsuzlukları önlemek için yapılan faaliyettir.

 

 

Uygunsuzluk

 

 

İartların yerine getirilmemiŞ olmasıdır.

 

 

Uygunluk

 

 

İartların yerine getirilmiŞ olmasıdır.

 

Incoming search terms:

  • kalite kavramı ve kalite yönetim sistemleri (1)
Etiketlenmiş , , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>