İşkur ile Ziraat Bankası Arasındaki Protokol

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BANKA PROMOSYONU İHALE İLANI
Sayı : 1 13.12.2011
Konu : Banka Promosyonu
Banka Promosyonu İhale Numarası : 01
1- Kurumun Adı : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
A) Adresi : M. Rauf İnan Sokak No: 7 Sıhhiye / ANKARA
B) Telefon ve Faks Numarası : 312 432 28 24 Faks 312 435 34 92
C) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri.dairebsk@ iskur.gov.tr
2- İhale Konusu : Banka Promosyon İhalesi
3- İhale Usulü : Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
4- Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı : 3961
5- Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı : 12.800.000,00.-TL
6-2012 Yılında işe alınacak personel sayısı: 5000 (tahmini)
7- 2012 Yılında İşe alınması planlanan Per. Aylık Ödeme (Brüt) : 7.800.000,00TL
8- Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer : M. Rauf İnan Sokak No: 7 Sıhhiye / ANKARA
9- Promosyon İhalesi Tarih ve Saati :09/01/2012 Pazartesi günü, saat 10:00
10- İhale İlanı Tarih ve Saati : 13/12/2011 Salı günü saat 14:00
Banka Promosyonu İhale Komisyonu:13/12/2011 Salı günü, saat 11:00 de yapmış
olduğu toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi
hazırlayarak ilgili bankalara; Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine karar
verilmiştir.
Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:
1- Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.
2- Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler www.iskur.gov.tr adresinde
görülebilir.
3- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.
4- Teklifler en geç 09/01/2012 Pazartesi günü, saat 10:00’ a kadar M. Rauf İnan Sokak No: 7
Sıhhiye / ANKARA adresine ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf
içerisinde getirilecek komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılan zarflardan en
yüksek teklifi veren 3 adet banka arasında, aynı anda açık artırma yöntemiyle belirlenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ
Banka Promosyonu İhale Numarası : 01
1- Kurumun Adı : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
A) Adresi : M. Rauf İnan Sokak No: 7 Sıhhiye / ANKARA
B) Telefon ve Faks Numarası : 312 432 28 24 Faks 312 435 34 92
C) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri.dairebsk@ iskur.gov.tr
2- İhale Konusu : Banka Promosyon İhalesi
3- İhale Usulü : Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü
4- Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı : 3961
5- Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı : 12.800.000,00.-TL
6-2012 Yılında işe alınacak personel sayısı: 5000 (tahmini)
7- 2012 Yılında İşe alınması planlanan Per. Aylık Ödeme (Brüt) : 7.800.000,00TL
8- Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yer : M. Rauf İnan Sokak No: 7 Sıhhiye / ANKARA
9- Promosyon İhalesi Tarih ve Saati :09/01/2012 Pazartesi günü, saat 10:00
GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez, 81 İl Müdürlüğü ve 34 Şube Müdürlüğünde
toplam 3961 personel bulunmakta olup, aylık ( Maaş+ücret) 12.800,000,00.TL yaklaşık nakit
akışı bulunmaktadır. ( Fazla mesai ödemeleri, işsizlik kurs ödemeleri, stajyer öğrenci
ödemeleri, Kurum giderleri dahil edilmemiştir.)
2- Komisyonumuz ihale tekliflerini personelin işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği
yaygın servis ağı bulunan, bankalara vermeyi esas almaktadır.
3- Kurumca; personelin Maaş ödemeleri her aybaşından bir iş günü önce Bankada bulunan
Kurum/ Birim hesaplarına aktarılır. Banka bu ödemeleri personel hesaplarına Her ayın 15 inin
başladığı gece saat 00.01’ de aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir.
Ücret ve diğer ödemeler ise banka listesinin / EFT’ nin yapıldığı gün aynı anda hesap sahibi
personelin kullanımına hazır hale getirir.
4- Banka; Kurumun ve Kurum personelinin yapacağı tüm bankacılık işlemlerimden ve
yararlanacağı her türlü bankacılık hizmetlerinden her ne nam altında olursa olsun hiçbir
suretle masraf ve/ veya ücret vb. (İnternet bankacılığı dahil) talep etmeyecektir.
5- Anlaşma yapılan banka; kurum personelinin her türlü kredi taleplerinde masraf talep
edemeyecek ve personelin maaşının 5 katına kadar kefilsiz tüketici kredisini Bankanın krediyi
verdiği tarihteki kredi faiz oranı üzerinden % 20 indirim yapmak suretiyle uygulayacaktır.
6- Anlaşma yapılan banka; promosyonun tamamını, kurumun sisteme dahil olduğu ilk ayda,
kurumdan maaş alan tüm personelin hesaplarına 1 (Bir) defada peşin olarak yatıracaktır. Ne
kadar Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi Banka tarafından 2 (iki) işgünü
içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirilmek zorundadır
7- Anlaşma yapılan banka; Kurum personeline ATM’lerini ve ortak nokta ATM’lerini
herhangi bir masraf, komisyon vb. talep etmeden kullandıracaktır.
8- Anlaşma yapılan banka; Maaş ve diğer ödemelerde haftanın her günü ve saatinde
ATM’lerde yeterli miktarda para bulundurmakla yükümlüdür.
9- Anlaşma yapılan banka ile sözleşme süresi 3 yıldır. 15.03.2012 tarihinde görev başındaki
personele 3 yıllık promosyon peşin ödenir. Bu tarihten sonra emeklilik, ölüm, istifa, başka
kuruma nakil, memurluktan çekilme ve ücretsiz izin alan personelin promosyonu geri
ödenmez.
10-Anlaşma yapılan bankanın; Kurumun 81 İl merkezinde şubesi ve bağlı Şube
Müdürlüklerinin bulunduğu yerde bankomatı olacaktır
11- Banka, promosyon anlaşması yapılmasından sonra; Kuruma açıktan atanan, başka kurum
ve kuruşlardan naklen gelen (Anlaşma yapılan bankadan promosyon alanlar hariç) veya
anlaşma tarihinde ücretsiz izinde bulunan personelin göreve başlaması halinde, bu personele
de promosyonları geriye kalan süre hesap edilerek (kıst) bu oranda sisteme dahil olunan yıl
sonunda hesabına 1 ( Bir) defada peşin olarak yatıracaktır.
12- 2012 yılında banka ATM’lerinde Kurum personeli için günlük minimum 1.500,00.-TL
nakit çekim limiti olacaktır. Sözleşme süresi içinde Kurumun talebi doğrultusunda her
yılbaşında limit artırılması sağlanacaktır.
13- Anlaşma yapılan banka; Kurum personelinin bankacılık işlemlerini daha kolaylıkla
yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecek hesap açma işlemleri personelin kendi
kurumuna gönderilen banka personelleri tarafından her personel adına vadesiz maaş hesabı ve
personelin isteği halinde ek hesap ve fon hesabını açmak zorundadır.
14- Banka, promosyon teklif fiyatında 1 (bir) personele ödenecek 3 yıllık peşin promosyon
tutarını belirtecektir.
CEZAİ HÜKÜMLER
1- Açık artırma sonucunda Banka promosyon ihalesini kazanan banka protokol ( Sözleşme )
imzalamaya yanaşmaması halinde açık artırma sonucunda verdiği teklif kadar ceza ödemeyi
kabul eder.
2- Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle sorumludur.
3- Anlaşmalı Banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde; 1. defa yazılı olarak
uyarılır. 2. defa tekrarında sözleşme bedelinin % 5 oranında ceza verilir. 3. defa tekrarında ise
sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.
4- Bu şartnamede belirtilen hususlar Banka tarafından yerine getirilmediği takdirde Banka
herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.
5- Anlaşma yapılan Bankanın Banka şubesinin herhangi bir sebepten dolayı kapanması
halinde sözleşme kendiliğinden sona erer. En az bir ay öncesinden haber vermek suretiyle
taraflar karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu durumlarda taraflar hak iddia
edemez.
6- Banka anlaşma halinde imzalanacak sözleşme ile üslendiği işleri Kurumun yazılı izni
olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü
sorumluluğu Bankaya ait olmak üzere Kurum Mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve
protestoya gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka Kurumdan herhangi
bir hak iddia edemez.
7- İtilaf halinde ANKARA Mahkemeleri yetkilidir.
DİĞER HÜKÜMLER
Anlaşma halinde imzalanacak sözleşme eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile
yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV Banka’ya
aittir.
BANKA PROMOSYON İHALESİ TEKLİF MEKTUBU
………………….. Bankası
Sayı : / /2011
Konu : Banka Promosyon İhalesi
Banka Promosyonu İhale Numarası :
1-Bankanın Adı :
A) Adresi :
B) Telefon ve Faks Numarası :
C) Elektronik Posta Adresi :
D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu :
2-İhale Konusu :Banka Promosyon İhalesi
3-İhale Usulü :Kapalı Zarf Teklif ve Açık Artırma Usulü
ile ihale
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı : 3961 çalışan 2012de 5000 alınacak
5-Kurum Personelinin Yıllık Nakit Akışı 2011’de 12.800.000TL 2012’ de toplam
20.600.000TL öngörülmekte
6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri : Kurumumuz Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı M. Rauf İnan Sokak No: 7
Sıhhiye / ANKARA Toplantı Salonu
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati : 09/01/2012 Pazartesi günü saat 10:00
Banka Promosyonu İhale Komisyonunca 09/01/ 2012 Pazartesi günü, saat 10:00 ‘da
ihalesi yapılacak olan Banka Promosyon İhalesi işine ait şartname incelenmiş, okunmuş ve
herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. İhaleye ilişkin
olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.
Banka Promosyonu olarak kişi başına ………………………………………..……………. TL
ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.
Saygılarımla.
Adı SOYADI
…………….…. Bankası Yetkilisi
İmza
YETKİ BELGESİ
Sayı : / /2012
Konu : Banka Promosyonu İhalesi
1-Bankanın Adı :
A) Adresi :
B) Telefon ve Faks Numarası :
C) Elektronik Posta Adresi :
D) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No su :
2-İhale Konusu :Banka Promosyon İhalesi
3-İhale Usulü :Kapalı Zarf Teklif Verme ve Açık
Artırma Usulü ile ihale
4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı : 3961 çalışan 2012de 5000 alınacak
5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı : 2011’de 12.800.000TL 2012’ de
toplam 20.600.000TL öngörülmekte
6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri :Kurumumuz Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı M. Rauf İnan Sokak No: 7
Sıhhiye / ANKARA Toplantı Salonu
7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati : 09/01/2012 Pazartesi günü saat 10:00
BANKA PROMOSYONU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
1-…………………… Bankasını temsil etmeye ve onun adına hareket etmeye tam yetkili olarak
ve verilen tüm yeterlik şartlarını ve bilgilerini gözden geçirip tamamını anlayarak, Banka
Promosyon ihalesine yeterlik için değerlendirilmek üzere başvurmaktayız.
2-Banka Promosyonu İhale Komisyonu daha fazla bilgi için Bankamızla irtibat kurabilir.
3-Aşağıdaki isim ve imzaları bulunan personelimiz, Bankamız adına hareket etmeye tam
yetkilidirler. İmza sahipleri olarak bu başvurudaki taahhüt ve bilgilerin tam, gerçek ve her
detayı ile doğru olduğunu bildiririz.
Sıra Adı ve Soyadı Bankadaki Görevi İmzası
1.yetkili
2.yetkili
3.yetkili
Adı SOYADI
……………….….Bankası Yetkilisi
İmza

Incoming search terms:

 • ziraat bankası işkur ödemeleri (185)
 • işkur maaşları ne zaman yatıyor (81)
 • işkur kursiyer maaşları ne zaman yatar (68)
 • işkur maaşları nezaman yatıyor (62)
 • işkur stajyer maaşları ayın kaçında yatıyor (42)
 • işkur stajyer maaşları nezaman yatıyor (30)
 • işkur maaşları ne zaman yatar (25)
 • işkur maaşları ayın kaçında yatıyor (23)
 • işkur banka promosyonu (21)
 • işkur kursiyer maaşları ayın kaçında yatıyor (18)
Etiketlenmiş .Yer işareti koy permalink.

3 Responses to İşkur ile Ziraat Bankası Arasındaki Protokol

 1. filiz diyorki:

  ben anlıyamadım admin bize ne gibi bir faydası var

  • zeroist diyorki:

   Atanan iş ve meslek danışmanları ile ilgili bir durum.Yeni atanan iş ve meslek danışmanlarının promosyon paraları ile ilgili.

 2. drpman diyorki:

  bankalar kurumların maaşlarının kendi şubeleri aracılığı ile yatırılmasını istiyor o parayı kullanabılmek ıcın(gecelık faız gıbı)
  bunun karşılığında yılda bır sefer memurlarının her bırıne promosyon odemesı gerekıyor promosyon ücreti olarak asgari ücretin 5 katını veren bankalar var.
  mevzubahis ihale sonucunda memura en yuksek meblayı odeyecegını tahattüt eden bankayla maaş anlaşması yapılacaktır…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>