İŞGÜCÜ PİYASASI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

İŞGÜCÜ PİYASASI

 İŞgücü piyasası açısından giriŞimcilik konusu önemli bir iŞleve sahiptir. Bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin üretim sürecine sokulup ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunabilmesi için üretimde çalıŞacak insanlara ihtiyaç vardır.  Ayrıca  çalıŞacak  insanların  var  olması  yetmez.  Aynı  zamanda  bu  insanların  nerede,  nasıl  ve  hangi Şartlarda  çalıŞacaklarının  da  belirlenmesi önemlidir. Bu durum  karŞımıza  iŞ  piyasası yönetimini ve  iŞleyiŞini çıkarmaktadır. Bu yüzden giriŞimcilik ile iŞ piyasası arasında karŞılıklı bir etkileŞim mevcuttur. GiriŞimcilerin iŞ piyasasının iŞleyiŞini ve bu iŞleyiŞi sağlayan temel parametreleri bilmeleri ve yönetmeleri yatırım yapacakları alanlarda  baŞarılarını  sağlayacak  önemli  bir  etkendir.  Bu  durum  özellikle  yeni  kurulan  iŞletmeler  açısından daha önemlidir. Çünkü günümüzde çalıŞanlar diğer bir değiŞle insan kaynağı iŞletme açısından stratejik bir öneme sahiptir.

Ülkelerin  giriŞimci  kaynaklarını  ve  kültürünü  geliŞtirmesi  çerçevesinde,  bilim  ve  teknoloji  alanındaki  insan kaynakları önemli bir giriŞimci kaynağı olarak görülmektedir. Artan ölçüde akademisyen ve bilim ve teknoloji alanlarından mezun olanlar yeni firmalar  kurmaktadırlar. Öte yandan, kendi  namına çalıŞma  ve  yeni firma kurulması konusundaki teŞvikler  giriŞimcilik potansiyelinin  harekete  geçirilmesi  açısından  oldukça  önemlidir (Kelleci, 2003, s. 18).

Günümüzde iŞletmelerin iŞgücü diğer bir değiŞle insan kaynağını etkin Şekilde kullanılması gerekir. Bu süreç çalıŞanların  iŞe  alınmasından  emekli  olmalarına  kadar  geçen  süreyi  kapsayan  bir  süreçtir.  Doğru  elemanı bulmak, doğru yerde çalıŞtırmanın iŞletmeye sağlayacağı katkılar oldukça fazladır. Sonuçta iŞletmenin baŞarısı yönetim  kadrosuna  ve  çalıŞanlara  bağlıdır.  ÇalıŞanlar  iŞletmeye  hem  pozitif  ve  hem  de  negatif  etkide bulunabilirler. Örneğin yanlıŞ çalıŞanı seçmek ve çalıŞtırmak iŞletmeye büyük bir maddi külfet getirebilir. Öte yandan doğru elemanı seçmek uzun vadede iŞletmeye büyük katkılar sağlayabilir.

Bugün  iŞgücü  piyasasının  gereği  gibi  yönetilmesi,  önemli  ölçüde  refahı  sağlayacak  bir  biçimde  yeni önceliklerin  düzenlenmesini                    gerektirmektedir.    İŞletmeler                 çalıŞanlarının  küresel             piyasalarda                   rekabet edebilmelerine, yerel bölgede yüksek vasıflar edinmelerine ve yüksek verimlilik dengesini sağlamada yardımcı olmalıdır.  KüreselleŞme  ve  teknolojideki  hızlı  ilerlemeler  iŞgücü  piyasasında  vasıf  talebinde  dalgalanmalara neden olmaktadır.

Incoming search terms:

  • işgücü piyasası iş ve meslek (1)
Etiket(ler): , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir