İŞgücü Piyasası Bilgilerinin Önemi

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

2. İŞgücü Piyasası Bilgilerinin Önemi

İŞsizlik ve istihdam çağımızın en önemli sosyoekonomik sorunlarından birisidir. Bu sorunların hem geliŞmiŞ ve hem de geliŞmekte olan ülkelerde görülen ve çözümü konusunda bugüne kadar baŞarı sağlanabilmiŞ değildir. Aslında  iŞsizlik  kapitalist  toplumlara  ve  serbest  piyasa  anlayıŞının  olduğu  ülkelerde  gerçekleŞir.  Tarihsel süreçte tam istihdam sınırlı bir dönemde gerçekleŞmiŞtir. Çoğu ülkede bu dönemin özelliği, piyasaların devlet tarafından düzenlenmiŞ, tam istihdama yönelik ekonomik ve sosyal politikaların yaŞama geçirilmiŞ olmasıdır. Günümüzde iŞsizlik hem geliŞmiŞ hem de geliŞmekte olan ülkeler için önemli bir sorundur (Kapar, 2011).

YaklaŞık son 30 yıldır karŞı karŞıya kalınan iŞsizlik sorunu artık sadece iŞsiz olma durumunu ifade etmekten ve

sadece ekonomiyi ilgilendiren bir sorun olmaktan öteye geçmiŞ bulunmaktadır. İŞsizlik, özellikle uzun dönemli hale gelince iŞ piyasasından hatta toplumdan dıŞlanma, iŞ vasıflarını kullanma yetisinin azalması, iŞ arama motivasyonunun kaybolması gibi ve daha pek çok sosyal soruna da yol açmaktadır. İŞsizliğin kiŞilere yüklediği maliyetlerin  baŞında  ise,  uzun  sureli  iŞsizliğe  bağlı  olarak  mesleki  becerilerin  aŞınması  ve  çalıŞamamaktan kaynaklanan gelir yoksunluğu gelmektedir (Biçerli, 2007, s. 422).

İŞgücü piyasasında arz ve talep, genel olarak kabul edildiği gibi sadece ücret seviyesi ile belirlenmez. Bunu belirleyen baŞka faktörler de mevcuttur. Ekonomik hayatta bazı kurumlar bu arz-talep eŞleŞmesine müdahale eder. Dahası iŞgücü piyasasında arz ve talep çoğu zaman yanlıŞ eŞleŞmektedir, bu yüzden de devamlı olarak

iŞ piyasasının içine ve dıŞına doğru akıŞlar vardır. Bu yüzden sürekli olarak birileri iŞlerini kaybeder, piyasaya yeni  girenler  iŞ  ararlar,  iŞi  olanlar  daha  iyi  bir  iŞ  ararlar.  Bunlara  karŞılık  yeni  iŞler  de  daima  sınırlıdır.  Bir yandan, arz ve talebin sayıca eŞit ya da çok birbirine çok yakın olduğunu varsaymak mümkün değildir. Çünkü çoğu  ekonomilerde  iŞgücü  arzı  ve  talebi  eŞit  değildir,  hatta  çoğu  zaman  iŞgücü  arzı,  (formel)  iŞgücü talebinden çok daha büyüktür. Kaldı ki, iŞgücü arzı ve talebinin eŞit olduğunu varsaysak bile, kaybedilen iŞler

ve yaratılan iŞler çoğu zaman farklı coğrafi bölgelerde, farklı sektörlerde ve farklı mesleklerdedir. İŞgörenler, talep edilenden farklı vasıflara sahip olabilirler, yaŞ ve cinsiyete göre ayrılabilirler, farklı ücret beklentilerine sahip olabilirler. Kısacası, iŞgücünün yapısı homojen değildir ve arzla talep arasında çoğu zaman yapısal ve friksiyonel iŞsizlikle sonuçlanan yanlıŞ eŞleŞme olabilir. Bu durum iŞgücü piyasasının verimsizliğine yol açacak

en  büyük  sorunlardan  biridir.  İŞ  piyasasının  aracıları,  pasif  ve  aktif  iŞgücü  piyasası  kurumları  ile  bunların kamu  ve  özel  istihdam  hizmetleri,  eğitim  kurumları,  belediyeler,  sivil  toplum  örgütleri  ve  iŞgücü  piyasası bilgilendirme  sistemleri  gibi  organlardır.  İŞgücü  talebinin  eksikliği  durumunda  sadece  bu  aracı  sistemleri kurmak  ve  büyük  bir  etkinlik  beklemek  de  yanlıŞ  olacaktır.  Çünkü  iŞgücü  piyasalarında  yaŞanan  yapısal dönüŞümün   yatırımları   çekecek,   iŞgücü   talebi   yaratacak   ve   bu   talebi   destekleyecek   makroekonomi politikalarına ihtiyacı bulunmaktadır (Auer, 2005, s. 11-14).

Özellikle son dönemlerde iŞletmelerde ileri teknoloji kullanımı ile daha az nitelikli iŞgücü ile çalıŞabilen üretim süreçlerinin  ortaya  çıkması,  iŞgücü  arz  ve  talebini  belirleyen  en  önemli  faktör  haline  gelmiŞtir.  Üretim teknolojisinde meydana gelen bu değiŞim doğal olarak emeğin daha az talep edilmesine neden olmaktadır. İŞletmelerde   yüksek  teknoloji   kullanımının  artması  nedeniyle   gittikçe   daha   az   insan  gücüne   ihtiyaç

duyulmaktadır. GeliŞmiŞ ülkelerde yaŞanan ve geliŞmekte olan ülkelerde de hali hazırda yaŞanmakta olan bu


yapısal değiŞim iŞgücünde aranan nitelikleri değiŞtirmiŞtir. Bu değiŞime ayak uyduramayan niteliksiz iŞgücü iŞsiz  kalmakta,  ya  da  daha  düŞük  ücretle  düzgün  olmayan  iŞlerde  çalıŞmak  zorunda  kalmaktadır

Incoming search terms:

  • işgücü piyasası bilgilerinin önemi (50)
  • İŞ GÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİNİN ÖNEMİ (12)
Etiketlenmiş , , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>