İŞgücü Piyasası Bilgi Kaynakları ve BileŞenleri

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

3. İŞgücü Piyasası Bilgi Kaynakları ve BileŞenleri

İŞgücü  piyasası  kaynakları  farklı  nitelikler  gösterebilir.  İŞgücü  piyasası  politikaları,  piyasadaki  belli  grupları hedef  alarak  iŞgücü  piyasasına  yapılan  kamu  müdahaleleridir.  Bu  özellikleri  ile  herhangi  belli  bir  grubu hedeflemeyen   “genel   istihdam   politikaları”ndan   ayrılırlar.   Bu   yüzden,   “iŞçilik   maliyetlerini   düŞürücü tedbirler”(İŞ piyasasındaki tüm gruplara yapılan genel vergi indirimleri ya da sosyal güvenlik yardımları gibi uygulamalar bu kategoride gösterilebilir) gibi belli bir takım önemli  politikalar, “iŞgücü piyasası politikaları” olarak düŞünülmez, “genel istihdam politikaları” kategorisine girer. İŞgücü piyasası politikaları, aktif ve pasif tedbirler olarak gruplandırılır (Employee in Europe 2006 Report, s. 120).

İŞgücü  piyasalarına  emeğini  arz  edenler  ile  emek  talep  edenlerin  koŞulları  farklıdır.  Bu  yüzden  iŞgücü piyasaları,  emeğini  arz  ve  talep  edenlerin  öznel  koŞullarından  etkilenmeye  her  zaman  açıktır.  İŞgücü  arz edenler  açısından  konu  sadece  gelir  elde  etmeye  yönelik  bir  durum  değildir.  Çünkü  emek  her  zaman homojen bir yapı göstermemektedir. İŞgücü arzının niteliğini etkileyen çok sayıda faktör vardır. İŞgücü arzını etkileyen  faktörler;  çalıŞanların  yetenekleri,  zevkleri,  gelir  karsısındaki  tercihleri,  aile  içindeki  konumları  ve beklentileri olarak sıralanabilir (KarataŞ, 2006, s. 1). İŞgücü piyasası politikaları, iŞ piyasasında arz (iŞ arayan kiŞi) ve talebe (açık iŞ) aracılık ederler ve bu tür müdahaleler değiŞik Şekillerde olabilir. Doğrudan iŞgörenle açık  iŞi  eŞleŞtirmeye,  iŞgörenlerin   vasıflarını   ve   kapasitelerini  geliŞtirmeye   ya   da   istihdamın  yapısını dezavantajlı grupların lehine değiŞtirmeye yardım eden politikalar vardır (Employee in Europe 2006 Report, s.

121).

İŞsizlik,   toplumun   iŞgücü   potansiyelinin   ekonomik   geliŞme   ve   sosyal   ilerleme   yönünde   tam   olarak kullanılmaması  anlamına  gelir.  Aynı  zamanda  iŞsizliğin  bireysel,  sosyal  ve  siyasal  bakımdan  çok  sayıda olumsuz sonucu da bulunmaktadır. İŞsizliğin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları gidermek için özellikle gelir güvencesi sağlayan çeŞitli araçlar oluŞturulmuŞtur. Sosyal koruma sistemi içerisinde yer alan iŞsizlik sigortası

ve iŞsizlik yardımları iŞsizlerin ekonomik ve sosyal haklarına dayanan gelir aktarım araçlarıdır (Kapar, 2011). Günümüzde   genellikle   pasif   iŞgücü   piyasası   politikaları   olarak   adlandırılırlar.   “Pasif   iŞgücü   piyasası politikaları”nın  temel  hedefi,  kiŞilerin  doğrudan  piyasadaki  performanslarını  arttırmak  gibi  herhangi  bir önceliğe bağlı olmadan, iŞsiz kiŞilere ya da erken emeklilere gelir desteği sağlamaktır (Employee in Europe

2006 Report, s. 120).

 

 

4. İŞgücü Piyasası Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Bireysel Bazda Kullanımı

 

 

Küresel ekonomide, özellikle son yıllarda yaŞanan ekonomik krizlerin ardından refah ve yaŞam standartlarını yükseltmek için iŞgücü piyasasının etkili yönetimi çok önemli olmuŞtur. Yeni ekonomik fırsatların kendilerine sunduğu  fonksiyonlar  içinde,  yaŞamlarının  çeŞitli  safhalarında  bireylerin  ihtiyaç  duydukları  yetenekleri kazandırmak ve iŞgücü piyasası içinde potansiyellerini icra etmek için bireylere yardım etmek daha yaŞamsal gerekliliktir.  Talep  için  yeteneklerin  geliŞtirilmesine  ihtiyaç  duyulacak  ve  böylece  iŞletmelerin  verimlilikleri artacaktır. Bu  karıŞık görevler  yerel  seviyede  yoğun  hareket  gerektirmektedir.  Bir  dizi  hükümet  politikaları koordine  olmayı,  yerel  durumlara  uyum  sağlamayı  ve  kapsamlı  ve  ileriye  yönelik  stratejiler  oluŞturmayı gerektirmektedir.  Yerel  personel  fark  yaratabilmek  için  doğru  araçlarla  donatılmaya,  zekâ,  kapasite  ve

stratejik özerkliğe ihtiyaç duymaktadır.

 

Pek çok görüŞe göre, küreselleŞme süreci devam ettikçe ülkeler de politikalarını daha esnek hale sokmaya çalıŞmaktadır. Prensip olarak, çalıŞma iliŞkilerinin esnekliği, Şirketlerin ve çalıŞanların firma içinde ve dıŞında değiŞen zorluklara adapte olabilmeleri için gerekli bir ön olduğu iddia edilmektedir. Böylece var olan çalıŞma iliŞkileri,  tekrar  düzenlenebilir  ya  da  dağıtılabilir  ve  yeniden  kurulabilir.  Ancak  bunun  tersini  savunan düŞünürlere de rastlamak mümkündür. Bu görüŞe göre ise (Agel, 1999, s. 143), gelecekte küreselleŞmeye eŞlik eden negatif dıŞsallıklarla baŞ etmek için, iŞ piyasalarının daha sıkı düzenlemelere ihtiyacı olacak ve bu artan  esnekleŞme  uygulamaları,  yerini  küreselleŞmenin  risklerini  ortadan  kaldırabilecek  daha  güçlü  sosyal sigorta taleplerine bırakacaktır. Daha açık bir ifadeyle, iŞ piyasaları kuralsızlaŞtırmanın zararlarını gördükçe, sosyal grupların korunma talebi artacak, piyasa eskiden olduğu gibi katı kurallarca yönetilecek ve esneklikten geriye   doğru   bir   dönüŞ   yaŞanacaktır   (Auer,   2005).   Bu   doğrultuda   istihdamın   korunmasına   yönelik düzenlemelerin etkileri  ile  esneklik açılımları, istihdam-iŞsizlik  sorunlarına  çözüm  arayıŞlarında  en tartıŞmalı konuları  oluŞturmaktadır.  İstihdamın  korunmasına  yönelik  katı  düzenlemelerin  kısa  ve  orta  dönemde istihdamda dalgalanmayı hafiflettiği bilinmektedir (Selamoğlu, 2002, s. 59).

Ancak bu görüŞün tutarlılığı tartıŞma götürmektedir.  İu bir  gerçektir  ki, iŞgücü  piyasası politikaları, iŞgücü

piyasasının küreselleŞme sebebiyle karŞılaŞtığı risklere karŞı bir güvence unsurudur. KüreselleŞmenin iŞgücü piyasası için kaçınılmaz riskler doğurduğu ve bu risklerle sosyal koruma tedbirlerinin iyileŞtirilmesi yoluyla baŞ edilebileceği   doğrudur.   Ancak   bu   sosyal   koruma   tedbirlerinin   daha   sıkı   ve   katı   piyasa   kurallarıyla gerçekleŞtirilebilecek olması pek tutarlı  gözükmemektedir.  Çünkü ticaretin  uluslararasılaŞması ve  teknolojik geliŞmelerle ülkeler arasındaki sınırların kalkması, iletiŞimin böylesine büyük bir hıza kavuŞması artık önüne geçilebilecek  ya  da  engellenebilecek değiŞimler  değildir. Dolayısıyla  böyle  bir  dünya  düzeninde  katı piyasa kurallarından bahsetmek de oldukça zor gözükmektedir. Yapılması gereken bu değiŞimi yönetebilmek, hatta elden  geldiğince   yönlendirebilmektir.  Daha  da  önemlisi  küreselleŞmenin   ve   artan  rekabet  Şartlarının zedelediği iŞ piyasasının korumacı kurumlarına farklı bir bakıŞ açısı kazandırmaktır. Bu noktada önemli bir rol üstlenen genel anlamda iŞgücü piyasası politikaları ve özel anlamda aktif iŞgücü piyasası politikaları, “esnek iŞ piyasası içinde”, sosyal anlamda kabul edilebilir  anlamda iŞgücü piyasası ile ilgili düzenlemelere izin veren güvenlik araçları olarak görülmelidir. Bu yüzden, aktif iŞgücü piyasası politikaları kamu ve özel sektörün aynı anda hem esnekliğe hem de sosyal güvenceye izin veren kurumsal bir çevrede iŞlemesine izin verir, sanıldığı gibi esnekliğe  ket vurmaz. Peter Auer, iŞgücü piyasası politikalarının bu rolünü  “korumacı esneklik” olarak tanımlıyor  ve  devam  ediyor:  “İŞgücü  piyasası  politikaları,  firmaların  küreselleŞme  nedeniyle  ortaya  çıkan değiŞimlere  adapte  olmalarına  ve  aynı  zamanda  iŞgücünün  bu  değiŞimler  karŞısında  korunmasına  olanak

sağladığından, verimli bir korumacı-esneklik döngüsü yaratır” (Auer, 2003).

Incoming search terms:

  • işgücü piyasası bilgi kaynakları (67)
  • İŞ GÜCÜ PİYASASI BİLGİ KAYNAKLARI (19)
  • işgücü piyasası nedir (4)
  • İŞ GÜCÜ PİYASASI (2)
  • homojen işgücü nedir (1)
  • iş gücü piyasası ve emek piyasası nedir (1)
  • işgücü pazarı nedir (1)
  • işgücü piyasası ile ilgili temel bilgiler (1)
Etiketlenmiş , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>