İŞE ALIM SÜRECİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

İŞE ALIM RECİ

 

 

Bir iŞletmenin insan kaynakları yönetimi (İKY) süreci planlamayla baŞlar, iŞ analiz ve tanımlarıyla Şekillenir ve dinamik bir fonksiyon olarak iŞgören bulma ve seçmeyle yoluna devam eder. Uzun soluklu bir faaliyet alanını kapsayan insan kaynakları yönetiminin en zor fakat en önemli iŞlevini, insan kaynakları bulma ve seçme

süreci oluŞturur (Sabuncuoğlu, 2000, s. 71).

 

Personel bulma ve seçme, firmaya nitelikli iŞgücü kazandırmak açısından kritik bir öneme sahiptir. Burada ön plana çıkan konular; personel bulmak için hangi kaynaklara baŞvurulduğu, firmaya baŞvuru yapan kiŞiler arasından seçimin nasıl yapıldığı, iŞe alım kararında hangi ölçütlerin kullanıldığı ve nihai olarak iŞe alım

kararının kim tarafından verildiğidir (DanıŞman, 2008, s. 88).

 

 

 

1. Personel Temin ve Seçiminin Önemi

 

 

İnsan kaynakları yönetiminin en önemli amaçlarından birisi, firmaya en uygun nitelikte kiŞileri çekebilmek ve bunları firmada tutabilmektir. Personel bulma sürecinde önemli olan her adayın baŞvurusunu almak değildir; esas olan uygun nitelikte yeterli sayıda kiŞinin boŞ pozisyonlar için doğru zamanda firmaya baŞvuru

yapmasını sağlamaktır. Personel bulma süreci, insan kaynakları planlaması ile personel seçim süreci arasında

bir köprü gibi düŞünülebilir. İnsan kaynakları planlama süreci sonucunda belirlenen iŞ açıkları için doğru personelin seçilebilmesi, firmaya uygun adayların baŞvurmasına bağlıdır. Uygun adayların firmaya ilgi göstermesi de etkili bir Şekilde yürütülecek personel bulma ve baŞvuru toplama süreci ile mümkün olur (DanıŞman, 2008, s. 18). Bu bağlamda personel seçme iŞlevi, hem iŞletmeler hem de adaylar açısından birinci derecede önem taŞımaktadır.

 

Personel seçiminin iŞletmeler açısından önemini ortaya çıkaran bir diğer konu, iŞ-kiŞi ve kiŞilerarası uyum konusudur. Doğru iŞe doğru adam alınmadığı takdirde iŞletme içinde iŞ-kiŞi veya kiŞilerarası uyumsuzluk nedeniyle verimlilik düŞüŞü, çatıŞma, iŞgücü kaybı veya iŞ kazalarında artıŞ ve sonuçta iŞten çıkma veya çıkarılma kaçınılmaz olur. Bahsi geçen bu olumsuzlukların ortaya çıkmaması veya en aza indirilmesi, doğru personel seçimi ile mümkün olabilecektir.

 

İŞgörenler açısından da personel seçimi oldukça önemlidir. İŞe alma sırasında verilen yanlıŞ karar iki ilginç sonuç doğurabilir. Birincisi, iŞgören iŞe alınırken baŞarılı görülmesine karŞın iŞe girdikten sonra aynı baŞarıyı sürdüremeyebilir. İkinci durumda ise, aday baŞarılı olabileceği bir iŞe, seçim sırasında baŞarısız olması nedeniyle alınmamıŞtır (Sabuncuoğlu, 2000, s. 72-73). Her Şeyden önce, yöneticilerin performansı, kısmen onlara bağlı çalıŞanların (astlarının) performansına bağlı olacaktır. Doğru yetkinliklere sahip olmayan

çalıŞanlar etkin bir performans göstermeyecektir ve bu nedenle yöneticinin performansı da zarar görecektir.

Bu nedenle istenmeyen kiŞilerin uygunluğunu gözlemlemenin zamanı, onlar iŞe baŞladıktan sonra değil öncedir. İkinci olarak, bir çalıŞanı iŞe almanın ve kiralamanın neye mal olduğu düŞünüldüğünde etkin gözlemleme önemlidir. Üçüncü olarak, zayıf bir çalıŞan seçimi yapılmasının hukuki çıkarımları nedeniyle iyi

seçim yapılması önemlidir. Öncelikle, eŞit iŞe alım mevzuatı, ana esaslar ve mahkeme kararları, azınlıklara ya

da kadınlara karŞı haksız bir ayrım yapılmadığını güvence altına almak için seçim prosedürlerinin etkinliğini sistematik olarak değerlendirmeyi gerektirmektedir. Bütün bunlar nedeniyle, etkin seçim yöntemleri zorunluluk haline gelmiŞtir (Dessler, 1991, s. 172). Bir iŞletmenin personel seçiminde önemli olan bir diğer

konu da uygulanacak personel seçim tekniğidir. Belirlenen seçim tekniği, iŞletmenin iŞgücü ihtiyacını doğru

belirlemeye ve iŞe doğru elemanı seçmeye hizmet etmelidir. İŞgören seçimine önem vermeyen iŞletmeler bir yandan kendi yıkımlarını hazırlarken, aynı zamanda iŞe yanlıŞ alınmaları ya da alınmamaları nedeniyle

iŞgörenleri ekonomik ve psikolojik yıkıma sürüklerler. Bu nedenle iŞi baŞından sıkı tutmak, iŞletmenin gerçek

gereksinmelerine uygun ve iŞgören çıkarlarını da gözetleyen, etkili ve düzenli iŞleyen bir seçim tekniği uygulamak gerekir (Sabuncuoğlu, 2000, s. 73).

 

2. Aday Sağlama Yolları

 

 

İŞletmelerde aday bulma ve personel seçme sürecinin baŞlatılma sebebi, her Şeyden önce bir eleman ihtiyacının doğmuŞ olmasıdır. İnsan kaynakları yönetiminde iŞ analizi yapıldıktan ve iŞ tanımı ve iŞ gereksinimleri hazırlandıktan sonra, baŞka bir deyiŞle iŞler hakkında bilgi sahibi olduktan sonraki aŞama, bu iŞleri yapacak nitelikli çalıŞanları iŞ yerine kazandırmaktır. Yani yapılacak iŞ ile bu iŞ’in yapılması için gerekli becerilere sahip olan çalıŞanları buluŞturmaktır. İŞletmenin iki önemli çalıŞan kaynağı vardır:

 

İç  kaynaklar:  İşletmede  çalışan  ve  atama  yapılacak  iş’e  seçilebilecek  potansiyel  adaylardan  oluşan  iç  havuz şeklinde tanımlanabilir. İKY boş pozisyonlara atanacak kişileri mevcut çalışanları arasından transfer veya terfi ettirerek bulur.

Dış kaynaklar: İKY’nin boş pozisyonlar için işletme dışındaki adaylardan oluşturduğu aday havuzudur.

Aday arama ve yönlendirme aŞaması, iŞletme içinden veya dıŞından gelen bir adayın, açık iŞler için iŞletmeye

baŞvurmasıyla sona erer. Sonraki adım, baŞvurulardan oluŞan havuzdan, açık iŞ için gerekli vasıflara sahip doğru kiŞiyi seçmektir. Bu aŞamaya, seçim aŞaması adı verilir (Mirze, 2010, s. 178-179).

 

Bir pozisyonu doldurmaya karar verildiğinde (ve bunu yapmak için izin alındığında), bir sonraki adım bir veya

daha fazla iŞe alım kaynağını kullanarak bir baŞvuru havuzu oluŞturmaktır. İŞe alım önemli bir faaliyettir, çünkü baŞvuranların sayısı arttıkça iŞe alımda daha seçici olunabilir. Eğer iki boŞ pozisyon için sadece iki baŞvuran olursa, onları iŞe almaktan baŞka bir seçenek olmaz. Ama 10 ya da 20 baŞvuran olursa, hepsinin içinden en iyisini seçmek için mülakat ve test gibi teknikler uygulanabilir(Dessler, 1991, s. 128-129).

 

Seçim aŞamasına geçildiğinde; öncelikle boŞalacak pozisyonun firma içinden mi yoksa firma dıŞından mı doldurulacağına karar verilir. Özellikle orta ve üst düzey yöneticilik pozisyonları için çoğu zaman firmalar içerden terfi ya da transfer yapmayı tercih edebilmektedirler. Böyle bir politika, firma içinde ilerleme olanağı

olduğunu göstererek, çalıŞanları kendilerini geliŞtirmeleri ve yüksek performans sergilemeleri yolunda motive

eder. Ancak, bütün açık pozisyonlar için her zaman firma içinden terfi ya da transfer olanağı yoktur. Açık pozisyonlar için firmalar bir Şekilde dıŞ kaynaklara baŞvurmak zorundadırlar. Bu durumda, firma, personel ihtiyacı olduğunu değiŞik kaynaklar aracılığıyla dıŞarıdaki potansiyel iŞgücüne duyurabilecektir (DanıŞman,

2008, s. 19). İç ve dıŞ kaynaklardan aday bulma yöntemleri aŞağıda kısaca açıklanmaya çalıŞılmıŞtır.

 

 

 

 

2.1. İç Kaynaklar

İŞletme içinden iŞgören bulma politikası, örgütte mevcut insan kaynağından faydalanma olarak ifade edilebilir

(Kücü, 2007, s. 6).

 

İç kaynaklardan eleman tedariki temelde iki Şekilde olabilir.

 

Yükselme (terfi): Çalışan kıdem durumuna göre ya da performansa göre terfi ettirilebilir.

Yatay  geçişler  (iç  transferler):  İşletmenin  departmanları  arasında  yatay  olarak  çalışanların  yer  değiştirilmesi yöntemidir.

İŞletme içinden personel tedarik etmenin pek çok yararı mevcuttur. Bunlardan baŞlıcaları aŞağıdaki

sıralanabilir (http://muratkarakurt1.wordpress.com, 2008):

 

Boşalan göreve işletme içinde birinin atanması kişinin yeni işinde ölçümü ve geliştirilmesini kolaylaştırır,

Bir dış ödeme yapılmadığı için ucuz bir yöntemdir,

Hızlı bir yöntemdir. Gelişme olanağı sağladığı için motivasyon sağlar,

Farklı pozisyonlarda çalışma fırsatı verdiği için geleceğin yöneticilerinin hazırlanmasını sağlar.

İŞletmelerin içeriden transfer ya da terfiyle atamanın yukarıda belirtilen söz konusu yararlarını görebilmeleri

için, personelinin niteliklerini ve sınırlarını kesin olarak bilmeleri gerekir. Bu sayede iŞ için en uygun kiŞiyi bulmakta zorlanılmayacaklardır. Personel iŞletmeyi, iŞini ve politikasını bildiğinden; yeni alınan biriyle iŞe

 

yerleŞme sorunları yaŞanmayacaktır. Üstelik iŞi de biliyorsa, yeni bir personele oranla daha az eğitim

gerektirecektir (Maitland, 1996, s. 10-11).

 

Mirze’ye göre (2010), iç kaynaklardan aday seçme konusunda yararlanılan en sistematik yol kariyer planlamasıdır. Kariyer planlaması, kiŞinin kariyer hedeflerinin ve bu hedefleri gerçekleŞtirebilecek yolların belirlendiği bir süreç olarak tanımlanabilir (Mirze, 2010, s. 179). ÇalıŞanlar, kariyer planlarında gelecekte yapmak istedikleri görev ve pozisyonları belirtirler. Böylece iŞletme yönetimi de çalıŞanlarının arzuladıkları, gelecekte yapabilecekleri, atanabilecekleri iŞlerin neler olduğunu öğrenmiŞ olur. İŞletmede hem çalıŞan, hem

de yönetim, gelecekteki olası iŞ ile kariyer hedefleri çakıŞanlarla iletiŞim içinde bulunarak, iŞletme içi aday havuzunu geliŞtirir ve gerektiğinde iç havuzdan atama ve terfilerle seçim yapılabilir (Mirze, 2010, s. 180).

 

 

 

2.2. DıŞ Kaynaklar

Pozisyonları doldurmak için yeterli sayıda dâhili aday olmadığı varsayıldığında, muhtemelen dıŞ adaylara – hâlihazırda Şirket tarafından çalıŞtırılmayan adaylara- odaklanılacaktır. Harici adayların öngörülmesi, genel ekonomik durumu, yerel piyasa Şartlarını ve iŞ piyasası Şartlarını da kapsar (Dessler, 1991, s. 126).Bir Şirketin

personel seçiminde dıŞ kaynaklara baŞvurma nedenleri Şöyle sıralanabilir (Sabuncuoğlu, 2000, s. 78-79):

 

İşletme yeni kuruluyorsa ya da yapılan yatırımlar nedeniyle büyüme söz konusu ise,

Yeni değişme ve gelişmeler sonucu teknik ve uzman elemanlara gereksinme duyuluyorsa,

İşletmeye yeni giren işgörenlerin kendilerini kabul ettirmek için olağanüstü çalışma göstererek verimliliği ve üretimi kişisel olarak arttırması,

İşgücü arzının bol ve ucuz olduğu dönemlerde ekonomik nedenlerle,

İç kaynaklardan işgören bulma ve seçme çatışmaya neden olabilir,

İşin  gereklerine  en  uygun  kişiyi  bulmak  ve  ondan  en  verimli  biçimde  yararlanmak  ancak  çok  geniş  bir  aday kitlesi arasından en iyisini seçmekle olasıdır. Dış kaynaklardan aday havuzu oluşturma olanağı çok yüksektir.

DıŞ kaynaklardan eleman temin etmek için baŞvurulabilecek yöntemleri Şöyle sıralayabiliriz:

 

Duyurular (ilanlar) : Gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon ilanları,

Doğrudan başvuru ya da CV gönderme,

Aracılarla başvuru: İşletme içinden ya da dışından bazı kişilerin aracılığı ile işe alma (Sabuncuoğlu, 2000, s. 81),

İş ve İşçi Bulma Kurumu,

Özel insan kaynakları danışmanlık büroları,

Eğitim  kuruluşları:  Mesleki  ve  teknik  konularda  eğitim  veren  okullar  ve  yüksek  okullar  ile  üniversitelerin zaman zaman düzenlediği kariyer günleri, işletme gezileri (Sabuncuoğlu, 2000, s. 83),

Sakat ve eski hükümlüler: İş Kanunu’nun 25.maddesinin A ve B bentlerine göre,

İşgören kiralama (leasing) :  Belirli  süreliğine bir  firma tarafından  belirli sayıda işgörenin  kiralanması  esasına dayanmaktadır. Burada işe alınan işgörenler, aslında kiraya veren firmanın kadrolu elemanlarıdır (Kücü, 2007,

s. 11),

İnternet,

Diğer kaynaklar: Sendikal kuruluşlar, mesleki örgütler (Sabuncuoğlu, 2000, s. 85).

Ayrıca, firma sahip ve yöneticilerinin yakınları ile mevcut çalıŞanların tavsiyeleri de personel bulmada ve iŞe

alma sürecinde geçerli ve etkili bir yol olabilmektedir (DanıŞman, 2008, s. 19). Bunların dıŞında aday baŞvurusu toplamaya (aday temin etmeye) alternatif yollar;

 

Fazla mesai,

Çalışanları kiralama,

Geçici işçi çalıştırma (Özgen ve Yalçın, 2010, s. 109) olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Aday seçme sürecini kısaca özetlemek gerekirse:

 

Personel  planlarının  geliştirilmesi  üç  öngörüyü  kapsar:  Birincisi  personel  ihtiyaçları,  ikincisi  harici  adayların tedariki ve üçüncüsü de dâhili adayların tedarikidir. Personel ihtiyacını tahmin etmek için öncelikle ürün veya hizmet  için  talep  tahmin  edilmelidir.  Sonra,  bu  öngörüyü  karşılamak  için  üretim  hacmi  öngörülmeli  ve  son olarak bu üretim öngörüsü ile personel ihtiyacı ilişkilendirilmelidir,

 

Personel ihtiyacı öngörüldüğünde, sonraki adım nitelikli adaylardan bir havuz oluşturmaktır,

Pek   çok   şirkette   ilk   seçim   gözlemi   başvuru   formu   ile   başlar.   Başvuru   formu,   başvuranın   gelecekteki

performansı hakkında tahmin yürütmek için kullanılabilir,

Başarıyı   ölçmek   için   başvuru   formlarının   kullanılması   (ya   da   diğer   bir   kriter)   en   önemli   maddelerin ağırlıklandırılabileceğini öngörmektedir.

Aday baŞvuruları hangi yolla toplanırsa toplansın, bu adaylardan firma için en uygun olanların nasıl seçildikleri

de firmaya doğru kiŞiler kazandırılması açısından son derece önemlidir. Her zaman nitelikli adayların baŞvurusu sağlanabilse bile, etkili bir personel seçim yöntemi uygulanamaz ise, doğru kiŞilerin istihdam edilmesi mümkün olmayabilecektir. Bu yüzden personel seçim sürecinin nasıl uygulandığı da oldukça önemlidir (DanıŞman, 2008, s. 21).

 

 

 

3. Personel Seçme ve YerleŞtirme Süreci

 

 

Personel seçimi, iŞ baŞvurusu yapan adaylar arasından görevlendirme yapılacak iŞin gerektirdiği niteliklere en uygun adayların belirlendiği bir süreçtir. Çok sayıda aŞamalardan oluŞan bu süreç, iŞ baŞvurularının

toplanması ile baŞlamakta ve iŞe alma kararının verilmesiyle sona ermektedir (Özgen ve Yalçın, 2010, s.

114).

 

Bir diğer tanımlamaya göre personel seçim süreci, belirli bir pozisyon için baŞvuran adaylar arasından en uygun olanın belirlenmesi ve iŞe yerleŞtirilmesi için yürütülen çalıŞmalardır (DanıŞman, 2008, s. 21).

 

Genel görünüŞü ile personel seçim süreci, iŞe eleman daveti ile baŞlayan ve seçilen iŞ görenin çalıŞacağı

bölüme kabulü ile son bulan bir dizi özel çalıŞmanın toplamıdır. Bu durumda personel seçim sürecinin eleman ihtiyacı ile baŞlayan ve seçilen kiŞinin organizasyona kabulü ile son bulan bir dizi özel çalıŞmayı kapsadığını

kabul etmek gerekir (Erdoğan, 1991, s. 10).

 

Personel seçim sürecinde amaç, firma ve pozisyon için en uygun kiŞilerin istihdam edilmesini sağlamaktır. Bundan dolayı personel seçim süreci, bir açıdan karŞılaŞtırma ve eŞleŞtirme süreci olarak da değerlendirilebilir. Personel seçim sürecinde, iŞ gerekleri ile aday nitelikleri karŞılaŞtırılır ve karŞılaŞtırma sonucunda uyumun en iyi olduğu aday tercih edilir. Rasyonel bir personel seçim sürecinde, kullanılan

ölçütler, daha çok iŞin gerekleri ve firma-aday arasındaki uyum üzerinde odaklanır. Diğer bir deyiŞle, burada

bir taraftan iŞin gerektirdiği personel niteliklerinin neler olduğu tespit edilerek adaylar bu niteliklere göre karŞılaŞtırılır, diğer taraftan, adayın firma kültürüne ne kadar adapte olabileceği değerlendirilir. Adayların iŞ gereklerine uygun olup olmadığını anlamak için kullanılabilecek ölçütler, adayın eğitim durumu, iŞ yapabilme becerisi ve potansiyeli, sorun çözme yeteneği, takım çalıŞmasına yatkınlığı, iletiŞim becerisi ve iŞ tecrübesi

gibi hususlar olabilecektir. Diğer yandan, adayın firma kültürüne ne kadar adapte olabileceğini

değerlendirmeyi amaçlayan ölçütler yoluyla, adayın firmayı benimseyip benimsemeyeceği, firmadaki iŞ yapılıŞ

tarzına uyum sağlayıp sağlayamayacağı ve mevcut çalıŞanlar ile uyum içinde çalıŞıp çalıŞamayacağı anlaŞılmaya çalıŞılır (DanıŞman, 2008, s. 22).

 

Personel seçim çalıŞması, öncelikle iŞletmenin bu konudaki politikasının saptandığı, yapılan iŞ analizine bağlı olarak iŞ gereklerinin tespit edildiği ve iŞe alınacak elemanda aranacak özelliklerin belirlendiği bir hazırlık safhası ile baŞlamaktadır. Daha sonraki evrede ilan veya benzeri yöntemlerle aday toplama çalıŞması baŞlayacak ve personel seçim sürecinin ikinci grubunu oluŞturan etkinlikler bu safhadan itibaren devreye girecektir. Ön eleme çalıŞmasından itibaren adayların elenmesi baŞlayacak, bu eleme ilk seçim safhasına

kadar devam edecektir. İlk seçim gerçekleŞtirilip kabul edilir adaylar saptandıktan sonra seçilecek iŞgörenin çalıŞacağı bölümün yöneticileri ikinci bir seçim yapacaklar, bu adaylar arasından kendilerine uygun olanı saptayacaklardır.

 

Bu safhadan sonra iŞe alınacak kiŞinin fiziksel muayenesi yapılarak, gereği halinde aday hakkında son iŞe kabul araŞtırmaları yapılacak ve iŞe alınmasına karar verilen adayların kabul-kayıt iŞlemleri yerine

 

getirilecektir. Böylece personel seçim çalıŞması da tamamlanmıŞ olunacaktır. Birçok iŞletmede iŞe eleman daveti ile seçim çalıŞması birlikte uygulanır. Günümüzün büyük iŞletmelerinde iŞe eleman alma ve yerleŞtirmeden sorumlu müdürlükler vardır. Buna karŞılık küçük organizasyonlarda personel yöneticisi diğer görevlerin yanı sıra iŞe eleman toplama ve yerleŞtirme çalıŞmasını da yapar. Ancak, ideal bir personel seçim çalıŞmasının süreç olarak aday davetinden önce baŞladığını kabul etmeliyiz. Personel seçiminin bir hazırlık çalıŞması olmalıdır. Öncelikle iŞletmenin bir personel politikasının olması ve bu politika uyarınca da personel

planlamasını yapması gerekir. Daha sonra seçilecek elemanın yapacağı iŞin çok iyi tanımlanması ve bu tanıma uygun olarak da iŞgören özelliklerinin belirlenmesi ve adayların bu özelliklere göre saptanması uygun

olacaktır. O halde personel seçimi, hazırlık ve uygulama olmak üzere iki ayrı dilim altında toplanacak, her dilimin de tamamlayıcı çalıŞmaları olacaktır. Seçilecek iŞgörende aranacak özellikler gerçekçi olmalıdır. İŞe alınacak iŞgörenin taŞıması gereken özellikler çok iyi saptanmazsa, seçim çalıŞmasının güçlü veya baŞarılı olması mümkün olmayacaktır. İŞgörende aranacak özellikler yapılacak iŞe uygun olmalıdır. Bu özellikler ne

gereğinden fazla ne de az olmalı, kiŞi iŞ uyumu sağlanacak Şekilde bir düzenleme yapılmalıdır. Bu amaçla iŞin tanımının yapılması, iŞ analizi yapılarak aranacak iŞgören özelliklerinin belirlenmesi gereklidir. Personel seçimi birçok iŞletmede aday iŞgören havuzu oluŞturma safhası ile birlikte yürütülür. Personel seçim çalıŞmasının

daha etkili olması için aday toplama (aday iŞgören havuzu oluŞturma) çalıŞmalarından önce aranacak iŞgörenin özelliklerinin iŞletmenin temel politikasına göre saptanması gerekir. Bu amaçla iŞletmede iŞ analizleri ve iŞ tanımlarının yapılması gerekecektir. Personel seçiminin hazırlık safhasını oluŞturan bir diğer dilim de insan gücü kaynaklarını planlama olacak, bu plan doğrultusunda aday toplama çalıŞması

baŞlayacaktır. Daha sonra seçim gerçekleŞtirilecek ve iŞgörenin iŞe alınması tamamlanacaktır (Erdoğan, 1991,

s. 10-13).

 

Personel seçim çalıŞmasının aktif dilimi seçim için aday havuzu oluŞturma, aday toplama (recruitment) ile baŞlar. Aday havuzu oluŞturmak potansiyel iŞgöreni belirlemektir. İŞletmenin yapısına ve bünyesine dâhil etmek istediği elemanın özelliklerine göre potansiyel iŞgörenin içerisinde yer aldığı kaynak gruplar farklı

olacaktır. Bu kaynakların kullanımı iŞletmenin personel politikasına; yöneticinin özelliklerine, yönetim tarzına

ve kurduğu iliŞki sistemine göre değiŞir. Sözü edilen faktörlere bağlı olarak bazı iŞletmeler dıŞ kaynakları

tercih ederken, bazıları yakın duyuru veya iŞletme içi kaynakları esas alacaktır. İŞletme içi kaynaklar terfi ve transferdir. İdeal yaklaŞım budur, iŞletme alt kademelere eleman almalı, yetiŞtirme yoluyla organizasyonun özellik isteyen bölümlerine eleman sağlamalıdır. Ancak, bu tür bir çalıŞma her zaman mümkün değildir. Özellikle küçük ve orta büyüklükteki iŞletmeler bünyelerinde yetiŞmiŞ eleman bulma açısından yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle küçük ve orta büyüklükteki iŞletmelerin seçim havuzunu dıŞ kaynaklardan

beslemeleri gereklidir. Benzer durum hızlı geliŞmelerin olduğu dönemlerde büyük iŞletmeler için de geçerlidir. Büyük iŞletmelerde dıŞ kaynakların kullanımı genellikle iŞletmenin yapısal olarak hızlı geliŞtiği dönemlerde

veya özel yetenekli elemanlara ihtiyaç olduğu durumlarda söz konusudur. İŞ hayatında personel seçimi

dendiği zaman, akla gelenin de iŞletme dıŞı kaynaklardan eleman temini olduğu unutulmamalıdır (Erdoğan,

1991, s. 32-34).

 

Tüm iŞletmeler tarafından kabul görmüŞ standart bir personel seçim süreci mevcut olmayıp, iŞletmenin büyüklüğü, iŞlerin karmaŞıklığı ve iŞe alınacak personel sayısı vb. faktörlere göre her iŞletmede farklılık gösterebilmekle birlikte temelde 8 adımdan oluŞtuğu söylenebilir. Bu adımlar aŞağıda açıklanmıŞtır (Özgen ve Yalçın, 2010, s. 116-117).

 

 

 

3.1. İlan ve Aday Kabulü

Bu adım, iŞe aday olan kiŞilerin baŞvurularının toplandığı ve personel adaylarının bulunmaya çalıŞıldığı adımdır. BaŞvuruları toplama ya da personel bulma, insan kaynakları planlaması sonucunda ortaya çıkan personel açığını karŞılamak üzere gerekli bilgi, yetenek, beceri ve motivasyona sahip adayları araŞtırma ve iŞletmeye çekebilme faaliyetleridir. BaŞka bir deyiŞle, baŞvuruları toplama, iŞletmenin örgüt yapısında boŞ

bulunan pozisyonlarda görevlendirilmek amacıyla, yeterli nicelik ve nitelikte iŞ arayan kiŞilerin baŞvurularının

 

alınması ve temin edilmesi sürecidir. Bu süreç, yeni baŞvuruların aranmasıyla baŞlamakta ve iŞ arayan kiŞilerin baŞvurularını yapmasıyla sona ermektedir. Bu süreç sonunda, iŞletmenin ihtiyaç duyduğu yeni personelin seçildiği bir baŞvuru havuzu oluŞmaktadır (Özgen ve Yalçın, 2010, s. 99).

 

İŞin ilan edilmesi ve adayların baŞvurularının kabulünden önce iŞ analizi yapılmalı ve iŞin gerektirdiği nitelikler ortaya konmalıdır. Söz konusu iŞ için ihtiyaç duyulan personelde olması istenen nitelikleri belirlendikten

sonra, bu gereklilikleri içeren bir ilan hazırlanır. İlan gazete, dergi, internet vb. iletiŞim araçları ile duyurulur.

 

Personel seçiminin iŞletme bünyesindeki aktif çalıŞması yeterli bir seçim havuzu oluŞturduktan sonra baŞlar. Havuzun oluŞumunu da iŞletmeye bağlı Şartların dıŞında bazı çevresel değiŞkenlerin yanı sıra, alınacak iŞgörenin yapacağı iŞin özellikleri de belirler. İŞ gücü pazarının değiŞmesi, bölgede veya sektörde iŞsizlik oranının artması, ekonomik barıŞın durumu, çok özel yetenekli elemanların azalması gibi değiŞkenler seçim havuzunun oluŞumunu belirleyen çevresel faktörlerdendir. Ayrıca iŞletmelerdeki her iŞin seçim havuzunun potansiyeli farklıdır. Çok yetenekli iŞgörenlerin seçim havuzunu oluŞturmak daha az özellik isteyenlere göre

zordur. Çevresel Şartlar ve iŞ özellikleri ne olursa olsun dıŞarıdan sağlanacak adayların gazete ilanı veya diğer

duyuru yolları ile bünyeye çekilmesi gerekir. Aracı kuruluŞlar, eğitim kurumları, kiŞisel yakınlık, gazete ilanı veya benzeri yollarla yapılan duyuru sonucu baŞvuruda bulunanlar gerçek anlamda seçim havuzunu oluŞturmazlar. Gerçekçi bir seçim havuzunun oluŞması, personel seçim çalıŞmasının adayları değerleme safhasının iŞlemeye baŞlaması için baŞvuruların elenmesi ve uygun olanların seçim havuzuna dâhil edilmesi gerekir. Kesin seçim havuzuna ulaŞmak için tüm baŞvurular arasından iŞe ve iŞletmeye uygun olanların

bulunması gerekir. Bu amaçla ön eleme çalıŞması yapılır. Ön eleme yazılı baŞvurularda adayın bireysel bilgisi,

iŞ görgüsü ve aldığı eğitim doğrultusunda hazırladığı, posta ile yolladığı öz geçmiŞi incelenerek yapılır.

Bildirdiği kadarıyla adayın özelliklerinin iŞe uygun görülmesi halinde aday kesin seçim havuzuna dâhil edilir, aksi halde aday reddedilir (Erdoğan, 1991, s. 43-46).

 

 

 

3.2. Ön GörüŞme ve BaŞvuru Formu

İŞletmelerin çeŞitli kademelerine eleman seçiminde evrensel olarak kullanılan seçim araçlarından birisi görüŞmedir. GörüŞme tipik olarak kiŞinin yapacağı iŞ veya yer alacağı bölüme göre yönetim grubu tarafından incelenmesidir (Erdoğan, 1991, s. 65).

 

Bu aŞamadaki görüŞme, bir çeŞit “ön görüŞme” olarak adlandırılabilir. Bu ön görüŞme, iŞletme yetkilisinin iŞe baŞvuran aday ile yaptığı ve kısa bilgi alıŞ-veriŞini içeren bir konuŞmadır. Burada amaç iŞe uygun olan kiŞiyi seçmek değil, uygun olmayan adayları elemektir. Ön görüŞmede elenmeyen adaylardan iŞ baŞvuru formu doldurmaları istenir. Bu formu doldurmaları adayların iŞe kabul edildikleri anlamına gelmez. Form doldurmada amaç, iŞin gerektirdiği nitelikler ile adayın sahip olduğu nitelikleri karŞılaŞtırmak ve adayı tanımaktır.

 

 

 

3.3. Test Sınav

Personel seçim sürecinin iŞletmenin bünyesinde gerçekleŞen seçime dönük ikinci safhası, adayların özellik ve yeteneklerinin analiz edildiği sınav ve/veya görüŞme safhasıdır. Geleneksel personel seçim süreci bir engel serisidir. Adayların biyografilerinin veya yazılı baŞvuruların özetine göre elenmesi, müracaat formlarının analiz edilmesi, gerekiyorsa bir ön görüŞme yapılarak kesin seçim havuzunun oluŞturulması ile ilk engel dizini tamamlanmıŞ olunur. Daha sonra bilgi sınavının yapılması veya özellik yetenek analizi için test uygulaması ve mülakat aŞamasına gelinir (Erdoğan, 1991, s. 49).

 

Personel seçiminde uygulanan testlerin amacı adayların bedensel ve düŞünsel yeteneklerini, kiŞilik yapılarını,

bilgi ve ilgi alanlarını analiz etmek, ölçmek ve iŞletmede iŞ-kiŞi uyumunu kolaylaŞtırmaktır (Kücü, 2007, s.

14). Temel amaç doğru iŞe doğru elemanı seçmek olduğundan, test uygulamasından önce iŞ analizi yapmak

ve iŞin bir profilini çıkarmak gerekir. İŞin gerektirdiği nitelikler ile adayın sahip olduğu niteliklerin uyumunu kıyaslamak için kullanılan birçok test türü vardır. Bunlar, zekâ testleri, yetenek testleri, bilgi testleri, algı

 

testleri, kiŞilik testleri, dikkat testleri, yaratıcılık testleri, hafıza testleri ve ilgi testleri olarak sıralanabilir (Bayraktaroğlu, 2008, s. 71). Söz konusu bu testler, kitabın “Testler” baŞlığı altında detaylı olarak açıklanmıŞtır.

 

 

 

3.4. İŞ GörüŞmesi

İlk görüŞmenin kısa, öz ve eleyici niteliğine karŞılık, yapılan bu ikinci ya da temel görüŞme daha uzun, ayrıntılı

ve seçime yöneliktir. Bu nedenle bu görüŞmeye seçim görüŞmesi de denilebilir. İki temel amacı vardır:

 

Adayın niteliklerinin işin gerekliliklerine uygunluğunu araştırmak.

Adaya işletme ve iş hakkında bilgi vermek (Sabuncuoğlu, 2000, s. 95).

İŞ görüŞmesi farklı yöntemlerle yapılabilir. Kısaca değinecek olursak:

 

Standart görüşme: Önceden hazırlanmış sorular vardır ve tüm adaylara aynı sorular sorulur.

Serbest  görüşme:  Önceden  hazırlanmış  sorular  yoktur,  adayın  görüş  ve  düşüncelerini  özgürce  açıklamasına dayanır.

Baskılı  görüşme:  Amacı,  adayın  beklenmeyen  bir  durumda  nasıl  davrandığını,  dengesini  nasıl  koruduğunu, kendini nasıl kontrol ettiğini ve uyum sağlama yeteneğini  ölçmektir.  Genellikle yönetici  seçmekte kullanılan

bir görüşme türüdür.

Grup  görüşmesi:  İki  şekilde  yapılabilir.  Birincisi;  10-15  aday  birlikte  görüşmeye  alınır,  sınav  niteliğindeki sorular adaylara yöneltilir ve doğru yanıtlayanlar arasından işe en uygun özelliklere sahip olan aday(lar) seçilir. İkincisi;  adaylar  grup  halinde  bir  araya  getirilir,  yanlarında  bir  gözlemci  bulunur,  adaylara  kendi  aralarında tartışacakları  bir  konu  verilir  ve  tartışma  esnasında  gözlemci  adayları  inceleyerek  işe  uygun  olan(lar)ı  tespit eder. Bu da yine çoğunlukla yönetici seçiminde kullanılan bir görüşme türüdür.

Sorun çözme görüşmesi: Adaya bir örnek vaka verilir ve vakada geçen sorunu çözmesi istenir.

Sıralı görüşme: Aday arka arkaya birden fazla görüşmeci ile tek tek görüşür.

Komisyon görüşmesi: Adaylar tek tek ortak bir komisyon veya jüri karşısına çıkarılır ve bu jürinin ortak kararı

ile seçim yapılır.

GörüŞme sonunda veya esnasında değerlendirici tarafından aday ile ilgili bir değerlendirme formu doldurulur.

Bu formda adaya verilen puanlar, adaylar arasında karŞılaŞtırma yapma ve karar vermede yardımcıdır.

 

Personel seçim sürecinde, adayların iŞ gerekleri ve firma kültürüne uyum açısından doğru bir Şekilde değerlendirilebilmesi için çoğu zaman iŞ testlerinden ve mülakatlardan yararlanılır. İŞ görüŞmesi olarak da

ifade edilen mülakatın nasıl yapıldığı, özellikle, en uygun personelin seçilebilmesi açısından oldukça önemlidir.

Çünkü iŞe alım kararı, genellikle mülakat sonucunda verilmektedir. Bu yüzden çoğu zaman mülakat, personel seçim sürecinin en önemli aŞamasını oluŞturmaktadır (DanıŞman, 2008, s. 23).

 

 

 

3.5. Referansların İncelenmesi

Aktif  seçim   çalıŞmasının   dördüncü  safhası  olan  adayların  mesleki  geçmiŞlerini  araŞtırma   safhasında, görüŞmenin  sonucunda  yeterli  görülen  kiŞinin  kendisini  tanıyanlara,  tercihen  eski  iŞyerindeki  yöneticisi  ve arkadaŞlarına, eğitim yaŞantısında kendisini tanıyan öğretmenlerine göre genel davranıŞ eğiliminin ne olduğu araŞtırılır. Bu kiŞilere göre aday nasıl değerlenmektedir, iŞine ve ortamına uyumlu bir iŞgören midir, araŞtırılır.

Bu soruların cevapları özel bilgiler gerektirir (Erdoğan, 1991, s. 83).

Burada tamamlayıcı ve doğrulayıcı bilgi almak amacıyla önceden çalıŞtığı yerin yöneticileriyle ya da referans olarak gösterilen kiŞilerle görüŞme yapılabilir. Böylelikle daha önce çalıŞtığı yerden ayrılma nedenleri, baŞarı

ya da baŞarısızlıkları, davranıŞları ve iŞbirliği yapma yetenekleri araŞtırılır (Sabuncuoğlu, 2000, s. 103).

Her  zaman  adayın  kendisi  hakkında  bilgi  verecek  kiŞi  olarak  belirttiklerinden  alınacak  özel  bilgilere güvenmenin  doğru  olmadığını  da  unutmamak  gerekir.  Bu  bilgi  kaynaklarını  aday  kendisi  vermekte,  çok zaman  da  kendisinin  yakını,  arkadaŞı  olan  ve  doğruluktan  ziyade,  aday  için  iyi  Şeyler  söyleyecek  kiŞiler olmaktadır.  Bu  tür  referansların  objektifliği  ve  doğruluğu  tartıŞılsa  da  okulu  yeni  bitiren  adaylar  için

 

öğretmenlerinden  ve  adayların  eski  yöneticilerinden  alınan  bilgilerin,  arkadaŞ-dost  bilgilerine  oranla  daha

yararlı olacağı unutulmamalıdır (Erdoğan, 1991, s. 84).

 

 

3.6. Seçim Kararı

Personel seçim sürecinin ilgili aŞamalarını uygulayan bir iŞletmede adaylar çeŞitli aŞamalardan geçirildikten sonra bir kısmı elenir ve nihai seçim kararının alınması aŞamasına gelinir (Kücü, 2007, s. 19).

 

Seçim esnasında objektif karar verilebilmesi için bir kurul oluŞturulması faydalı olacaktır. Kurulda Şirketin

insan kaynakları yetkilileri ile seçilecek adayın çalıŞacağı bölüm yöneticileri yer almalıdır. Bu nedenle bölüm yöneticileri ile insan kaynakları yetkililerinin uyumlu ve iŞbirliği ile çalıŞmaları gerekmektedir.

 

Mesleki geçmiŞi araŞtırılan, özel yaŞantısı hakkında bilgi toplanan ve yeterli görülen adayların tamamı, esas itibariyle iŞe kabul edilecek özelliklerdedirler. Bu adayların listesi çıkarılır ve son bir görüŞme gerekiyorsa iŞletmeye yeniden davetleri gerçekleŞtirilir. Personel seçim iŞlemi, iŞletmede uzmanlaŞmıŞ bir grup tarafından yapılıyorsa, iŞe alınacak kiŞi ile son görüŞmenin, kendisini çalıŞtıracak bölümün yöneticileri tarafından

yapılması yararlı olacaktır (Erdoğan, 1991, s. 84-85).

 

Bu son görüŞmeden sonra artık nihai karar verilmiŞ demektir ve duyuru aŞamasına geçilebilir. Hangi adayların iŞe alınacağı hakkında, duyuru yapılır, iŞe alınmayanlara cevap verilir, teŞekkür edilir, baŞvuru sırasında verdikleri özel evrakları iade edilir. İŞe alınanların duyurusu yapıldıktan sonra bir görevlinin yeni iŞgörenlere iŞletme ve yapacağı iŞ hakkında kısa bilgiler vermesi ve iŞletme içinde yerine getirmek durumunda olduğu özel davranıŞları kiŞiye anlatması yararlı olacaktır (Erdoğan, 1991, s. 86).

 

 

 

3.7. Sağlık Kontrolü

Seçilen adayın sağlık yönünden de iŞe uygunluğunun araŞtırılması gerekir. Özellikle fiziksel çalıŞma gerektiren iŞlerde personelin sağlık durumu iŞ KOŞULlarına uygun olmalıdır. Sağlık kontrolü genel olarak devlet

hastaneleri ya da özel sağlık kurumlarında yapılmaktadır. Ancak kendi bünyesinde reviri olan iŞyerleri sağlık

kontrollerini de kendileri yapabilmektedir.

 

KiŞi iŞe alınmadan önce bazı durumlarda sağlık kontrolünden geçirilir ve bu da seçimin bir sürecidir. Hazırlanacak bir sağlık ve kaza raporu ile adayın genel sağlık durumu hakkında bilgi elde edilir. Benzer Şekilde adayın genel hüviyet bilgisinin doğruluğunu belgelemek için bazı resmi evraklar istenilir (Erdoğan,

1991, s. 85).

 

 

 

3.8. İŞe Kabul ve YerleŞtirme

İŞe alınma kararı verilen adaya iŞ teklifi geciktirilmeden iletilmelidir (Sabuncuoğlu, 2000, s. 105). Gecikme halinde, aday bu süre içersinde baŞka bir teklifi değerlendirmiŞ olabilir. Bu durum iŞletme açısından, aday bulma ve seçme sürecinin yeniden iŞletilmesi anlamına gelecek ve ek bir yük/maliyet getirecektir. İŞe

baŞvuran adaylardan elenenlere de birer mektupla olumsuz sonuç bildirilmelidir. Bu ise, hem adaya saygının hem de iŞyerinin prestijinin bir gerekliliğidir. İŞe kabul iŞlemi gerçekleŞtirildikten sonra, seçilen personel çalıŞacağı bölüme götürülerek birlikte çalıŞacağı arkadaŞları ve yöneticileri ile tanıŞtırılır. İŞletmenin genel

yapısı, kuralları ve sorumlulukları hakkında kısa bilgilendirme yapılır. İŞletmelerin çoğunluğunda yeni iŞe girenler için deneme süresi tanınır. Bu süre iŞin yapısına göre değiŞebilir.

 

4857 sayılı İŞ Kanunu’na göre; taraflarca iŞ sözleŞmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok 2 ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iŞ sözleŞmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir

(http://www.alomaliye.com, 2011).

 

Personel seçiminin bu klasik sürecini her iŞletmenin aynen uygulaması söz konusu değildir. Ancak, yeterli büyüklüğe ulaŞan, personelini tutarlı verilere göre seçmek isteyen iŞletmelerin, sözü edilen süreci tam olarak uygulama eğiliminde oldukları bilinmektedir. Bazı küçük ve orta büyüklükteki iŞletmeler, sadece görüŞme

yoluyla ya da seçim sınavı ve ardından yapılan görüŞme ile elemanlarını seçmektedir. Belirli büyüklüğe ulaŞan iŞletmeler ise adayların derinlemesine analiz edildiği seçim sınavı-test uygulamasından sonra görüŞme

yapmakta, bu aŞamada yeterli olan adayların mesleki geçmiŞlerini araŞtırmakta, yeterli olan adayları saptayıp, bölüm yönetiminin son değerlemeyi yapmasına hazırlamaktadır. Ülkemizde bazı büyük sanayi kuruluŞları ve bankalar ile uluslararası iŞletmeler son elemeyi yapmadan, seçim sınavı-test uygulaması ve görüŞmeden sonra adayları bir değerlendirme merkezine almaktadır. Böyle bir yaklaŞımla iŞe yeni alınan iŞgören, çalıŞacağı bölümün yöneticilerinden önce, değerleme merkezinde değiŞik yönleriyle daha detaylı

olarak tanınmakta, gerekiyorsa bu safhada da eleme yoluna gidilmektedir (Erdoğan, 1991, s. 49-81). Küçük

ölçekli iŞletmelerde herhangi bir İK departmanı bulunmadığı için, mülakat ya da iŞ görüŞmesi tekniği kullanılarak kim ya da kimlerin iŞe alınacağına birim yöneticileri karar verirler. Orta ve büyük ölçekli iŞletmelerde ise, İK yöneticisi birim yöneticilerine destek hizmeti sağlamakta ve daha sonra iŞe alma ya da almama kararı birim yöneticileri tarafından verilmektedir (Özgen ve Yalçın, 2010, s. 115). Personel seçim süreci öncesinde gerçekleŞtirilen temel İKY faaliyetlerinden iŞ analizi, insan kaynakları planlaması ve baŞvuruları toplama, personel seçim sürecinin girdilerini oluŞturan bilgileri sağlamaktadır. Öte yandan,

personel seçimi sürecine bağlı temel İKY faaliyetleri ise, eğitim ve geliŞtirme, kariyer planlaması, performans

değerleme, ücretlendirme ve daha sonra gelen diğer temel İKY faaliyetleridir.

Incoming search terms:

  • işe alım süreci (15)
  • Aday Havuzunda Bulunma (6)
  • özel bir işletmede çalışan işçinin işe alınma süreci (4)
  • personel seçimi (3)
  • ise alma süreci aşamaları ve formları (3)
  • PERSONELİN İŞE ALINMA AŞAMALARI (2)
  • nitelikli adaylar bulma nedir (1)
  • işletmelerde ve hastanelerde iş analiz süreci nasıl işliyor (1)
  • özel bir işletmede işe alınma süreci (1)
  • özel eğitim kurumlarında işe alım süreci (1)
Etiketlenmiş , , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>