İŞ ve Meslek DanıŞmanlığı Süreci ve Uygulaması

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

6. İŞ ve Meslek DanıŞmanlığı Süreci ve Uygulaması

 

 

İŞ ve meslek danıŞmanlığı süreci, danıŞanı tanıma, eğitim ve istihdam eylem planı hazırlanması, uygulanması

ve  gözden  geçirilmesi  aŞamalarından  oluŞur.  İŞ  ve  meslek  danıŞmanlığı  süreci  ve  uygulaması,  İŞKUR

tarafından 2008 yılında hazırlanan “İŞ DanıŞmanı El Kitabı”nda detaylı olarak tanımlanmaktadır. ÇalıŞmanın

bu bölümünde detaya girmeden genel hatlarıyla ve İŞ DanıŞmanı El Kitabı ile uyumlu bir biçimde iŞ ve meslek danıŞmanlığı  süreci  ve  uygulaması  ele  alınmaktadır.  Detaylar  için  İŞKUR‟un  hazırladığı  İŞ  DanıŞmanı  El Kitabına bakılabilir.İŞ ve meslek danıŞmanlığı sürecinde danıŞanın;

Kendisini tanıması,

ÇalıŞma hayatı, iŞgücü piyasası ve meslekler hakkında bilgi sahibi olması,

İŞ ve meslek edinmesi,

İŞ ve mesleğini geliŞtirmesi ve/veya değiŞtirmesi,

İŞ ve meslek eğitimi fırsatları hakkında bilgilendirilmesi,

İŞ araması, bulması ile iŞ, meslek ve iŞyerine uyum sağlamasına yardımcı olunur.

 

 

6.1. DanıŞa Tanıma

 

 

İŞ  ve  meslek  danıŞmanı,  danıŞanı  tanıma  sürecinde  danıŞan  hakkında  bazı  bilgilere  sahip  olur.  DanıŞanın değerleri,  ilgileri  ve  kiŞiliği  hakkında  bilgi  toplanır.  KiŞiyi  tanıma  bakımından  değerler,  ilgiler  ve  kiŞilik  çok önemli olmasına rağmen, genellikle üzerinde durulmayan bir konu olarak dikkat çekmektedir.İŞ  ve meslek

 

danıŞmanlarının somut  konular  kadar, kiŞilerin  kolay  fark edilemeyen bu özellikleri  hakkında  güvenilir  bilgi toplamaları gerekmektedir. Daha sonra danıŞanın öğrenim durumu, tecrübesi, becerileri, mesleki eğitim ve sertifikaları, yabancı dil ve bilgisayar becerileri gibi genellikle özgeçmiŞlerde yer alan bilgileri toplanır. Sonraki aŞamada  danıŞanın  iŞ  yaŞamında  yaptığı  iŞler,  iŞ  değiŞtirme  sebepleri,  iŞ  arama  çabaları  ve  süreçleri,  iŞ görüŞmeleri ve sonuçları hakkında bilgi elde edilir. Son olarak ta danıŞanın iŞ ve meslek hedefi, ekonomik ve sosyal beklentileri belirlenir. DanıŞanı tanıma sürecinde danıŞanın;

Değer, ilgi ve kiŞiliği,

Mesleki beceri ve nitelikleri,

İŞgücü piyasasındaki konumu,

İhtiyaç ve beklentileri,

İŞ bulmak için motivasyonu belirlenir.

Bu bilgilerin toplanması ve analizi yapıldıktan sonra istihdam ve eğitim eylem planı hazırlanması aŞamasına geçilir.

 

 

6.2.İstihdam ve Eğitim Eylem Planı Hazırlanması

 

 

İstihdam  ve  eğitim  eylem  planının  amacı;  danıŞanın  nitelikleri  ile  iŞgücü  piyasasının  ihtiyaçlarını  dikkate alarak,  danıŞanın  en  uygun  iŞe  en  kısa  sürede  yerleŞmesini  sağlamak  için  takvime  dayalı,  somut,  sonuç odaklı, uygulanabilir ve danıŞman ile danıŞanın sorumluluklarını belirleyen bir plan hazırlamaktır. Daha önce

de  belirtildiği  gibi  istihdam  ve  eğitim  eylem  planının  hazırlanmasında  İŞKUR  tarafından  2008  yılında hazırlanan “İŞ DanıŞmanı El Kitabı”ndan yararlanılabilir.

İstihdam  ve  eğitim  eylem  planı,  iŞ  danıŞmanlığı  hizmetlerinde  standardizasyonu  sağlayarak  etkinlik  ve verimliliği  artırmak  amacıyla  Dörtlü  Gruplandırma  Modeli‟ni  esas  alarak  hazırlanmalıdır.  İŞ  DanıŞmanı  El Kitabında, danıŞanlar dört gruba ayrılmakta ve her grubun tanımlanması ve bu gruplara sunulacak hizmetler

yer almaktadır. Gruplar, grupların özellikleri ve sunulan hizmetler aŞağıda yer almaktadır:

 

 

Dörtlü Gruplandırma Modeli

 

Modelde   gruplandırma,   iŞ   arayanların   nitelikleri,   iŞgücü   piyasasındaki   durumları,   iŞ   arama   becerileri konusundaki yetkinlikleri, sosyo-psikolojik durumları gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılır. Dörtlü gruplandırma modeli aŞağıda yer almaktadır (İŞKUR, 2008, s. 15-16):

 

 

Birinci Grup: İŞgücü piyasasındaki durumu iyi, iŞe girmeye hazır olanlar

İŞ gücü piyasasından uzak kalmamıŞ,

Mesleki yeterliliğe ve ek donanımlara sahip,

Motivasyonu yüksek,

Sosyal, psikolojik ve fiziksel sorunu olmayan,

DanıŞman desteğine daha az ihtiyacı olan kiŞilerdir.

Sunulacak ve Yönlendirilecek Hizmetler:

Portaldaki iŞ ilanlarının incelenmesi,

İŞ arama kanalları hakkında bilgi verilmesi,

ÖzgeçmiŞ hazırlanması ve/veya güncellenmesi,

GiriŞimcilik kurslarına yönlendirilmesi,

Hak sahibi ise iŞsizlik ödeneğinden yararlandırılması.

 

İkinci Grup: Yeterli mesleki bilgisi olan, ancak iŞ arama becerisi eksik olanlar

İŞ gücü piyasasından en fazla 6 ay uzak kalmıŞ,

İŞ arama yöntemi ve kanalları hakkında bilgi sahibi olmayan,

ÖzgeçmiŞ hazırlamayı bilmeyen,

GörüŞme tekniklerinde yetersiz kiŞilerdir.

Sunulacak ve Yönlendirilecek Hizmetler:

İstihdam ve Eğitim Eylem Planının hazırlanması,

İŞ     arama     becerileri     seminerlerine      (ÖzgeçmiŞ      hazırlama,      mülakat      teknikleri,     baŞvuru formu/mektubu hazırlama gibi konuları içeren) katılımının sağlanması,

İŞ arama kanalları hakkında bilgi verilmesi,

İŞgücü piyasasındaki açık iŞlerin araŞtırılması,

Meslek geliŞtirme eğitimlerine ve staj programlarına yönlendirilmesi.

 

 

Üçüncü Grup: Mesleki yeterliliği olmayan, mevcut donanımıyla iŞ gücü piyasasına hazır olmayanlar

İŞgücü piyasasından 6-12 ay arasında uzak kalmıŞ,

Mesleği güncelliğini yitirmiŞ,

Meslek değiŞtirmek isteyen,

İŞ arama becerilerine sahip olmayan,

Mesleği ile ilgili ek becerilere ihtiyacı olan,

Geçici fiziki, ekonomik, sosyal ve özel sorunları olan kiŞilerdir.

Sunulacak ve Yönlendirilecek Hizmetler:

İstihdam Eylem Planı‟nın hazırlanması,

İŞgücü yetiŞtirme kurslarına,

İŞ arama becerileri seminerlerine,

Vasıf gerektirmeyen iŞlere,

SYDV,   Belediyeler,   SGK,   Hastaneler,   Dernekler,   Meslek   Odaları   gibi   diğer   kurumlara yönlendirme.

 

 

Dördüncü  Grup:  İŞgücü  piyasasından  uzak,  mesleği  olmayan  ve  iŞe  yerleŞtirme  konusunda  kapsamlı desteğe ihtiyacı olanlar

1 yıldan fazla iŞgücü piyasasından uzak kalmıŞ,

Bir mesleği olmayan,

İkinci ve üçüncü gruplarda sıralanan sorunların tümünü barındıran,

YaŞ,  cinsiyet  ve  eğitim  açısından  iŞ  bulma  Şansı  zayıf,  iŞgücü  piyasasında  dezavantajlı  olan kiŞilerdir.

Sunulacak ve Yönlendirilecek Hizmetler:

Eğitim İstihdam ve Eğitim Eylem Planı‟nın hazırlanması,

KiŞiye özel olarak diğer gruplarda belirtilen tüm hizmetlerin sunulması

 

 

6.3. DanıŞanın Aktif Olarak İŞ Arama Sürecine Katılması

 

 

İstihdam  ve  eğitim  eylem  planı  hazırlandıktan  sonra,  iŞ  arama  sürecinde   asıl  sorumluluk  danıŞana düŞmektedir. DanıŞan bu süreçte (İŞKUR, 2008, s. 15-16);

 

 

Açık iŞ ilanlarını takip etmeli,

 

Hedefe uygun ilanlar için iŞ baŞvurusu yapmalı,

İŞ görüŞmelerine (mülakatlara) katılmalı,

 

 

Yaptığı faaliyetler ve sonuçları hakkında danıŞmana bilgi vermelidir.

 

 

6.4. İstihdam ve Eğitim Eylem Planının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

 

 

DanıŞanın   istihdam   ve   eğitim   eylem   planına   göre   gerçekleŞtirdiği   aktif   iŞ   arama   sürecine   katılımı değerlendirilir. Bu değerlendirmede danıŞanın (İŞKUR, 2008, s. 15-16);

Motivasyonu,

İŞ arama sürecinde harcadığı çaba,

İŞ baŞvurularına iliŞkin sonuçlar,

Plana ve danıŞmanın yönlendirmelerine uyup uymadığı değerlendirilir.

Planın   hazırlanmasından   itibaren   6   ay   içinde   danıŞan   hala   iŞsiz   ise   eylem   planı   karŞılıklı   olarak değerlendirilerek, gerekiyorsa eylem planı revize edilir.

 

 

6.5. DanıŞmanlık GörüŞmesinin Değerlendirilmesi

 

 

DanıŞmanın  istihdam  ve  eğitim  eylem  planı  ve  danıŞanın  iŞ  arama  sürecini  değerlendirme  görüŞmesi  iki açıdan yararlıdır:

DanıŞmanlık sürecinin etkinliğini görmek ve bunu artırmak,

DanıŞanla sonradan yapılacak görüŞmelerin planlanması.

DanıŞmanlık  görüŞmesinin  değerlendirilmesinden  elde  edilecek  veriler,  sonraki  görüŞmeler  için  önemli  geri bildirimlerdir. Bu veriler danıŞmanlık sürecinin etkinliğini ve baŞarısını görmek için kullanılmalıdır.

Incoming search terms:

  • iş ve meslek danışmalığı mülakat (1)
  • iş ve meslek danışmanlığı semineri (1)
Etiketlenmiş , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>