İŞ ve Meslek DanıŞmanlığı İlkeleri

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

3. İŞ ve Meslek DanıŞmanlığı İlkeleri

 

 

İŞ  ve  meslek  danıŞmanlığı  hizmeti  sunulurken  belli  ilkelere  uygun  hareket  edilmesi  gerekmektedir.  Genel

rehberlik ve danıŞmanlık ilkelerinin iŞ ve meslek danıŞmanlığı için de büyük ölçüde geçerli olduğu söylenebilir.

Bu çerçevede iŞ ve meslek danıŞmanlığı sürecinde uyulması gereken ilkeler, genel rehberlik ve danıŞmanlık ilkelerini açıklayan (Kepçeoğlu, 1999, s. 14; Özoğlu, 2007; Kuzgun, 1992; İŞ DanıŞmanı El Kitabı, 2008) bu çalıŞmalardan uyarlanarak aŞağıdaki gibi özetlenebilir:

 

 

Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir

 

Bireyin   kendi   hayatı   hakkında   karar   verme   özgürlüğüne   sahip   olduğu   ve   karar   verebilmesi   içinde yeteneklerini, kapasitesini tanıyıp, çevresindeki olanakları bilmesi gerektiği kabulünden hareketle; iŞve meslek danıŞmanı,  bireyin  seçme  özgürlüğünü  kullanabilmesi  için  seçenekleri  algılayabilmesine  ve  doğru  tercihler yapmasına yardımcı olmaya çalıŞmalıdır.

 

 

 

İnsan saygıya değer bir varlıktır

 

DanıŞmanlığın  temelinde,  insan  hak  ve  sorumlulukları  ile  yakından  ilgili  demokratik  ve  insancıl  bir  anlayıŞ vardır. Bu yüzden iŞ ve meslek danıŞmanının kendisine baŞvuran kiŞileri değerli bir varlık olarak algılaması ve onların  ihtiyaçlarına  karŞı  duyarlı  olması  gerekir.  İŞ  ve  meslek  danıŞmanlarının  saygı  göstergesi  olarak,

 

danıŞanları ilgi ile dinleyerek onların ihtiyaçlarını anlamaya çalıŞması, gerekli gördüğü bilgi ve desteği vermesi

ve bireyin yaŞadığı sorunlarını yine kendilerinin çözmelerine yardımcı olmasıdır.

 

 

İŞ ve meslek danıŞmanlığı hizmetlerinden yararlanmak isteğe bağlıdır

 

İŞ  ve  meslek  danıŞmanın  hedefi  bireyin  iç  dünyası  ve  ihtiyaçlarını  anlamak  ve  bireyin  yaŞadığı  sorunlarını kendisinin  çözmesine  yardımcı  olmaktır.  Bu  nedenle  bireyin  bu  yardımı  almada  gönüllü  ve  istekli  olması gerekmektedir. Hiç kimseye zorla yardım edilemez, ancak yapılacak yardım ya da faaliyette danıŞanın isteğini uyandırmak için ortam hazırlanabilir.

 

 

İŞ ve meslek danıŞmanlığı hayat boyu yararlanılabilecek bir hizmettir

 

Bireyin  geliŞimi  ve  kendini  gerçekleŞtirmesi  hayat  boyu  sürer.  Bu  süreçte  danıŞmanlık  sadece  problemli durumlarda  ya  da  meslek  seçimi  sırasında  gerekli  olan  bir  ihtiyaç  olarak  görülmesi  yerine,  hayatın  tüm evrelerinde yararlanılacak bir hizmet olarak görülmesi gerekmektedir.

 

 

İŞ ve meslek danıŞmanlığı hizmetlerinde gizlilik esastır

 

İŞ ve mesleki danıŞmanlığı hizmeti verilirken bireyin mahremiyetine saygı duyulmalı ve bireyin izni olmadan hiçbir sırrı dıŞarıya taŞınmamalıdır. Bu ilkeye uyulmadığında, danıŞanların danıŞmana karŞı güveni yok olur ve danıŞmanlığın en temel ilkelerden olan bireye saygı ortadan kalkmıŞ olur.

 

 

İŞ ve meslek danıŞmanlığı tüm bireylere açık bir hizmettir

 

İŞ  ve  meslek  danıŞmanlığı  hizmeti,  sadece  iŞsiz  olanlar,  iŞini  kaybedenler  ve  meslek  seçmek  durumunda olanları kapsamaz; aynı zamanda, normal iŞine devam ederken iŞiyle ilgili yeni beceriler kazanmak veya farklı alanlarda  kendini  geliŞtirmek  isteyen  bireyler  de,  belli  dönemleri  daha  etkili  geçirebilmek  için  de  bu hizmetlerden yararlanabilir.

 

 

İŞ ve meslek danıŞmanlığı hizmetleri ilgili tarafların iŞbirliği ile yürütülmelidir

 

İŞ ve meslek danıŞmanlığı uygulamalarında hizmet verilen birey ile ilgili herkesin ortak bir anlayıŞ ve iŞbirliği içinde  çalıŞması  gereklidir.  Bu  hizmet  sadece  uzman  kiŞilerle  etkili  bir  Şekilde  yürütülemez.  Örgütler, yöneticiler, çalıŞanlar, üniversiteler, mesleki kuruluŞlar ve hatta ailelerin ortak bir amacı gerçekleŞtirmek için uzman  kiŞinin  önderliğinde  iŞbirliği  yapmaları  gerekir.  Bu  sayede  kiŞiler  daha  rahat  bir  ortamda  çalıŞma imkanı  bulabilirler,  yöneticiler  çalıŞanlarla  daha  iyi  iletiŞim  kurabilir,  aile  üyeleri  de  birbirlerini  daha  iyi anlayarak yaklaŞımlarını daha iyi düzenleyebilirler.

 

 

İŞ ve meslek danıŞmanlığı hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır

 

Her birey kendine özgü bir varlıktır; ilgi, yetenek, değer ve tutumları ile baŞkalarından farklılık gösterir. Farklı ortamlarda yetiŞmiŞ bireylerin ihtiyaçları da farklıdır. Bireysel farklara göre hazırlanmıŞ programlarda çeŞitlilik

ve  bireylere  seçme  özgürlüğü  sağlayan  bir  iŞ  ve  eğitim  verimi  artırabilir.  İŞ  ve  meslek  danıŞmanlığında

verilecek hizmet bireysel ihtiyaçlara göre ayarlandığı ölçüde etkili olur.

 

 

İŞ ve meslek danıŞmanları hem bireye hem de topluma karŞı sorumludur

 

Birey  danıŞmana  bireysel  ihtiyaçları  ile  çalıŞma  ortamının  ihtiyaçları  arasında  uyuŞmazlık  problemiyle geldiğinde,  danıŞman  bireyi  ortam  kurallarına  uymaya  zorlamadığı  gibi,  topluma  rağmen  isteklerini gerçekleŞtirebileceğini, toplumsal kuralların yanlıŞ ya da gereksiz olduğunu söyleyerek toplum ile bireyi de karŞı  karŞıya  getirmez.  DanıŞmanlığın  amacı  bireyin,  topluma  ve  bulunduğu  ortama  dinamik  bir  uyum gösterebilmesi için gerekli duyarlılığı ve beceriyi kazanmasına yardımcı olmaktır.

 

 

İŞ ve meslek danıŞmanlığı hizmetleri iŞ yaŞamının ayrılmaz bir parçasıdır

 

İŞ ve meslek danıŞmanlığı her bireyin ve kurumun amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaŞtırılmalıdır. Uygun  bir  iŞ  ve  meslek  danıŞmanlığı  programı,  çevre  koŞulları  ve  özellikleri  ile  bireyin  nitelikleri  ve ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi temeline dayandırılmalıdır

Incoming search terms:

  • her birey secme ozgurlugune sahiptir (1)
Etiketlenmiş , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>