İŞ ve Meslek DanıŞmanının Sahip Olması Gereken Özellikler

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

2. İŞ ve Meslek DanıŞmanının Sahip Olması Gereken Özellikler

İŞ ve meslek danıŞmanlığı profesyonel bir meslek olarak kabul edilmelidir. İŞ ve meslek danıŞmanlığı sadece destek olmak ve yardımcı olmak faaliyeti değildir. Destek ve yardımın, sistematik, belli ilke ve yöntemlere uygun  yapılması  gerekmektedir.  Bu  bakımdan  iŞ  ve  meslek  danıŞmanlığı  yapacak  bir  kiŞinin  sahip  olması gereken  bazı  asgari  yetkinlikler  vardır.  Bu  yetkinlikler  bir  mesleki  örgüt  tarafından  Şöyle  sıralanmaktadır

(National Career Development Association, 2011):

     Kariyer geliŞtirme kuramı bilgisi,

Bireysel ve grup danıŞmanlığı yapabilme becerisi,

Bireysel ve grup olarak ölçme ve değerlendirme becerisi,

Alanıyla ilgili doğru ve güncel bilgi ve kaynaklara ulaŞabilme,

Kariyer geliŞtirme programı oluŞturma, yönetme ve uygulama becerisi,

Koçluk, danıŞma, ve performans iyileŞtirme becerisi,

Farklı kültür ve grupları anlama ve onlarla çalıŞabilme becerisi,

Yapılan faaliyetleri denetleme becerisi,

Etik ve yasal konularda hassasiyet gösterme ve uyma,

AraŞtırma ve değerlendirme yapabilme becerisi,

Alanıyla ilgili teknolojiyi kullanma becerisi.

İŞ  ve  meslek  danıŞmanlarının  mesleki  yetkinlikleri/yeterlilikleri  hakkında  Mesleki  Yeterlilikler  Kurumu‟nun (MYK) yaptığı çalıŞmalar sonucunda bu mesleğin standartları tanımlanmıŞ bulunmaktadır. Mesleki Yeterlilikler Kurumunun  hazırladığı  iŞ  ve  meslek  danıŞmanı  meslek  standardında  iŞ  ve  meslek  danıŞmanı  Şu  Şekilde tanımlanmaktadır (MYK, 2011, s. 6):

İŞ ve Meslek DanıŞmanı (Seviye 6); meslek seçimi aŞamasında bulunan, iŞ bulmada/seçmede güçlükleri olan, mesleki  uyumsuzluk  problemleri  bulunan,  mesleki  becerilerini  geliŞtirmek,  mesleğini  veya  iŞini  değiŞtirmek isteyenlere  yönelik  olarak;  kiŞisel  özellikler  ile  mesleklerin  gerektirdiği  nitelikleri,  Şartları  ve  iŞ  piyasasının gereksinim  duyduğu  iŞ/meslekleri  karŞılaŞtırarak,  bireyin  istek  ve  durumuna  en  uygun  iŞ/mesleği  seçmesi, seçtiği iŞ/meslekle ilgili eğitim imkânlarından yararlanması, iŞe yerleŞtirilmesi ve iŞe uyumunun sağlanması ile ilgili  sorunların  çözümüne  sistemli  olarak  yardım  eden  kiŞidir.  İŞ  ve  meslek  danıŞmanı,  bu  çalıŞmalarını  iŞ sağlığı  ve  güvenliği  ile  çevreye  iliŞkin  önlemleri  alarak,  kalite  sistemleri  çerçevesinde  yürütür  ve  mesleki geliŞim faaliyetlerinde bulunur

Mesleki Yeterlilikler Kurumunun hazırladığı belgede iŞ ve meslek danıŞmanının sahip olması gereken bilgi ve beceriler Şu Şekilde listelenmektedir (MYK, 2011, s. 29):

Bilgi ve Beceriler

 

 

1. Analitik düşünme yeteneği  
2. Anket değerlendirme bilgisi  
3. Araç, gereç ve ekipman bilgisi  
4. Bilgisayar programları bilgisi  
5. Çevre düzenlemeleri bilgisi  
6. Dezavantajlı grupların özelliklerine ilişkin bilgi  
7. Dinleme becerisi  
8. Ekip içinde çalışma yeteneği  
9. Empati kurma becerisi  
10. Genel eğitim, öğretim ve sınav sistemleri bilgisi  
11. Genel iş sağlığı ve güvenliği bilgisi  
12. İkna yeteneği  
13. İnsan psikolojisi bilgisi  
14. İş arama teknikleri bilgisi  
15. İşgücü piyasası bilgisi  
16. İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi  
    40

 

17.  Kalite standartları bilgisi

18.  Karar verme yeteneği

19.  Kişilik tipleri ve davranış tarzları bilgisi

20.  Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

21.  Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi

22.  Mesleki terim bilgisi

23.  Meslekler hakkında bilgi

24.  Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

25.  Ölçme ve değerlendirme araçları kullanım ve analiz bilgisi

26.  Planlama ve organizasyon becerisi

27.  Problem çözme yeteneği

28.  Raporlama bilgisi

29.  Soru sorma becerisi

30.  Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği

31.  Sunum becerisi

32.  Temel çalışma mevzuatı bilgisi

33.  Temsil yeteneği

34.  Ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklere ilişkin bilgi

35.  Zaman yönetimi bilgisi

36.  Mesleki Yeterlilikler Kurumunun hazırladığı belgede iş ve meslek danışmanının sahip olması gereken tutum ve

davranışlar ise şu şekilde listelenmektedir (MYK, 2011, s. 30):

 

 

Tutum ve DavranıŞlar

 

 

 

1.     Bilgi, tecrübe ve yetkisi dahilinde karar vermek

2.     ÇalıŞma zamanını etkili ve verimli kullanmak

3.     ÇalıŞmalarında planlı, organize ve disiplinli olmak

4.     Çevre korumaya karŞı duyarlı olmak

5.     Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemelere uymak

6.     DeğiŞime açık olmak ve değiŞen koŞullara uyum sağlamak

7.     Deneyimlerini iŞ arkadaŞlarına aktarmak

8.     Din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüŞ, cinsiyet gibi konularda ayrımcılık yapmamak

9.     Ekip içerisinde uyumlu çalıŞmak

10.  Grup toplantılarına zamanında, hazırlıklı ve aktif Şekilde katılmak

11.  Hizmet içi eğitim ve seminerlere katılma konusunda istekli olmak

12.  Hizmeti iyileŞtirici ve geliŞtirici önerilerde bulunmak

13.  HoŞgörülü olmak

14.  İleri görüŞlü olmak

15.  İletiŞim kurduğu kiŞilere karŞı güler yüzlü ve nazik davranmak

16.  İletiŞim kurduğu kiŞilerle etkili ve güzel konuŞmak

17.  İŞyerine ait araç, gereç ve donanımın kullanımına özen göstermek

18.  KiŞisel bakım ve hijyenine dikkat etmek

19.  Kurum kültürünü benimsemek ve yaygınlaŞtırılmasını sağlamak

20.  Meslek etiğine uygun davranmak

21.  Mesleki bilgilerini geliŞtirmeye ve güncel olayları takip etmeye önem vermek

22.  Sakin ve sabırlı olmak ve sorunlara çözüm üretebilmek

23.  Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

24.  Süreç kalitesine özen göstermek

25.  Temizlik, düzen ve iŞyeri tertibine özen göstermek

MYK  tarafından  oluŞturulan  ve  yukarıda  verilen  iŞ  ve  meslek  danıŞmanın  sahip  olması  gereken  bilgi  ve beceriler  ile  tutum  ve  davranıŞlar  listesi bir  baŞlangıç  olarak kabul edilmelidir.Bundan sonraki aŞamada  Şu çalıŞmalara ihtiyaç vardır:

İŞ  ve  meslek  danıŞmanlığı  için  gerekli  öğrenim  durumu,  tecrübe,  sertifikalar,  yabancı  dil, bilgisayar  gibi  iŞ  gerekleri  ile  bunların  zorunlu  olma  veya  tercih  edilme  durumuna  göre tanımlanması gerekmektedir.

İŞ  ve  meslek  danıŞmanlığı  için  gerekli  olan  bilgi  ve  beceri  ile  tutum  ve  davranıŞların  hangi düzeyde olacağı belirlenmelidir. Yani bilgi ve beceri ile tutum ve davranıŞların derecelendirilmesi

ve bu meslek için gerekli seviyenin belirlenmesi gerekmektedir.

İŞ  ve  meslek  danıŞmanlığı  için  gerekli  olan  bilgi  ve  beceri  ile  tutum  ve  davranıŞların  nasıl ölçüleceği  belirlenmelidir.  İŞ  ve  meslek  danıŞmanı  adaylarının,  iŞ  ve  meslek  danıŞmanlığına uygunluk   düzeylerini   belirlemeye   yönelik   yapılacak   ölçme   ve   değerlendirme   yöntem   ve araçlarının belirlenmesi gerekmektedir.

Bu  konular,  mesleğe  en  uygun  özelliklere  sahip,  yüksek  performans  ve  verimlilikle  çalıŞacak  iŞ  ve  meslek danıŞmanlarının  objektif  olarak  seçimi  söz  konusu  olduğu  zaman  daha  da  önemli  hale  gelecektir.  Bu çalıŞmalardan   elde   edilecek   bilgiler   aynı   zamanda   iŞ   ve   meslek   danıŞmanlarının   performanslarının değerlendirilmesi  ve  mesleki  geliŞimlerinin  sağlanması  için  de  gerekli  olacak  altyapıya  yönelik  bilgiler olacaktır.Özetle;   yukarıda   bahsedilen   üç   konuda   yapılması   gereken   detay   çalıŞmalar,   iŞ   ve   meslek danıŞmanlarının seçimi, eğitimi ve geliŞimi, performans değerlemesi, kariyer geliŞimi gibi iŞlemlerde gerekli olacaktır.

 

Incoming search terms:

  • mesleklerin sahip olması gereken özellikler (1)
Etiket(ler): , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir