İŞ Sağlığı ve Güvenliğine İliŞkin Kanuni Düzenlemeler

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

3. İŞ Sağlığı ve Güvenliğine İliŞkin Kanuni Düzenlemeler

 

 

İŞ sağlığı  ve  güvenliği  mevzuatının  kanunlar  basamağını 4857 sayılı İŞ Kanununun beŞinci bölümünde  yer alan hükümler oluŞturmaktadır. Belirttiğimiz gibi bu konudaki temel kanun çalıŞmaları taslak aŞamasındadır. Kanunun  beŞinci  bölümündeki  bu  hükümler  ve  bu  hükümlere  dayanılarak  çıkarılan  yönetmelikler  sadece iŞçilere değil, çırak ve stajyerlere de uygulanmaktadır (İK.m.77/IV).

 

 

3.1. İŞverenlerin ve İŞçilerin Yükümlülükleri

 

 

İŞverenler  iŞyerlerinde  iŞ  sağlığı  ve  güvenliğinin  sağlanması  için  gerekli  her  türlü  önlemi  almak,  araç  ve gereçleri  noksansız  bulundurmak,  iŞçiler  de  iŞ  sağlığı  ve  güvenliği  konusunda  alınan  her  türlü  önleme uymakla yükümlüdürler (İK.m.77/I).

İŞverenler iŞyerinde alınan iŞ sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek,  iŞçileri karŞı karŞıya  bulundukları  mesleki  riskler,  alınması  gerekli  tedbirler,  yasal  hak  ve  sorumlulukları  konusunda bilgilendirmek  ve  gerekli  iŞ  sağlığı  ve  güvenliği  eğitimini  vermek  zorundadırlar.  Yapılacak  eğitimin  usul  ve esasları ÇalıŞma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir (İK.m.77/II).

İŞverenler  iŞyerlerinde  meydana  gelen  iŞ  kazasını  ve  tespit  edilecek  meslek  hastalığını  en  geç  iki  iŞ  günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar (İK.m.77/III).

 

 

3.2.İŞin Durdurulması veya İŞyerinin Kapatılması

 

 

Bir iŞyerinin tesis ve tertiplerinde, çalıŞma yöntem ve Şekillerinde, makine ve cihazlarında iŞçilerin yaŞamı için tehlikeli  olan  bir  husus  tespit  edilirse,  bu  tehlike  giderilinceye  kadar  iŞyerlerini  iŞ  sağlığı  ve  güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiŞ, bir iŞçi ve bir iŞveren temsilcisi ile Bölge Müdüründen oluŞan beŞ kiŞilik  bir  komisyon  kararıyla,  tehlikenin  niteliğine  göre  iŞ  tamamen  veya  kısmen  durdurulur  veya  iŞyeri kapatılır.  Komisyona  kıdemli  iŞ  müfettiŞi  baŞkanlık  eder.  Komisyonun  çalıŞmaları  ile  ilgili  sekretarya  iŞleri bölge müdürlüğü tarafından yürütülür (İK.m.79/I).

 

 

Bu  maddeye  göre  verilecek  durdurma  veya  kapatma  kararına  karŞı  iŞverenin  yerel  iŞ  mahkemesinde  6  iŞ günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır (İK.m.79/III). İŞ mahkemesine itiraz, iŞin durdurulması veya iŞyerinin kapatılması kararının uygulanmasını durdurmaz (İK.m.79/IV). Mahkeme itirazı öncelikle görüŞür ve 6 iŞ günü içinde  karara  bağlar.  Kararlar  kesindir  (İK.m.79/V).  Bir  iŞyerinde  çalıŞan  iŞçilerin  yaŞ,  cinsiyet  ve  sağlık

durumları böyle bir iŞyerinde çalıŞmalarına engel teŞkil ediyorsa, bunlar da çalıŞmaktan alıkonulur (İK.m.VI).

 

İŞin durdurulması veya iŞyerinin kapatılması sebebiyle iŞsiz kalan iŞçilere iŞveren ücretlerini ödemeye veya ücretlerinde  bir  düŞüklük  olmamak  üzere  meslek  veya  durumlarına  göre  baŞka  bir  iŞ  vermeye  zorunludur (İK.m.79/IX).

 

 

3.3. İŞ Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

 

 

Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az  50 iŞçi çalıŞtıran ve  6 aydan fazla sürekli iŞlerin yapıldığı iŞyerlerinde her iŞveren bir iŞ sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür. İŞverenler iŞ sağlığı

ve  güvenliği  kurullarınca  iŞ  sağlığı  ve  güvenliği  mevzuatına  uygun  olarak  verilen  kararları  uygulamakla yükümlüdürler (İK.m.80).

 

 

3.4. İŞ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

 

 

İŞverenler,  devamlı  olarak  en  az  50  iŞçi  çalıŞtırdıkları  iŞyerlerinde  alınması  gereken  iŞ  sağlığı  ve  güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iŞ kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, iŞçilerin

ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, iŞyerindeki iŞçi sayısı, iŞyerinin niteliği ve iŞin tehlike sınıf ve derecesine göre;

–           İŞyeri sağlık ve güvenlik birimi oluŞturmakla,

–           Bir veya birden fazla iŞyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,

–           Sanayiden sayılan iŞlerde iŞ güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle

yükümlüdürler (İK.m.81/I).

 

 

İŞverenler,  bu   yükümlülüklerinin  tamamını  veya   bir   kısmını,  bünyesinde   çalıŞtırdığı   ve   bu  maddeye dayanılarak çıkarılacak yönetmelikte belirtilen vasıflara sahip personel ile yerine  getirebileceği gibi, iŞletme dıŞında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir. Bu Şekilde hizmet alınması  iŞverenin  sorumluklarını  ortadan  kaldırmaz  (İK:m.81/II).  Kanuna  veya  kanunun  verdiği  yetkiye dayanılarak  kurulan  kamu  kurum  ve  kuruluŞlarında  ilgili  mevzuatına  göre  çalıŞtırılmakta  olan  hekimlere, üçüncü  fıkrada  öngörülen  eğitimler  aldırılmak  suretiyle  ve  aslî  görevleri  kapsamında,  çalıŞmakta  oldukları kurum  ve  kuruluŞların  asıl  iŞveren  olarak  çalıŞtırdıkları  iŞçilerin  iŞyeri  hekimliği  hizmetleri  gördürülür.  Bu kurum ve kuruluŞların diğer personel için oluŞturulmuŞ olan sağlık birimleri, iŞyeri sağlık ve güvenlik birimi olarak da kullanılabilir (İK.m.81/IV).

 

 

3.5. İŞçilerin ÇalıŞmaktan Kaçınma Hakkı

 

 

İŞyerinde iŞ sağlığı ve güvenliği açısından iŞçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın,  acil  ve  hayati  bir  tehlike  ile  karŞı  karŞıya  kalan  iŞçi,  iŞ  sağlığı  ve  güvenliği  kuruluna  baŞvurarak durumun tespit  edilmesini ve  gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul aynı  gün acilen toplanarak kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar iŞçiye yazılı olarak bildirilir (İK.m.83/I).

 

 

İŞ  sağlığı  ve  güvenliği  kurulunun  bulunmadığı  iŞyerlerinde  talep,  iŞveren  veya  iŞveren  vekiline  yapılır.  İŞçi tesbitin  yapılmasını  ve  durumun  yazılı  olarak  kendisine  bildirilmesini  isteyebilir.  İŞveren  veya  vekili  yazılı

cevap vermek zorundadır (İK.m.83/II).

 

Kurulun  iŞçinin  talebi  yönünde  karar  vermesi  halinde  iŞçi,  gerekli  iŞ  sağlığı  ve  güvenliği  tedbiri  alınıncaya kadar çalıŞmaktan kaçınabilir (İK.m.83/III). İŞçinin çalıŞmaktan kaçındığı dönem içinde ücreti ve diğer hakları saklıdır (İK.m.83/IV). İŞ sağlığı ve güvenliği kurulunun kararına ve iŞçinin talebine rağmen gerekli tedbirin alınmadığı  iŞyerlerinde  iŞçiler  6  iŞ  günü  içinde,  bu  Kanunun  24.  maddesinin  (I)  numaralı  bendine  uygun olarak belirli veya belirsiz süreli hizmet akitlerini derhal feshedebilir (İK.m.83/V).

 

 

3.6. Ağır ve Tehlikeli İŞler

 

 

Onaltı yaŞını doldurmamıŞ genç iŞçiler ve çocuklar ile çalıŞtığı iŞle ilgili mesleki eğitim almamıŞ iŞçiler ağır ve tehlikeli iŞlerde çalıŞtırılamaz (İK.m.85/I). Hangi iŞlerin ağır ve tehlikeli iŞlerden sayılacağı, kadınlarla on altı yaŞını  doldurmuŞ  fakat  on  sekiz  yaŞını  bitirmemiŞ  genç  iŞçilerin  hangi  çeŞit  ağır  ve  tehlikeli  iŞlerde çalıŞtırılabilecekleri Ağır ve Tehlikeli İŞler Yönetmeliğinde gösterilmiŞtir (İK.m.85/II)

 

 

3.7. Sağlık Raporları

 

 

3.7.1. Ağır ve tehlikeli lerde çalıŞacak iŞçiler için rapor

 

 

Ağır ve tehlikeli iŞlerde çalıŞacak iŞçilerin iŞe giriŞinde veya iŞin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu iŞlere  elveriŞli  ve  dayanıklı  oldukları  iŞyeri  hekimi,  iŞçi  sağlığı  dispanserleri,  bunların  bulunmadığı  yerlerde sırası  ile  en  yakın  Sosyal  Sigortalar  Kurumu, sağlık  ocağı,  hükümet  veya  belediye  hekimleri  tarafından verilmiŞ  muayene  raporları  olmadıkça,  bu  gibilerin  iŞe  alınmaları  veya  iŞte  çalıŞtırılmaları  yasaktır.  Sosyal Sigortalar  Kurumu  iŞe  ilk  giriŞ  muayenesini  yapmaktan  kaçınamaz  (İK.m.86/I).  İŞyeri  hekimi  tarafından verilen rapora itiraz halinde, iŞçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir (İK.m.86/II).

 

 

3.7.2. On sekiz yaŞından küçük iŞçiler için rapor

 

 

On dört yaŞından 18 yaŞına kadar (18 dahil) çocuk ve genç iŞçilerin iŞe alınmalarından önce iŞyeri hekimi, iŞçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet  veya  belediye  hekimlerine  muayene  ettirilerek  iŞin  niteliğine  ve  Şartlarına  göre  vücut  yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların 18 yaŞını dolduruncaya kadar 6 ayda bir defa aynı Şekilde doktor  muayenesinden  geçirilerek  bu  iŞte  çalıŞmaya  devamlarına  bir  sakınca  olup  olmadığının  kontrol ettirilmesi  ve  bütün  bu  raporların  iŞyerinde  saklanarak  yetkili  memurların  isteği  üzerine  kendilerine gösterilmesi   zorunludur.   Sosyal   Sigortalar   Kurumu   iŞe   ilk   giriŞ   muayenesini   yapmaktan   kaçınamaz (İK.m.87/I).

 

 

4. İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri

 

 

İŞ Kanunu uyarınca çıkarılan yönetmelikler; ÇalıŞanların İŞ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kimyasal Maddelerle ÇalıŞmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Güvenlik  ve  Sağlık  İŞaretleri  Yönetmeliği,  Ekranlı  Araçlarda  ÇalıŞmalarda  Sağlık  ve  Güvenlik  Önlemleri Hakkında   Yönetmelik,   Gürültü   Yönetmeliği,   TitreŞim   Yönetmeliği,   Yapı   İŞlerinde   Sağlık   ve   Güvenlik Yönetmeliği, İŞyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İliŞkin Yönetmelik, KiŞisel Koruyucu  Donanım  Yönetmeliği,  Elle  TaŞıma  İŞleri  Yönetmeliği,  İŞ  Ekipmanlarının  Kullanımında  Sağlık  ve

 

Güvenlik   İartları   Yönetmeliği,   Patlayıcı   Ortamların   Tehlikelerinden   ÇalıŞanların   Korunması   Hakkında Yönetmelik,  Kanserojen  ve  Mutajen  Maddelerle   ÇalıŞmalarda  Sağlık  ve  Güvenlik  Önlemleri  Hakkında Yönetmelik,  Asbestle  ÇalıŞmalarda  Sağlık  ve  Güvenlik  Önlemleri  Hakkında  Yönetmelik,  Yer6  ve  Yerüstü Maden İŞletmelerinde Sağlık ve Güvenlik İartları Yönetmeliği, Sondajla Maden Çıkarılan İŞletmelerde Sağlık

ve  Güvenlik  İartları  Yönetmeliği,  İŞ  Sağlığı  ve  Güvenliği  Hizmetleri  Yönetmeliği,  İŞ  Güvenliği  ile  Görevli Mühendis  veya  Teknik  Elemanların  Görev,  Yetki  ve  Sorumlulukları  ile  ÇalıŞma  Usul  ve  Esasları  Hakkında Yönetmelik, Ağır ve Tehlikeli İŞler Yönetmeliği, Çocuk ve Genç İŞçilerin ÇalıŞtırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,  İŞ  Sağlığı  ve  Güvenliği  Kurulları  Hakkında  Yönetmelik,  İŞyerinde  İŞin  Durdurulmasına  veya İŞyerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak 7,5 saat veya  Daha Az ÇalıŞılması  Gereken  İŞler  Hakkında  Yönetmelik,  Geçici  veya  Belirli  Süreli  İŞlerde  İŞ  Sağlığı  ve  Güvenliği Hakkında  Yönetmelik,  Balıkçı  Gemilerinde  Yapılan  ÇalıŞmalarda  Sağlık  ve  Güvenlik  Önlemleri  Hakkında Yönetmelik,  İŞyeri  Kurma  İzni  ve  İŞletme  Belgesi  Alınması  Hakkında  Yönetmelik,  Elle  TaŞıma  İŞleri Yönetmeliği, Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik, Gebe  veya Emziren

Kadınların ÇalıŞtırılma İartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliktir

Incoming search terms:

  • iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanuni düzenlemeler (4)
  • iş güvenliği ve sağlığı kanuni düzenlemeler (1)
  • iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeler (1)
  • iş sağlığı ve güvenliği hakkında kanuni düzenlemeler (1)
  • iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni düzenlemeler (1)
  • iş sağlığı ve güvenliği kanuni düzenleme (1)
  • iş sağlığı ve iş güvenliği kanunı (1)
  • işçi sağlığı ve iş güvenliği ilgili düzenlemeler (1)
Etiket(ler): , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Yorumlar kapatıldı.