İŞ Arama Yardımları ve İstihdam Hizmetleri

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

6. İŞ Arama Yardımları ve İstihdam Hizmetleri

İŞsizliği  önlemeye  yönelik  tedbirler  kiŞilerin  iŞ  arama  etkinliğini  arttıran  tüm  faaliyetleri  kapsar.  İŞ  arama yardımları,  danıŞmanlık,  mesleki  rehberlik,  kariyer   planlaması,  iŞ  komisyonculuğu,  iŞ  arama  kursları, bilgilendirme gibi pek çok faaliyetler yelpazesinden oluŞur. Buradaki amaç, iŞsizlere iŞgücü piyasasındaki açık iŞler hakkında bilgi ya da finansal destek sağlayarak, bu kiŞilerin iŞ arama ve bulma süresini kısaltmak ve bir

an önce piyasaya giriŞlerinin gerçekleŞmesidir. İŞ arama yardımları ve  istihdam  hizmetlerindeki ana amaç,

kiŞinin iŞ bulma arzusunu yüksek tutmak ve motivasyonunu sağlamaktır. Bu nedenle, kiŞiye sadece açık iŞler hakkında  bilgi  vermek değil, aynı zamanda  iŞ görüŞmesi ve  mülakat  teknikleri, iŞ arama  yöntemleri, aday portresi oluŞturma ve bu yolda gerekli araç ve gereçlerin kullanımı gibi pek çok hizmet de sağlanmaktadır.

İŞ arama yardımları ve istihdam hizmetlerinin iŞsizlik ödemeleri ile de bağlantısı vardır. İŞsizlik ödemesi alan

bir kimsenin iŞ arama hizmetlerine katılımı kimi zaman zorunlu da tutulabilmektedir. İŞ arama yardımlarının yapıldığı sırada iŞsizlik sigortasından yararlanma durumu söz konusu olduğunda, baŞarılı bir gözlem faaliyeti

ile de kombine edilmeleri gerekir.

GeliŞmiŞ ülkelerde kamu istihdam hizmetlerinin üç temel fonksiyonu vardır. Bu hizmetler; kariyer rehberliği ve

iŞ arama tekniklerini de kapsayan eŞleŞtirme faaliyeti, iŞsizlik yardımlarının yönetimi ve iŞ arayanları yeniden entegrasyon programlarına gönderme olarak sıralanabilir. Son yıllarda, kamu istihdam hizmetlerinin iŞleyiŞi ve önceliklerinin  belirlenmesi  hususunda  bazı  önemli  değiŞiklikler  yer  almaktadır.  Örneğin  OECD  ülkelerinin büyük çoğunluğu hem iŞverenler hem de iŞgörenler için bu alandaki oryantasyon ve iyileŞtirme çalıŞmalarını yeni tamamlamıŞtır. Ayrıca teknik geliŞmeler bu alanda kendi kendine hizmet anlayıŞını da geliŞtirmektedir: açık kadro veri bankaları bugün kamu istihdam hizmetlerinin önemli bir özelliği haline gelmiŞtir ve iŞ arayan adayların özgeçmiŞlerinin yer aldığı veri banklar da gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Avrupa Birliği İstihdam Stratejisi‟nin hedeflerinden biri, sendika üyelerinin özgeçmiŞlerinin tüm sendikalar çapında eriŞime açılmasının sağlanmasıdır (Auer, Efendioğlu ve Leschke, 2005, s. 28).

Bütün Avrupa Birliği Ülkeleri‟nde iŞe yerleŞtirmeyi uzmanlaŞmıŞ kamu kurumları gerçekleŞtirmektedir. Bunun

yanında  bazı  üye  ülkelerde  kamu  kurumlarının  yanında  faaliyet  gösteren  yetkili  özel  istihdam  büroları  da

 

vardır.  Ancak,  bir  takım  maliyetler  ve  olası  “ahlaki  riskler”1   gibi  sorunlar  nedeniyle,  kamu  otoriteleri,  iŞe yerleŞtirme  ve  iŞ  komisyonculuğu  hizmetlerini  sağlayan  bu  “karma  piyasa”ların2   yaratılmasını  düzenlemek zorundadırlar (Employee in Europe 2006 Report).

Uygulamada  kamu  istihdam  hizmetleri  için  karma  piyasaları  organize  etme  konusunda  çeŞitli  modeller bulunmaktadır.  Bu  karma  piyasaların  baŞarılı  organizasyonu  için  bir  takım  koŞulların  karŞılanmıŞ  olması gerektiği savunulmaktadır. Bunlar aŞağıdaki gibi sıralanabilir (Struyven, 2004):

Performans teŞvikleri ve adayların tercih yapabilmesi için hareket imkânı ile birlikte, söz konusu hizmeti sağlayanlar arasında etkin rekabet

En iyiyi seçme eğilimi olarak adlandırılan ahlaki risklerden kaçınma

Yeterli  hükümet  garantileri  (piyasa  aktörlerinin  yatırım  yapmayı  isteyeceği  teklif  sisteminin devamlılığı hakkında garanti verilmesi)

İŞ  arama  yardımları  kategorisinde  kamu  ve  özel  hizmetlerin  birçok  ülkede  var  olmasına  rağmen,  kamu hizmetlerinin daha yaygın olduğunu söylemek mümkündür. Özel hizmetler daha çok mavi yakalı ve ayrıcalıklı iŞçilere  odaklanırken,  kamu  istihdam  hizmetleri  iŞgücü  piyasasında  dezavantajlı  kiŞilere  ve  uzun  dönemli iŞsizlere  odaklanmaktadır  ve  bu  programlar  genellikle  daha  az  maliyetlidir.  İŞsizlik  yardımlarının  gittikçe azaltılması  ve  artan  gözetim  gibi  tedbirler,  iŞsizlerin  yetersiz  iŞ  arama  eylemlerini  denetlemek  ve  kabul edilebilir iŞleri reddetmelerini önlemek üzere geliŞtirilmiŞtir (Karaduman, 2006, s. 136).

İŞ    arama     yardımlarına   ve       istihdam     hizmetlerine      konu     olan    hedef    kitle    her    uygulamaya      göre değiŞebilmektedir.  Örneğin  İngiltere‟de  uzun  süredir  iŞsiz  olanları,  ABD‟de  sosyal  yardım  alan  kadınları, Kanada‟da  endüstriyel  yapılanmanın  bir  sonucu  olarak  iŞten  çıkarılanları  ve  Hollanda‟da  genç  iŞsizleri kapsayan programlar bulunmaktadır (Dar ve Tzannatos, 1999, s. 20).

Dünyanın farklı bölgelerinde iŞ piyasalarındaki bu kurumların yaŞadıkları sorunlar da birbirine benzerdir. En önemli sorunlardan biri iŞ piyasasındaki aracı kurumlar arasındaki iŞbirliği ve uyum ihtiyacıdır. BaŞarılı bir arz talep iŞleŞmesi için hem arz üzerinde hem de talep üzerinde güvenilir bilgilenmenin sağlanması ön koŞuldur. İŞgücü  piyasasının  yönetiminde  etkin  rol  alan  kurumlar  bilgi  eksikliği  yaŞamaları  durumunda  görevlerini sağlıklı bir Şekilde yerine getiremezler. İŞverenlerin genellikle kamu istihdam kurumlarına istihdam açıklarını rapor etmeye dair bir giriŞimleri yoktur. Kamu istihdam kurumlarının hem iŞverenler hem de iŞçiler arasında genellikle  itibar  sorunlarının  olduğu  görülmektedir.  Bu  nedenle  bu  kurumların  promosyon  ve  tanıtımlara ihtiyaçları vardır. Bu amaca hizmet etmesi açısından pek çok OECD ülkesinde yeni eğilimler görülmektedir. (adem-i merkezileŞme, karakter analizleri vs. gibi) (Auer, Efendioğlu ve Leschke, 2005, s. 28).

GeliŞmiŞ ülkelerde yeni eğilim, çeŞitli kamu hizmetlerini ve kurumlarını bütünleyici bir bakıŞla bir araya getiren

“one-stop” merkezlerinin kurulmalarından yanadır. Bu merkezler, iŞe yerleŞtirme faaliyetleri, iŞsizlik yardımları

ve sosyal yardımların yönetimi arasında etkin bir iŞbirliğinin varlığına dayanmaktadır. Bu bağlamda sağlanan yardımların  daha  güçlü  bir  aktivasyonundan  da  bahsedilebilir.  “Welfare  to  work”  ya  da  “work-first”  gibi sloganlar pasif politikalardan çok aktif politikalara olan yönelimi anlatmaktadır. Bu eğilim özellikle Danimarka (aŞırı  aktivasyon  politikaları),  Hollanda  ve  İngiltere‟de  belirgindir.  Avrupa  Birliği  Lüksemburg  AnlaŞması, “yetiŞkin kimselere iŞsizliğinin 12. ayından önce ve gençlere 6. aydan önce aktif programlara katılım yoluyla

yeni bir baŞlangıç sunulmalıdır” diye belirtmektedir (Auer, Efendioğlu ve Leschke, 2005, s. 28).

 

 

 

 

1    Devlet   düzenlemesinin   yokluğu  durumunda,  özel   iŞ   bulma   acenteleri,  görece  en  kolay  Şekilde  iŞe  yerleŞtirilebilir   iŞsizlere

yöneleceklerdir. Bu durum literatürde “en iyiyi seçme eğilimi” olarak adlandırılır.

 

2  Karma bir piyasada, devlet, istihdam hizmetlerinin uygulanmasını özel ya da kar amacı gütmeyen organizasyonlara devreder. Bunu yaparak aynı zamanda hizmeti sunanlar arasından tercih imkânını da iŞsiz kiŞiye bırakmıŞ olur.

 

İŞsizliği  önleme  yönelik  politikaların  hayata  geçirilmesinin  bir  diğer  yolu,  iŞsizlik  yardımı  almak  için  gerekli Şartların  zorlaŞtırılması  ve  katılımcının  haklarının  yanında  iŞsizlik  yardımlarının  yükümlülükleri  üzerine  daha güçlü bir vurgu yapılmasıdır. Çoğu geliŞmiŞ ülkede uzun dönemli iŞsizlik tehdidinde olanlara daha etkin aktif tedbirler  sağlamak  için,  genellikle  iŞsizlik  döneminin  en  baŞında  uygulanan  karakter  analizi  teknikleri geliŞtirilmektedir. Bu konudaki diğer yeni eğilimler hizmetlerin âdem-i merkezileŞtirilmesi ve eğitim gibi belli hizmetlerin baŞka kurumlara devridir (Auer, Efendioğlu ve Leschke, 2005, s. 28).

İŞ  arama  yardımları  ve  hizmetlerinin  değerlendirilmesi  konusunda  farklı  sonuçlar  elde  edilmiŞtir.  Sonuçlar genellikle  olumlu  bir  eğilim  izlemektedir.  Ancak  programın  yürütüldüğü  dönemdeki  ekonomik  durum  da değerlendirme  sonuçlarını  etkilemektedir.  Özellikle  ekonominin  büyüme  dönemlerinde,  bu  tür  programlar olumlu   sonuçlar   doğururken,   ekonomik   daralma   dönemlerinde   kimi   zaman   olumlu   sonuçlar   elde edilememektedir.  Örneğin  Kanada‟da  iŞsizliğin  artıŞ  gösterdiği  1980‟lerin  baŞında  programa  katılanların programa  katılmayan  benzer  iŞsizlere  göre  iŞ  aramak  için  daha  fazla  zaman  harcadığı  kaydedilmiŞtir. Hollanda‟da ise, 1980‟lerin ortasında iŞsizlik oranları azalıŞ gösterirken, programa katılanların katılmayanlara göre daha kolay bir Şekilde iŞe yerleŞtikleri tespit edilmiŞtir (Dar ve Tzannatos, 1999, s. 20).

Söz  konusu  programların  yoğun  olarak  tercih  edilmesinin  altında  yatan  sebep,  maliyetlerinin  diğer  aktif politikalara  göre  daha  düŞük  olmasıdır.  Ancak  etkinlikleri  konusunda  daha  detaylı  araŞtırmalara  ihtiyaç

bulunmaktadır.

Incoming search terms:

  • iş arama yardımı (1)
Etiketlenmiş , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>