Rehberiniz-İş ahlakı romantik bir fanteziden mi ibaret?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

isvemeslekdanismani.net ailesi olarak “İş ahlakı romantik bir fanteziden mi ibaret?” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
İş ahlakı romantik bir fanteziden mi ibaret?

Burada profesyonel hayatın genelinde ve satış mesleğinin özelinde, büyük önem taşıyan “karşılıklı güven” ilkesi teorik araka planına değineceğiz. Bu arka planı, bizim “iş ahlakı” olarak tanımladığımız genel bir kavramının sadece bir boyutu olan “dürüstlük” oluşturuyor. Ancak iş dünyasın önemli bir kısmının “iş ahlakı” kavramını romantik bir fanteziden ibaret olarak algılamaları, bu kavramı küçümsemeleri, hafife ve hatta alaya almaları “karşılıklı güven” ilkesinin tesisinin önündeki en belirgin engellerden biri. Bu algının gerek bireysel düzeyde ve gerekse kurumsal yapıda bertaraf edilmesinin, “karşılıklı güvenin” tesisinde en kritik aşamayı oluşturduğunu düşünüyoruz.

İş ahlakı kavramını önemsemeyenlere göre “ev”deki (sosyal hayattaki) ahlak ile iş yerindeki ahlak birbirlerine karıştırılamaz. Bir başka değişle sosyal hayatımızı düzenlemekte yararlandığımız kurallar ve değerler (merhamet, adalet, saygı, dürüstlük…) iş hayatında aynen kullanılamaz. Yine onlara göre iş dünyası kendine has kuralları olan bir “oyun” ve bu dünyada hayatta kalmak ve başarılı olmak bu dünyanın kuralları çerçevesinde oynamayı gerektiriyor.

Buna göre “genel ahlak kurallarını” iş dünyasına uyarlamak basketbol kurallarıyla futbol oynamaya benzer.

KENDİNDEN ÖDÜN VERMEK, OYUNUN KURALI MI?

Profesyonel adaylarının (üniversite son sınıf öğrencilerinin) iş dünyasında karşılaşacaklarını düşündükleri ortamları araştıran çalışmalarda, gençlerin hatırı sayılır bir kısmının iş hayatında kişisel değerlerinden ödün vermelerinin gerekeceğini ve bunun bir nevi “oyunun kuralı” olduğunu düşündükleri görüldü. Bir başka ifadeyle yeni kuşak profesyonel adaylarının ciddi bir bölümü daha mesleklerine başlamadan kişisel değer yargılarından (evde ailelerinden aldıkları değerlerden) kısmen bile olsa vazgeçmeye hazır bulunuyor. İçinde bulunduğumuz birçok ekonomik kaynaklı sosyal sorunun temelinde bu ahlaki erozyona bağlamak mümkün.

Bu erozyonun birçok nedeni olabilir, ancak önemli bir etken de bu genç kişilere, doğrudan veya üzeri kapalı olarak “genel ahlak kurallarının” iş dünyasına uygulanmasının basketbol kurallarıyla futbol oynamak olduğu anlatılması. Bu anlatılar gerek üniversite ders programları ve gerekse kurumsal eğitimler çerçevesinde teorik olarak gençlerin karşısına çıkıyor. Pratikte ise staj ve çalışma hayatında gözlemlenen davranışlar bu durumu çoğu kez pekiştiriyor.

Peki durum gerçekten böyle mi? Yani, iş hayatının doğası sosyal ahlak kurallarını ortadan kaldırabilecek güçte mi? Burada genel ahlak kurallarını derinden ve kapsamlı bir şeklide tartışmayı hedeflemiyoruz; ancak ahlak kurallarının önemli bir tanesi olan “dürüstlük”ten bahsedeceğiz.

DÜRÜSTLÜK, YALNIZCA YALAN SÖYLEMEMEK DEĞİLDİR

Birçok filozofun ortak görüşüne göre önemli bir erdem olan “dürüstlük” kavramının, yalan söylememekle sınırlı olmadığını vurgulamak yerinde olacak. Lakin, kimi zaman doğruyu söyleyerek bile başkalarını bilinçli ya da bilinçsiz olarak yanıltabiliriz. Satış mesleğinde doğru söyleyerek karşı tarafı yanıltmayı önemli bir “mesleki beceri” olarak algılayanların sayısı pek de küçümsenemez. Hatta maalesef birçok kurum, bünyesinde yer alan satış profesyonellerinin bu “beceri”yi kazanmalarını sağlamak için eğitimler düzenliyor ve bu faaliyete ciddi miktarlarda kaynak ayırıyor. Ancak, bu “beceri”nin uzun vadede müşteri (iş ortağı, yatırımcı, çalışan) ilişkilerine olumsuz etkileri birçok çalışmada ortaya defalarca kondu. “İlişki Odaklı” bir modern kurum için çalışan satış profesyonelinin bu “beceri”ye haiz olmasına hiç mi hiç gerek yok.

MÜŞTERİ AÇISINDAN İDEAL SATIŞ PROFESYONELİ KİMDİR?

Dürüstlük kavramına geri dönersek, dürüstlük doğru söylemenin (ya da yalan söylememenin) bir alışkanlık haline gelmesi durumudur. Diğer bir değişle dürüstlük zaman alan ve ancak karşı tarafça onanınca gerçek anlamda değer kazanan bir erdemdir. Satış mesleği çerçevesinde “karşılıklı güvenin” oluşması için dürüstlülük bir ön-koşul olarak şarttır, ancak tek başına yeterli değildir. Çünkü, müşteri satış profesyonelini kendi konusunda bir uzman olmasını ve sunacağı çözümlerde bu uzmanlığını kendi çıkarına kullanmasını bekler. Müşteri açısından ideal satış profesyoneli, teknik bilgisi yüksek, kendi ihtiyaç ve isteklerini iyi anlayan ve alternatif çözümleri en dürüst ve anlaşılır şekilde kendisine sunan kişidir.

Özetlemek gerekirse, satış profesyonelinin “karşılıklı güven” oluşturmasında vazgeçilmez şart dürüstlüktür. Dürüstlük, satış profesyoneli kişiliğinde bir değer olarak var olsa da kimi zamanlar baskı altında bu kişisel değerinden ödün vermesi gerektiğini hissedebilir yada düşünebilir. İşte tam bu noktada kurum kültürü ve değerleri, yöneticinin tutum ve uygulamalarında vücut bularak belirleyici olur. Öyle ki, satış profesyonelinin müşterisine (iş ortağına, vs.) karşı dürüstlüğünü koruyup koruyamayacağı kurumdan gelecek sinyallere bağlıdır.

Örnek vermek gerekirse dürüst bir tutumun satış kaybına yol açması durumunda kurumun satış profesyoneline nasıl yaklaşacağı “karşılıklı güven” ilkesinin oluşumunda belirleyici olur. Eğer bu durumda satış profesyoneli dürüstlüğünü koruduğu için taktir edilirse ve bu tecrübeden öğrenilenlerden hareketle pazar isteklerine doğrultusunda ürünler geliştirilmesi sağlanırsa, “karşılıklı güven”nin tesisi kolaylaşır.

DÜRÜSTLÜKTEN UZAKLAŞANIN KARİYERİ KISA OLUR

Diğer taraftan satış profesyonelinin dürüst tutumlarından dolayı cezalandırılması profesyoneli iki çatallı bir yol ayrımına iter; ya bu kişi aynı durumla bir daha karşılaştığında bireysel değerleri uğruna kurumdan ayrılarak kendisi için yapılan yatırımları boşa gitmesine neden olur, ya da dürüstlükten ödün vererek satışı gerçekleştirir ve uzun vade “kurum-müşteri” ilişkisini tehlikeye atar. Unutulmaması gereken evrensel bir pazarlama gerçeği “herkesi her zaman aldatamazsınız”dır. Müşteri elbet bir gün kendine dürüst davranılmadığının farkına varır ve kendince uygun gördüğü karşı tedbirleri (siparişini azaltmak, geç veya eksik ödeme, uygunsuz teklifler, alış-verişi durdurmak, ve durumu başkalarına duyurmak …) almaya başlar.

Araştırmalar kişilerin kişisel değer yargılarından ödün vermeleri gereken işlerde, gelir düzeyi ne olursa olsun, fazla dayanamadıklarını gösterir. Diğer bir değişle dürüstlükten kurumsal bir sistematik içinde uzaklaştırılan satış profesyonelinin kariyeri kısa olur. Kısa kariyerlerin toplamının anlamı yüksek personel devir hızıdır, ki bu da kurum için önemli bir (engellenebilecek) maliyet demektir. O halde her iki olasılıkta da kurum orta ve uzun vadede kayıp eden taraf olur.

Öte taraftan, satış profesyonelinin dürüstlükten ödün vermeye itmek kurum içinde de benzer davranışlara yol açabilecektir. Müşterisine karşı dürüst olmasını beklemediğim bir satış profesyonelinin satış giderlerinde ve harcırah masraflarına dürüst olmasını beklemek aşırı bir iyimserlik olur. Kurum içi ve dışı ilişkilerde dürüstlük kavramının yok olması sonucu ortaya çıkabilecek şüphecilik ve bireyselcilikte birçok içinden çıkılamayacak yönetsel (aşırı katı-bürokratik kurallar, dedikodu, şirket entrikaları …) sorunları da beraberinde getirecektir.

DÜRÜSTLÜK ZEDELENİRSE NE YAPMAK GEREKİR?

Görüldüğü gibi “karşılıklı güveni” sağlayacak “dürüstlük” kavramının zedelenmesi gerek “kurum-çalışan” ve gerekse “kurum-müşteri” ilişkilerinin son derece olumsuz etkilenmesine neden olur. Bu durumda kurumların yapması gereken nedir? Öncellikle “İş Ahlakı” kavramının bir romantik fantezi olmadığının farkına varmak gerekir. Bir sonraki aşamada, kurumların personel edinme süreçleri içinde “iş ahlakı”nı bir değerlendirme kıstası olarak dikkate alması doğru olur. Bu iki temel koşulun yerine getirilmesi, kurumsal etkinlik açısında doğru yolda ilerlemek olsa da yeterli değildir. Kurum, “iş ahlakı”nı nasıl yöneteceğinin hesabını ve planlarını yapmalıdır.

Bu planlar toplu olarak kurum “iş ahlakı” yönetim programını oluşturur. Çok geniş bir yapıya sahip olan bu program “iş ahlakı prensiplerinin” resmileştirilmesi, bu prensiplerin çalışanlara duyurulması, bu prensipler doğrultusunda eğitim programlarının hazırlanması ve verilmesi, kurum içinde “ahlak” konularında bir danışma merciinin oluşturulması, kurum içinde gözlemlenen kural dışı davranışların aktarımının sağlanması, ahlak komitelerinin oluşturulması, kurumun periyodik olarak genel ahlak denetiminden geçirilmesi ve bulguların şeffaflık ilkesi çerçevesinde paylaşılması gibi öğelerden oluşur. Küresel ölçekli birçok kurumun benimsediği bu yönetim yaklaşımı altında belirtilen her bir öğe başlı başına bir çalışma konusudur.

Son söz olarak “karşılıklı güven” ilkesinin kalıcı ve verimli kılınması satış profesyonellerinin mesleklerinin icrasında “dürüstlük” kavramına bağlı kalmalarına bağlıdır. Bu bağlılık bireysel karakter özelliklerinin yanı sıra kurum politika ve yaklaşımlarıyla sistematik şekilde desteklendiği taktirde gerçek anlamda kalıcı ve olumlu etkiler ortaya çıkar.

Yazar: Aydın Beyhan

Kaynak: http://www.insankaynaklari.com

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>