EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ

 

 

Bu  bölümde  genel  olarak  eğitim  ihtiyaç  analizi  hakkında  bilgi  vermek  üzere;  eğitim  kavramı  ve  kapsamı, eğitim  ihtiyaç  analizi  kavramı  ve  gerekliliği,  ihtiyaç  belirlemede  kullanılan  yöntemler,  eğitim  ihtiyaç  analiz süreci ve eğitim ihtiyaç analizinin düzeyleri üzerinde durulacaktır.

 

 

1. Eğitim Kavramı ve Kapsamı

 

 

Özellikle teknolojik geliŞmenin baŞ döndürücü bir hızla yaŞandığı günümüz KOŞULları göz önüne alındığında, hem örgütlerin hem de bireylerin bilgiye eriŞiminin, bilgiyi kullanabilmelerinin, sonuçları izleyebilme ve alınan geribildirimlere  göre  önlem  alabilmenin  çok  daha  kolay  bir  hale  geldiği  söylenebilir.  Bir  yandan  bilgi yoğunluğunun hızla  artması sonucu, hem  örgütsel hem  de  bireysel düzeyde  sürekli değiŞim  ve  yenilenme gerekliliği artmakta, bir yandan da yaŞanan yenilik ve geliŞmelerin gerisinde kalmama adına öğrenme ve bilgi edinmenin  önemi  hızla  artmaktadır.  Örgütlerin  ve  bireylerin  söz  konusu  bu  ihtiyaç  ve  beklentilerini karŞılayabilecek  temel  fonksiyon  eğitimdir.  Burada  dikkat  edilmesi  gereken  husus  “education”  kelimesiyle kast edilen eğitim ile “training” kelimesiyle ifade edilen eğitim kavramlarının birbiriyle karıŞtırılmamasıdır. Bu çalıŞmada  “training” bağlamında  iŞ baŞında  eğitim  faaliyetleri  üzerinde  durulacak, konu örgütsel eğitim  ve geliŞtirme çerçevesinde ele alınacaktır.

İster büyük ister küçük ölçekli olsun tüm örgütler, eğitimin önemi, anlamı ve performansa katkısını bilmekte

ve  bu  doğrultuda  çalıŞanlarının  geliŞimi  için,  giderek  daha  fazla  artan  düzeyde  eğitim  faaliyetlerini gerçekleŞtirmek  üzere  çaba  göstermektedir.  Eğitime  önem  verme  hedefiyle  çalıŞanlarına  yatırım  yapan, onların eğitim ihtiyaçlarına göre hareket eden örgütlerin, değiŞime daha kolay ayak uydurabildikleri ve hatta değiŞime öncülük ederek önemli düzeyde rekabetçi üstünlük elde ettikleri görülmektedir. Tersi bir durum göz önüne alındığında ise; büyüklükleri veya pazardaki güçlü konumları nedeniyle gurura kapılan, kendisinin her zaman lider firma olarak kalabileceğini varsayan ve bu nedenle de insana yatırımı gerek görmeyen örgütlerin değiŞim  dalgalarına  karŞı  tutunamadıkları  ve  zaman  içinde  pazarlarını,  imajlarını,  karlarını  ve  rekabetçi üstünlükleri  kaybettikleri  görülmektedir  (Çınar,  2011,  s.  1).  Bu  çerçevede,  hem  örgütsel  hem  de  çalıŞan olarak  bireysel  düzeyde  baŞarılı  olabilmenin  temel  anahtarlarından  birinin  eğitim  fonksiyonu  olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Yapılan iŞlerin niteliği ve karmaŞıklığı arttıkça, örgüte has ve teknolojik altyapısı güçlü bir iŞ sistemi oluŞmakta ve bu durum iŞlere göre ortaya çıkan yeni gereksinimlere ve donanımlara sahip çalıŞanların sayısının artmasını gerektirmektedir (McConnell, 2003, s. 1). Bu artıŞı sağlamak isteyen örgütler

için  ilk  ve  temel  çıkar  yol  eğitim  olarak  kabul  edilmektedir.  Eğitim  faaliyetleri  bir  yandan  iŞ  ile  çalıŞanın bütünleŞmesini ve yönetime karŞı sadakatin artmasını sağlarken, bir yandan da eğitimli çalıŞanların kalifiye hale  gelmeleri  moral  ve  motivasyonlarını  artıracak  ve  bu bağlamda  iŞlerini daha  nitelikli  ve  hatasız  yerine getirmelerini sağlayacaktır (Thomaskutty, 2010, s. 32).

Yoğun  rekabet  ortamı  içerisinde  yer  alan  örgütlerin  varlıklarını  sürdürebilmeleri  için  nitelikli,  iyi  eğitilmiŞ, örgütü  ile  bütünleŞmiŞ  ve  sürekliliği  olan  insan  kaynağını  etkin  kullanması  gerekmektedir.  Bu  bağlamda çalıŞanın iŞini etkin bir biçimde yapma yeteneğini arttırarak, Şu anki ve gelecekteki performansına iyileŞtirme yönündeki herhangi bir giriŞim ya da eylem, eğitim ve geliŞtirmeyi ifade etmektedir (İŞmŞek ve Öge, 2007, s.

231). Eğitim ve geliŞtirme, özellikle maddi olmayan varlıklarına ve insan sermayesine katkı yaparak örgütlerin değerlerinin  artmasını  sağlayabilir  ve  böylelikle  örgütün  rakipleri  önünde  rekabet  avantajı  elde  etmelerine yardımcı olabilir (Abdullah, 2009, s. 351). Dolayısıyla eğitim ve geliŞtirmenin temel olarak odaklandığı nokta,

her bir bireyin sahip olduğu bilgi ve beceri düzeyi ile görevlerini yerine getirebilmek için gerekli olan bilgi ve

beceri  düzeyleri  arasındaki  farkı  ortadan  kaldırmaktır.  Bunun  sonucunda  söz  konusu  iŞlerin  ve  görevlerin

 

doğru ve etkin bir Şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan donanım, bilgi ve beceri çalıŞanlar tarafından elde edildikten sonra, tamamıyla amaçlarını gerçekleŞtirmek üzere kendi geliŞimlerine odaklanmalarına imkân verecektir (Curtis, Hefley ve Miller, 2010, s. 231). Bu bilgiler çerçevesinde eğitim ve geliŞtirme kavramlarının birlikte ifade edildiği ve birbirlerinin ardılları olduğu gibi bir çıkarım yapılabilir. Buna yönelik hem aralarındaki ayırım ve benzerlikleri göstermek, hem de birbirlerinden farklı olan söz konusu  bu kavramları netleŞtirmek

için daha ayrıntılı açıklamalara gereksinim duyulmaktadır. AŞağıda eğitim ve geliŞtirme kavramları ele alınarak

kısaca açıklanacaktır.

itim,  iŞ  ile  ilgili  yetkinliklerin  çalıŞanlar  tarafından  öğrenilmesini  kolaylaŞtırmada  örgüt  tarafından planlanmıŞ  çabayı  ifade  etmektedir.  Bu  yetkinlikler  çalıŞanların  yaptıkları  iŞlerde  baŞarılı  bir  performans gösterebilmeleri için faydalı olabilecek bilgi, beceri ve davranıŞları içermektedir (Noe, 2009, s. 4). Farklı bir tanımlamaya göre eğitim, daha çok kısa dönemli bir süreci kapsamak üzere, belirli bir görevi yerine getirmek

için çalıŞanların bilgi ve beceri düzeylerini artırmaya yönelik düzenli bir süreci ifade etmektedir (Rao, 2010, s.

177).  Eğitimin  temel  amacı;  örgütlerin  en  önemli  kaynağı  olan  çalıŞanlarının  değerlerini  artırarak  örgütsel amaçların gerçekleŞtirilmesine katkı yapmaktır (Stredwick, 2005, s. 376). Dolayısıyla eğitim, rekabet avantajı sağlama  yönünde  kullanıldığında, entelektüel sermayeye  de  katkıda  bulunmaktadır  (Çetin ve  Mutlu, 2011; Noe, 2009, s. 4).

GeliŞtirme ise çalıŞanların mevcut iŞlerinde ve örgütlerinde veya gelecekte çalıŞacakları iŞlerde ve örgütlerde etkin  performans  göstermelerine  yardımcı  olacak  eğitim,  iŞ  tecrübeleri,  iliŞkiler  ile  kiŞilik  ve  yeteneklerin değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Geleceğe iliŞkin olduğu için geliŞtirme, sadece çalıŞanın Şimdiki iŞi ile ilgili  öğrenim  demek  değildir.  GeliŞtirme  çalıŞanı  örgütteki  diğer  konumlara  hazırlamaya  yardımcı  olur  ve görev  değiŞtirmeleri  için  gerekli  olan  ancak  henüz  bulunmayan  becerilerini  artırmaktadır  (Çetin  ve  Mutlu,

2011; Noe, 2009, s. 309). Diğer yandan geliŞtirme, mesleki alanın dıŞındaki konuları da kapsar. Dolayısıyla

bireyler kiŞisel geliŞimleri ve kariyerleri için geliŞtirme programlarına katılmayı arzu edebilir. Bu durum aynı zamanda çalıŞanı, üst görev, pozisyon ve sorumluluklara hazırlayarak, kiŞinin geleceğe hazırlanma hedefini gerçekleŞtirmesine de yardımcı olmaktadır (Çınar, 2011, s. 1). Eğitim, herhangi bir iŞi yerine getirebilmek için gerekli  olan  bilgi  ve  becerinin  elde  edilmesini  sağlarken,  geliŞtirme  ise  daha  çok  bir  sosyalleŞme  sürecini kapsamak   suretiyle   önceden   belirlenen   rolleri   gerçekleŞtirmek   üzere   örgütsel   norm   ve   değerlerin paylaŞılmasını  kapsamaktadır  (Sarma,  2009,  s.  125).  AŞağıdaki  Tablo  1‟de  eğitim  ile  geliŞtirme  arasındaki farklar gösterilmektedir (Noe, 2009, s. 309):

Tablo 1: Eğitim ve GeliŞtirme KarŞılaŞtırması

  Eğitim GeliŞtirme
Odak Noktası Bugün Gelecek
İŞ Tecrübelerinin Kullanımı DüŞük Yüksek
Amaç İŞmdiki İŞ İçin Hazırlanma DeğiŞiklikler İçin Hazırlanma
Katılım Gerekli Gönüllü

 

 

Eğitim  ve  geliŞtirme  iki  yönüyle  önem  kazanmaktadır.  İlk  olarak,  özellikle  teknolojide  yaŞanan  önemli

geliŞmeler bir yandan sürekli olarak yeni iŞ imkanlarının oluŞmasına neden olmakta bir yandan bazı iŞlerin demode  hale  gelerek  geçerliliğini  yitirmesini  sağlamaktadır.  Yeni  iŞ  imkanları  ise  yeni  bilgi  ve  beceri gerektirecektir.  Eğitim  ve  geliŞtirme  faaliyetleri,  örgütlerin  söz  konusu  yeni  geliŞim  ve  iŞleyiŞler  ile  ilgili beklenti ve ihtiyaçlarının karŞılanmasını sağlayacaktır. İkinci olarak ise, çalıŞanlar  iyi ücret ödenen bir iŞten çok iŞ güvencesi olan bir iŞte çalıŞmayı tercih etme eğilimde olmaktadır. ÇalıŞanlar iŞ güvencesi olan bir iŞte çalıŞtığını  kabul  ettikçe,  gelecekte  önünde  yeni  fırsatlar  olacağının  ve  yükselme,  terfi  ve  atama  gibi  vb. durumlar  sonucunda  kariyer  geliŞimini  gerçekleŞtirebileceğine  inanmaktadır.  Dolayısıyla  periyodik  olarak

 

yürütülecek  eğitim  ve  geliŞtirme  faaliyetleri,  çalıŞanların  söz  konusu  yeni  iŞ  fırsatları  için  gerekli  olan donanımları elde etmeleri için önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda eğitim ve geliŞtirme programları,  çalıŞanların  değiŞen  tutum  ve  davranıŞları  vasıtasıyla  örgütsel  geliŞimi  sağlamada  kilit  unsur olarak görülmelidir (Sarma, 2009, s. 126).

 

 

 

2. Eğitim İhtiyaç Analizi Kavramı ve Kapsamı

 

 

Bu baŞlık altında eğitim ihtiyacı ve eğitim ihtiyaç analizi kavramları açıklanarak neden eğitim ihtiyaç analizine ihtiyaç duyulduğu üzerinde durulacaktır.

 

 

2.1. Eğitim İhtiyacı

 

 

Eğitim ihtiyacı, mevcut durum (gerçek performans) ile arzu edilen durum (arzu edilen performans) arasındaki uygun eğitim teknikleriyle giderilebilecek eksiklikler veya açıklar olarak görülmektedir (Budak, 2009, s. 67). Söz  konusu  bu  farklılık  örgütsel  amaçların  gerçekleŞtirilmesi  karŞısındaki  en  önemli  engeldir.  Eğitim uygulamaları yardımıyla bu farklılığı, eksikliği veya açıklığı ortadan kaldırmak isteyen örgütler eğitim ihtiyaç analizini kullanma yolunu tercih etmektedir (Tobey, 2005, s. 1). AŞağıdaki İekil 1‟de örgütlerde ortaya çıkan

eğitim ihtiyacı gösterilmektedir (Stredwick, 2005, s. 376.).

 

 

 

İŞi yerine getirmek

için gerekli olan

bilgi, beceri ve


 

 

Eğitim İhtiyacı


ÇalıŞanda mevcut

olan bilgi, beceri ve tutum

 

 

 

 

 

İekil 1: Eğitim İhtiyacının Tespiti

 

 

Eğitim  ihtiyacının  niteliği  üç  boyutta  kendini  göstermektedir.  Bunlar  Şu  Şekilde  özetlenebilir  (De  Ketele  ve ark.‟dan aktaran Budak, 2009, s. 68-69):

a.    Hissedilen eğitim ihtiyacı: Birey hangi konuda eğitime ihtiyaç duyduğunu bilir ve onu talep eder.  Bu  tür  durumlarda,  eğitim  ihtiyacının  belirlenmesine  yönelik  bilgi  toplama  ve  analiz aŞamaları çok fazla çaba gerektirmektedir.

b.    Var  olan  ancak  hissedilmeyen  eğitim  ihtiyacı:  Eğitim  ihtiyacından  kaynaklanan  sorunlar

vardır, ancak ilgili kiŞi bunun farkında değildir. Eğitim talebinde bulunmamaktadır. Eğitim ihtiyacı olduğunu kabul etmeyebilir ve bu durum bilgi toplama ve analiz aŞamalarını, hem çok güç hem

de çok yönlü bir duruma sürükleyebilir.

c.     DeğiŞim ve geliŞiminden kaynaklanan ihtiyaç: Teknoloji, üretim, tüketim, sosyal, ekonomi

ve  bilim  vb.  birçok  alanda  geliŞmeler  olmaktadır.  Bu  geliŞmelerin  farkında  olmayan  bireylerin hem eğitim ihtiyacının hem de neye ihtiyaçları bulunduğunu bilmeleri de söz konusu değildir. Bu

tür  durumlarda  bireylerin  bilinçlendirilmesi  öncelik  taŞımaktadır.  Uzun  soluklu  ve  süreklilik gerektiren  çalıŞmalar  söz  konusudur.  İŞ  tanımı,  iŞ  analizi,  eğitim  ihtiyacı  belirleme  ve  eğitim programı  geliŞtirme  iŞlemleri  birçok  alanda  uzman  ve  temsilcinin  birlikte  sürekli  çalıŞmasıyla

tutarlı bir bütün oluŞturabilir.

 

Eğitim  ihtiyacının  farklı  düzeylerde  oluŞabileceği  açıklandıktan  sonra  eğitim  ihtiyacını  doğuran  nedenleri ortaya koymak yerinde olacaktır. Bu nedenler Şu Şekilde sıralanabilir (Rao, 2010, s. 180-181):

Örgütün  ihtiyaçları  ve  iŞin  gerekleri  ile  çalıŞan  niteliklerini  eŞleŞtirmek:  Eğitimin  en  temel

gereklerinden biri, çalıŞan özellikleri ile örgütsel ihtiyaç ve iŞ gerekleri arasındaki farkı ortadan kaldırmaktır. Örgütler  eğitimi  kullanarak  çalıŞanların  bilgi,  beceri  ve  davranıŞlarını  yenileyerek,  örgütsel  beklenti  ve ihtiyaçlara uyumunu sağlar.

Örgütün  sürdürülebilir  olmasını  sağlamak  ve  değiŞime  adapte  olmak:  Örgütler  sürekli  olarak

çevresel değiŞim ve geliŞmelerden etkilenmektedir. Bu değiŞim ve geliŞmelere ayak uyduramayan örgütler, pazar  paylarını  kaybetmek  durumundadır.  Bu  nedenle  ilk  olarak  eğitim  programları  yardımıyla  çalıŞanların bilgi  ve  beceri  düzeyi  artırılarak,  değiŞen  çevre  ile  mücadele  edilebilir,  örgütsel  etkinliği  artırmak  adına çalıŞanların katkısı ön plana çıkar.

Teknolojik geliŞmeler: Günümüzde en önemli geliŞmeler teknoloji alanında yaŞanmaktadır. Var

olmak  ve  sürekliliğini  sağlamak  isteyen  örgütler,  otomasyon,  mekanik  yapılanmalar  vb.  en  son  teknolojik geliŞmelere  adapte  olmak  suretiyle  etkin  olabilirler.  Söz  konusu  bu  geliŞmeleri,  çalıŞanlar  etkin  ve  doğru olarak  kullanmadıkça,  herhangi  bir  adaptasyondan  söz  etmek  pek  mümkün  değildir.  Dolayısıyla  örgütler kendilerini  güçlü  kılabilmek  ve  rekabet  edebilmek  için  öncelikle  çalıŞanlarını  teknolojik  geliŞmeler  için

eğitmelidir.

Örgütsel karmaŞıklık: Özellikle teknolojik geliŞmelere paralel olarak otomasyon ve mekanikleŞme düzeylerinin  artması,  bir  yandan  yeni  ürünlerin  geliŞimi  sağlarken  bir  yandan  da  müŞteri  iliŞkilerinde yenilikler, farklı ülke ve bölgelerdeki farklı müŞteri tipleri ile  ilgilenme, farklı iŞleyiŞ ve faaliyetlerin oluŞumu

vb. durumları ortaya çıkarmaktadır. KarmaŞıklık düzeyinin artması özellikle koordinasyon sorunu olmak üzere, farklı uygulama ve iŞleyiŞlerin bütünleŞtirilmesi gibi sorunları gündeme getirecektir. Bu durumu gidermenin yolu eğitimden geçmektedir.

İnsan  iliŞkileri:  ÇalıŞan  ihtiyaç  ve  beklentilerine  karŞılık  geliŞen  yeni  trendler  doğrultusunda

bireysel yaklaŞımdan çok katılımcı yaklaŞım benimsenmektedir. Bu bağlamda insan iliŞkileri daha fazla önem kazanmaktadır. YabancılaŞma, bireyler ve gruplar arası anlaŞmazlıklar vb. örgütsel olumsuzlukların doğru ve etkin bir Şekilde yönetilmesi için nitelikli çalıŞana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gereklilik eğitim ihtiyacını ortaya koymaktadır.

Atama ve terfiler: Eğitimin ihtiyaç duyulacağı diğer bir durum ise, çalıŞanların yeni göreve  ve

sorumluklara atandığı ya da terfi edildiği zaman söz konusu olmaktadır. Yeni görevin gerektirdiği bilgi, beceri, disiplin, teknik ve teknolojik geliŞmeler eğitim yardımıyla giderilebilecektir.

Yukarıda  belirtilen  nedenler  dıŞında  yeni  hukuki  düzenlemeler  sonucunda  ortaya  çıkan  yeni  kanunlar, istihdam edilen yeni personel, yeni yönetim teknikleri, kalite yönetimi kapsamında verilen kalite mücadelesi

ve  yeni  pazarların  ortaya  çıkması  vb.  geliŞmeler  de  eğitim  ihtiyacını  tetikleyen  diğer  nedenler  arasında sayılabilir (Goad, 2010, s. 31-33; Combs ve Bettina, 2010, s. 211).

Eğitim  faaliyetlerine  yüksek  miktarlarda  paralar  harcandığından,  etkin  ve  verimliliği  yüksek  bir  eğitim programının hazırlanması örgüt açısından oldukça önemlidir. Eğitim faaliyetlerine harcanan paralarla, eğitimin örgüte kazandırdıkları karŞılaŞtırıldığında, örgütün elde edeceği kazancın yükselmesi, etkinlik ve verimliliğine bağlıdır. Bu bağlamda, eğitim faaliyet ve programlarını uzun vadeli yatırımlar olarak görmek ve eğitimden elde  edilecek  kazançların  da  uzun  vadede  ortaya  çıkacağı  dikkate  alınmalıdır.  Gelecekte  nelere  ihtiyaç duyulacağını belirlemek ve kendilerini geleceğe hazırlamak için eğitim ihtiyacının belirlenmesi hem örgüt hem

de çalıŞanlar açısından ele alınabilir. Bu durum Tablo 2‟de gösterilmiŞtir (İencan ve ErdoğmuŞ, 2001, s. 18-

21).

 

Tablo 2: Örgüt ve ÇalıŞan Açısından Eğitim İhtiyacı

 

Örgüt Açısından ÇalıŞan Açısından
İŞe yeni baŞlayan çalıŞanın iŞe alıŞtırılması ÇalıŞanların yetersizliğinin giderilmesi
Yetersizliklerinden arınarak örgütün faaliyetlerini devam ettirmesi Daha iyi ve cazip bir iŞin hazırlanması
Becerikli ve nitelikli bir iŞgücünün geleceğe hazırlanması Planlı bir kariyer yolunun takip edilmesi
Ekonomik, sosyal ve hukuki geliŞmelere ayak uydurma ÇalıŞanların örgütle bütünleŞtirilmesi
ÇalıŞanların potansiyelini kullanmak için motivasyon İliŞkileri iyileŞtirilmesi
Kamuoyunun saygınlığının ve güveninin kazanılması  

 

 

2.2. Eğitim İhtiyaç Analizi

 

 

Örgütlerde  etkili  eğitim  uygulamaları,  bir  eğitim  tasarımı  sürecini  gerektirmektedir.  Eğitim  tasarım  süreci, eğitim programlarının geliŞtirilmesine yönelik sistematik bir yaklaŞımı ifade etmektedir (Bkz. İekil 2 McArdle,

2010, s. vİŞi).

 

ÖRGÜTÜN DURUMU

 

1. Eğitim ihtiyacının belirlenmesi

 

2. Eğitim çözümlerinin tanımlanması

 

3. Eğitim yatırımı geri dönüŞünün

 

 

 

UYGULAMA

 

15. Eğitim programının hazırlanması

 

16. Sunumların organize edilmesi

 

17. İzleyicileri yönetme


DEĞERLENRME

 

18. Yatırım geri dönüŞünün değerlendirilmesi

 

19. Programın revize edilmesi

 

20. Yönetim ile birlikte son eğitim programının gözden geçirilmesi


ANALİZ

 

4. ÇalıŞanların ihtiyaçlarının tanımlanması

 

5. Görev analizinin yapılması

 

 

 

 

 

GELİŞTİRME

 

9. Müfredatın hazırlanması

 

10.Ders planlarının yazılması

 

11.Eğitim stratejilerin seçilmesi

 

12.Eğitim kaynaklarının tedariki

 

13.Yasal uygulamaların dikkate alımı

 

14. Son bütçenin hazırlanması


TASARIM

 

6. Ön bütçenin hazırlanması

 

7. Eğitim amaçlarının belirlenmesi

 

8. İlgili öğrenme teorilerinin

incelenmesi

 

 

 

 

İekil 2: Eğitim Tasarım Süreci

 

 

ÇalıŞanların  öğrenmeye  istekli  olmalarını  ve  öğrenmek  için  gereken  temel  becerilere  sahip  olmalarını sağlamak, olumlu bir öğrenme ortamı yaratmak, eğitime katılanların öğrendikleri bilgi ve becerileri iŞlerinde kullandıklarından  emin  olmak  ve  uygulanan  eğitim  sonucunda  arzu  edilen  sonuçlara  ulaŞılıp  ulaŞılmadığını değerlendirmek  gibi  adımları  kapsayan  tasarım  sürecinin  ilk  ve   en  önemli  baŞlangıç  noktası  ihtiyaç

 

belirlemedir.  Dolayısıyla  bir  eğitim  yöntemi  seçmeden  ve  eğitim  programı  yapmadan  önce  ne  çeŞit  bir eğitimin gerekli olduğunu, örgütün kaynaklarının yeterli ve bu eğitime katılacakların istekli olup olmadıklarını belirlemek üzere eğitim ihtiyaç analizi yapmak gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Noe, 2009, s. 6-8).

Yukarıdaki İekil 2‟de de görüldüğü üzere örgütlerin eğitim faaliyetlerini planlamak üzere gerçekleŞtirdikleri eğitim tasarım sürecinin ilk adımı eğitim ihtiyaç analizidir. Eğitim ihtiyaç analizi ile örgütlerdeki performans düŞüklüğünün  eğitim  ile  giderilip  giderilemeyeceği  belirlenir.  Diğer  aŞamaların  baŞarısı,  eğitim  ihtiyacının doğru tespit edilmesine bağlıdır (İencan ve ErdoğmuŞ, 2001, s. 17). Bu bağlamda Reed ve Vakola (2006, s.

393-394), eğitim ihtiyaç analizini en sade ifadeyle, örgütün ihtiyaç duyacağı eğitimin belirlenebilmesi için veri toplama, değerlendirme ve analiz etme süreci olarak tanımlamaktadır.

BaŞka  bir  tanımla  eğitim  ihtiyaç  analizi,  örgütlerin  herhangi  bir  konudaki  ihtiyacını  ya  da  eksikliğini

giderebilmek  için  planlayacağı  eğitim  faaliyetlerinin  belirlenmesi  ile  ilgili  bilgi  toplam  süreci  olarak  ifade edilebilir (Barbazette, 2006, s. 5).Bu açıdan bakıldığında eğitim ihtiyaç analizi, herhangi bir  örgütsel sorun

için  en  doğru  çözüm  yolunun  eğitim  uygulamalarının  olup  olmadığını  ortaya  koymak  için  kullanılmaktadır

(Cekada, 2010, s. 28).

Ayrıca eğitim ihtiyaç analizi, örgüt içindeki sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların ortadan kaldırılması için eğitim programlarının en uygun çözüm yolu olup olmadığını belirlemek üzere yapılan faaliyetler bütünü olarak ifade edilebilir. Mevcut olan performans ile arzu edilen performans düzeyi arasındaki farklılığı ortaya koymak amacıyla yapılan eğitim ihtiyaç analizinde, proaktif ve reaktif olmak üzere iki farklı yaklaŞım söz konusudur. Proaktif eğitim ihtiyaç analizi gelecekte olması muhtemel performans sorunları üzerine odaklanırken, reaktif eğitim  analiz  yaklaŞımında  odaklanılan  nokta  ise  Şu  anda  mevcut  olan  performans  sorunlarıdır  (Sinha  ve Sinha, 2009, s. 140; McArdle, 1998, s. 1).

Eğitim  ihtiyaç  analizi,  eğitim  programlarının  oluŞturulmasında  önemli  girdiler  sağlayan  ve  örgütün  eğitim

konusunda  durduğu  noktayı  tespit  etmeye  yarayan  bir  araç  olarak  değerlendirilmelidir  (Gürüz  ve  Yaylacı,

2004, s. 167).

 

 

2.3. Eğitim İhtiyaç Analizinin Gerekliliği

 

 

Eğitim ihtiyaç analizi sayesinde örgütler, hem örgüt için grup ve takımlar açısından hem de bireysel düzeyde çalıŞanları  kapsamında  tutum,  davranıŞ,  bilgi  ve  beceri  düzeyleri  geliŞtirebilmek  için  gerekli  olan  eğitim ihtiyacını  kapsamlı  olarak  gözden  geçirebilme  imkanı  kazanmaktadır.  Eğitim  ihtiyaç  analizi  planlanmıŞ  bir süreci  kapsadığından  örgütler  için  en  önemli  yönetsel  araçlardan  biridir  (Drummond,  2008,  s.   4-5; Barbezetta, 2005, s. 4).

Eğitim  programlarının  tasarım  ve  geliŞtirilmesinde  en  temel  aŞama  olan  eğitim  ihtiyaç  analizi  sayesinde, nerede ve niçin eğitime ihtiyaç olduğunu (örgütsel düzey), kimin eğitime ihtiyaç olduğunu (kiŞi düzeyi) ve program  içeriği  olarak  nelerin  dâhil  edilmesi  gerekli  olduğunu  (görev  düzeyi)  sağlayacak  bilgiye  sahip olunabilir. Dolayısıyla sistematik olarak düzenlenmiŞ ve programlanmıŞ ihtiyaç analizi, eğitim programlarının kalitesini ve etkinliğini tüm olarak etkileyen en temel araç olarak görülmelidir (Dierdorff ve Surface, 2008, s.

28).

Eğitim  ihtiyaç  analizi  sayesinde  örgütler  nokta  atıŞı  yaparak  sadece  gerekli  olan  alanlar  ve  durumlar  için eğitim  programlarını  yaparak  bütçelerini  en  etkin  bir  Şekilde  planlayabilme  imkanına  sahip  olabilmektedir. Eğitim ihtiyaç analizi yardımıyla örgüt içinde herhangi bir olumsuzluğun eğitim ile birlikte düzeltilebileceği de açıkça  ortaya  konulabilir.  Bu  kapsamda  eğitim  ihtiyaç  analizi  temel  olarak  gerektiren  nedenler  aŞağıda

belirtilmiŞtir (Sinha ve Sinha, 2009, s. 139):

 

     Eğitim programları için harcanacak muhtemel zaman ve maddi kaynakların doğru ve etkin bir

Şekilde kullanımı sağlamak

Eğitim değerlendirmelerinin baŞarılı bir Şekilde yapılmasını sağlamak

Eğitime katılacakların motivasyonlarını artırmak

Eğitim programları ile stratejik planları uyumlaŞtırmak

Eğitim programlarına katılacak çalıŞanların hangi eğitimleri alacakları, neden bu eğitimlere ihtiyaç duyulduğu

ve eğitim faaliyetleri sonunda elde edecekleri muhtemel kazanımlarının ne olduklarını bilmeleri, motivasyon düzeylerini  artıracaktır.  Bu  bağlamda  hem  örgüt  hem  kiŞi  hem  de  görev  açısından  ihtiyaç  duyulan  eğitim faaliyetlerinin  planlanmasını  sağlayan  eğitim  ihtiyaç  analizi  sayesinde  çalıŞanlar  eğitim  programlarına  daha kolay odaklanabilmekte ve sonuçlarını izleyebilmektedir (Sinha ve Sinha, 2009, 139).

 

 

3. Eğitim İhtiyaç Analizi Süreci

 

 

Eğitim  ihtiyaç  analiz  süreci,  esas  itibariyle  örgüt  içindeki  mevcut  durumun  anlık  fotoğrafının  çekilmesi  ile baŞlamaktadır. Bu süreçte tüm faaliyetler ve bu faaliyetleri yerine getiren ve olası değiŞikliklerden etkilenecek tüm çalıŞanlar tarafsız ve detaylı bir Şekilde derinlemesine incelenmelidir. Bu bağlamda eğitim ihtiyaç analiz süreci dört temel aŞamadan oluŞmaktadır.Bu aŞamalar Şu Şekilde sıralanabilir (McArdle, 2010, s. 6):

1. Gözlem AŞaması

2. KeŞif AŞaması

3. Analiz AŞaması

4. Raporlama AŞaması

AŞağıda  söz  konusu  bu  aŞamalar  ve  alt  adımları  açıklanarak  eğitim  ihtiyaç  analiz  süreci  detaylı  olarak açıklanacaktır.

 

 

3.1. Gözlem aması

 

 

Gözlem aŞaması eğitim ihtiyaç analiz sürecinin ilk aŞaması olarak karŞımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda örgüt içinde  biçimsel  bir  eğitim  ihtiyaç  analiz  çalıŞmalarına  ilk  olarak  mevcut  durumun  gözlemlenmesi  ile baŞlanmalıdır. Böylelikle gerçekten bir ihtiyacın söz konusu olup olmadığı tespit edilebilir. Eğer bir ihtiyaç söz konusu ise, bu sefer de ihtiyacın türü belirlenmelidir. Bu noktada ihtiyacın mikro mu yoksa makro bir ihtiyaç

mı  olduğu  saptanmalıdır.  Sadece  küçük  bir  topluluğu,  bireyi  ya  da  örgütün  sadece  belli  bir  bölümünü ilgilendiren  bir  ihtiyaçtan  söz  ettiğimizde  mikro  bir  ihtiyaç  söz  konusu  iken,  örgüt  içindeki  tüm  çalıŞanları etkileyecek  bir  ihtiyaç  ortaya  çıktığında  ise  makro  bir  ihtiyaçtan  söz  etmiŞ  oluruz  (McArdle,  2010,  s.  8). AŞağıdaki Tablo 3‟de makro ve mikro düzeyde örnekler gösterilmiŞtir (McArdle, 2010, s. 8).

Tablo 3: Mikro ve Makro Düzeyde İhtiyaç Örnekleri

Mikro İhtiyaçlar Makro İhtiyaçlar
Yeni   iŞe   baŞlayan   bir   çalıŞan   için   kritik   iŞ

unsurlarının öğrenilmesi

Tüm  çalıŞanlara  yeni  hak  ve  kazanımları  için

bilgilendirme yapılması

İki    kiŞiden     oluŞan     bir    birime     yönelik     yeni

laboratuar ekipmanı tahsisi

Tüm     çalıŞanların     çalıŞma     çizelgelerini      online

teslim etme gerekliliği

Astlarına geri-bildirim yapma konusunda problem

yaŞayan bir ustabaŞı

Tüm     ustabaŞlarının     astlarına     ait    performans

değerlendirme görüŞlerini tartıŞmaları

 

Eğitim  ihtiyaç  analizi,  eğitim  faaliyetleri  sonucunda  ulaŞılmak  istenen  amacın  belirlenmesi,  mevcut  eğitim düzeyinin tespit edilmesi ve bu düzeyin arzu edilen düzeye göre oluŞan performans farkının ortaya konulması

ile baŞlamaktadır (Bogardus, 2009, s. 264). Bu bağlamda gözlem aŞamasına kapsamında aŞağıda belirtilen

adımlar takip edilmelidir.

 

 

1.Adım: Farkın Tanımlanması

 

 

Daha  önceden  de  belirtildiği  üzere  eğitim  ihtiyaç  analizi,  mevcut  performans  düzeyi  ile  arzu  edilen performans düzeyi arasındaki farkı ortaya  koymak üzere yapılan sistemli bir  süreci kapsamaktadır (Tyson,

2006,  s.  217).  Burada  dikkat  edilmesi  gereken  husus,  söz  konusu  bu  farkın  giderilmesi  için  en  uygun  ve

gerekli yöntemin eğitim olup olmadığının belirlenmesidir.

İüphesiz ki, bahsi geçen mevcut performans düzeyi ile arzu edilen performans düzeyi arasındaki farkın tespit edilmesi  kolay  bir  süreç  değildir.  Tüm  ihtiyaçları  tek  baŞına  belirlemek  pek  olası  değildir.  Gün  içinde  tüm süreçler izlenmeli ve en alt kademeden en üst kademeye kadar tüm departmanlardaki çalıŞanlar ile devamlı olarak  etkileŞim  içinde  olunması  gerekmektedir.  Esas  itibariyle  çoğunlukla  üst  yönetim  ya  da  departman yöneticileri  tarafından  eğitim  ihtiyacı  ile  ilgili  istekler  gelecektir.  Bu  durum  eğitim  departmanının  iŞini kolaylaŞtırırken,   herhangi   bir   geribildirim   olmadığı   zamanlarda,   eksiklik   ve   ihtiyaçların   izlenmesini zorlaŞtırmaktadır. Bu adımda çözüm bulmaktan çok, tespit edilecek ihtiyaçlara odaklanmak önemlidir. Sürekli olarak örgütün izlenmesi, süreçlerin dikkatlice takip edilmesi, beklenti ve isteklerin gözlemlenmesi, çalıŞanlar

ile biçimsel olmayan iletiŞimin sağlanması oldukça önemlidir. ÇalıŞanlara bireysel ihtiyaçlarının ne olduğunu sormak, onların tutum ve davranıŞlarını değerlendirmek, performans farkını tespit edebilmek için öne çıkan yollardır.  Bunun  yanında  doğrudan  çalıŞanlardan  bilgi  toplanamadığı  zaman,  anket  ve  görüŞme  gibi tekniklerden  de  yararlanılabilir.  Örgütün  tümünü  kapsayan  bir  resim  çekmedikçe,  herhangi  bir  ihtiyaca gerektiğinden çok daha fazla önem verilebileceği unutulmamalıdır, böyle bir durum örgüt için ciddi kayıplara neden olacaktır (McArdle, 2010, s. 11).

Eğitim ihtiyaçlarını belirlemenin temel amacı eğitime ihtiyaç olup olmadığının, kim için gerekli olduğunu ve hangi görevlerde eğitim alınması gerektiğini belirlemek olduğu için ihtiyaç belirleme sürecinde yöneticilere, eğiticilere ve çalıŞanlara yer vermek önemlidir (Noe, 2009, s. 90).

 

 

2.Adım: Verilerin Düzenlenmesi

 

 

Gözlem aŞamasının ikinci adımı, Şu ana kadar elde edilen bilgilerin düzenlenmesidir. Bu adımda, elde edilen veriler   sınıflandırılır,   eğitim   gerektiren   ihtiyaçlar   ile   gerektirmeyenler   ayrılır.   Örneğin,   ihtiyaç   olarak görülebilecek bazı durumlar, örgütsel ücretlendirme politikalarında yapılabilecek bir değiŞiklik ile giderilebilir. Böylesi  bir  ihtiyaç  için  eğitim  planlamak  yersiz  olacaktır.  Eğitim  ihtiyacı  gerektiren  konular  tanımlanır. Çoğunlukla eğitim ihtiyacı performansa bağlı olarak gereklilik arz etmektedir. Örneğin, çalıŞanların iŞleri daha yapabilmelerini  sağlamak,  yeni  iŞe  alınan  personelin  adaptasyonu,  teknik  ve  prosedürsel  değiŞiklikler hakkında  çalıŞanların  bilgilendirilmesi  vb.  konularda  eğitimler  söz  konusu  olabilir.  Böylelikle  ihtiyaçlar sınıflandırıldıktan sonra her bir liste önem sırasına koyulmalı ve düzenlenmelidir (McArdle, 2010, s. 12-14).

 

 

3.Adım: Eğitim İhtiyaçlarının Önem Sırasının Belirlenmesi

 

Eğitim  ihtiyacı  gerektiren  konular  belirlenip  sınıflandırıldıktan  sonra,  fayda-maliyet  analizi  yapılarak  hangi eğitim   ihtiyacının   öncelik   kazanması   gerektiği   tespit   edilmelidir.   Bu   noktada   Şu   soruların   cevapları aranmalıdır:

Ø      Soruna getirilen çözümün maliyeti ne kadardır?

Ø      Ne kadar zamana ihtiyaç duyulmaktadır?

Ø      Sorunu göz ardı etmenin maliyeti ne kadardır?

Yukarıdaki  soruların  cevapları  ve  yapılan  değerlendirmeler  sonucunda  öncelikli  olarak  yapılması  gereken eğitim ihtiyacı belirlenir. Bu noktada üst yönetimin desteğini kazanmak için onlara bir liste sunmanın önemi büyüktür. Önceliklerin belirlenmesinde karar mercİŞ olarak değerlendirilmesi gereken üst  yönetimin desteği olmadan   ulaŞılması   planlanan   hedeflerin   gerçekleŞmesi   pek   mümkün   değildir.   Problem   durumu   iyi tanımlanmalı  ve  üst  yönetime  sunulmalıdır.  Üst  yönetim  ile  yapılan  toplantılarda,  görev  tanımlanmalı, ihtiyaçlar hususunda mutabık olunmalı, ulaŞılmak istenen çıktılar belirtilmeli, sorumluluk paylaŞılmalı, iletiŞim sağlanması için birinin belirlenmesi gibi KOŞULlar sağlanmalıdır (McArdle, 2010, s. 14-17).

 

 

4.Adım: Toplantı Öncesi Özetin Tamamlanması

 

 

Toplanan  verilerin  kaynakları,  tüm  bireylerin,  grupların  ya  da  dokümanların  adları  ve  kaynakların  örgüt içinden  mi  yoksa  dıŞından  mı  karŞılaŞacağının  belirlenmesi  gibi  unsurlar  hazırlanacak  özetlerde  mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca, kaynakların dağılımı, ulaŞılmak istenen amaçlar, zaman planlaması ve ihtiyaç belirleme sürecindeki tüm adımlar belirtilmelidir (McArdle, 2010, s. 17).

 

 

5.Adım: Problem Durumunun Taslak Olarak Ortaya Konulması

 

 

Gözlem  aŞamasının  son  adımı  kapsamında,  artık  eğitim  ihtiyacı  açıkça  tanımlanabilir  ve  eğitim  ihtiyacının olduğuna  dair  varsayımı destekleyen  kanıtlar  toplamak için hazır  duruma  gelinmiŞtir. Bu  noktada  problem durumu açıkça ortaya konulur (McArdle, 2010, s. 17).

 

 

3.2. KeŞif aması

 

 

Eğitim  ihtiyaç  analizi  sürecinin  ikinci  aŞaması  olan  keŞif  aŞamasında,  örgüt  içindeki  mevcut  KOŞULlar derinlemesine incelenerek söz konusu ihtiyacı gidermek için eğitim faaliyetlerinin en uygun ve doğru yol olup olmadığına  karar  verilecektir  (McArdle,  2010,  s.  19).  Bu  bağlamda  keŞif  aŞaması  kapsamında  aŞağıda belirtilen adımlar takip edilmelidir.

 

 

1.Adım: KeŞfe BaŞlama

 

 

Eğitim ihtiyaç analizi sürecinin baŞarıya ulaŞması elde edilen verilerin ne kadar iyi, doğru ve nitelikli olduğu ile ilintilidir. Elde edilen veriler eğitim ihtiyacı olup olmadığını ortaya koyacaktır. Bunun yanında ulaŞılan verilerin doğruluğu  ve  niteliği  gösterilen  çaba  ve  harcanan  zamanın  korunması  bakımından  da  önemlidir.  KeŞif sürecine etkin bir Şekilde baŞlayabilmek için izlenmesi gereken hususlar Şunlardır:

Ø      Amacın net olarak belirlenmesi

Ø      İhtiyaçların tanımlanması

Ø      Eğitim ihtiyaç analizi kapsayan alanların tespit edilmesi

 

Örgütün   keŞfe   baŞlaması   ile   birlikte,   örgütün   ulaŞmak   istediğinin   tespiti,   örgütün   temel   amaçları gerçekleŞtirmesi  için  eğitim  departmanın  rolü  ve  katkı  düzeyinin  belirlenmesi  ve  eğitim  sonuçlarının  nasıl ölçümleneceğinin net olarak ortaya konması gerekmektedir (McArdle, 2010, s. 20).

 

 

2.Adım: Temel Veri Kaynaklarının Belirlenmesi

 

 

Eğitim  ihtiyaç analizi  yapabilmek için bir  çok yöntem  kullanılmaktadır.  Bu yöntemler  arasında  iŞ yapmakta olan personeli gözlemleme, teknik el kitapları, konusunda uzman kiŞilerden yararlanma, görüŞme, anketler,

üst yönetimin istekleri, mülakatlar, odak grupları, performans değerlendirme sonuçları, testler, iŞ analizleri

vb.  sıralanabilir  (Noe,  2009,  s.  92-94;  Rao,  2010,  s.  183-184;  McConnell,  2003,  s.  92-123;  Mamoria  ve Gankar,  2009,  s.  183-184).  Söz  konusu  bu  yöntemler  kapsamında  keŞif  aŞaması  sürdürülürken  Şu  temel hususlara odaklanmakta büyük fayda bulunmaktadır (McArdle, 2010, s. 22):

Ø      Ne, niçin, nasıl, kim ve ne zaman soruları sorulmalı,

Ø      Problem durumu açık ve net Şekilde ortaya konulmalı,

Ø      Sorunun nedenleri belgelenmeli,

Ø      Sorunla ilgili düŞünce ve duygular öğrenilmeli,

Ø      Fikirler ile gerçekler birbirinden ayrılmalıdır.

Diğer taraftan çalıŞan performansını izlemek için çevrimiçi teknoloji de kullanılabilir. Bu bilgi eğitim ihtiyacını belirlemek ve çalıŞanlara becerilerinin güçlü ve zayıf yanları ile ilgili geri bildirimde bulunma açısından oldukça faydalıdır.  Çevrimiçi  teknolojinin  etkili  olabilmesi  için  yöneticilerin  bilginin  çalıŞanları  cezalandırmak  ya  da eleŞtirmek için değil, eğitmek için kullanılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen her bir  yöntemin kendine göre avantaj ve dezavantajları söz konusudur. Tablo 4‟de bu

durum özetlenmiŞtir (Noe, 2009, s. 94).

 

 

Tablo 4: İhtiyaç Belirleme Yöntemlerinin Avantaj ve Dezavantajları

Yöntem Avantajlar Dezavantajlar
Gözlem – İŞ ortamına iliŞkin bilgi sağlar

– İŞin en az düzeyde kesilmesini sağlar

– Usta gözlemcilere ihtiyaç duyulur

–      Personelin        davranıŞı        gözlenirse değiŞebilir

Anketler – Maliyeti düŞüktür

– Çok sayıda kiŞiden bilgi toplanabilir

– Bilgi kolayca raporlanır

– Zaman alır

–  DüŞük  geri  dönüŞ  oranları  ve  uygun olmayan cevaplar alma söz konusudur.

– Ayrıntılar eksik kalır

Mülakatlar –  Eğitim  ihtiyacı  ve  problemlerin,  neden  ve

çözümlerinin ayrıntılarını belirlemede iyidir

– Beklenmeyen durumlarla ilgilenebilme

– Soruları değiŞtirebilme

– Zaman alır

– Analiz edilmesi zordur

–  Mülakat  yapanın  beceri  düzeyi  yüksek olmalıdır

– Planlaması zordur

Odak

grupları

–    Tek    bir    kiŞinin    araŞtıramayacağı       veya

uğraŞamayacağı konular için faydalıdır

–  Sorular  kestirilemeyen  sorunları  araŞtıracak

Şekilde değiŞtirilebilir

– Zaman alır

– Grup üyeleri sadece duymak istediğinizi düŞündükleri bilgiyi verirler

– Grup üyeleri arasında statü veya konum

farkı varsa katılmak istemezler

 

Teknik        el

kitapları     ve kayıtlar

–    Prosedürler      kapsamında      iyi    bir     bilgi

kaynağıdır

– Objektiftir

– Yeni iŞler için iyi bir görev bilgisi kaynağıdır

– Teknik dili anlaŞılamayabilir

– Materyaller eski olabilir

Konularında

uzman kiŞilerle görüŞme

– Eğitim ihtiyaçlarının ayrıntılarını ve sorunların

neden   ve   çözümlerini   açığa   çıkarmak   için

uygundur

– Zaman alıcıdır

– Analiz edilmesi zordur

– Beceri sahibi görüŞmeci gerektirir

Online

Teknoloji

(Yazılım)

– Objektiftir

– İŞin kesintiye uğratılmasını azaltır

– Sınırlı insan katılımını gerektirir

–     Yönetici       bilgiyi     eğitmekten        çok

cezalandırma için kullanabilir

–  MüŞterilerle  bilgisayarla  veya  telefonla etkileŞim      kurmayı       gerektiren       iŞlerle sınırlıdır

 

 

Yukarıda  belirtilen  ihtiyaç  belirleme  yöntemleri  bir  diğerinden  daha  iyi  olmadığından  genellikle  çoklu

yöntemler  kullanılmaktadır.  Yöntemler  bilgi  çeŞidine  göre  ve  bilginin  detay  seviyesine  göre  değiŞmektedir

(Noe, 2009, s. 93).

 

 

3.Adım: Temel Kaynaklardan Bilgi Toplama

 

 

Bu  adımda,  tanımlanan  eğitim  ihtiyacı  için  gerekli  olan  verilerin  toplanması  söz  konusudur.  KeŞif  süreci baŞladıktan  sonra  yukarıda  belirtilen  yöntemler  yardımıyla  veri  toplama  süreci  baŞlayacaktır.  Bu  aŞamada hem  soft  hem  hard  verilerden  yararlanılmalıdır.  Daha  objektif  ve  somut  verileri  kapsayan  hard  veriler kapsamında kayıtlı performans değerlendirme sonuçları, istatistikler ve araŞtırma raporları vb. kullanılır. Soft veriler  ise  daha  öznel  olup  bireysel  görüŞmelerden,  fikirlerden,  öngörülerden,  grup  tartıŞmalarından  ve gözlemlerden sağlanabilir (McArdle, 2010, s. 28).

 

 

4.Adım: Üst Yönetimin Onayını Alma

 

 

Elde edilen veriler sonucunda eğitim ihtiyacının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu ortaya koyan destek elde edilmiŞtir. Artık uygulamaya geçmek üzere üst yönetimin onayı alınmalıdır (McArdle, 2010, s. 31).

 

 

5.Adım: Bilgi, Beceri ve Tutum Düzeyinin Belirlenmesi

 

 

KeŞif aŞamasının son adımı bilgi, beceri ve tutum düzeyinin belirlenmesidir. Eğitim ihtiyaç analizi yaparken, sahip olunan bilgi, beceri ve tutumların araŞtırılması oldukça kritik bir önem arz etmektedir. Böylelikle eğitim programları  ile  söz  konusu  ihtiyaçların  giderilebileceği  hususunda  emin  olunabilir.  Örgütlerde  performans düzeyinde ihtiyaçlara neden olan faktörler Şunlardır (McArdle, 2010, s. 31-32):

Ø      İŞi  yerine  getirebilmek  için  gerekli  bilgi  ve  beceri  eksikliği:  ÇalıŞanlar  performans  hedeflerini gerçekleŞtirebilmek için gerekli olan iŞleri yapabilirler mi?

Ø      İŞe iliŞkin özel standartların eksikliği: ÇalıŞanlar kendilerinden beklenen performans hedeflerini

bilip anlayabilirler mi?

Ø      Geri bildirim eksikliği: ÇalıŞanlar performansları hakkında sürekli geri bildirim alabilirler mi?

 

Ø      Arzu edilen performansı göstermek için gerekli kaynakların eksikliği: ÇalıŞanlar iŞleri uygun bir

Şekilde yapabilmek için gerekli her Şeye sahip midir?

Buraya kadar eğitim ihtiyaç analiz süreci kapsamında gözlem ve keŞif aŞamaları açıklanmıŞtır. Bundan sonra analiz ve raporlama aŞamaları hakkında bilgi verilecektir.

 

 

3.3. Analiz aması

 

 

Bu  aŞamada  eğitim  faaliyetlerinin  üzerinde  durması  gereken  ihtiyaçlar  net  olarak  ortaya  konulur.  Analiz aŞaması yardımıyla incelemeler sonucunda elde edilecek bulguları sunma ve kaydetme imkanı veren araçlara sahip  olunacaktır.  Bu  aŞama  tamamlandığında  eğitim  ihtiyacının  türü  ve  buna  yönelik  en  uygun  çözümü belirleme imkanı kazanmak mümkündür. Dolayısıyla analiz aŞaması, eğitim ihtiyaç analiz sürecinin en kritik

aŞamasıdır (McArdle, 2010, s. 32).

 

 

 

Eğitim İhtiyacı

 

 

 

 

 

Örgütsel Analiz                                   KiŞi Analizi                                   Görev Analizi

 

 

 

 

İekil 3: Eğitim İhtiyaç Analiz Düzeyleri

 

 

Eğitim  ihtiyaç  analiz  kapsamında  örgütsel  analiz,  kiŞi  analizi  ve  görev  analizi  olmak  üzere  üç  düzey  söz konusudur. İekil 3‟de bu analizler gösterilmiŞtir (Sinha ve Sinha, 2009, s. 140). Pratikte örgütsel analiz, kiŞi analizi  ve  görev analizi  belli bir  sırayla  yapılmamakla  birlikte  örgütsel analiz, eğitim  faaliyetlerinin  örgütün stratejik amaçlarına uygun olup olmadığını belirleme ve örgütün eğitim faaliyetleri için gereken bütçe, zaman

ve  uzmanlığa  (eğitim  bağlamında)  sahip  olup  olmadığını  belirleme  ile  ilgili  olduğu  için  genellikle  önce yapılmaktadır.  İŞleri  ve  çalıŞma  ortamını  anlamadan  performans  yetersizliklerinin  bir  eğitim  sorunu  olup olmadığını anlamak kolay olmadığı için kiŞi analizi ve görev analizi genellikle aynı anda birlikte yapılmaktadır (Noe, 2009, s. 95).AŞağıda söz konusu üç analiz ile ilgili bilgiler sunulacaktır.

 

 

3.3.1. Örgütsel analiz

 

 

Örgütsel  ihtiyaç  analizi  örgüt  içinde  performansı  artırmak  için  eğitim  faaliyetleri  planlanması  muhtemel alanları ortaya koyan sistematik bir yaklaŞımı ifade etmektedir (Nemiro vd., 2008, s. 275). Örgütsel düzeyde yapılan   eğitim   ihtiyaç   analizleri   temel   olarak   stratejik   planlama   ile   örgütsel   ihtiyaç   ve   hedeflere odaklanmaktadır. Bu analizler örgüt içi prosedür, politika, güçlü ve zayıf yönleri kapsayan örgüt içi analiz ve bunun yanında fırsat ve tehditleri kapsayan örgüt dıŞının analiz edilmesi ile baŞlamaktadır. BaŞarılı bir örgüt analizi yapabilmek için insan kaynakları departmanının stratejik planlama çalıŞmaları içinde olması oldukça önemlidir. Böylelikle insan kaynakları departmanı, çalıŞanların gelecekte ihtiyaç duyabileceği bilgi, beceri ve yetenekleri elde edebileceği stratejiler geliŞtirmesinde katkıda bulunur (Sinha ve Sinha, 2009, s. 140-141). Stratejik  plan  çerçevesinde  geliŞtirilen  hedef  ve  stratejiler  doğrultusunda,  çalıŞanların  yeni  iŞ  süreçlerine uyum sağlayabilmesi için ihtiyaç duyulacak bilgiler tespit edilebilmekte, dolayısıyla örgütler henüz stratejileri uygulamadan,  çalıŞanlarının  eğitim  ihtiyaçlarını  belirleyerek,  gerekli  önlemleri  alabilmektedir.  Bu  nedenle

 

örgütsel analize, örgütün misyonu, amaçları, örgütsel planları ve insan kaynakları planlarının incelenmesiyle baŞlanmalıdır. Örgütsel ihtiyaç analizi, örgütün hedefleri ve kaynakları ve bu kaynakların örgütsel hedeflerle nasıl iliŞkilendirildiği konularındaki incelemeleri içermektedir (Güzel, 2005, s. 109).

Örgütsel  analiz  örgütün  ihtiyaç  duyduğu  eğitim  alanlarını  ve  hangi  KOŞULlar  altında  eğitim  faaliyetlerinin gerçekleŞtirileceğini  ortaya  koymak  amacıyla  yapılmaktadır.  Örgütsel  analiz  sayesinde,  örgüt  ve  yapılan iŞlerde  değiŞimler  yaŞanırken,  çalıŞanların  gelecekte  ihtiyaç  duyacağı  bilgi,  beceri  ve  yetenekler  tespit edilebilir (Cekada, 2010, s. 29). Örgütsel düzeyde ayrıca örgüt iklimini de incelemek gerekmektedir. Örgüt iklimi,  örgütteki  değerler  sistemi  veya  örgüt  üyelerinin  duygu  ve  tutumlarıdır.  Eğitim  ve  geliŞtirme programları,  örgütte  mevcut  davranıŞ  kalıplarının  sürdürülmesi  için  kullanılabileceği  gibi  davranıŞların değiŞtirilmesine  yönelik  de  olabilmektedir  (Yüksel,  2000,  s.  203).  Bu  kapsamda  etkin  bir  örgütsel  analiz, örgütün iŞ stratejilerine eğitim programlarının uygunluğunu, eğitim için ne kadar kaynak ayrıldığını ve eğitim aktiviteleri için üst yönetimin desteğini içermektedir (Noe, 2009, s. 88).

Örgütsel analiz yapılmasında temel olarak Şu soruya cevap aranmalıdır: Eğitim, çalıŞanların davranıŞlarında örgüt  amaçlarına  katkıda  bulunacak  değiŞimler  yaratacak  mıdır?  Ancak  burada  önemli  olan  bir  nokta  ise, örgüt içindeki her bir sorunun eğitim eksikliğinden kaynaklanamayacağı ve her verimli olmayan çalıŞmanın eğitimle iliŞkilendirilemeyeceğidir. YanlıŞ malzeme kullanımı, verimli olmayan çalıŞma yöntemleri, düŞük ücret gibi  eğitim  dıŞı  faktörler  de  bazı  sorunların kaynağında  yatan nedenler  olabilmektedir.  Bu gibi  durumlarda spesifik olarak yeni malzeme edinme, doğru yöntemler uygulama veya ücretleri yükseltme yoluyla sorunlar giderilmelidir.  Dolayısıyla  örgüt  içi  her  sorunda  eğitim  uygulamalarından  yararlanma  yoluna  gitmektense, örgüt   analizini   de   kullanarak   sorunun   temel   kaynağını   bulmak   ve   buna   yönelik   çözüm   üretmek gerekmektedir.  Bunun  yanında  örgüt  analizi  yapılmadığı  takdirde,  yürütülen  eğitim  programları  örgütün hedefleri ile birebir örtüŞmeyeceğinden örgütün yararına olmayan eğitimler gereksiz zaman ve para israfına neden  olacaktır.  Bu  bakımdan  örgüt  analizi,  eğitim  ihtiyaç  analizi  kapsamında  oldukça  önemli  bir  analizi kapsamaktadır (Çınar, 2011, s. 6).

 

 

3.3.2. Görev analizi

 

 

Örgütsel   düzeyde   eğitim   ihtiyaç   analizi   yapılarak   örgütteki   performans   düŞüklüğünün   nedenleri   ve performansın düŞük olduğu alanlar belirlenmektedir. Örgütsel düzeyde yapılan analizden sonra, eğitim ihtiyaç analizinin ikinci aŞaması olan görev analizi gelmektedir (İencan ve ErdoğmuŞ, 2001, s. 57). Görev analizi her

bir görevin gerektirdiği bilgi ve beceri düzeyinin belirlenmesi ve bunların çalıŞanın gösterdiği mevcut bilgi ve

beceri  düzeyi  karŞılaŞtırılmasını  kapsamaktadır.  Söz  konusu  bu  iki  durum  arasındaki  fark,  eğitim  ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır (Cekada, 2010, s. 30). Eğer görev düzeyinde analiz yapılmadan her bir görevdeki tüm çalıŞanlar  eğitim  programlarına  dâhil  edildiğinde,  gereksiz  zaman,  para  ve  çaba  harcanmıŞ  olur,  gereksiz gördükleri  eğitim  programlarına  katılan  çalıŞanların  moralleri  bozulur  ve  kendilerine  karŞı  güvenleri  azalır. Dolayısıyla  bu  tür  olumsuz  durumların  ortaya  çıkmaması  için  iŞ  analizi  ve  tanımlarının  yapılması  ve  iŞ özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalıŞmalar sonucunda her bir görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetenekler  ortaya  koyulmaktadır  (Güzel,  2005,  s.  110).  İŞ  analizi  sonucunda,  bir  iŞin  nasıl  yapılacağını gösteren iŞ tanımı ve o iŞi yapacak kiŞide olması gereken özellikleri gösteren iŞ gerekleri belirlenmektedir. İŞ analizi,  iŞlerin  nasıl  yapılacağını  gösterdiğinden,  mevcut  performansın  olması  gereken  performanstan  ne kadar  farklı  olduğunu  ortaya  koymaya  yardımcı  olmaktadır.  Böylelikle  arzulanan  performans  düzeyi  ve çalıŞanların iŞlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli bilgi ve beceriler hakkında ihtiyaç duyulan enformasyon sağlanmıŞ  olur  (Gürüz  ve  Yaylacı,  2004,  s.  167).  Etkin  bir  görev  analizi  Şu  konuları  içermelidir  (Brown,

2002‟den akt. Cekada, 2010, s. 30):

 

     Yerine getirilmesi gereken görevler

Görevler yerine getirilirken içinde bulunulan KOŞULlar

Hangi sıklıkta ve zamanlarda görevlerin yapıldığı

Niteliksel ve niceliksel bağlamda gerekli performans düzeyi

Görevleri yerine getirebilmek için gerekli bilgi ve beceri

Söz konusu bu becerilerin en iyi nerede ve nasıl kullanılacağı olarak sıralanabilir.

Görev analizi çalıŞanlar tarafından yerine getirilen görevler ve bu görevleri tamamlamak için gerekli olan bilgi, beceri  ve  yeteneklerin  dâhil  olduğu  görev  faaliyetlerinin  tanımlanmasıdır  (Noe,  2009,  s.  112).  Özellikle görevlerin envanterinin çıkarılması ve kritik olay yöntemlerinin kullanılması görev analizinde oldukça faydalı olacaktır. Görev envanterleri ilgili görev kapsamında yapılması gereken küçük detayları belirtirken, kritik olay yöntemi yardımıyla doğru ve etkin bir Şekilde yerine getirilmeyen görevler tespit edilebilir (Sarma, 2009, s.

127).  Günümüzde  iŞler  oldukça  dinamik  bir  kimlik  taŞımaktadır  ve  sürekli  bir  değiŞim  söz  konusudur.

ÇalıŞanların söz konusu bu değiŞimlere karŞı hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda iŞ analizi yapan insan kaynağı uzmanları, iŞ analizleri, tanımları, performans standartları vb yöntemler ile gelecekte gerekecek görevler  yanında  mevcut  durumda  yapılması  gereken  görevler  hakkında  da  bilgi  sağlamaktadır.  Bu  bilgi doğrultusunda  eğitim  ihtiyaç analizi  görev düzeyinde  yerine  getirilmiŞ olur  (Sinha  ve  Sinha,  2009, s.  142-

143).

 

 

3.3.3. KiŞi analizi

 

 

Bireysel bağlamda kiŞi düzeyinde yapılan eğitim ihtiyaç analizi örgüt içindeki her bir bireyi kapsamaktadır. Bu düzeyde, yapılan analizler sonucunda örgüt herhangi bir çalıŞanın performansının beklenen düzeyde mi yoksa beklentilerin altında mı olduğunu araŞtırır. Yapılan çalıŞmalar sonucunda beklenen performans ile gerçekleŞen performans arasındaki açıklık eğitim ihtiyacını ortaya koymaktadır (Sinha ve Sinha, 2010, s. 143). Dolayısıyla çalıŞanların  iŞlerini  nasıl  ve  ne  ölçüde  gerçekleŞtirdikleri  ile  ilgilidir.  KiŞi  analizini  diğer  iki  analizden  ayıran temel nokta, yapılan iŞten çok bireyi değerlendirmeyi konu almasıdır (Gürüz ve Yaylacı, 2004, s. 167-168). ÇalıŞanlardan anket, görüŞme, test yapma, gözlem ve performans değerlendirme sonuçları gibi yöntemlerle veriler toplanabilir (Cekada, 2010, s. 30). Bu analiz sonucunda çalıŞanların bilgi, beceri ve yeteneklerinin ne düzeyde olduğu ve hangi çalıŞanların eğitim alması gerektiği belirlenebilir (Sarma, 2009, s. 127).

KiŞi  analizi,  (a)  performans  düŞüklüğünün  bilgi,  ustalık,  beceri  ya  da  yetenek  eksikliğinden  mi  yoksa motivasyon  veya  iŞ  dizaynı  probleminden  mi  kaynaklandığını,  (b)  kimin  eğitime  ihtiyacı  olduğunu,  (c) çalıŞanların bu görevleri tamamlayabilmeleri için planlanacak eğitimlerde ağrılık verilmesi gereken bilgi, beceri

ve  davranıŞların  belirlenmesini  içermektedir  (Noe,  2009,  s.  89).  Özellikle  bu  analizin  amacına  tam  olarak

hizmet edebilmesi için çalıŞanların üstlerine, birim amirlerine, ustabaŞlarına, süpervizörlerine ve departman yöneticilerine  büyük  görev  düŞmektedir.  Söz  konusu  üstler,  çalıŞanların  gün  içindeki  performanslarını  net olarak gözlemleyebilir ve onlarla iletiŞime geçerek eğitim ihtiyacının belirlenmesini daha kolay ve doğru bir Şekilde sağlayabilirler. Bu nedenle özellikle kiŞi analizinde üstler çok önemli bir pay almaktadır (Mohiadeen,

2010, s. 207; Padel ve Rana, 2007, s. 91). Ayrıca kiŞi düzeyinde yapılan analizde, daha çok çalıŞanın mevcut performansı üzerinde durulmaktadır. Bu önemli olmakla birlikte eğitim ihtiyaç analizi yapmadan önce kiŞilerin sahip  oldukları  değerler  ve  ihtiyaçlarının  da  incelenmesi  gerekmektedir.  ÇalıŞanlar  yaptıkları  iŞlerin,  sahip oldukları değer, hedef ve beklentileri ile uyumlu olmasını beklemektedir. Bunu gerçekleŞtiren örgütler baŞarıyı daha kolay ve hızlı bir Şekilde yakalayacaktır. Farklı değerlere, ihtiyaçlara, beklentilere, kariyer planlarına ve gelecek  planlarına  sahip  olan,  çok  farklı  yapıda  çalıŞan  bulunmaktadır.  KiŞinin  “ben  ne  için  çalıŞıyorum”,

“mesleğimden  ve  hayattan  ne  bekliyorum”  gibi  sorulara  verdiği  cevaplar  o  kiŞinin  mesleki  değerlerini

 

yansıtmaktadır. Yaratıcı olma, lider olma, rekabetçi olma vb. değerlere sahip  olan çalıŞanlar, bu değerlere uygun  bir  iŞte  çalıŞmayı  ve  gelecekte  bu  değerlerini  kapsayan  hedeflerini  gerçekleŞtirmek  istemektedir. Dolayısıyla çalıŞanlar eğitim programlarına dahil edilmeden önce yaptıkları iŞ ile değerleri arasında herhangi

bir uyum problemi olup olmadığına bakılmalıdır (Çınar, 2011, s. 10).

Görüldüğü  üzere  eğitim  ihtiyaç  analizi  sürecinin  en  önemli  ve  kapsamlı  aŞaması  analiz  aŞamasıdır.  Analiz aŞaması sonucunda elde edilen veriler ıŞığında eğitim programları tasarlanmaktadır.

Analiz aŞamasının sonunda elde edilen veri ve bulguların pareto diyagramları, grafikler vb. yöntemlerle uygun

bir   Şekilde   sunulması   da   ayrıca   önemlidir.   Bu   bağlamda   verilerin   doğru   bir   Şekilde   tasnif   edilip, gruplandırılması ve sunulmasına dikkat edilmelidir. En uygun sunum Şekline karar verildikten sonra bir diğer adımda  eğiticilerin  seçimi  yapılmalıdır.  Örgüt  eğitim  önceliklerini  belirledikten  sonra  bu  eğitim  ihtiyacını karŞılayacak  en  iyi  yolun  belirlenmesi  gerekmektedir.  Buna  örnek  olarak  örgüt  kendi  insan  kaynakları departmanından yardım almak suretiyle hizmet-içi eğitimler düzenleyebilir, örgüt dıŞından konusunda uzman eğiticiler   temin  edebilir,   örgüt   dıŞındaki   eğitim   kurumlarının  eğitim   programlarını  kullanabilir,   eğitim programları satın alarak bu yolla eğitim faaliyetlerini yerine getirebilir. Bu aŞamanın son adımında ise tüm veriler ıŞığında uygun olabilecek örnek bir eğitim modülünün tasarlanması söz konusudur (McArdle, 2010, s.

40-46).

 

 

3.4. Raporlama AŞaması

 

 

Eğitim  ihtiyaç  analiz  sürecinin  son  aŞamasında  tüm  süreç  içinde  uygulanan  adımlar  sonunda  elde  edilen bulguların  bir  rapor  olarak  sunumu  yapılmalıdır.  Bu  sayede  sunulan  rapor  ile  neleri  araŞtırdığınızı  ve incelediğinizi, hangi ihtiyaçların önemli ve öncelikli olduğunu, önerilen çözüm yollarının ne olduğu, değiŞime nasıl  uyum  sağlanacağı,  tüm  bunlara  yönelik  eğitim  faaliyetlerinin  etkinliği  gibi  konularda  üst  yönetime detaylı bilgi verme imkanı sağlanacaktır. Bu aŞamada hem sözlü hem de yazılı sunumlar yapmak gereklidir.

Bu  sayede  üst  yönetimin  yapılan  çalıŞmalar  sonucunda  sunulan  çözüm  önerilerini  uygulama  ve  eğitim programlarını kullanma konusunda desteği alınabilir. Eğitim programlarının etkin bir Şekilde yürütülmesinde

en kritik nokta üst yönetimin desteğidir. Bu destek, yönetimin eğitim konusundaki ciddiyetini ve çalıŞanlarına

verdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır (McArdle, 2010, s. 47-52).

Incoming search terms:

  • eğitim ihtiyaç analizi nasıl yapılır (46)
  • eğitim ihtiyaç analizi formu (20)
  • eğitim ihtiyaç analizi (16)
  • eğitim analizi nasıl yapılır (12)
  • content (4)
  • ihtiyaç analizi belirleme (1)
  • eğitim ihtiyaçları analizi (1)
  • eğitim ihtiyacı belirlerken sorular (1)
  • eğitim ihtiyaç analiziNİN MALİYETİ (1)
  • ihtiyaç duyduğunuz eğitim konusu (1)
Etiketlenmiş , , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>