DanıŞmanlık GörüŞmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Tutum ve DavranıŞlar

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

5.DanıŞmanlık GörüŞmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Tutum ve DavranıŞlar

 

 

İŞ  ve  meslek  danıŞmanlığı  görüŞmesinin  baŞarısı  için  danıŞman  bazı  noktalara  dikkat  etmelidir.  GörüŞme sırasında; danıŞanın gerçekçi olarak kendisini değerlendirmesini ve  danıŞanın karar  vermesini sağlamalıdır. DanıŞmanlık  görüŞmesinde  hedef  belirlerken  hedeflerin;  açık,  spesifik,  ölçülebilir,  gerçekçi,  ulaŞılabilir, danıŞanın değerleri ile uyumlu, içsel ve zaman planı yapılmıŞ olmalıdır.

DanıŞmanlık  görüŞmelerinin  profesyonelce  yürütülebilmesi  için,  danıŞmanların  görüŞme  sürecinde  aŞağıda

belirtilen tutum ve davranıŞları sergilemeleri tavsiye edilmektedir (İŞKUR, 2008, s. 9-10):

 

1.     DanıŞanı  dinlemek,  konuŞmasına  izin  vermek,  dinlediğimizi  hissettirmek,  itiraz  ve  eleŞtiri geldiğinde heyecanlanmamak ve kızmamak gerekir. DanıŞanı dinlemek, danıŞan hakkında bilgi edinmemizi sağladığı gibi kızgınlığını ve endiŞelerini yok eder.

2.     DanıŞana  karŞı  ön  yargılı  olmamak,  anlayıŞlı  ve  ilgili  olmak,  hoŞgörü  göstermek,  olası  bir gerginlik  karŞısında  soğukkanlı  davranmak,  danıŞanın  olumsuz  tepkisini  kiŞiselleŞtirmemek gerekir. Böylece destek ve anlayıŞ bekleyen danıŞanın bu beklentisi karŞılanmıŞ olur.

3.     DanıŞanın  her  söylediğini  ve  sağlıksız  değerlendirmelerini  onaylamamak,  gerçekçi  olmayan beklentilerini desteklememek gerekir. Aksi halde danıŞanın gerçekçi olması sağlanamaz.

4.     DanıŞana  konuyla  ilgili  açık  uçlu  sorular  sormak  tercih  edilmeli,  sorular  danıŞanın  anlayacağı Şekilde  ifade  edilmeli,  ortamı  gerginleŞtirecek  sorular  sorulmamalı.  GörüŞme  sırasında  uygun soruların sorulması süreci iyi yönlendirmeyi ve kontrol altında tutmayı sağlar.

5.     DanıŞmanlık  sürecinin  tıkandığı  noktada;  görüŞmeyi  karŞılıklı  anlaŞarak  sonlandırmaya  çaba gösterilmesi,  baŞka  bir  danıŞman  ile  görüŞmesinin  teklif  edilmesi  (karŞılıklı  onay  gerekli), uzmanlık  alanınıza  girmeyen  konularda  ilgili  kiŞilere  yönlendirilmesi,  baŞka  bir  güne  randevu verilmesi (karŞılıklı onay gerekli) gibi yollar kullanılmalı. Bu seçenekler o anki gerginliği yok eder,

bir sonraki görüŞmenin daha sağlıklı olmasını sağlar.

6.     DanıŞmanın gerçekçi olması, danıŞanın sorularına tam ve doğru cevaplar verilmesi, cevabından emin  olunmayan  soruları  not  alarak  daha  sonra  cevap  verileceğinin  belirtilmesi,  kurumca ve/veya danıŞan tarafından gerçekleŞtirilemeyecek vaatlerde bulunulmaması gerekir. Aksi halde

bu davranıŞ danıŞanın beklentilerini artıracaktır.

7.     Karar  verme  süreçlerine  danıŞanın  katılması,  süreçte  izlenecek  yolun  karŞılıklı  belirlenmesi, danıŞana üzerinde anlaŞmaya varılan konuların teyit ettirilmesi gerekir. Bu yaklaŞım danıŞanın sürece aktif katılımını sağlayacaktır.

Incoming search terms:

  • iş ve meslek danışmanının görüşme öncesinde dikkat etmesi gerekenler (26)
  • danisan ile danisman gorusmesinde nelere dikkat edilmeli (2)
  • iş ve meslek danışmanı en geç kaç gün içerisinde danışana randevu verir (1)
  • iş ve meslek danışmanının görüşme öncesinde dikkat etmesi gereken hususlar (1)
Etiket(ler): , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir