Danışmanlık Hizmeti için Belediyelerler ile Protokol İmzalandı

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


 

 

 

İşte Protokolün içeriği:

İŞKUR HİZMETLERİNİN SUNUMUNA İLİŞKİN PROTOKOL

1.  TARAFLAR:

Bu protokolde taraflar; Türkiye İş Kurumu ………..İl Müdürlüğü ve …………….. Beledi-
ye Başkanlığı olup, bu protokol aşağıda belirtilen koşullarda taraflarca kabul edilmiş-
tir.

2.  TANIMLAR VE KISALTMALAR:

İŞKUR                      : Türkiye İş Kurumunu,
İl Müdürlüğü             : Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerini,
Belediye Başkanlığı : ……………. Belediye Başkanlığını,
e-İŞKUR                : Türkiye İş Kurumunun hizmetlerinin elektronik ortamda sunmak
üzere kullandığı yazılım programını,
Mevzuat                 :  İŞKUR hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla belirlenen usul ve
esasları, İfade eder.

3.  AMAÇ:

İŞKUR hizmetlerinden yararlanmak amacıyla başvuranlara bu protokolün 5/B mad-
desinde belirtilen hizmetlerin Belediye nezdinde sunulmasıdır.

4.  KAPSAM:

Bu protokol yukarıdaki amaca ulaşmak için …….. Belediye ile  ……….  İl Müdürlüğü
arasındaki görev, yetki ve sorumlulukları kapsar.

5.  SORUMLULUKLAR:

A-)  ……… İl Müdürlüğü:

Görevlendirilen belediye personeline B bendinde belirtilen görevleri yerine getirebil-
meleri için e-İŞKUR yazılım programını kullanmak amacıyla eğitmek, yetkilendirmek,
teknik destek ve danışmanlık hizmeti vermek

Talep ve grup oluşması halinde belediyenin hizmet alanındaki işsiz vatandaşlara iş
arama becerileri, iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunmak,

Belediye personeli için ekte yer alan görev tanımını vermek.

B-) ……….. Belediyesi:

e-İŞKUR portalı üzerinden:

İş arayanların kaydını almak ve güncellemek,

İş arayanın profiline uygun açık işleri sorgulamak,
İş başvurusunu almak ve başvurularını takip etmek,

İşsizlik Sigortası başvurusu talep dilekçesini sisteme kayıt etmek ve talep dilekçesi ile
ödeme planını sorgulamak,

İşgücü uyum programlarına başvuru yapmak ve takip etmek,

Özel sektör işvereninin işgücü talebini almak ve sonuçlandırmak,

İşlemleri yapacak uygun çalışma ortamı, en az orta öğretim mezunu yeterli sayıda
kadrolu personel ve sunulacak hizmete münhasır olmak üzere internet bağlantısı
olan bilgisayar temin etmek,

Görevlendirilen personelden, altıncı maddede belirtilen  kurallara uyacağına dair ta-
ahhütname alarak Kuruma vermek.

Bu hizmetlerin yürütülmesinde Belediye ve görevlendirdiği personel hizmet sunulan
taraflardan her ne ad altında olursa olsun ücret ve menfaat talep edemez.

6.  ALINAN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ:

İş arayanlardan ve işverenlerden alınan bilgiler, Kurum hizmetlerinin dışında hiçbir
amaç için kullanılamaz.

Kanunen yetkili kılınan makamların talimatı ile bilgi verilmesi bu hükmün istisnasıdır.

7.  PROTOKOLÜN SÜRESİ VE FESİH:

İş bu protokol imza tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerlidir. Taraflar protokolün
sona erme tarihinden en az bir (1) ay önce feshi ihbarda bulunmadıkları takdirde pro-
tokol aynı şartlarla bir yıl daha uzamış sayılır. Taraflar bir (1) ay önceden feshi ihbar-
da bulunmak kaydıyla tek taraflı olarak protokolü fesih hakkına sahiptirler.

8.  DELİL SÖZLEŞMESİ

İş bu protokolün uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafta,  İŞKUR’un kayıtları
Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunun 287. Maddesi ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu
Kanununun 22. maddesi uyarınca geçerli ve bağlayıcı kesin delil olacaktır.

9.  İHTİLAFLARIN HALLİ:
İş bu protokolün yorumlanmasından ve uygulamasından doğan ihtilaflar taraflar ara-
sında görüşmeler yoluyla çözümlenecektir.

10.  YÜRÜRLÜK TARİHİ

İş bu protokol taraflarca karşılıklı olarak imzalanmasını müteakip yürürlüğe girecektir.

11.  METİN VE İMZA:

11  maddeden oluşan iş bu protokol taraflarca ………………..  tarihinde 3 (üç) nüsha
olarak tanzim ve imza edilmiştir.

TÜRKİYE İŞ KURUMU                            ……………..
….. İL MÜDÜRLÜĞÜ        BELEDİYE BAŞKANLIĞI
………….. BELEDİYESİ PERSONELİ GÖREV TANIMI

Adı, Soyadı
Unvanı
TC Kimlik No
Sicil No
Tel
Faks
e-posta
GSM

E-İŞKUR üzerinden:

9  İş arayanların kaydını almak ve güncellemek,

9  İş arayanın profiline uygun açık işleri sorgulamak,

9  İş başvurusunu almak ve başvurularını takip etmek,

9  İşsizlik Sigortası başvurusu talep dilekçesini sisteme kayıt etmek ve talep
dilekçesi ile ödeme planını sorgulamak,

9  İşgücü uyum programlarına başvuru yapmak ve takip etmek,

9 Özel sektör işvereninin işgücü talebini almak ve sonuçlandırmak.

Görevlendiren Belediye Birim Amiri
Adı, Soyadı

İmza, Tarih

TAAHHÜTNAME

Türkiye  İş Kurumu ile belediyemiz arasında yapılan “İŞKUR
HİZMETLERİNİN SUNUMUNA  İLİŞKİN PROTOKOL” kapsamında iş arayan ve
işverenlerden aldığım bilgileri,  İŞKUR hizmetleri ile kanunen yetkili kılınan
makamların istekleri dışında hiçbir amaç için kullanmayacağımı, yine bu
kapsamda yapacağım çalışmalarda herhangi bir menfaat sağlamayacağımı,
başkalarının menfaatini gözetmeyeceğimi ve tarafsızlık ilkesine uygun olarak
hareket edeceğimi beyan ve taahhüt ederim.  …./…./20…

Adı Soyadı
İmza

Incoming search terms:

  • iş ve meslek danışmanlığı protokolü (1)
  • Leylaavkanlr ilfan kantekin (1)
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Danışmanlık Hizmeti için Belediyelerler ile Protokol İmzalandı için 1 cevap

  1. efsun diyorki:

    belediyeler sözleşmeli iş ve meslek danışmanı çalıştırabilirmi lütfen bu konuda bilgisi olan varsa yardım bekliyorum.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir