Çevre Sorunları

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


3. Çevre Sorunları

 

 

Ülkelerin sahip oldukları zenginliğin, ekonomik ve sosyal refahın kaynağını sermaye, teknoloji ve ekonomik geliŞmiŞlik  düzeyi  yanında  iklimsel  ve  meteorolojik  KOŞULlar,  su  potansiyeli  ve  diğer  rezerv  potansiyeller, ormanları ve flora-faunası ile bütünleŞen biyolojik ve ekolojik kaynakları, sulak arazileri, çayır mera, tarım alanları ve tarımsal üretim potansiyeli ile diğer toprak kaynakları oluŞturmaktadır(Çiçek, 2006, s. 11).

DıŞ etkilerin olmadığı çevre kendi devamlılığını sağlayabilme becerisine sahiptir. Çevrenin etken ve edilgen unsurunu  oluŞturan  insanın,  çeŞitli  nedenlerle  ve  çeŞitli  araçlarla  doğal  çevre  iliŞkilerini  bozacak  Şekilde etkinliklerde  bulunması,  parçası  olduğumuz  ekolojik  sistemin  ve  çevrenin  bozulmasına,  yaŞam  kalitesinin düŞmesine neden olabilmektedir.

İnsanlık  baŞlangıcından  bu  yana  çevreyi  değiŞtirerek  yaŞamını  idame  ettirmektedir.  Bir  diğer  anlatımla insanlığın varoluŞu ve  ilerlemesi doğal zenginliklerin  kullanılmasıyla  mümkün olabilmiŞtir. İnsanoğlu  doğal zenginliklerin kullanımı sonucu, var olan doğal çevrenin yanında yapay bir çevre oluŞturmuŞtur(Ertürk, 1994,

s.   34).   Bu   yapay   çevrenin   oluŞturulması   sırasında,   doğal   kaynaklara   yapılan   müdahaleler   sonucu yenilenemez  kaynakların  tüketilmesi,  yenilenebilir  kaynakların  tahribi  ve  fiziksel  çevrenin  kirlenmesi  gibi insan  sağlığını  ve  geleceğini  tehdit  eden  sorunlar  ortaya  çıkmaktadır.  Bu  anlamda  çevre  sorunları  yapay çevresini  oluŞturmaya  çalıŞan  insanın,  doğal  çevre  üzerinde  yarattığı  tüm  olumsuz  etkiler  ile  doğal kaynakların  aŞırı  ve  yanlıŞ  kullanımı,  doğal  çevrenin  tahribi  ve  yapay  çevrenin  sağlık  KOŞULlarına  uygun olmayıŞı nedeniyle ortaya çıkan sorunlar olarak tanımlanabilmektedir(Ertürk, 1994, s. 33-35)

19. yüzyılda baŞlayan ve hızla geliŞen sanayileŞme, insan ve doğa arasında var olan dengenin bozulmasına neden  olmuŞtur.  SanayileŞme  ile  birlikte  kitle  üretim  teknikleri  ile  ortaya  çıkan  teknolojik  geliŞmeler, ekonomik ve sosyal hayatta önemli değiŞiklikleri beraberinde getirmiŞtir. Bu ekonomik ve sosyal dönüŞüm aynı zamanda çevre kirliliğinin nedenlerinden biri olmuŞtur. Söz konusu dönüŞüm sırasında çevresel faktörler göz ardı edilmiŞ ve yaŞanan dönüŞüm çevre kirliliğinin en önemli nedenlerinden biri haline gelmiŞtir (İsbir ve Açma, 2005, s. 174).

Etiket(ler): , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir