Çevre Kirliliğinin Türleri-Çevre Sorunlarının Etkileri-Çevreyi Koruma Çabaları

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

5. Çevre Kirliliğinin Türleri

 

 

Çevre kirliliği çeŞitleri genel olarak; hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve görüntü kirliliği olarak sınıflandırılır. Çevre kirlilikleri doğaya zarar vererek doğrudan veya dolaylı olarak, doğada yaŞamını sürdüren tüm  canlıların zarar  görmesine  neden olmaktadır.  Günümüzde  görüntü  kirliliği  ve  ıŞık kirliliği  de çevre  kirlilikleri  olarak  karŞımıza  çıkmakta,  bu  çevresel  kirlilikler  yine  insanlar  tarafından  oluŞturularak, insanların   ve   diğer   canlıların   zarar   görmesine   neden   olmaktadır.   Çevrenin   kirlenmesi,   ekosistemin dengelerini bozarak iklimsel değiŞikliklere sebep olmaktadır (www.cevreonline.com).

Ekolojik sistem  içerisinde  ortaya  çıkan herhangi bir  bozulmanın, ekolojik sistemi  oluŞturan diğer  unsurları etkilemesi bakımından çevre kirlenmesi bir bütünlük oluŞturmaktadır ve her kirlenme bir diğeriyle iliŞkilidir.

Bu anlamda ortaya çıkan kirlenmeler oluŞum biçimlerine göre aŞağıdaki Şekilde sıralanabilmektedir (Ertürk,

1994, s. 48):

–        Hava kirlenmesi

–        Su kirlenmesi

–        Deniz kirlenmesi

–        Toprak kirlenmesi

 

–        Bitki kirlenmesi

–        Katı atık kirlenmesi

–        Nükleer kirlenme

–        Gürültü kirlenmesi

 

 

Hava Kirliliği: Modern yaŞantımızın bir sonucu olan hava kirlenmesi, atmosferde toz, gaz, is, duman, koku

ve  buhar  Şeklinde  olan  kirleticilerin  insana,  diğer  canlılara  ve  eŞyaya  zarar  verecek  Şekilde  yükselmesi  ile havanın doğal bileŞimindeki gaz konsantrasyonundaki değiŞmeden meydana gelir (MEB, 2006, s. 24).

Su Kirliliği: En genel anlamıyla su kirlenmesi, su ortamının doğal dengesinin mineral oranı, tat, berraklık, asılı partikülleri  açısından  bozulması Şeklinde  tanımlanabilir.  Kısaca,  suya  karıŞan maddeler  suların  fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiŞtirerek su kirliliği diye adlandırılan olayı ortaya çıkarır (MEB, 2006, s.

39).

Toprak  Kirliliği:  Toprak  kirliliği  üretim,  sanayileŞme,  kentleŞme,  madencilik,  kentleŞme  gibi  nedenlerle toprağa   yapılan   müdahaleler   sonucunda   toprağın   fiziksel,   kimyasal,   biyolojik   ve   jeolojik   yapısının bozulmasıdır (Ertürk, 1994, s. 55).

Gürültü  Kirliliği:  İnsanlarda  sağlık  ve  huzur  bakımından  geçici  bir  zaman  için  veya  sürekli  olarak  zarar meydana  getiren seslerdir.  “HoŞa  gitmeyen, rahatsız  edici duygular  uyandıran bir  akustik olgu veya  arzu edilmeyen sesler topluluğu” Şeklinde de tanımlanmaktadır (Çepel, 2011, s. 2).

Görüntü Kirliliği: Fizik, çevre ve insanla ilgili eŞyanın, insan eliyle doğal çevre ve insan tabiatıyla uyumsuz

ve sağlıklı insanları rahatsız edici hale getirilmesine denilmektedir (Bodur ve Küçük, 1994, s. 50).

Deniz  ve  Kıyı  Kirlenmesi:  Çevreye bırakılan kirletici atıkların, denizlere ulaŞmasıyla ortaya çıkmaktadır. Genel  olarak  çevreye  bırakılan  atıkların  nehirler  yoluyla  denizlere  ulaŞması,  deniz  kirliliğinin  en  temel nedenlerindendir (Ertürk, 1994, s. 54).

 

 

6. Çevre Sorunlarının Etkileri

 

 

Çevre sorunları sadece bu soruna yol açanları değil, aynı zamanda toplumu oluŞturan diğer bireyleri hatta tüm  ulusları  etkileyebilmektedir.  Dünyanın herhangi  bir  bölgesinde  çevre  sorunları  nedeniyle  ortaya  çıkan kirlilik,  türüne  göre  hava,  su  vb.  yollarla  ulusal  sınırları  aŞmakta,  hatta  krizlere  neden  olabilmektedir. Çernobil  ve  Japonya‟da   yaŞanan  nükleer  santral  kazaları  nedeniyle  ortaya   çıkan  krizler,  kirliliklerin ulaŞabilecekleri boyutlar konusunda önemli ipuçları niteliğindedir.

Çevre sorunlarının varlığı ve etkileri, artık tüm dünya ülkeleri tarafından kabul edilmektedir. Çevre sorunları globalleŞme ve doğal sürecin iŞlemesiyle bölgesel olmaktan çıkarak global bir sorun haline dönüŞmüŞtür.

 

 

7. Çevreyi Koruma Çabaları

 

 

Sanayi  devrimi  sonrasında  çevre  duyarlılığı  olmayan  kitle  üretim  tekniklerinin  ve  yoğun  teknolojinin kullanımıyla ortaya çıkan çevre kirliliği, son 50 yılda ve özellikle 1960‟lı yıllardan sonra baŞta ABD ve Japonya olmak  üzere  geliŞmiŞ  birçok  ülkede  önemli  boyutlara  ulaŞmıŞtır.  UlaŞılan  teknolojik  geliŞmiŞlik  sonucunda petrol, metal gibi hammaddelerin kullanıldığı ürünlerin üretimi ve tüketimi, önemli oranda çevre kirliliğine neden  olmuŞtur.  Teknolojik  geliŞmelerin  ortaya  çıkardığı  kirlenmenin  insanlığın  varoluŞunu  ve  gelecek nesilleri tehdit eder hale gelmesi, çevreye karŞı duyarlılığın artmasını sağlamıŞtır (İsbir ve Açma, 2005, s.

175).

 

1960‟lı  yıllarda  sanayileŞme  hızlanmıŞ  ve  bu  dönemde  “çevre”  kavramı  ortaya  çıkmıŞtır.  1970‟li  yıllarda kirletici  limitlerini  belirleyen  mevzuat  oluŞturulmuŞ  ve  90‟lı  yılların  baŞında  atıkların  azaltılması  ile  ilgili giriŞimler, çevre yönetiminin önemli unsurları haline gelmiŞtir (Cantürk, 2001, s. 36).

Incoming search terms:

  • çevre kirliliği türleri (20)
  • çevre kirliliği ile ilgili meslekler (12)
  • ışık kirliliği bir tür çevre kirliliğimidir (1)
Etiketlenmiş , , , .Yer işareti koy permalink.

One Response to Çevre Kirliliğinin Türleri-Çevre Sorunlarının Etkileri-Çevreyi Koruma Çabaları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>