Çevre Kirliliğinin Nedenleri

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

4. Çevre Kirliliğinin Nedenleri

 

 

Hızlı  nüfus  artıŞı  ve  daha  iyi  yaŞam  KOŞULları  sağlamak  üzere  üretimin  artırılması  çevre  kirliliğini  de beraberinde  getirmektedir  (Çiçek,  2006,  s.  92).  Son  yıllarda  teknoloji  ve  sanayinin  hızla  geliŞmesi,  çevre sorunlarının da artmasına sebep olmuŞtur. Artan nüfusla birlikte devreye giren altyapılar, faaliyete geçtikleri günde  bile  yetersiz  kalmaktadır.  Bu  plansız  endüstrileŞme  ve  sağlıksız  kentleŞme,  nükleer  denemeler, bölgesel savaŞlar, verimi artırmak amacıyla tarımda kimyasal maddelerin bilinçsizce kullanılmasıyla birlikte,

gerekli çevresel önlemler alınmadan ve arıtma tesisleri kurulmadan,  geri dönüŞüm alanları hazırlanmadan

 

yoğun  üretime  geçen  sanayi  tesisleri  veya  sanayi  bölgeleri;  çevre  kirliliğini  tehlikeli  boyutlara  çıkarmıŞtır

(www.cevreonline.com).

Çevre sorunlarının temel kaynaklarını madenler, su, hava, gıda maddeleri, oturulabilir alanlar, tarım alanları

ile  diğer  sınırlı  kaynaklar  üzerinde  talep  baskısı  yaratan  nüfus  artıŞı  ve  kentleŞme  oluŞturmaktadır.  Gıda gereksinimini  karŞılamak  amacıyla  çevrenin  yenilenme  kapasitesini  aŞacak  Şekilde;  toprak  üzerinde  aŞırı kimyasal madde kullanımı ya da doğal ortama bırakılan atıkların artması gibi nedenler çevre kirliliğine neden olmaktadır (İsbir ve Açma, 2005, s. 188).

Çevre  sorunları  insanlar  tarafından  gerçekleŞtirilen  birçok  aktiviteden  kaynaklanabilmektedir.  Ekolojik

sistemin bozulmasına neden olan kaynaklar arasında (www.cevreonline.com):

–     Göçler ve düzensiz ŞehirleŞme,

–     KiŞi baŞına kullanılan enerji, su, kağıt, kömür vb. artıŞı,

–     Ormanların tahribi, yangınlar ve erozyon,

–     AŞırı otlatma ve doğal bitki örtüsünün tahribi,

–     Konutlardaki  ve  iŞyerlerindeki  ısınmadan  kaynaklanan  (özellikle  kalitesiz  kömür  kullanımı)hava kirliliği,

–     Motorlu araçlar ve deniz araçları,

–     Maden, kireç, taŞ ve kum ocakları,

–     Gübre ve zirai mücadele ilaçları,

–     Atmosferik olaylar ve doğal afetler,

–     Kanalizasyon sularının arıtılmaksızın alıcı ortamlara verilmesi ve sulamada kullanılması,

–     Katı atıklar ve çöp,

–     Sulak alanların ve göllerin kurutulması,

–     Arazilerin yanlıŞ kullanımı,

–     Kaçak avlanma,

–     Televizyon, bilgisayar ile röntgen, tomografi vb. tıbbi cihazların yaygınlaŞması ile meydana gelen

radyasyon,

–     Endüstriyel ve kentsel kaynaklı gürültü gösterilebilmektedir.

 

Etiket(ler): , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir