Çevre Kanunu – 2872 Sayılı

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

11. Çevre Kanunu 2872 Sayılı

 

 

2872 sayılı Çevre Kanunu, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak üzere 1983 yılında Resmi Gazetede yayımlanmıŞtır. Söz konusu Kanun ile çevrenin korunmasına iliŞkin ayrıntılı düzenlemeler getirilmiŞtir. Çevre ile ilgili temel yasal düzenleme niteliği taŞıyan kanun, aynı zamanda bu alanda yararlanılması gereken temel belge niteliği taŞımaktadır.

Çevre Kanunu ile çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi konusunda kamu kurum/kuruluŞları ile toplumun

diğer  kesimlerinin  görevli  olması  ve  çevrenin  korunmasına  yönelik  faaliyetlerde  tüm  kesimlerin  iŞbirliği içerisinde çalıŞması, temel ilkeler arasında yer almıŞtır. Ayrıca Kanun; kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması,  giderilmesi  ve  çevrenin iyileŞtirilmesi  için  yapılan  harcamaların,  kirleten  veya  bozulmaya neden olan tarafından karŞılanması temel ilkeler arasında sayılmıŞtır.

Çevrenin  korunmasında  önemli  yükümlülükler  getiren  Kanun  ile  her  türlü  atık  ve  artığı,  çevreye  zarar verecek  Şekilde,  ilgili  yönetmeliklerde  belirlenen  standartlara  ve  yöntemlere  aykırı  olarak  doğrudan  ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taŞımak, uzaklaŞtırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaklanmıŞ;   kirlenme   ihtimalinin   bulunduğu   durumlarda   ilgililer   kirlenmeyi   önlemekle;   kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılınmıŞtır.

İlgili  mevzuat  çerçevesinde  çevreye  verilen  zararların  önlenmesi  amacıyla,  aykırı  fİŞller  bir  dizi  yaptırıma bağlanmıŞtır. Bu kapsamda idari para cezası, bina yıkımı, hapis cezası gibi yaptırımlar öngörülmüŞtür. Ayrıca Kanun  ile  sürdürülebilir  bir  çevre,  kirliliğinin  önlenmesi  ve  giderilmesine  iliŞkin  faaliyetler  için  teŞvik

uygulamaları da öngörülmüŞtür.

Etiketlenmiş , , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>