Çevre Hakkı

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

2. Çevre Hakkı

 

 

Sağlıklı  ve  nezih  bir  çevre  olmaksızın,  herhangi  bir  insanın  hakkından  gereği  gibi  faydalanması  mümkün değildir. Çevre hakkı; genel olarak insan hakları, sağlıklı ve temiz bir çevreye sahip olma hakkı ve nihayet müstakil olarak çevre hakkı Şeklindeki geliŞme seyrinin 3. basamağı olarak günümüzde ortaya çıkmıŞtır. En temel  hak  olan  yaŞama  hakkı  BirleŞmiŞ  Milletler  (BM)  İnsan  Hakları  Beyannamesinin  3.  maddesinin konusunu  teŞkil  eder.  YaŞama  hakkının  sağlanması  ise  çevrenin  korunmasına  bağlıdır.  Çünkü  çevreyi etkileyen Şeyler, insan hayatını da yakından ilgilendirmektedir. Üstelik yaŞama hakkı diğer insan haklarının kendisine bağlı olduğu bir haktır. Diğer bir ifade ile yaŞama hakkı temiz bir çevreye bağlı olduktan sonra, diğer insan hakları da öncelikle ona bağlıdır demektir (Bilgiç, 1993, s. 48).

Bugünün ve gelecek kuŞakların yaŞam kalitesini doğrudan etkileyen çevre 1982 Anayasasında, pozitif haklar

ya da isteme hakları olarak da ifade edilen ve devletten talep edilebilecek aynı zamanda da vatandaŞlara ödevler yükleyen Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler bölümünde güvence altına alınmıŞtır. Bu anlamda, Anayasanın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler bölümünde, “Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması” baŞlıklı 56. maddede “ Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaŞama hakkına sahiptir. Çevreyi geliŞtirmek, çevre  sağlığını  korumak  ve  çevre  kirlenmesini  önlemek  devletin  ve  vatandaŞların  ödevidir.”  hükmü  yer almaktadır.

Anayasada  yer  alan  hükümden  de  anlaŞılacağı  üzere  56.  madde  bir  taraftan  devlete,  diğer  taraftan

vatandaŞlara  çevreyi  koruma  konusunda  yükümlülük  getirmektedir.  Çevresel  sorunlar  içinde  bulunulan zamanın  yanı  sıra  geleceği  de  ilgilendirmektedir.  Dolayısıyla  anayasada  yer  alan  hüküm  doğrultusunda devlet kadar toplumu oluŞturan bireylere de, çevrenin korunması, gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi ve

bu konuda yükümlülük getirilmesi son derece önemlidir.

Ayrıca anayasanın çeŞitli maddelerinde çevre hakkıyla ilgili maddeler bulunmaktadır (Gürseler, 2008, s. 202-

204). Anayasanın;

–        KiŞinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığının korunmasını amaçlayan 17. maddesinde yer alan  “Herkes,  yaŞama,  maddi  ve  manevi  varlığını  koruma  ve  geliŞtirme  hakkına  sahiptir” hükmü,

–        YerleŞme  ve  seyahat  hürriyetini  güvence  altına  alan  23.  maddesinde  yer  alan  “Herkes, yerleŞme ve seyahat hürriyetine sahiptir. YerleŞme hürriyeti, suç iŞlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik  geliŞmeyi  sağlamak,  sağlıklı  ve  düzenli  kentleŞmeyi  gerçekleŞtirmek  ve  kamu mallarını korumak; …amacıyla sınırlanabilir” hükmü,

–        Mülkiyet  hakkını  düzenleyen  35.  maddesinde  yer  alan  “Herkes,  mülkiyet  ve  miras  haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir.” hükmü,

–        43. maddesinde kıyılardan yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetileceğinin belirtilmesi,

–        44. maddesinde devleti, toprağın verimli olarak iŞletilmesini korumak ve geliŞtirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemekle görevlendirmesi,

–        45‟.  maddesinde  tarım  arazileri  ile  çayır  ve  mera‟ların  amaç  dıŞı  kullanılmasını  ve  tahribini önleme görevinin de devlete verilmesi,

–        46.  maddesinde  kamulaŞtırılan  taŞınmazın  bedelinin  peŞin  ödenmesinin  istisnai  durumları

olarak; tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin

 

gerçekleŞtirilmesi,  yeni  ormanların  yetiŞtirilmesi,  kıyıların  korunması  ve  turizm  gibi  hususların gösterilmesi,

–        57.  maddesinde  devletin,  Şehirlerin  özelliklerini  ve  çevre  Şartlarını  gözeten  bir  planlama

çerçevesinde konut ihtiyacının karŞılamasının düzenlenmesi,

–        63.  maddesinde  devletin  tarih,  kültür  ve  tabiat  varlıklarının  ve  değerlerinin  korunmasında görevlendirilmesi,

–        169. maddesinde ormanları korumak ve geliŞtirmek üzere devlete yükümlülükler getiren özel düzenlemeler yapılması, çevrenin anayasal güvence altına alınması açısından önemlidir.

 

Etiketlenmiş , , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>