Bireysel Farklılıklar

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

3. Bireysel Farklılıklar

 

 

 

Cinsiyet, yaŞ, zeka, kiŞilik, biliŞsel stil, inanç, değer ve tutumlar, psikoloji yazınında incelenen ve araŞtırmalarda göz önünde bulundurulan temel bireysel farklılıklardır.

 

 

 

 

3.1. Cinsiyet

Bacanlı (2004), cinsiyet rolünü, kiŞinin içinde yaŞadığı toplumda kendi cinsine atfedilen özellikleri taŞıma derecesi olarak tanımlamaktadır. Erkek bireyin erkeksi özellikleri, kadının ise kadınsı özellikleri taŞıması cinsiyet rolünü benimsemiŞ olmayı göstermektedir. Ancak, son yıllardaki düŞünceler erkeksi ve kadınsı özelliklerin boyut oldukları, dolayısıyla herkesin bir miktar erkek bir miktar kadın olduğu Şeklindedir. Buna

göre dört grup insan vardır: erkeksiler (erkeksi rolü yüksek, kadınsı düŞük), kadınsılar (kadınsı rolü yüksek, erkeksi düŞük), cinsiyetsizler (her iki rol de düŞük) ve androjenler (her iki rol de yüksek). Son yıllarda

geliŞmiŞ ülkelerde androjen olmak teŞvik edilmektedir. Ancak kiŞinin içinde yaŞadığı toplumda uygun görülen rolü taŞıması ruh sağlığı için önemlidir. Aksi takdirde, içinde bulunduğu çevre tarafından dıŞlanmakta ve

baŞka bazı davranıŞ bozuklukları meydana gelebilmektedir (Bacanlı, 2004).

 

Kadınlar ve erkekler, biyolojik açıdan çeŞitli farklılıklar göstermelerine rağmen, davranıŞçılar toplumsal

cinsiyet rollerinin hayat boyu bireyleri etkileyen bir süreç olduğunu ileri sürmektedir. Çocukluktan itibaren, toplumun belirlediği cinsiyet kalıpları dıŞında davranan kız ya da erkek çocuklar, kınanma ile cezalandırılmaktadır. Örneğin, erkekler gibi futbol oynayan bir kız çocuğu garip karŞılanırken, bebekleri ile ilgilenen sevimli bir çocuk görüntüsü çoğunlukla onay ve takdir görmektedir. Söz konusu ödül-ceza uygulamaları, cinsiyete iliŞkin davranıŞ kalıplarının oluŞmasını da etkilemektedir (Burger, 2006, s. 561).

 

Cinsiyet rollerine iliŞkin kabuller, çoğu zaman hatalı algılamalara neden olabilmektedir. Kadınlarla ilgili en sık yapılan kategorizasyon, kadınların biyolojik ve doğurgan yönleri ile tanımlanmasıdır. Bu nedenle kadınlarla

ilgili düŞünceler iŞ yaŞamından çok ev yaŞamına odaklanmaktadır. Örneğin, bir kadın iŞgören adayının ileride evlenme ya da çocuk sahibi olma ihtimali, iŞverenler tarafından büyük bir risk olarak algılanabilmektedir.

Ayrıca iŞgörenin eğitimi için harcanacak zaman ve emek, yeterince geri dönüŞ sağlamayacak hatta zararlı

sonuçlanabilecek bir yatırım olarak kabul edilebilmektedir (Mullins, 1993, s. 152).

 

Yeni yasal düzenlemeler ile teŞvik edilen kadın istihdamı, halihazırda kadınların cinsiyet rollerinden çok uzak olmayan mesleklere yönelmeleri ile sonuçlanmaktadır. Özellikle eğitim düzeyi düŞük ve herhangi bir mesleki niteliği bulunmayan kadınlar için yaygın olan durum, hizmet sektöründe istihdam edilmek Şeklindedir.

 

 

 

 

İŞ YaŞamında Kadın

 

Haynes ve Feinleib (1980), ev hanımları ve çalıŞan kadınlarda koroner kalp rahatsızlıklarının geliŞimi üzerine

bir araŞtırma yürütmüŞlerdir. Sekiz yıllık bir dönemi kapsayan çalıŞmada, çalıŞan kadınlar ile ev hanımları arasında anlamlı bir fark bulunmamıŞtır. ÇalıŞan kadınlarda evli olanların bekar olanlara göre daha fazla risk altında olduğu gözlenmiŞtir. ÇalıŞan evli kadınlarda, çocuk sayısı arttıkça riskin arttığı görülmüŞtür. Bu

kapsamda yürütülen araŞtırmalarda, kadınların daha fazla günlük stres yaŞadığı, daha sık yetersizlik, ilgisizlik,

iŞ uyumsuzluğu ile karŞı kaldığı bulgulanmıŞtır (Arnold, Cooper ve Robertson, 1996, s. 101).

 

İŞ yaŞamında kadınların karŞı karŞıya kaldığı çok sayıda stres faktörü bulunmaktadır. Ancak bunlardan bazıları doğrudan “kadın olmak”tan kaynaklanan faktörler de olabilir. Yönetim pozisyonlarındaki birçok kadın kendi

içinde çatıŞma yaŞayabilmektedir. Çünkü küçük yaŞlardan itibaren öğrenilen ve pekiŞtirilen cinsiyet rolleri,

kadınların tutum ve davranıŞlarını etkilemektedir. Çoğunlukla erkekler tarafından yapılan iŞlerde kadınlar

“düŞük beklenti tuzağına” yakalanmaktadır. Çoğu kadın performanslarını verilen iŞ için yetersiz bulmakta ve

bu durum kendini gerçekleŞtiren kehanete dönüŞmektedir. Öte yandan bazı kadınlar, baŞarıdan korkmakta hatta sosyal açıdan onaylanan bir durumda olabilmek için baŞarılı olmaktan kaçınmaktadır. Üçüncü bir stres faktörü, kadınların pek çoğunun iddialı veya agresif davranmaya, güç ve kontrol aramaya motive edilmemiŞ olmalarıdır. Kadınların bir erkeğe dayanıp güvenmelerinin beklenilmesi ve teŞvik edilmesi, kadınları daha

etkiye açık ve daha az özerk hale getirmektedir.

 

Örgütlerde erkek değer yargılarının baskın oluŞu, kadınların daha az ücretle, daha az agresif ve daha fazla bağımlı Şekilde çalıŞmalarını pekiŞtiren “kültürel açmaz”ın baŞlıca sebeplerindendir. Hem kadının cinsiyet rolüne bağlı olarak geliŞen hem de süregelen birtakım örgütsel uygulamalar, kadınlarda strese neden olmaktadır. Bunlar Şu Şekilde sıralanabilir:

 

Rol  beklentileri:  Kadınların  kendilik  algıları  ve  baŞkalarının  onlarla  ilgili  beklentileri,  düŞünce  ve davranıŞlarını erkeklere göre daha fazla etkilemektedir. Öte yandan araŞtırmalar, kadınların erkeklere göre davranıŞlarının sonuçlarını daha fazla dıŞ faktörlere bağladıklarını göstermektedir.

Erkek   çalıŞma   arkadaŞları:   ÇeŞitli   araŞtırmalarda   kadınlar,   aynı   pozisyondaki   erkek   çalıŞma arkadaŞlarının,  aŞırı  rekabetçi,  kimi  zaman  tehditkâr  davrandıklarını  bildirmektedirler.  Kimi  zaman orta  ve  üst  düzey  erkek  yöneticiler,  çalıŞtıkları  iŞletmelerin  kadınları  desteklemesi  durumunda kendilerini  risk  altında  hissedebilmektedir.  Böyle  durumlarda  sergiledikleri  birtakım  rekabetçi  ve kadının yükseliŞini zorlaŞtıran davranıŞlar, stres faktörü haline gelebilmektedir.

EngellenmiŞ  teŞvikler:  TeŞvik  olarak  verilen  bir  baŞka  Şehre/ülkeye  taŞınmak  ya  da  kısa  süreli görevlendirmeler nedeniyle evden ayrılmak, çoğu kadın için iŞ-aile çatıŞmasına neden olmaktadır.

Harika  kadın  sendromu:  ÇalıŞan  kadınlar,  “harika  kadın”  olabilmek  için  aile  içinde  de  yerine getirilmesi    zor                   birtakım              sorumlulukları      yüklenerek      fiziksel     ve    ruhsal     sağlıklarını     ihmal edebilmektedirler.

Tüm bu stres faktörleri, yorgunluk, anksiyete atakları, migren, aŞırı alkol ya da sigara kullanımı, uykusuzluk, tatminsizlik ile sonuçlanmaktadır (Arnold, Cooper ve Robertson, 1996, s. 101-105).

 

 

 

 

3.2. YaŞ

YaŞ, bireysel farklılıklardan biri olarak bireyin psikolojik özelliklerinden çevresini algılama Şekline, motivasyon faktörlerinden öğrenme biçimine kadar pek çok konuda etkili olabilmektedir. Her yaŞ döneminin kariyer aŞamaları farklılık gösterdiğinden, iŞ beklentileri farklı yaŞ gruplarında değiŞebilmektedir. YaŞ ile deneyim arasındaki iliŞkiden dolayı, iŞ performansı ve tatmini düzeylerinin farklı yaŞ gruplarında değiŞmesi olasıdır.

YaŞın elbette en belirleyici özelliklerinden biri biliŞsel ve fiziksel beceriler üzerindeki etkisidir. Erickson ve

Barnes tarafından gerçekleŞtirilen bir çalıŞmada, yaŞa bağlı hafızanın zayıflaması, biliŞsel ve fiziksel becerilerin azalması normal bir durum olarak değerlendirilmektedir (Erickson ve Barnes, 2003).

 

3.3. Zeka

Zeka “zihnin öğrenme, öğrenilenden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği “ olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, zeki insan öğrendiğini değerlendiren, yeni durumlara yeni çözümler getirebilen kiŞidir.

 

On dokuzuncu yüzyılda zihinsel testler konusunda ilk araŞtırmaları gerçekleŞtiren Sir Francis Galton, zekanın kiŞinin duyusal kapasite seviyesi açısından ölçülebileceğini varsaymıŞtır. Galton‟a göre “en yetenekli bireyler

en güçlü duyumlara sahip olanlardır” (Schultz ve Schultz, 2007, s. 235). Zihinsel testler terimi ile zeka testi

kavramını ilk ortaya atan kiŞi olarak Cattell, zekayı, duyum keskinliği ve tepki hızı ile bağlantılı olarak tanımlamıŞtır (Schultz ve Schultz, 2007, s. 328). Bir baŞka araŞtırmacı Alfred Binet ise tanımı daha da geliŞtirerek zekayı; kavrama, hüküm verme, akıl yürütme gibi zihinsel süreçlerle ilgili olarak tanımlamıŞtır.

 

Spearman‟a göre, bütün zihinsel etkinliklerde rol oynayan genel bir zeka vardır ve buna “g” faktörü (genel faktör) denmektedir. Belirli bir zihinsel etkinliğin gösterilebilmesi için genel zihinsel yeteneğin dıŞında gerek duyulan zihin gücüne “s” faktörü (özel faktör) denmektedir (Passer, Smith, Holt, Bremner, Sutherland ve Vliek, 2009, s. 441).

 

Thorndike‟a göre zeka; soyut zeka, mekanik zeka ve sosyal (toplumsal) zeka olmak üzere 3 faktörden oluŞmaktadır. Mekanik zeka, insanın el ve alet kullanma becerisini; toplumsal zeka, diğer insanları anlama ve kiŞiler arası iliŞkiler kurma, soyut zeka ise, semboller ve kavramlarla düŞünebilme yeteneğini temsil

etmektedir (Schultz ve Schultz, 2007, s. 385).

 

Sternberg, ilk defa zekayı biliŞsel süreçler üzerinden tanımlayarak üç farklı zeka türünden söz etmiŞtir.

Analitik zeka, geleneksel zeka testleri ile ölçülen akademik açıdan problem çözme becerilerini içermektedir. Pratik zeka, günlük ihtiyaçlarla baŞa çıkmayı, kendini ve çevresindekileri yönetmeyi sağlayan becerilerden oluŞmaktadır. Yaratıcı zeka ise yeni durumlara adapte olmak ve yeni problemlere çözüm geliŞtirmek için gerekli zihinsel becerileri içermektedir.

 

 

 

3.3.1. Çoklu Zeka

Sternberg‟in modeli ile farklı boyutlar kazanan zeka kavramı, Harvard‟lı psikolog Gardner‟ın çalıŞmaları ile daha detaylı ve kapsamlı Şekilde tanımlanmıŞtır. Gardner insanlarda tek bir zekanın bulunmadığını, IQ ve zeka testlerinin ise sadece sözel ve mantıksal-matematiksel yetenekleri ölçtüğünü iddia etmiŞtir. Bu

doğrultuda bireylerde birbirinden farklı yetenek alanları olduğunu ileri sürmüŞtür (Passer vd., 2009, s. 442-

443). Bunlar Şu Şekilde sıralanabilir:

 

1- Bedensel Zeka: Bu zeka türü, vücut hareketlerini kontrol etme, nesneleri baŞarılı Şekilde kullanma yetenekleri ile ilgilidir. Sporcular, oyuncular, askerler bu zeka türünde geliŞmiŞ kiŞilere örnek verilebilir.

 

2- Dilsel Zeka: Dili iyi kullanmayı ifade eden kavram oluŞturma, soyut düŞünme, kelimeleri etkili

Şekilde kullanma yetenekleri ile ilgilidir. Yazarlar, Şairler, TV sunucuları, Şov adamları bu zeka türü geliŞmiŞ kiŞilerdir.

 

3- Görsel Zeka: Uzaysal sorunları anlama ve çözme, farklı Şekilleri zihinde tasarlama yeteneğini ifade etmektedir. Mimarlık, haritacılık, resim, grafik gibi alanlarda baŞarılı kiŞiler, bu zeka türü geliŞmiŞ kiŞilere örnektir.

 

4- Mantıksal-Matematiksel Zeka: Eldeki verileri doğru Şekilde değerlendirip, sonuç çıkarma, mantıksal çıkarımlarda bulunma, hipotez kurma yeteneklerini içermektedir. Bu zeka türünde geliŞmiŞ kiŞiler, bilgisayar programları hazırlama, neden-sonuç iliŞkileri kurmayı gerektiren iŞlerde baŞarılı olmaktadırlar

 

5- Müziksel Zeka: Bu zeka türü, ritim ve tonlamaları algılama, kavrama ve müzik üretebilme yeteneklerini kapsamaktadır. Müzisyenler, enstrüman çalan kiŞiler bu zeka türü geliŞmiŞ kiŞilerdir.

 

6- KiŞilerarası Zeka: İnsanları anlama, onlarla sözlü ve sözsüz iletiŞim kurma, grup içinde iŞbirliği içinde çalıŞma yeteneklerini içermektedir. Bu zeka türünde geliŞmiŞ insanlar, empati yapma ve baŞkalarının duygu ve ihtiyaçlarını anlama konusunda baŞarılıdırlar. Psikologlar, öğretmenler, din görevlileri, siyaset liderleri bu zeka türü geliŞmiŞ kiŞilerdir.

 

7- İçsel Zeka: İnsanın kendi güçlü ve zayıf özelliklerini, duygularını, ihtiyaçlarını anlama ve ifade etme yeteneğini ifade etmektedir. Bu kiŞiler, çevrelerindeki kiŞilerin duygu ve düŞüncelerini anlama, insanların davranıŞlarının arkasında yatan nedenleri algılama konusunda baŞarılıdırlar.

 

8- Doğa Zekası: Doğal yaŞamda var olan kuralları, hayvan ve bitkilerin özelliklerini fark edebilme ve kavrama yeteneklerini içermektedir. Zoolog, meteorolog gibi doğa olayları konusunda hassas kiŞiler,

bu zeka türü geliŞmiŞ kiŞilere örnek verilebilir.

 

 

 

 

3.3.2. Duygusal Zeka

Duygusal Zeka kavramı ilk olarak, “kiŞilerin kendi duygularını anlaması, baŞkalarının duygularına empati beslemesi ve duygularını yaŞamı zenginleŞtirebilecek biçimde düzenlemesi” gibi özellikleri tanımlamak amacıyla kullanılmıŞtır. Mayer ve Salovey’e (1990) göre, duygusal zeka, “baŞkalarının duygularını doğru Şekilde anlama ve bu duygulara uygun Şekilde cevap verme, kendini motive edebilme, kendi duygularının farkında olma, duygusal tepkilerini düzenleme ve kontrol etme” yeteneğidir (Mayer, Salovey ve Caruso,

2004, s. 198). Mayer ve Salovey duygusal zekayı 4 boyutta tanımlamıŞtır (Passer vd., 2009, s. 444):

 

Duyguları algılama

GörüŞlerini anlatmak için duygulardan yararlanma

Duyguları anlama

Duyguları yönetme

Goleman ise, Thorndike’ın sosyal zeka adını verdiği zeka üzerinde durarak öz-disiplin, kararlılık ve empati gibi yeterliklerin “EQ” adını verdiği duygusal zekanın bileŞkeleri olduğunu ileri sürmüŞtür. Goleman, EQ‟nun yaŞamdaki baŞarıyı IQ (zeka katsayısı)’dan daha çok belirlediğini savunmuŞtur.

 

Goleman, duygusal zekayı kiŞinin kendini ne Şekilde iyi, ne Şekilde kötü hissettiğini ve kötüyü iyiye nasıl dönüŞtüreceğini bilmesi olarak tanımlamıŞtır. Ayrıca ne hissettiğini bilme, güçlü ve zayıf noktalar konusunda emin olma ve bu duyguları sağlam kararlar almakta kullanma, duygusal zeka ile ilgili yeterlilik olarak

 

belirtilmiŞtir. EQ, değiŞik ruh hallerini kontrol altında tutarak görev ve hedeflerden ŞaŞmamayı sağlayan temel faktör olarak kabul edildiği için IQ‟dan daha etkili olarak görülmüŞtür (Goleman, 2007).

 

 

 

3.3.3. İŞ Performansı Açısından Zeka

AraŞtırmalar, zeka testi sonuçlarının askeri ve iŞ performansının yordanmasında etkili olduğunu

göstermektedir. Genel zihinsel yetenek kavramı ile daha kapsamlı bir tanıma kavuŞan zekanın, hem mesleki düzey hem de performans hakkında belirleyici olduğu ileri sürülmektedir (Schmidt ve Hunter, 2004). AraŞtırmalara göre zeki bireyler, daha karmaŞık iŞlerde çalıŞmakta ve iŞlerinde daha iyi performans sergilemektedirler. Özellikle iŞ baŞında eğitim sürecinde yüksek zeka düzeyi, kiŞinin daha hızlı öğrenmesini ve böylelikle diğer çalıŞanlardan sıyrılıp öne çıkmasını sağlamaktadır. Öte yandan, zeka iŞ performansını,

deneyim, özel yetenekler ya da kiŞilik özelliklerinden daha iyi yordamaktadır (Passer vd., 2009, s. 451).

 

 

 

 

3.3.4. Katılım ve Çevrenin Zekaya Etkisi

Genetik faktörler ve çevre, zekayı etkileyen ve nadiren birbirinden bağımsız iŞleyen iki faktördür. Çevre,

genetik faktörlerin kendini nasıl ifade edeceğini etkilerken, genetik faktörler de çevreye bağlı etmenlere etki etmektedir (Passer vd., 2009, s. 459). Kalıtım ve çevrenin zeka üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla birbirinden ayrı ve uzakta yetiŞtirilen ikizlerin davranıŞları ölçümlenmiŞtir. Doğumdan itibaren birbirlerinden farklı çevrelerde yetiŞen tek yumurta ikizleri ile aynı evde yetiŞen çift yumurta ikizlerinin zeka puanları

karŞılaŞtırıldığında, tek yumurta ikizlerinin zekalarının çift yumurta ikizlerinden daha fazla benzeŞtiği sonucuna ulaŞılmıŞtır.

 

 

 

 

3.4. KiŞilik

KiŞilik, bireyin kendisinden kaynaklanan tutarlı davranıŞ kalıpları ve kiŞilik içi süreçler olarak tanımlanmaktadır (Burger, 2006, s. 23). KiŞilik, bireyin kendisi açısından, fizyolojik, zihinsel ve ruhsal özellikleri hakkındaki bilgisidir. İnsanın baŞkaları açısından kiŞiliği ise onun toplum içinde belirli özelliklere ve rollere (göreve) sahip olmasıdır.

 

KiŞilik kavramı içinde yer alan dinamiklerden bazıları Şunlardır:

 

Karakter

Cinsiyet

Yetenekler

Vücut yapısı /Fiziksel özellikler

GeliŞim yönü

Motivasyon

Tutumlar

Algı

Sosyal ve kültürel konular

KiŞilik konusu, daha detaylı Şekilde “KiŞilik Özellikleri ve Tipleri” bölümünde ele alınmıŞtır.

 

3.5. BiliŞsel Stil

BiliŞsel stil, bilgi ve deneyimlerin düzenlenmesi ve iŞlenmesinde devamlı olarak tercih edilen, kiŞilik özelliklerine uygun olarak geliŞmiŞ, bireylere özgü yöntem farklılıklarıdır. Bir grup araŞtırmacı biliŞsel stili,

“bireylerin algılama, düŞünme, problem çözme, öğrenme ve baŞka Şeylerle ilintilendirmede kendilerine özgü sürekli kullandıkları yöntem farklılıkları” olarak tanımlamaktadır (Hayes ve Allison, 2000).

 

BiliŞsel stil, kiŞilere özgü duyusal ve zekaya dayalı aktivitelerin ötesinde daha geniŞ kapsamlı bir bireysel farklılıktır. BiliŞsel stile ait 4 karakteristik vardır (Witkin vd., 1977, s. 6):

 

Öğrenmenin içeriğinden çok Şekliyle ilgilidir.

Etkili yönlerdir ve bu yüzden sözlü olmayan yöntemlerle de ölçülebilmektedir.

Zamanla değiŞiklik göstermemektedir.

İki kutupludur.

 

 

 

Tablo 1:BiliŞsel Stil Modellerinin Beynin İki Yarım Küresine Göre Sınıflandırılmaları

 

 

 

 

Sol Yarım Küre S Yarım Küre GeliŞtiren
Alan Bağımlısı Alandan Bağımsız Witkin ve arkadaŞları
Yansıtıcı Uyarıcı Kogan ve arkadaŞları
Alıcı / Sistematik Emredici/Sezgici Keen ve KcKenney
Odaklanan Gözden Geçiren Schlesinger
Doğrusal Bütüncül Pask ve Scott
Yakınsayan Uzaksayan Wallach ve Kogan
Ayırıcı Kümeleyici Cohen
Sınıflandırma BelirginleŞtirme Holtzman ve Klein
Yenilikçi Uyarlamacı Kirton
Bütüncül Analitik Riding
Sezgici Analitik Allinson ve Hayes

 

Kirton ve Riding biliŞsel stilin yaŞamın ilk yıllarında ortaya çıkmaya baŞladığını ve o dönemden itibaren bir süreklilik gösterdiğini, bu devamlılığın yanında birey davranıŞlarında da etkili olduğunu öne sürmektedirler.

 

 

 

 

3.5.1. BiliŞsel Stil Modelleri

BiliŞsel stil, insan beynini oluŞturan iki ayrı yarım kürenin farklı fonksiyonlar üstlenmesinden doğmaktadır. Beynin sağ ve sol tarafı belirli fonksiyonları yerine getirmektedir. Sağ yarım kürenin sentez yapma yeteneği, duyu organları yoluyla elde edilen farklı pek çok bilginin eŞzamanlı olarak birleŞtirilmesi, yeni durum ve ortamlara uyum sağlama, obje ve resimlerin tanınması ve ayrıntılı bir biçimde anlaŞılması gibi iŞlevleri vardır.

 

Beynin sol yarım küresi ise bilginin doğrusal bir yapı içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılması iŞlevini yerine getirmektedir. Özellikle matematiksel ve sözel iŞlevlerin yerine getirilmesi, mantıklı düŞünmenin sağlanması gibi görevlerin yerine getirildiği taraftır (Atay, 2001).

 

Beynin Sağ Yarım Küresi: Sağ bölgeden doğan biliŞsel stil, farklı alanlarda fikir yürütme eğiliminde olan, sezgisel yönü daha çok geliŞmiŞ, olaylar ya da kavramlara odaklaŞmaktan çok göz geçirmeye eğilimlidir.

Ayrıca ayrıntıdan çok bütünü gören, benzer kavram ve olayları gruplayan ve olaylardan, kavramlardan soyut

anlamlar çıkarma eğiliminin egemen olduğu türde bir stili tanımlamaktadır.

 

Beynin Sol Yarım Küresi: Beynin sol bölgesinden doğan biliŞsel stil, iŞlevler, olaylar ve kavramlar üzerinde yoğunlaŞmaya daha elveriŞli, onlara sistemli yaklaŞan, alıcı, ayrıntılara yönelebilen böylece odaklanması daha kolay olan, doğrusal düŞünen ve analiz etme yeteneği daha fazla geliŞmiŞ analitik düŞünce yapısına sahip insanları tanımlamaktadır (Atay, 2001).

 

 

 

 

3.5.1.1. Uyarlamacı – Yenilikçi

Kirton tarafından 1976-1977 yıllarında geliŞtirilen bu model, değiŞimde, yaratıcılıkta, problem çözmede ve

karar vermede bireylerin tercih ettikleri ve izledikleri yolları tanımlamaktadır. GeliŞtirilen ölçüm aracında iki uç nokta vardır ve bireyin bu iki nokta arasındaki pozisyonu belirlenmektedir.

 

Uyarlamacılar, dürüst, güvenilir, etkili, disiplinli ve uyumlu olarak tanımlanabilirler. Sorunlara çözüm ararken daha önce denenmiŞ, bilinen yani geleneksel yöntemlere baŞvururlar. DıŞtan gelen olumsuz etkenlere kulak asmayan, detaylı ve güç, uzun süreli iŞlerde, ilerleyen zamana rağmen, iŞ disiplinini

ve iŞin gereklerini tam olarak yerine getirme baŞarısı gösteren bireyleri tanımlar.

Yenilikçiler  ise,  sorunlara  ve  sorumluluklara  alıŞılmıŞ  kabul  gören  yaklaŞımlar  yerine,  alıŞılmıŞ yaklaŞımları  göz  ardı  eden  ve  uç  çözümler  getiren,  sorunları  yeniden  yapılandırmayı  tercih  eden, disiplinsiz düŞünme eğilimi gösteren kiŞileri tanımlamaktadır. Grup içerisinde ise, süreci hızlandırıcı bir yapıda, özellikle uyarlamacılar tarafından algılandığı Şekliyle, konunun özünü anlamayan, pratik yapıcı çözümlerden  kaçınan  davranıŞlar  sergilerler.  Uzun  süren,  detaylı  çalıŞma  gerektiren  sorumluluklar karŞısında yeterli olmazlar.

Kirton, Uyarlamacı-Yenilikçi modeli için, “Kirton Adaption–Innovation Inventory (KAI) adlı, 32 sorudan

oluŞan bir ölçek geliŞtirmiŞtir (Kirton, 2005).

 

3.5.1.2. Bütüncül – Analitik (holist – analytical)

Riding tarafından geliŞtirilen, biliŞsel stilin bütüncül ve analitik yönü, bireylerin bilgiyi iŞleme sürecinde geliŞtirdikleri alıŞkanlık haline gelmiŞ yolları tanımlamaktadır (Atay, 2001). Bu yollar aŞağıdaki gibi sıralanabilir:

 

Analitik stile sahip bireyler, bilgiyi küçük parçalara ayırarak iŞlemeyi tercih ederken, bütüncül olanlar bilgiye genel bir yaklaŞım ya da bütünsel bir açıdan yaklaŞma eğilimindedirler.

Bütüncüller  açısından,  bir  problemin  değiŞik  parçaları  arasındaki  durumlardan  veya  konulardan kaynaklanan farkların, bulanıklaŞması ya  da  yeterince  net  bir  biçimde  görülememesi tehlikesini de beraberinde  getirmektedir.  Analitik  olanlar  için  ise,  bütün  içerisinde  problemin  sadece  bir  yönüne yani  bir  parçasına  odaklanıp,  durumun  ya  da  konunun  önemli  yanlarını  görememe  veya  kısıtlı  bir yanının öneminin abartılarak sorunun tamamına genellenmesi eğilimi bir tehlike oluŞturabilir.

Riding, geliŞtirdiği bilgisayar ortamında çalıŞan Cognitive Style Analysis (CSA) adlı ölçekle bireylerin biliŞsel

stillerini belirlemektedir.

 

 

 

 

3.5.1.3. Analitik – Sezgisel (analytic-intuitive)

Hayes ve Allinson tarafından 1988 yılında geliŞtirilen model, beynin iki yarım küresinin farklı fonksiyonları temel aldığını ve stil farklılığının bundan kaynaklandığını öne sürmektedir. Analitik, beynin sol tarafının ve sezgisel sağ tarafının fonksiyonlarının bir ürünüdür.

 

Beynin sağ tarafının baŞlıca fonksiyonları, sezgisellik, ani kararlar verebilme, çabuk kavrama, kuvvetli hayal gücü ve atılganlık olarak tanımlanmaktadır. Bu özellikleri taŞıyan bir yönetici tanımlandığında, yüksek  oranda  risk  almaktan  kaçınmayan,  proaktif,  yenilikleri  çabuk  kavrayan  ve  uyum  sağlayan, kurallara, rutin iŞlere ve bürokrasiye direnç gösteren bir kiŞilik ortaya çıkacaktır.

Beynin sol yarım küresinin fonksiyonları ise, doğru ve tam olarak tanımlanmıŞ amaçlar doğrultusunda olayları ve çevreyi planlama ve koordine etme Şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bir tür proje yönetimi

tipi de olarak da adlandırılmaktadır.

Allinson ve Hayes bireyleri iki ucundan birinde analitik ve diğerinde sezgici olan çift yönlü, bireylerin bu iki uç nokta arasında nereye düŞtüğünü belirlemeye yarayan bir ölçek geliŞtirmiŞlerdir (Hayes ve Allison, 2000).

 

 

 

 

3.5.2. Jung BiliŞsel Stil Modeli

Jung biliŞsel stil modelinde analitik-sezgisel ve düŞünsel-hissi olmak üzere iki ayrı boyut vardır. Bu modele göre farklı stillere sahip insanların günlük hayattaki eğilimleri aŞağıdaki tabloda gösterilmektedir (Pencheva

ve Papazova, 2006).

 

 

 

 

  Analitik-DüŞünsel Sezgisel-DüŞünsel Analitik-Hissel Sezgisel-Hissel
 

Sık sorduğu sorular

 

Kim, ne, nerede, ne zaman

Açıkla, karŞılaŞtır,

neden ve etkileri

tanımla

Ne tür deneyimler

edindin? Bu konuda ne düŞünüyorsun?

 

Ne olabilir? Nerede uygulanabilir?

 

Tercih ettiği iŞler

Verileri organize

etmek, hatırlama

egzersizleri yapmak

BaŞkalarının verileri

düzenlemesi

gereken durumda

BaŞkalarını

etkileyen bir grup

çalıŞması ya da

Görevleri

tamamlamaya

yönelik seçenekler

 

    problem çözücü bir

program tasarlamak, analiz etmek ve sonuç çıkarmak

görevi için

gereksinimleri

karŞılamak

üretmek veya

tasarım ve yenilik içeren projeler geliŞtirmek

 

 

 

 

 

 

Tercih ettiği çalıŞma düzenleri

 

 

 

Eğitmeni ya da yöneticiyi odakta tutan geleneksel biçimde sıralanmıŞ ya da ikili oturma düzenleri

 

 

 

TartıŞma atmosferi oluŞturan takımlar ve eğitmenin takım takıma hareket ettiği bir yapı

 

 

İŞbirliği yapacak gruplar ya da çiftler, eğitmenin öğrencilerin görebileceği bir yerde durduğu düzen

Öğrenme

merkezleri, öğrencilerin ilgileri doğrultusunda randevu almaları ve öğretmenin gerektiğinde

yardım alınacak bir kaynak olarak görüldüğü yapı

 

 

 

Tercih ettiği geribildirim tarzı

 

Sık sık, hızlı, kısa ve sadece doğru olduğunu bilme ihtiyacına cevap veren geribildirim

 

Sık olmayan ancak yapılan değerlendirmenin nedenleriyle açıklandığı geribildirim

 

 

 

Sık ve gösterilen çabayı vurgulayan hızlı geribildirim

Sık olmayan ancak

yapılan iŞin değerini, özgünlüğünü ve yaratıcılığını vurgulayan geribildirim

 

 

 

Tercih ettiği sınav

Şekli

Doğru ve yanlıŞ,

boŞlukları doldurma, verileri hatırlamayı gerektiren hesaplamalar

EleŞtirel

kompozisyonlar, tartıŞmalar, iliŞkileri görme becerilerini ölçen araŞtırma projeleri

 

 

 

Sınıf içinde ya da dıŞında mülakatlar

 

Öğrencinin öğrendikleriyle neler yapabileceğini

göstereceği her Şey

 

 

 

3.6. İnanç, Değer ve Tutumlar

 

 

 

3.6.1. İna

İnanç, bireyin dünyasının bir yönüne ait algı ve bilgilerin devamlı bir organizasyonu olarak tanımlanmaktadır.

Bir baŞka tanıma göre ise bilgi, kanaat ve imanı kapsayan psikolojik bir olgudur (Eren, 2001, s. 173). Crutchfield‟e göre bir inanç bir Şeyin ifade ettiği anlamların toplamı ve bireyin eŞya hakkındaki bilgisinin tamamını ifade etmektedir (Atay, 2003, s. 89). Zihnin bir sonucu kabullenmesi olan inanç, kuŞkunun tam tersidir. KuŞku içindeki bir insanın olumlu veya olumsuz bir sonuca varması mümkün değildir.

 

Rokeach, değerleri bir tür inanç kabul eden bir yaklaŞım geliŞtirmiŞtir. Buna göre üç tip inanç bulunmaktadır. Birinci tür inançlar, tanımlayıcı veya varoluŞçu olarak nitelendirilmektedir. Bu inançlar doğrulanabildiği gibi yanlıŞları da ortaya çıkarılabilmektedir. İkinci tür inançlar, birey, nesne ya da olayların iyi/kötü Şeklinde tanımlanmasını içerirler ve bu nedenle değerlendirici inançlar olarak adlandırılmaktadır. Örf ve adetlerden beslenen inançlar, davranıŞların ya da amaçların arzu edilir olup olmadığına karar verilmesinde etkili

olmaktadır (Atay, 2003).

 

İnançların ortaya çıkıŞında etkili olan faktörler, gözlem ve deneyim, zeka, duygu ve sosyal yaŞam olarak sınıflandırılabilir:

 

    Gözlem ve deneyim: Günlük hayatta gözlemlenen olay ve durumlar, bireylerde birtakım inançların geliŞmesini  sağlamaktadır.  Örneğin,  suya  bırakılan  cismin  batmaması  suyun  kaldırma  kuvvetine; ağaçtan  düŞen  elma  yerçekimine  inandırmaktadır.  Bir  mesleği  olmayan  bir  çalıŞanın  iŞe  kabul edilmemesi,  bireyde  istihdam  için  mesleki  beceri  gerektiğine  iliŞkin  inancın  geliŞmesine  zemin oluŞturmaktadır.

Zeka:  AnlaŞılması  zor,  karmaŞık  ve  analiz  yapmayı  gerektiren  durumların  çözümü  için  belli  bir zihinsel  seviyeye  sahip  olunması  gerekmektedir.  Örneğin;  iŞgücü  arz  ve  talebi  arasındaki  iliŞkiyi etkileyen parametrelerin belirlenmesi ve inandırıcı bir sonuca ulaŞılabilmesinde zekanın önemli rolü bulunmaktadır (Eren, 1997, s. 175).

Duygu: İnançların oluŞmasında duyguların kritik etkisi vardır. Din, ahlak, sanat ya da politika gibi alanlarda inançların oluŞmasında duyguların etkisi çoğu zaman kolaylıkla gözlenebilmektedir. ÇeŞitli alternatifler  arasından  seçim  yapmak  zorunda  kalan  kiŞiler,  deneyimleri  ve  duygularının  etkisi  ile mantıklı olmayan inançlar geliŞtirebilmektedirler.

Sosyal YaŞam: Bireyin içinde doğup büyüdüğü sosyal çevre, içerdiği örf ve adetler, değer yargıları,

kültürel öğelerle bireylere birtakım inançlar kazandırmaktadır. (Eren, 1997, s. 176).

 

 

 

3.6.2. Değerler

Değerler, kiŞilerin davranıŞ biçimlerini etkileyen normatif standartlardır. Kültüre iliŞkin iyi/kötü, güzel/çirkin

vb. Şekilde değerlendirilen fikirler, o kültüre ait değerleri oluŞturmaktadır. Bu nedenle, insanlık tarihi boyunca her toplumun çeŞitli değerleri benimsediği görülmektedir (Atay, 2003). ÇeŞitli amaç ve hedeflerin göreceli önemini belirleyen değerler; bireyin dikkat ve çabalarını ihtiyaçlara yöneltmektedir. Bu nedenle, ihtiyaçlar ile eylemler arasındaki iliŞki değerlere göre Şekillenmektedir. Öte yandan bireyin elde etmek veya kaçınmak için zaman, enerji ve kaynak harcamaya razı olduğu her Şey değerlerini ifade etmektedir (Woodsmall, 2003, s.

291-292).

 

Değer tanımlarında yaygın olarak beŞ özelliğe vurgu yapılmaktadır. Buna göre değerler;

 

Bir inanç durumudur.

Ait olunmak istenilen veya kabul gören bir hâldir.

Belirli durumları aŞmaya yöneliktir.

Olayların ve insanların davranıŞının seçimine veya geliŞimine rehberlik eder,

Önceki  değerlerin  oluŞturduğu  bir  sistemin,  diğer  değerlerde  oluŞturduğu  öneme  bağlı  olarak düzenlenir (Atay, 2003).

Örgütler açısından değer tanımı incelendiğinde, baŞarı için önemli olduğuna inanılan performans standartları, müŞteri ve çalıŞanlara davranma biçimi gibi uygulamalara iliŞkin örgütsel inançlar olarak açıklanmaktadır (Gürçay ve Tozkoparan, 1996, s. 54). Bu bağlamda örgütsel değerler ve normlar örgüt kültürünün temel

taŞıdır. Tüm çalıŞanların davranıŞlarına yol gösterici bir iŞleve sahiptir ve iŞletmenin temel anlayıŞ sistemini oluŞturmaktadır (Deal ve Kennedy, 1982, s. 4)

 

Değerlerin Ölçülmesi

 

 

 

Değerler, toplumsal, bireysel ve örgütsel açıdan birçok araŞtırmada incelenen bireysel farklılıklardan biridir. Söz konusu araŞtırmaların ortak amacı, insanların değerlerinin bilinip bilinemeyeceğini belirlemektedir.

 

İnsanların değer, inanç ve tutumlarının önceden bilinmesinin, davranıŞlarının tahmin edilmesine ve düzeltilmesine yardımcı olacağı düŞünülmüŞtür (Eren, 1997, s. 181).

 

Schwartz değerlere, amaç ve araç değer olmak üzere iki ayrı tanım getirmiŞtir. Amaç değer; bireyin hayat amacını gösteren ve sonuçta ne olmasını beklediğinin ifadesidir. Araç değer ise çoğunlukla amaç değerlere ulaŞmada kiŞiye veya kiŞilere yardımcı olması beklenen değerlerdir. Schwartz ölçeğinde birinci kısım 30 amaç değerden oluŞmakta, ikinci kısmı 26 araç değerden oluŞmaktadır. Deneklerden bu değerleri, „hayatına yön vermesi‟ dikkate alınarak, -1 ile 7 arasında derecelenmesi istenmektedir. Deneğe en ters gelen değer veya değerler -1 almakta ve ayrı bir kategori oluŞmaktadır. Hayatına yön veren değerlere, denek 7 puan

vermektedir. Schwartz, 56 değerin 11 değer öbeğinde örgütlendiğini öne sürmektedir (Smith ve Schwartz,

1997).

 

Değer boyutları ve bu boyutların altında yer alan değerler ise Şöyledir (Atay, 2003, s. 91-92):

 

Güç: Sosyal statü, prestij ve insanlar ve kaynaklar üzerine hakimiyet veya kontrolün önemini ortaya koyar.  Bu  boyut  altında  yer  alan  değerler;  sosyal  güç,  zenginlik,  yetki,  kamu  imajı  ve  sosyal tanınmadır.

BaŞarı: Sosyal standartlara göre yetenek yoluyla gösterilen kiŞisel baŞarıyı belirtir. Bu boyut altında

yer alan değerler; baŞarı, hırs, yetenek kullanımı, zeka ve etkili olmaktır.

Hazcılık (Hedonizm): Zevk ve hayatı sevmekle ilgilidir. Bu boyut altında yer alan değerler; zevk ve yaŞam sevgisidir.

TeŞvik ediciler:  YaŞamda heyecan değiŞiklik ve mücadele aramakla ilgilidir. Bu boyut altında yer alan değerler; ilginç yaŞam, değiŞik yaŞam ve heyecanlı yaŞamdır.

Kendini  yönlendirme:  DüŞünce  ve  eylem  bağımsızlığını ortaya  koyar. Bu boyut  altında  yer  alan değerler; özgürlük, yaratıcılık, bağımsızlık, kendi amaçlarını belirleme, kendine saygı ve meraktır.

Evrensel  düŞünce:  İnsanlığın  ve  doğanın  refahını  korumayı,  kabul  etmeyi  ve  anlamayı  ortaya koyar. Bu boyut altında yer alan değerler; eŞitlik, barıŞçıl bir dünya, doğa ile uyum, güzel bir dünya, sosyal adalet, fikir özgürlüğü, çevreyi koruma ve içsel uyumdur.

Yardımseverlik:  KiŞisel  iliŞki  kurulan  insanların  refahını  korumak  ve  artırmakla  ilgilidir.  Bu  boyut altında  yer  alan  değerler;  vefa,  dürüstlük,  yardımseverlik,  sorumluluk,  affetme,  dostluk,  yaŞamda anlam bulma ve manevi yaŞamdır.

Geleneksellik: KiŞiye empoze edilen kültür ve dinin gelenek ve fikirlerine saygıyı ortaya koyar. Bu boyut altında yer alan değerler; geleneğe saygı, alçakgönüllülük, ılımlılık, aŞırıya kaçınmamak, kadere razı olmak, muhafazakarlık ve dindarlıktır.

Uygunluk: Diğerlerine zarar veren veya sosyal beklenti ve normları çiğneyen istek, faaliyet ve hisleri sınırlamakla  ilgilidir.  Bu  boyut  altında  yer  alan  değerler;  nezaket,  kendini  disipline  etme,  Şeref, itaatkarlık ve dürüst ailedir.

Güvenlik: Kendi iliŞkilerinin ve toplumun istikrarı, uyumu ve güvenliğini belirtir. Bu boyut altında yer alan değerler; sosyal düzen, aile güvenliği, ulusal güvenlik, sağlık ve ait olma duygusudur.

 

 

 

3.6.3. Tutum

Tutum, belli/tanımlanmıŞ hedef ya da objelere karŞı bireyin belli bir yönde düŞünme, hissetme ve davranma eğilimi olarak tanımlanmaktadır (Arnold vd., 1998). Tekarslan ve arkadaŞları (2000) ise tutum kavramını, bireyin çevresindeki herhangi bir konuya karŞı sahip olduğu bir tepki ön eğilimi olarak açıklamaktadırlar.

 

Tutumların bireylerin çevrelerine uyumlarını kolaylaŞtırmak dıŞında, bireylerin davranıŞlarını yönlendirici bir etkiye sahip olduğu da düŞünülmektedir. Bu nedenle toplumları ve toplumların belirli kesimlerini yöneten kimseler için tutumların büyük öneme sahip olduğu iddia edilmektedir. Çünkü tutumların incelenmesi ile tutumların nasıl iŞlediği ortaya çıkacak ve davranıŞların tahmin edilmesine zemin oluŞturacaktır. Ayrıca

bireylerin davranıŞları, tutumlarının değiŞtirilmesi yoluyla denetim altına alınabilecektir (Tekarslan vd., 2000) Tutumun üç temel bileŞeni bulunmaktadır:

BiliŞsel  BileŞen:  Tutum  konuları  ile  ilgili  gerçeklere  dayanan  bilgi  ve  inançları  içermektedir.  Birey, tutum konusu hakkındaki bilgiye deneyimleyerek ya da dolaylı yoldan (kitap okuyarak, baŞkalarından duyarak  vb.)  sahip  olmaktadır.  Öte  yandan,  tutum  konusu  ile  ilgili  bilgiler  ne  kadar  gerçeklere dayanırsa, tutum da o kadar kalıcı olmaktadır (Tekarslan vd., 2000).

Duygusal  BileŞen:  tutum  konusu  hakkında  kiŞinin  ne  hissettiği  ile  ilgilidir  ve  kiŞinin  psikolojik tepkilerinden (Ör, kan basıncı) etkilenmektedir (Arnold vd., 1998). BiliŞsel bileŞene göre daha basit yapıdadır  ve  kiŞinin  değerler  sistemi  ile  iliŞkilidir.  Ancak,  duygusal  öğesi  ağır  basan  bir  tutumun değiŞmesi çok daha güçtür. Özellikle bireyin öz benliğini ilgilendiren konu ya da olaylara karŞı tutumu daha çok duygu yüklüdür (Tekarslan vd., 2000).

DavranıŞsal  BileŞen:  Tutumun  konusuna  yönelik  belirli  bir  davranıŞ  eğilimidir.  Duygusal  ve  biliŞsel bileŞenlere  uygun  olarak  hareket  etme  eğilimini  yansıtır.  DavranıŞ  eğilimleri,  gözlemlenebilir  ve bunlar  bireyin  alıŞkanlıkları,  normları  ve  söz  konusu  tutum  objesi  ile  doğrudan  iliŞkili  olmayan tutumlarının da etkisi altındadır.

Tutum ve değer kavramları karŞılaŞtırıldığında, dinamizm ve odak noktası gibi açılardan farklılıklar aŞağıdaki

tabloda verilmektedir.

 

  DEĞER TUTUM
Zaman Perspektifi Gelecek

 

Gelecek nasıl olmalı?

GeçmiŞ

 

Bir objeye ait geçmiŞteki deneyim

Dinamizm Devamlı – Kalıcı

 

Uzun süreler sonrasında küçük değiŞiklikler

Evrim

 

YavaŞ veya sürekli değiŞim

Odak Genel

 

YaŞama rehberlik eder.

Özel

 

Belli bir hedefe/objeye yöneliktir.

Kaynak: Arnold vd., 1998, s. 120

 

AraŞtırmalar, tutumla davranıŞ arasında çok fazla korelasyon olmadığını göstermektedir. Pratkanis ve Turner, aŞağıdaki faktörler olduğu takdirde tutum ve davranıŞlar arasındaki korelasyonun arttığını öne sürmektedirler (Arnold vd., 1998).

 

a.   Tutum konusu/objesi iyi tanımlanmıŞ ve belirgin ise

 

b.   Tutum güçlü ise yani kolayca akla geliyorsa

 

c.   Tutumu destekleyen bilgi çok ve kompleks ise

 

d.   Tutumun kendisi önemli konuları destekliyor ise

 

Tutum araŞtırmalarında sıkça ele alınan bir baŞka konu biliŞsel çeliŞki kuramıdır. Bu kuram, bireyin kendi iç dünyasında tutarsızlıklardan hoŞlanmadığı ve biliŞleri, duyguları ve davranıŞları arasında tutarlılık sağlamaya çabaladığı görüŞüne dayanmaktadır. BiliŞsel unsur, bireyin çevresi, kendisi ya da davranıŞları hakkındaki bilgi, inanç ve kanılarıdır. Bireyin biliŞleri arasında çeliŞki olduğunda, kiŞi çeliŞkiyi azaltmak için Şu yollardan birine baŞvurur (Robbins, 2005):

 

1. DavranıŞ değiŞtirir. Sigarayı bırakmak

2. DavranıŞı ile ilgili biliŞi değiŞtirir. Az içtiğini düŞünmek

3. ÇeliŞkili unsurlardan birini desteklemek için yeni biliŞler ekler.

 

Sigaranın zararlarına ait kesin araŞtırma sonuçları olmadığını düŞünmek

 

4. BiliŞlerden birinin daha az önemli olduğuna karar verir. Sigaranın zararının önemli olmadığını düŞünmek

Bu kuramın en önemli özelliklerinden biri; tutumun biliŞsel ve duygusal öğesinin davranıŞsal öğesinden

etkilendiğini ve birey farklı bir davranıŞta bulunduğunda, tutumunun da değiŞtiğini ortaya koymasındadır.

 

Incoming search terms:

  • VE ACIL BAKIM TEKNIKERI (27)
  • bireysel farklılıklar (1)
Etiketlenmiş , , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>