900 Yeni İmd Alımı Süreci 24 Ocak’ta Başlıyor

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ (4/B) İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ALIM İLANI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B ve 6/6/1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” in değişik 14 üncü maddeleri ve ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ek listedeki kontenjana göre 900 sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı alımı yapılacaktır.

Genel ve özel Şartlar

Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak atanabilmek için;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak istihdam edilecek pozisyon için fakülte veya yüksekokulların en az lisans programlarından mezun olmak, (son başvuru tarihi itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların yerleştirilmesi yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)

KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan sınava girmiş ve en az 70 puan almış olmak,

İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak, şarttır.

Halen 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi statüsünde Kurumumuzda sözleşmeli iş ve Meslek Danışmanı olarak çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli İşve Meslek Danışmanı olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe istihdam edilmeleri mümkün olmadığından Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarına başvurmayacaklardır.

Başvuru

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar 24/1/2013-8/2/2013 tarihleri arasında başvurularını internet yoluyla (www.iskur.gov.tr) Kurumumuza yapacaklardır. 8/2/2013 Cuma günü saat 23:59 itibariyle başvurular sona erecektir.

İşlem adımları: .

Başvuru formunun doldurulabilmesi için Kurum iş arama sistemine iş arayan kaydı yapılması gerekmektedir.

www.iskur.gov.tr adresinden T.C kimlik numarası ve iş arayan kaydında kullanılan şifre ile sisteme giriş yapılır.

Ana sayfadaki “İş ve Meslek Danışmanlığı Tercih Formu” linki tıklanır.

Açılan pencereden tercihler yapılarak başvuru tamamlanır.

Internet üzerinden tercihinizi kaydettiğiniz andan itibaren, bu tercihinizi değiştirmeniz, kısmen ya da tamamen iptal etmeniz mümkün olmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

İş ve Meslek Danışmanları en fazla 10 (on) il tercihi yapabileceklerdir.

Kurum tarafından, Lisans mezunları için 7-8 Temmuz 2012 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınarak, yapılan tercihlere göre başvurular arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yerleştirmeleri yapılacaktır.

İşe Yerleştirme

İlan edilen sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemi Kurum tarafından yapılacaktır.

Belirtilen süre içerisinde başvurusunu yapan ve şartları uyanlar ilan edilen pozisyon sayısına göre tercihleri dikkate alınarak en yüksek puandan başlamak üzere yerleştirileceklerdir. Puan eşitliği halinde sırasıyla doktora yapmış olanlara, yüksek lisans mezunu olanlara, mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olanlara, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Tercihlere göre yapılan yerleştirme sonucunda yaptıkları tercihlerine yerleşemeyen adayların yerleştirme işlemleri, en yüksek puanlı yerleşemeyen adaydan başlamak üzere boş kalan pozisyonlara komisyon tarafından resen yapılacaktır.

Kurum tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanlığı pozisyonlarına atanacaklardır.

Yerleştirme listesi Kurum www.iskur.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar, yerleştirme listesinin “www.iskur.gov.tr” internet adresinde ilanından itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde gerekli belgeleri tamamlayarak atanmaya hak kazandıkları Çalışma ve İş Kurumu II Müdürlüklerine şahsen teslim etmeleri ve sözleşmelerini imzalayarak göreve başlamaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

Atanma Esnasında istenilecek Belgeler

KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı ile diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti,

İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi aslı veya Kurumca onaylı sureti,

Kamuda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi,

Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin yazılı beyanı,

Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

Sağlık yönünden görevini devamlı yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyanı,

4 adet vesikalık fotoğraf.

Diğer Hususlar

KPSS sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.

Ataması yapılan Sözleşmeli Personelin, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Buna Dair Ek ve Değişikliklerinde” yer alan hükümler dışında, başka birime ataması yapılmayacaktır.

İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için saptanan diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Adres ve İletişim Bilgileri: İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı :

Tel: 0 (312) 419 01 25 – 0 (312) 425 06 86 Dahili 257

Çalışma ve İş Kurumu II Müdürlükleri IŞKUR İletişim Tel: 444 75 87

ÇSGB İletişim Merkezi Alo 170

Internet Adresi: www.iskur.gov.tr

EK: 1- Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı Kontenjan Tablosu (1 sayfa)

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANIKONTENJAN TABLOSU

Sıra No Birimi İş ve Meslek Danışmanı Sayısı Sıra No Birimi İş ve Meslek Danışmanı Sayısı
1 Adana 34 37 Kocaeli 28
2 Adıyaman 10 38 Konya 24
3 Afyonkarahisar 10 39 Kütahya 8
4 Ağrı 4 40 Malatya 8
5 Amasya 2 41 Manisa 20
6 Ankara 60 42 Kahramanmaraş 12
7 Antalya 21 43 Mardin 8
8 Aydın 20 44 Muğla 13
9 Balıkesir 13 45 Muş 4
10 Bilecik 3 46 Nevşehir 4
11 Bingöl 3 47 Niğde 2
12 Bitlis 3 48 Ordu 4
13 Bolu 4 49 Rize 2
14 Burdur 2 50 Sakarya 8
15 Bursa 38 51 Samsun 11
16 Çanakkale 8 52 Siirt 1
17 Çankırı 3 53 Sivas 10
18 Çorum 9 54 Tekirdağ 10
19 Denizli 21 55 Tokat 8
20 Diyarbakır 22 56 Trabzon 8
21 Edirne 5 57 Şanlıurfa 14
22 Elazığ 8 58 Uşak 7
23 Erzurum 12 59 Van 11
24 Eskişehir 14 60 Yozgat 2
25 Gaziantep 23 61 Zonguldak 10
26 Giresun 2 62 Aksaray 6
27 Hakkari 1 63 Karaman 4
28 Hatay 14 64 Kırıkkale 3
29 İsparta 6 65 Batman 4
30 Mersin 30 66 Şırnak 2
31 İstanbul 125 67 Ardahan 1
32 İzmir 57 68 Yalova 4
33 Kastamonu 3 69 Karabük 5
34 Kayseri 21 70 Osmaniye 5
35 Kırklareli 8 71 Düzce 8
36 Kırşehir 2
Kurumumuz Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanlarına İlişkin Duyuru

21 Ocak 2013 Pazartesi

6385 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDAKİ SÖZLEŞMELİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

DUYURU

Kurumumuz tarafından 817 Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı alımı amacıyla 11/6/2012 tarihinde ilana çıkılmış ve bu kapsamda 813 kişinin yerleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ancak açılan çeşitli davalarda, Danıştay tarafından bu ilan ve ilana istinaden yapılan yerleştirmeler için yürütmeyi durdurma kararları verilmiştir.

Danıştay kararlarının Kurumca uygulanması sürecinde; 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19/1/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunun 1 inci maddesi ile;

1- 27/6/2012 tarihi itibarıyla İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olan ve maddede sayılan diğer koşulları taşıyanların, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanacakları,

2- 11/6/2012 tarihli iş ve meslek danışmanı alım ilanına istinaden yapılan yerleştirme sonucuna göre istihdam edilen iş ve meslek danışmanlarından;

a. Bu pozisyonlarda 1/11/2012 tarihi itibarıyla çalışmakta iken 2013 yılı için sözleşmeleri yenilenememiş olanların bu kanunun yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde,

b. Bu pozisyonlarda çalışmakta iken askerlik ve doğum nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanların ise yeniden istihdam edilmek üzere ilgili mevzuatında öngörülen süre içinde,

başvurmaları hâlinde aynı pozisyonlarında istihdam edilmek üzere ilgili mevzuatına göre sözleşme yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla; 6385 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin;

A) ikinci fıkrası kapsamına giren İş ve Meslek Danışmanlarının 11/6/2012 tarihli ilan neticesinde atandıkları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmekte olup müracaat edenlerden;

a- 1/11/2012 tarihi itibarıyla çalışmakta iken 2013 yılı için sözleşmeleri yenilenememiş olanlarla 7/2/2013 tarihi saat 17:30’a kadar, bunlardan iş göremezlik nedeniyle görevine başlayamayacak olanlarla ise 7/2/2013 tarihi saat 17:30’a kadar iş göremezlik raporunu Kuruma ibraz etmeleri halinde rapor bitim tarihini takip eden ilk işgününde,

b- Bu pozisyonlarda çalışmakta iken askerlik ve doğum nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlarla ise yeniden istihdam edilmek üzere ilgili mevzuatında öngörülen süre (doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl, terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün) içinde,

Kanun gereği aynı pozisyonlarda istihdam edilmek üzere ilgili mevzuatına göre hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

B) Birinci fıkrası kapsamına girenler ise Kanun gereği aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Kurumda boş bulunan İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanacaklardır.

6385 SAYILI KANUNUN 1 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ATANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

A) Genel ve Özel Şartlar:

6385 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak atanabilmek için;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

3. Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak istihdam edilecek pozisyon için, 27/6/2012 tarihi itibariyle fakülte veya yüksek okulların en az lisans programlarından mezun olmak,

4. 27/6/2012 tarihi itibariyle İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

5. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünde 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan sınava girmiş ve en az 70 puan almış olmak,

şarttır.

Halen 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi statüsünde sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak çalışan personelin başvuruları ilgili mevzuat gereği kabul edilmeyecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı olarak çalışmakta iken son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe istihdam edilmeleri mümkün olmadığından, başvuruları kabul edilmeyecektir.

B) Başvuru Esnasında Teslim Edilecek Belgeler:

Adaylar aşağıda belirtilen belge ve beyanlarını da içeren dilekçeleri ile 7/2/2013 tarihi, saat 17:30’a kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine şahsen müracaat edeceklerdir.

1. 2010 yılına ilişkin KPSSP3 sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı.

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti.

3. İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesinin aslı veya Kurumca onaylı sureti.

4. Kamuda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi.

5. Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili yazılı beyanı.

6. Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı.

7. Sağlık yönünden görevini devamlı yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyanı.

8. 4 adet vesikalık fotoğraf.

C) İşe Yerleştirme:

1- Kuruma yazılı olarak müracaat edenlerden Kanunda belirtilen şartları taşıyanların listesi, boş İş ve Meslek Danışmanı pozisyon sayılarının illere göre dağılımı, tercihlerin hangi tarihler arasında, ne şekilde yapılacağı ve sonuçların açıklanmasına ilişkin hususlar, başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 (onbeş) işgünü içerisinde Kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) yayınlanacaktır.

2- Adaylar, en fazla 10 (on) il tercihi yapabileceklerdir. Tercihler sonucu en yüksek puandan başlamak üzere Kurum tarafından yerleştirmeler yapılacak olup, puan eşitliği halinde sırasıyla doktora yapmış olanlara, yüksek lisans mezunu olanlara, mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olanlara, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

3- Kuruma yazılı olarak başvurduğu halde tercih yapmayan adaylar ile yaptıkları tercihlerine yerleşemeyen adayların boş kalan pozisyonlara yerleştirme işlemleri en yüksek puan alan adaydan başlayarak komisyon tarafından resen yapılacaktır.

4- Yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı pozisyonlarına atanacaklardır.

5- Yerleştirme listesinin Kurum internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) ilanından itibaren adaylar 15 (onbeş) gün içerisinde yerleştirildikleri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine başvuracaklar ve sözleşmelerini imzalayarak göreve başlayacaklardır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

6- Başvuru süresi içinde askerde bulunanlar ile iş göremezlik nedeniyle görevine başlayamayacak olanların başvurularını ve istenilen belgelerini 7/2/2013 saat 17:30’a kadar Kuruma ulaştırmaları halinde yukarıda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yerleştirmeleri yapılacaktır. Bunlardan askerde olanlar terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde, raporlu olanlar ise rapor bitim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sözleşmelerini imzalayarak görevlerine başlatılabileceklerdir.

7- Başvuru süresi içinde duyuruda belirtilen belge ve beyanlarını da içeren dilekçeleri ile birlikte yazılı olarak kuruma başvuru yapmayanlar haklarını kaybetmiş olacaklardır. Ayrıca kendilerine herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Ç) Diğer Hususlar:

1- Ataması yapılan Sözleşmeli Personelin “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Buna Dair Ek ve Değişikliklerinde” yer alan hükümler dışında başka birime ataması yapılmayacaktır.

2- İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun (4/a) maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için saptanan diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

3- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Adres ve İletişim Bilgileri:

1- İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Tel: 0 (312) 419 01 25 – 0 (312) 425 06 86 Dahili 257

2- Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri

3- İŞKUR İletişim Tel: 444 75 87

4- ÇSGB İletişim Merkezi Alo 170

5- İnternet Adresi: www.iskur.gov.tr

Incoming search terms:

 • iş ve meslek danışmanlığı en son kaç puanla kapattı (12)
 • 2013 imd atama sonuçları (10)
 • imd alimi olsa kacla kapatir (2)
 • imd alimi kacla kapatir (1)
Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

900 Yeni İmd Alımı Süreci 24 Ocak’ta Başlıyor için 19 cevap

 1. Tuna diyorki:

  İlk yorum benden gelsin, cümlemize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar ancak 1183 rakamı 900 e düştü bu nedenle üzüntülüyüm açıkta kalan arkadaşlarımız olacak eylülde 1004 kişi sertifika almıştı ayrıca 70 puan barajı gelmiş 70 puandan aşağı olanlarda atanacak diye umut tacirliği yapanlara burdan selam olsun onlara karşı çıktığımda hiç işlerine gelmemişti ama gerçekler acıdır kimse kimsenin duygularıyla oynamasın, velhasıl verilen sözlerin yarım yamalak tutulduğu bir ülkede yaşıyoruz 300 kişilik kadro davacı uyanık takımına kayıverdi kimsenin ahı kimsede kalmaz eğer atanırsam kendilerini kurum kapısında karşılayanların en önünde yer alacağım ve elimden geleni ardıma koymayacağım hepinizin haberi olsun.

 2. aytuna diyorki:

  acaba bu platformda hangi illeri yazacağımıza dair bir öngörü oluşur mu bir sıralama olsa fena olmazdı

  • Tuna diyorki:

   İnsanların hayatının sahtekarlık olduğu bir devirde kimse kimsenin belirttiği tercihlerin doğru olduğuna güvenemez o yüzden böyle bişey mümkün değil

 3. hatice dk. diyorki:

  bu ilana 523 kişide başvurabilecek puanlar tahminimizden yüksek olacak.. ilana sevinemedik bile..

  • Tuna diyorki:

   Zaten her halukarda atanacak olan ve 2010 puanıyla bunu yapacak olan 523 grubunun 2012 puanıyla yarışmaya katılması çok saçma olur çünkü bunda atanma garantisi yok ama mahkeme sayesinde atanma garantisi aldılar başvurmaları çok mantıksız yani biçoğu zaten 2012 kpssye bile girmemiş nasıl olsa mahkeme kararıyla atanıcaz diye özetle moralinizi bozmayın hem bu atamaya hemde kendilerinkine başvuramazlar

 4. yesil diyorki:

  70 altı olan kaç kişi var bilen var mı acaba

 5. gamze diyorki:

  Arkadaslar sizce kac puanla kapanir?mesela ankara kacla kapatir?

 6. Tuna diyorki:

  70 puan barajının altında kalan arkadaşlar, duygularınızla oynayıp sizi atanacağınıza inandıranlara karşı çıkanlardan biri olarak böyle olduğu için gerçekten üzgünüm, ancak kendinizi boş hayallerle beklenti içine sokmayın, puanın 70 barajının altına düşmesi ancak yeterli sayıda başvurunun olmadığı memuriyet atamalarında geçerli ve bu nedenle imd için barajın 70 puan altına düşmesi söz konusu değil çünkü eksik değil ihtiyaçtan fazla sertifika sahibi aday var, sınav paralarını balya balya alırken kimse size kpss konusunda bilgi vermedi biliyorum ama burası Türkiye yapacak bişey yok.

  • Anonim diyorki:

   523 hakkında ileri geri konuşan haktan hukuktan bahseden vicdansız hakkımızi aldık doğrusu buydu uyanık davaci diye bahsettiğin o 523 çoğu 900 luk alima başvuru bile yapmadı neden bılıyomusun hakka girmeyim kimse bizim yuumuzden işsiz kalmasın diye ben iyiki 523 den biriyimo kadar duyarlılarkı hak deyince haksılıgın karsınıda duran böyle bir grup görmedim daha

   • Anonim diyorki:

    eğer dediğiniz gibiyse helal olsun.

   • Tuna diyorki:

    Uyanık davacı takımının çığırtkanı 14 şubat itibariyle atandım inşallah aynı yere düşeriz, bunca insa garanti atanacakken birden ortaya çıktınız ve son ayımızı uykusuz geçirdik çünkü bize ayrılan kontenjan sizin yüzünüzden değişti 70 barajını geçemeyen arkadaşlar atanacakken sizin yüzünüzden atanamadılar siz hak hukuktan bahsedecek en son topluluksunuz bu dünyada, ha bu arada hem il müdürlüğü belge teslim edip hem bizim atamamıza başvurmak için, Güven, Özveri ve Tecrübe gerekirdi ki onunda sizde olmadığını görmüş olduk. Liste yayınlanmış 523 kişiden başvuru yapan sayısı 308! Madem başvurmayacaktınız neden ortalığı ayağa kaldırdınız aylardır hepinizi allaha havale ediyorum!

 7. gamze diyorki:

  Ankara alimları polatliyamiymiş:-(:-(:-(

 8. gamze diyorki:

  ben oyle oldugunu sanmiyorum 60 danismani napacaklar polatlida.bu araoda sonuclar ne zaman belli olur

  • uzay diyorki:

   Valla tercih listesindeki illerin öyle ilçeleri varki ankaranın en ücra köşesine kurban olursunuz yani o yüzden böyle şeylere fazla takılmaya gerek yok elbette 60 kişi polatlıda olmaz ama ankara çankayada çalışmayıda beklemeyin işkuru aradım sonuçlar iki hafta içinde belli olacak dediler yani en geç önümüzdeki hafta cuma günü belli olması lazım 1dakikalık işlem için 2 hafta bekliyoruz neden 15 günlük maaşı kurtarmak için

 9. NEŞE diyorki:

  arkadaşlar sizce tekrar alım olur mu ?ben bu kursa katılmak istiyorum sizce sınava nerede gireyim?

 10. terekeme diyorki:

  ben, bu sınav için özet döküm istiyorum.kitap olarak varmıdır yardımcı olan bu konuda acaba? teş ederim şimdiden

  • zeroist diyorki:

   sitemizde 131 sayfalık bir özet mevcut.onun çıktısını alabilirsiniz.özel olarak basılmış bir özet kitap duymadım

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir